Процедура : 2014/2129(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2015

Внесени текстове :

A8-0108/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.59
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0168

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 128k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година

(2014/2129(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Андерс Примдал Вистисен

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година

(2014/2129(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година

(05306/2015 – C8-0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(5), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2015),

1.      отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на директора на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година

(2014/2129(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(12), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2015),

1.      отлага приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година

(2014/2129(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2015),

A.     като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия („съвместното предприятие“) е създадено през март 2007 г. за период от 35 години,

Б.     като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Евратом, представляван от Комисията, държавите – членки на Евратом и други държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез,

В.     като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през март 2008 г.,

Г.     като има предвид, че на 9 октомври 2008 г. Сметната палата („Палатата“) публикува своето становище № 4/2008 относно финансовия регламент на съвместното предприятие,

Бюджетно и финансово управление

1.      отбелязва, че Сметната палата заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.      отбелязва със загриженост, че като част от своята декларация за достоверност, докладът на Палатата съдържа параграф за обръщане на внимание, в който се посочва, че размерът на вноската на съвместното предприятие за фазата на изграждане на проекта ITER е изложен на значителен риск от увеличаване; отбелязва освен това, че рискът от увеличаване на размера на вноската е в резултат главно на промените в обхвата на продуктите на проекта, както и поради настоящия график, който се счита за нереалистичен и понастоящем е в процес на преразглеждане; счита, че реалистичният подход е важен за изготвянето на ефективен бюджет и за ефективно финансово управление; отбелязва, че съвместното предприятие допринася за осигуряването на реалистичен като цяло график за осъществяването на целия проект; призовава съвместното предприятие да го представи спешно на Съвета на ITER;

3.      отбелязва, че със заключенията на Съвета, приети на 7 юли 2010 г.(15) , се одобрява сума в размер на 6,6 милиарда евро (по стойности за 2008 г.), с които съвместното предприятие да участва във фазата от проекта, свързана с изграждането на ITER; отбелязва със загриженост, че Палатата обръща внимание, че тази сума е двойно по-голяма от първоначално бюджетираните разходи и не включва сумата в размер от 663 000 000 EUR, предложена от Комисията, с цел покриването на евентуални непредвидени разходи; счита, че значителното увеличаване на стойността на проекта може да застраши други програми, които също се финансират от бюджета на Съюза, и може да е в противоречие на принципа за икономическа изгода;

4.      изразява дълбока загриженост, че през ноември 2013 г. съвместното предприятие е изчислило недостига на средства до приключване на фазата на изграждане на проекта на 290 000 000 EUR, което представлява отклонение от 4,39% над цифрата, одобрена от Съвета през 2010 г., и представлява увеличение от 10,7% спрямо първоначалния бюджет на проекта;

5.      изразява загриженост, че по отношение на тези рискове съвместното предприятие все още не е въвело система на ниво договори за редовен мониторинг на промените в размера на разходите и все още не е актуализирало изчислението на вноската на съвместното предприятие за проекта ITER след приключването на фазата на изграждане;

6.      отбелязва със загриженост непрекъснатите промени във времевия и разходния график поради продължаващи забавяния на подписването на важни договори, което не позволява отлагане на предварително планирано финансиране, свързано с оперативните процедури по възлагане на обществени поръчки на съвместното предприятие;

7.      посочва със загриженост, че съвместното предприятие не излага подробно във финансовите си отчети степента на напредък на текущите дейности; потвърждава въз основа на констатациите на Палатата, че тази информация е от съществено значение за отразяване на състоянието на извършените до момента от съвместното предприятие дейности, що се отнася до споразуменията за възлагане на обществени поръчки, сключени с Международната организация за термоядрена енергия ITER; посочва, че от съвместното предприятие тази информация относно цялостния напредък е била предоставена в неговия годишен доклад за напредъка и годишен отчет за дейността, но че тя се свежда до груба предварителна оценка в проценти на извършените дейности въз основа на размера на направените до момента разходи за възлагането на обществени поръчки и в сравнение с прогнозната стойност на непаричната вноска за проекта; потвърждава освен това, че една груба предварителна оценка на завършените дейности е включена в годишните отчети за 2013 г.; подчертава необходимостта от информация и показатели за правилното измерване на постиженията, което се отнася както за резултатите, така и за вътрешното управление;

8.      отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността на съвместното предприятие за финансовата 2013 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 297 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 432 400 000 EUR; освен това отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 100% и 89,8%; подчертава, че степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания по отношение на първоначалния бюджет за 2013 г. преди намаленията беше 57,8%; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че това е причинено от забавяния и лошо управление при предоставянето на данни от Международната организация за термоядрена енергия „ITER“, както и от продължилите по-дълго от предвиденото преговори с дружества с цел намаляване на разходите; изразява загриженост относно възможни бъдещи забавяния или превишавания на разходите и отражението им върху бюджета на проекта ITER;

9.      оправя искане към Комисията и директора на съвместното предприятие за ITER да представят доклад на органа за освобождаване от отговорност относно официалната позиция на всички заинтересовани страни относно бъдещите им ангажименти към проекта ITER;

10.    отбелязва по отношение на бюджетните кредити за поети задължения на съвместното предприятие, че от наличните 1 254 000 000 млрд. евро за оперативни дейности 61,7 % са усвоени чрез поемане на преки индивидуални задължения, а останалите 38,3 % — чрез глобални задължения;

11.    отбелязва със загриженост, че седем членове са платили своите годишни членски вноски за 2013 г. със закъснение, като общата сума възлиза на 2 200 000 EUR; счита, че всяко забавяне на плащането на годишната вноска може да се отрази на начина, по който проекта се управлява; подчертава, че закъсненията варират от три до 48 дни; потвърждава по информация на съвместното предприятие, че 77% от закъснелите плащания съответстват на вноските на двама членове и са получени със закъснение от един работен ден;

12.    призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включително за прилагането на правилата за оценяване на апортните вноски, заедно с оценка на Комисията;

13.    изразява загриженост, че председателят на управителния съвет на съвместното предприятие отбелязва в годишния отчет за дейността за 2013 г. закъсненията при изпълнението на проектите, както и необходимостта да се потърсят начини за икономии на средства; отбелязва освен това, че изпълнителният директор посочва рисковете, свързани с потенциалния бюджетен недостиг до 2020 г., които се отнасят най-вече до разширяването на обхвата на проекта за сгради на ITER и до прилагания понастоящем график; потвърждава, че според съвместното предприятие бюджетът, разпределен за текущата МФР до 2020 г., ще бъде спазен чрез продължаване на разработването и изпълнението на широк спектър от мерки за ограничаване на разходите;

14.    призовава съвместното предприятие своевременно да представи доклад на органа по освобождаване от отговорност относно действителната степен на изпълнение, потенциалните рискове и бъдещото развитие на проекта, заедно с оценка от страна на Комисията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.    отново посочва необходимостта от предоставяне на публичен достъп до автобиографиите на членовете на управителния съвет, на директора и на членовете на висшето ръководство на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да коригира незабавно това положение; признава, че правилата относно управлението на конфликти на интереси по отношение на служителите са влезли в сила, и призовава за постигане на стабилни резултати;

Приемно споразумение с държавата домакин

16.    потвърждава по информация на съвместното предприятие, че съгласно приемното споразумение, подписано с Кралство Испания на 28 юни 2007 г., на съвместното предприятие е следвало да бъдат предоставени постоянни помещения до юни 2010 г.; отбелязва със загриженост, че към момента на одита през април 2014 г. това все още не е изпълнено; потвърждава усилията на съвместното предприятие да намери решение по въпроса, както и липсата на резултати в диалога с държавата домакин;

Условия на работа

17.    дълбоко е обезпокоен от факта, че съвместното предприятие все още не е приело всички правила, прилагащи Правилника за длъжностните лица; отбелязва със загриженост, че предоставеното понастоящем работно пространство е недостатъчно и не позволява на персонала да работи в разумни условия; изразява дълбока загриженост, че условията на работното пространство имат отрицателно въздействие върху усилията на съвместното предприятие да запълни всички налични постове и да намали процента на вакантни постове; отбелязва със загриженост, че условията на труд, свързани с работното пространство, се цитират от служителите като едно от основните затруднения и поводи за безпокойство в проведено неотдавна проучване сред персонала на съвместното предприятие; отправя искане към Комисията и към директора на съвместното предприятие да представят доклад на орган за освобождаване от отговорност относно причините за забавянето на прилагането на Правилника за длъжностните лица и положението с условията на работа;

Системи за вътрешен контрол

18.      отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че въпреки че през 2013 г. беше постигнат значителен напредък по отношение на системата за вътрешен контрол на съвместното предприятие, все още трябва да бъдат изпълнени няколко действия; тези дейности включват по-нататъшно развитие на процеса за управление на прогнозните разходи на ниво договори, както и одитните резултати, получени при прилагането на стратегията за цялостен контрол и мониторинг по отношение на безвъзмездната финансова помощ и оперативните договори , които не са били налични по време на извършване на одита; призовава съвместното предприятие да предостави доклада в съответствие с искането на Палатата;

19.    изтъква със загриженост, че с изключение на плана за действие, изготвен в отговор на вътрешния одит на управлението на договорите с експерти, другите планове за действие, приети от съвместното предприятие в отговор на извършване на вътрешни одити, не са били изцяло изпълнени;

20.    призовава съвместното предприятие своевременно да представя тръжните спецификации, за да се избегнат неизвестни разходи, свързани с възможното развитие на модела на проекта ITER и свързаното с него планиране,

21.    потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че що се отнася до действията, предприети в отговор на основните идентифицирани в миналото рискове, към ноември 2013 г. са изпълнени 12, 19 са в процес на изпълнение, а 6 не са били започнати; призовава съвместното предприятие спешно да коригира тези въпроси;

22.    отбелязва, че съвместното предприятие е приело специфични правила с оглед предотвратяването на конфликти на интереси на членовете на неговия управителен съвет, изпълнителен комитет, одитен комитет и експерти; изтъква, че към момента на одита все още не са били въведени правила относно членовете на персонала, нито създадена база данни за общите декларации за интереси; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че Правилата за управление на конфликти на интереси по отношение на членовете на персонала са приети от управителния съвет и влизат в сила на 1 юли 2014 г.; отбелязва освен това, че е започнало създаването на специална база данни за общи декларации за интереси;

Оперативни договори за възлагане на обществени поръчки и безвъзмездни финансови средства

23.    отбелязва, че от 41 тръжни процедури, свързани с текущата дейност, които са публикувани през 2013 г., процедурите на договаряне представляват 44%; изтъква, че този процент е с 4% по-висок от цифрата, регистрирана през 2012 г.; изразява съгласие с препоръката на Палатата, че е необходимо да се подобри конкурентоспособността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да се намали използването на процедури на договаряне; отбелязва, че средният брой на предложения, получени за безвъзмездна финансова помощ, е средно само единно за всяка покана; потвърждава въз основа на съвместното предприятие, че поради ниската средна стойност, посочените от Палатата процедури на договаряне съответстват едва на 15% от годишните бюджетните кредити за поети задължения на съвместното предприятие;

24.    отбелязва със загриженост продължаващите слабости в оперативните процедури по възлагане на обществени поръчки на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване подробен доклад относно процедурите по възлагане на обществени поръчки от 2008 г. насам, като посочи следното:

-       в колко от тези процедури има съществено увеличение (над 5%) спрямо първоначално определената разходна рамка на договора и какви са точните причини за това увеличение,

-       кои процедури са засегнати от съществено забавяне след първоначално определените срокове и какви за били финансовите последици от тези забавяния,

-       как гарантира съвместното предприятие спазването на сроковете за подписване на договори в бъдеще,

-       при кои процедури по възлагане на обществени поръчки изобщо не е определен конкретен целеви срок при възлагането на поръчката,

-       при кои процедури съвместното предприятие не е оповестило съответната поръчка чрез предварително обявление, като по този начин е ограничило конкуренцията, и какви са били причините за това, както и кои договорни партньори са били особено облагодетелствани от това ограничаване на конкуренцията,

-       какви процедури (освен приложимия Правилник за длъжностните лица) се прилагат за предотвратяване на възможни конфликти на интереси по отношение на служителите, занимаващи се с тръжните процедури, и колко са случаите на ангажиране на служители в тръжни процедури, без да имат официален мандат за това,

-       как гарантира съвместното предприятие подобряването на вътрешната си процедура за вземане на решения, за да се избегнат в бъдеще установените от Палатата забавяния при тръжните процедури и да се гарантират прозрачни, навременни и законосъобразни търгове,

25.    отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че след извършването на одит на пет оперативни процедури за обществени поръчки са били констатирани следните слабости:

-  при една от процедурите за възлагане на обществени поръчки съвместното предприятие не е оповестило поръчката чрез предварително обявление; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че въпросната поръчка е била обявена преди одобряването през септември 2012 г. на процедурата за предварително обявление;

-  при една от процедурите за възлагане на обществени поръчки е констатирано увеличение на разходите от 32 % в сравнение с първоначалните прогнозни изчисления; отбелязва освен това, че в две други процедури за възлагане на обществени поръчки, поради естеството на наличната в досиетата информация, уравняването на разликите между стойността на окончателния договор и първоначалната прогнозна стойност е било затруднено; потвърждава по информация от съвместното предприятие, че сложността на уравняването се дължи на преоценяването на първоначалния обхват на договора, което доведе до увеличаване на неговата продължителност, както и на естеството, сложността и сумите, свързани с подобни договори;

-  при една процедура е констатирано, че не са били налице специфични указания и процедури, които да гарантират, че очакваните резултати, използвани като входящи документи за тръжните процедури от трети страни, са еднакво и системно проверявани и официално приемани от съвместното предприятие; приема за сведение, че съвместното предприятие ще изготви официален списък за проверка с цел да гарантира правилното използване на информация от трети страни; призовава съвместното предприятие да въведе списъка за проверка възможно най-скоро с цел да се избегнат подобни ситуации в бъдеще;

-  измененията на първоначалния договор при една от процедурите за възлагане на обществена поръчка са довели до увеличаване на стойността на договора с 15% спрямо първоначалната стойност; изтъква, че наличната информация не е била достатъчна, за да се установи дали оценката на съществения характер на измененията е била извършена в съответствие с вътрешните процедури на съвместното предприятие ;

-  при една процедура фазата на състезателния диалог е била силно удължена, в резултат на което окончателните условия на договора и актуализираният текст на техническите спецификации са били изпратени по-късно от предвиденото, а договорът е бил подписан четири месеца след целевата дата;

26.    намира за неприемливо, че съвместното предприятие не е разработило процедура за служителите, участващи в процедурите за възлагане на обществени поръчки; изтъква, че е спешно необходимо да се постигне подобрение в тази област;

27.    отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че при две процедури за възлагане на обществени поръчки служителите на съвместното предприятие, които са предоставяли технически консултации по време на подбора на офертите по искане на комисията за оценка, не са били официално определени от органа по назначаване нито за членове на комисията за оценка, нито за експерти, предоставящи технически консултации на тази комисия; изтъква, че при една тръжна процедура след поканата за заявяване на интерес, разпоредителят с бюджетни кредити е назначил екип, който да провежда диалог с избраните кандидати, без да е налице официален мандат съответният екип да определя стратегия за диалога, целите, които да бъдат постигнати, или техническите, финансови и договорните параметри на преговорите;

Цялостен контрол и мониторинг на договорите за възлагане на обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ

28.    потвърждава, че съвместното предприятие разполага със система за извършване на одити на ниво изпълнители с цел проверка на съответствието с изискванията за осигуряване на качество; отбелязва, че резултатите от последяващите одити на безвъзмездната финансова помощ и от проверките на финансовото съответствие на изпълнението на договорите, получени вследствие на прилагането на стратегията за цялостен контрол и мониторинг, не са били на разположение по време на извършвания от Сметната палата одит през април 2014 г.;

Правна рамка

29.    отбелязва, че съвместното предприятие не е изменило своите финансови правила с цел да отрази промените вследствие на новия Финансов регламент и на рамковия финансов регламент за органите(16) , посочени в член 208 от новия Финансов регламент; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е извършило оценка на промените и е предложило изменения на своя управителен съвет; отбелязва, че в съответствие с член 5 от Решение 2007/198/Евратом на Съвета, Комисията трябва да изкаже становище преди внасянето на окончателната версия на финансовите правила за разглеждане от управителния съвет на съвместното предприятие; призовава Комисията и съвместното предприятие незабавно да разрешат този въпрос;

30.    отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(17) и постигнатото след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност на съвместните предприятия;

Права върху интелектуалната собственост и индустриална политика

31.    Отбелязва, че Решението за прилагането на индустриалната политика на F4E и политиката относно правата върху интелектуалната собственост и разпространяването на информация са приети от управителния съвет на съвместното предприятие на 27 юни 2013 г.; отбелязва, че съвместното предприятие все още не е приело и приложило мерки за смекчаване на специфичните рискове, свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост и разпространяването на резултатите от научните изследвания; потвърждава становището на съвместното предприятие, че разходите по изпълнението на подобни мерки изглежда непропорционални на размера на остатъчния риск и че мерките биха били трудно приложимо на практика;

32.    отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че на изпълнителите на съвместното предприятие се предлагат изключителни права за експлоатацията на интелектуалната собственост в областите извън термоядрения синтез, докато изпълнителите в областта на термоядрения синтез разполагат с неизключителни права; отбелязва, че съвместното предприятие е потенциално изложено на риск по отношение на задълженията си да запази правото си на достъп до пълните права на интелектуална собственост, свързани с европейските апортни вноски, и да бъде в състояние, при необходимост, да прехвърля тези права за достъп към организацията ITER; изразява съгласие с препоръката на Палатата, че е необходим мониторинг на изпълнението на договорната клауза, така че изпълнителите да бъдат задължени да не разпространяват по никакъв начин резултатите от научните изследвания преди вземането на решение относно възможната им защита; призовава съвместното предприятие да даде определение на границите на това, което се разглежда като термоядрено приложение, с цел да обезпечи максимална яснота и прозрачност по отношение на изпълнителите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 44.

(2)

ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 45.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 44.

(9)

ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 45.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Заключения на Съвета относно състоянието на ITER от 7 юли 2010 г. (реф. номер.11902/10).

(16)

ОВ L 38, 7.12.2013 г., стр. 42.

(17)

OВ L  163, 29.5.2014 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност