Procedure : 2014/2131(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0107/2015

Indgivne tekster :

A8-0107/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.55
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0164

BETÆNKNING     
PDF 167kWORD 79k
31.3.2015
PE 541.308v02-00 A8-0107/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013

(2014/2131(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013

(2014/2131(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(5);

–       der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(6), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0107/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet Clean Sky's budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013

(2014/2131(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(9),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(13);

–       der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(14), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(15),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(16),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0107/2015),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013

(2014/2131(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0107/2015),

A. der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky ("fællesforetagendet") blev oprettet i 2007 for en periode på 10 år med det formål at fremskynde udvikling, validering og demonstration i Unionen af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

C. der henviser til, at fællesforetagendets stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra industrien, som f.eks. lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD’erne) og de associerede medlemmer af de enkelte ITD’er;

D. der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet i løbet af de 10 år er 800 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for det syvende forskningsrammeprogram, og at andre medlemmer af fællesforetagendet skal bidrage med midler, der mindst svarer til Unionens bidrag, herunder bidrag i naturalier;

E.  der henviser til, at fællesforetagendet, siden det påbegyndte sine aktiviteter, har inddraget mere end 600 deltagere i sit program, hvilket har ført til nye samarbejdsrelationer og deltagelse af nye organisationer;

F.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i meget stort omfang har deltaget i programmet, idet omkring 40 % af budgettet til indkaldelser af forslag bevilges til disse;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten ("Retten") har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme ved regnskabsårets afslutning, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.  bemærker, at Retten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab ("Rettens beretning") har angivet, at årsregnskabets underliggende transaktioner i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige ændringsbudget for 2013 var opført 250 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 158 200 000 EUR i betalingsbevillinger; noterer sig desuden, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var 90,6 %, mens den for betalingsbevillingerne var 87,7 %;

4.  bemærker med bekymring, at den lavere udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne stadig afspejler forsinkelser i budgetgennemførelsen, selv om udnyttelsesgraden er forbedret i forhold til året før (75 %); erkender, at disse problemer fortrinsvis skyldes forsinkelserne med hensyn til gennemførelsen af aktiviteter og den lange tid, der går, fra indkaldelserne af forslag offentliggøres, og til tilskudsaftalerne undertegnes; bemærker i denne forbindelse, at der pr. december 2013 kun var undertegnet 14 ud af 38 tilskudsaftaler, hvilket vil sige, at der i gennemsnit gik ni måneder fra indkaldelsen af forslag og fem måneder fra forhandlingernes afslutning, før aftalerne blev undertegnet;

5.  erfarer fra Rettens beretning, at fællesforetagendets medlemmer med undtagelse af Kommissionen i henhold til forordningen om fællesforetagendets oprettelse skal bidrage med ressourcer til en værdi af mindst 600 000 000 EUR, inklusive deres bidrag til dækning af driftsomkostningerne; påpeger, at det bidrag, Unionen havde forpligtet, da Rettens gennemførte sin revision, beløb sig til 713 000 000 EUR, mens medlemmernes ressourcer beløb sig til 409 000 000 EUR; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden en beretning om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af reglerne om vurdering af bidrag, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

Interne kontrolsystemer

6.  godtager Rettens udtalelse om, at fællesforetagendet i 2013 fortsatte med at forbedre sine forvaltningsprocedurer samt sin administrative, finansielle og regnskabsmæssige praksis, og bemærker i denne forbindelse færdiggørelsen af redskabet til forvaltning af tilskud (GMT); opfordrer fællesforetagendet til at fuldende integreringen af GMT og integrere alle oplysninger vedrørende efterfølgende revision i redskabet;

7.     bemærker, at der blev konstateret adskillige svagheder, da GMT blev testet af regnskabsføreren; er enig i Rettens anbefaling af, at der er behov for en opfølgning på afhjælpningen af disse svagheder, navnlig hvad angår den funktion, der benyttes til at indføre finans- og kontrolmedarbejdernes bemærkninger, da denne funktion er afgørende for kontrolproceduren; bemærker, at fællesforetagendet i første halvdel af 2014 flere gange har udviklet GMT, og at der er planlagt andre udviklinger af systemet;

8.   bemærker, at den forudgående kontrol af aktiviteter, som fællesforetagendets medlemmer gennemfører, påviste et tilfælde, hvor den samme medarbejder – i strid med bestemmelserne i fællesforetagendets finansielle bestemmelser og dets procedurehåndbog – udførte proceduren for validering af forpligtelsen både som kontrollant og som anvisningsberettiget; bemærker desuden, at der blev gennemført en betaling under ovennævnte omstændigheder; anerkender, at fællesforetagendet har ajourført det finansielle back-up system ved at indføre nye aktører til at varetage rollerne som finansiel kontrollør og anvisningsberettiget, og at iværksættelse og kontrol/godkendelse holdes adskilt; bemærker endvidere, at der blev påvist et andet tilfælde under den forudgående kontrol, hvor den tekniske vurderingsrapport ikke var tilgængelig i GMT;

9.  bemærker med bekymring i Rettens beretning, at der blev påvist en række svagheder i forbindelse med den forudgående kontrol af omkostningsanmeldelser indsendt af fællesforetagendets partnere, som f.eks.:

a)  at tjeklisterne for forudgående kontrol af omkostningsanmeldelser ikke altid var fuldstændige

b)  at opgaverne i forbindelse med den finansielle og den operationelle kontrol i ét tilfælde blev udført af den samme medarbejder, og at finansmedarbejderens og den anvisningsberettigedes opgaver i tre andre tilfælde blev udført af den samme medarbejder; bemærker med bekymring, at disse sager er i strid med bestemmelserne om finansielle procedurer og princippet om funktionsadskillelse

c)  at tilskudsaftalen med partneren i et andet tilfælde blev undertegnet fem måneder efter, at aktiviteterne var startet som godkendt i forhandlingsrapporten og i tilskudsaftalen, men at der ikke som krævet forelå en erklæring, der begrundede, hvorfor det var nødvendigt at indlede aktiviteterne, før tilskudsaftalen var undertegnet; noterer sig de vigtige resultater, der er opnået i forbindelse med forvaltningen af tilskudsaftalen for partnere i regnskabsåret 2013, hvor der blev undertegnet i alt 106 nye tilskudsaftaler for partnere, i alt 99 forhandlinger om nye tilskudsaftaler med partnere blev afsluttet med positivt resultat, der blev undertegnet i alt 106 ændringer af igangværende tilskud, og der blev foretaget i alt 105 betalinger til partnere

d)  at 56 ud af 163 omkostningsanmeldelser ikke var blevet indsendt pr. 31. december 2013; er dybt bekymret over, at 15 ud af de 56 var forsinket med over et år;

10. erfarer fra fællesforetagendet, at tilfældene af manglende adskillelse af opgaverne var ekstraordinære tilfælde, der skyldtes, at andre aktører, som var i stand til at varetage opgaverne, var fraværende;

11. bemærker, at den interne revisor i 2013 i samarbejde med et eksternt revisionsfirma indledte en gennemgang af fællesforetagendets forretningsprocesser i relation til "koordinering af og tilsyn med ITD-aktiviteter" og "forvaltning af partnernes aktiviteter";

12. konstaterer, at fællesforetagendet i marts 2013 vedtog en handlingsplan som reaktion på bemærkningerne fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) om forvaltningen af tilskud med hensyn til den årlige planlægning, men at denne ikke var gennemført fuldt ud på revisionstidspunktet; påpeger, at de vigtigste bemærkninger i IAS' rapport vedrører forsinkelser i gennemførelsen af programmet, at budgettet ikke var blevet brugt samt vanskeligheder med at evaluere ressourceforbruget;

13. anerkender, at IAS den 14. marts 2014 forelagde resultaterne af revisionen vedrørende det interne kontrolsystems hensigtsmæssighed og effektivitet i forbindelse med tilskudsforvaltning og den finansielle gennemførelse; bemærker IAS' konklusioner om, at det interne kontrolsystem giver rimelig sikkerhed for, at de forretningsmål, som fællesforetagendet har fastsat for tilskudsforvaltning og den finansielle gennemførelse, opfyldes; bemærker endvidere fire vigtige observationer og to meget vigtige observationer vedrørende formalisering af proceduren til kontrol af projektets resultater, og de forbedringer, der skal foretages med hensyn til den konsoliderede forudgående kontrol og tjeklister;

14. bemærker endvidere, at IAS foretog en IT-risikovurdering af den fælles IT-infrastruktur, som fællesforetagendet deler med fællesforetagenderne BCB, IMI, ENIAC og Artemis;

15. konstaterer, at beskrivelsen af IAS' opgaver blev vedtaget af bestyrelsen den 31. marts 2011; bemærker, at rammefinansforordningens(17) bestemmelser om Kommissionens interne revisors beføjelser endnu ikke er blevet indføjet i fællesforetagendets finansielle bestemmelser som følge af den forestående vedtagelse af forordning (EU) nr. 110/2014 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, der trådte i kraft den 8. februar 2014;

16. anerkender, at afgørelsen om det syvende rammeprogram(18) (RP7-afgørelsen) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af undersøgelsesresultater; bemærker med bekymring, at de procedurer, der hører til det tilsyns- og rapporteringssystem, som fællesforetagendet har udviklet, ikke lever helt op til RP7-afgørelsens bestemmelser med hensyn til formidling af forskningsresultaterne og deres integration i Kommissionens systemer; opfordrer fællesforetagendet til at afhjælpe dette problem hurtigst muligt;

17. noterer sig, at fællesforetagendet i december 2013 vedtog en adfærdskodeks, som skal forebygge og afbøde interessekonflikter hos private medlemmer af bestyrelsen; er bekymret over, at der på revisionstidspunktet endnu ikke var vedtaget en adfærdskodeks til forebyggelse og afbødning af interessekonflikter hos medarbejdere eller andre aktører, herunder eksperter; påpeger, at fællesforetagendet ikke har oprettet en database til registrering af interessekonflikter, hvervsuforenelighed, erklæringer og dermed forbundne dokumenter; opfordrer fællesforetagendet til at afhjælpe disse problemer hurtigst muligt;

18. noterer sig, at Kommissionen fra marts til udgangen af oktober 2013 gennemførte den anden foreløbige evaluering af fællesforetagendet og evaluerede det for så vidt angår relevans, effektivitet, produktivitet og forskningskvalitet;

19. er bekymret over, at rapporten fra den foreløbige evaluering frembragte en række anbefalinger vedrørende det forhold, at der var for få tekniske medarbejdere til at udføre aktiviteterne, behovet for at harmonisere statusrapporterne og de tekniske evalueringsrapporter mellem fællesforetagendets ITD-medlemmer samt behovet for at forbedre procedurerne for udvælgelse af underleverandører; bemærker endvidere, at fællesforetagendet – for samlet set at sikre bedre overholdelse af bestemmelserne og bedre resultater – bør dokumentere tilskudsaftalernes forløb bedre;

20. anerkender, at fællesforetagendets administrerende direktør den 29. november 2013 vedtog fællesforetagendets beredskabsplan, som omfatter katastrofeberedskab, de foranstaltninger, der i givet fald skal træffes øjeblikkeligt, genopretningsordninger og fastholdelse af aktiviteter;

Den retlige ramme

21. tager med i betragtning, at den nye finansforordning for Unionens almindelige budget blev vedtaget den 25. oktober 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013, mens forordning (EU) nr. 110/2014 først trådte i kraft den 8. februar 2014; anerkender, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser blev ændret den 3. juli 2014 for at tage højde for forordning (EU) nr. 110/2014;

Andre bemærkninger

22. noterer sig den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(19) og den efterfølgende politiske aftale om meddelelse af særskilt decharge til fællesforetagender i medfør finansforordningens artikel 209;

23. opfordrer Revisionsretten til at fremlægge en fuldstændig og passende finansiel vurdering af fællesforetagendets rettigheder og forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor fællesforetagendet Clean Sky 2 indledte sin virksomhed;

24. opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden en rapport om de socioøkonomiske fordele ved de allerede afsluttede projekter; opfordrer til, at denne rapport forelægges dechargemyndigheden sammen med en vurdering fra Kommissionen;

25. noterer sig, at fællesforetagendet i december 2013 vedtog en adfærdskodeks, som skal forebygge og afbøde interessekonflikter hos private medlemmer af bestyrelsen; er bekymret over, at der på revisionstidspunktet endnu ikke var vedtaget en adfærdskodeks til forebyggelse og afbødning af interessekonflikter hos medarbejdere eller andre aktører, herunder eksperter; påpeger, at fællesforetagendet ikke har oprettet en database til registrering af interessekonflikter, hvervsuforenelighed, erklæringer og dermed forbundne dokumenter;

26. bemærker med bekymring, at forpligtelsen til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer ikke gælder for ansatte og eksperter; opfordrer fællesforetagendet til også at lade denne forpligtelse omfatte ansatte og eksperter; opfordrer indtrængende organet til at forelægge en fortegnelse over alle løste sager om interessekonflikter inden udgangen af september 2015;

27. anmoder fællesforetagendet om inden udgangen af september 2015 at vedtage udførlige politikker for håndtering af situationer med interessekonflikter, som f.eks. at tjenestemanden afhænder de pågældende interesser, at tjenestemanden erklærer sig inhabil til at deltage i en berørt beslutningsproces, at den pågældende tjenestemands adgang til bestemte oplysninger begrænses, at tjenestemandens opgaver omlægges, eller at tjenestemanden nedlægger sit embede;

28. minder om, at dechargemyndigheden tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration;

29. mener, at forbindelserne mellem fællesforetagendet og SESAR-fællesforetagendet bør styrkes, hvor det er relevant, og anmoder Kommissionen om at samarbejde med begge fællesforetagender for at forbedre kommunikationen og styrke synergier og komplementariteter, samtidig med at den sikrer, at der ikke er risiko for overlapning mellem de to pågældende fællesforetagenders aktiviteter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 17.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 18.

(3)

EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(6)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(7)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 17.

(10)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 18.

(11)

EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(14)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(15)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(17)

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19.11.2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72).

(18)

EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(19)

EUT L 163 af 29.5.2014, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik