Procedure : 2014/2129(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0108/2015

Indgivne tekster :

A8-0108/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.59
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0168

BETÆNKNING     
PDF 174kWORD 89k
31.3.2015
PE 541.304v01-00 A8-0108/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013

(2014/2129(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Anders Primdahl Vistisen

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(5), særlig artikel 5, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (005306/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(12), særlig artikel 5, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2015),

1.      udsætter afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2015),

A.     der henviser til, at Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode;

B.     der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og andre lande, som har indgået samarbejdsaftaler med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion;

C.     der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

D.     der henviser til, at Revisionsretten den 9. oktober 2008 afgav udtalelse nr. 4/2008 om fællesforetagendets finansforordning;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at Revisionsretten har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.      bemærker med bekymring, at Revisionsrettens beretning indeholder en påtegning i specialforhold som en del af sin revisionserklæring, hvilket indikerer, at beløbet for fællesforetagendets bidrag til ITER-projektets byggefase er udsat for betydelig risiko for at stige; bemærker endvidere, at risikoen for, at beløbet for bidraget vil stige, primært skyldes ændringer i fastlæggelsen af projektleverancer og den nuværende tidsplan, som anses for at være urealistisk, og som i øjeblikket er ved at blive revideret; mener, at det er vigtigt med en realistisk tilgang til en effektiv budgetmæssig og økonomisk forvaltning; noterer sig, at fællesforetagendet bidrager til øvelsen i ITER-regi, som går ud på at udarbejde en overordnet realistisk tidsplan for hele projektet; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge den for ITER-rådet hurtigst muligt;

3.      bemærker, at Rådet i sine konklusioner, som blev vedtaget den 7. juli 2010(15), godkendte 6,6 mia. EUR i 2008-priser, for at fællesforetagendet kunne bidrage til ITER-projektets byggefase; påpeger med bekymring på baggrund af Revisionsrettens påtegning i specialforhold, at dette beløb er en fordobling sammenlignet med de oprindeligt budgetterede omkostninger og ikke inkluderede et beløb på 663 000 000 EUR, som Kommissionen havde stillet forslag om, og som skulle dække eventuelle uforudsete udgifter; mener, at den betydelige udvidelse af projektet kan bringe andre programmer, som ligeledes finansieres over Unionens budget, i fare og være i strid med princippet om "valuta for pengene";

4.      er dybt bekymret over, at fællesforetagendet i november 2013 anslog budgetunderskuddet frem til afslutningen af projektets byggefase til at være på 290 000 000 EUR, hvilket svarer til en afvigelse på 4,39 % fra det tal, som Rådet godkendte i 2010, og udgør en stigning på 10,7 % i forhold til det oprindelige budget for projektet;

5.      er bekymret over, at fællesforetagendet i forbindelse med disse risici endnu ikke har implementeret et system på kontraktniveau til regelmæssig overvågning af omkostningsafvigelserne og heller ikke har ajourført værdiansættelsen af bidraget til ITER-projektet efter byggefasens afslutning;

6.      bemærker med bekymring de fortsatte revisioner af oversigten over tidsforbrug og omkostninger, som skyldes vedvarende forsinkelser i forbindelse med indgåelsen af vigtige kontrakter, hvilket ikke giver mulighed for at gennemføre planlagte forfinansierede udsættelser i relation til fællesforetagendets operationelle udbudsprocedurer;

7.      påpeger med bekymring, at fællesforetagendet i sit regnskab ikke har præciseret, hvor langt det er kommet med det igangværende arbejde; erfarer fra Revisionsretten, at disse oplysninger er afgørende for at afspejle status for de aktiviteter, som fællesforetagendet hidtil har gennemført med hensyn til de indkøbsordninger, der er undertegnet med ITER-organisationen; påpeger, at det erfares fra fællesforetagendet, at der er blevet fremlagt oplysninger vedrørende de overordnede fremskridt i dets årlige fremskridtsrapport og årlige aktivitetsrapport, men at de er begrænset til et groft foreløbigt skøn over procentdelen af det arbejde, der er gennemført, baseret på størrelsen af udgifter i forbindelse med de indkøbsordninger, der er påløbet til dato, og sammenholdt med den anslåede værdi af bidraget i naturalier til projektet; anerkender endvidere, at der i årsregnskabet for 2013 er medtaget et groft foreløbigt skøn over det arbejde, der er gennemført; understreger, at der er behov for oplysninger om og indikatorer for korrekt resultatmåling, som både finder anvendelse på forvaltning af produktionen og intern forvaltning;

8.      noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige disponible budget for 2013 var opført 1 297 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 432 400 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer desuden, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 100 % og 89,8 %; understreger, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i det oprindelige budget for 2013 før nedsættelser var 57,8 %; erfarer fra fællesforetagendet, at dette skyldes forsinkelser og dårlig forvaltning i ITER-organisationens tilvejebringelse af data, og at forhandlingerne om reduktion af omkostninger med virksomheder tager længere tid end planlagt; udtrykker sin bekymring over eventuelle fremtidige forsinkelser eller meromkostninger og deres indvirkning på budgettet til ITER-projektet;

9.      anmoder Kommissionen og direktøren for fællesforetagendet for ITER om at forelægge en rapport for dechargemyndigheden om alle parters officielle holdning til deres fremtidige forpligtelser vedrørende ITER-projektet;

10.    noterer sig i forbindelse med fællesforetagendets forpligtelsesbevillinger, at ud af 1 254 000 000 EUR, som var til rådighed til operationelle aktiviteter, blev 61,7 % implementeret gennem direkte individuelle forpligtelser, mens de resterende 38, 3 % blev implementeret gennem samlede forpligtelser;

11.    bemærker med bekymring, at syv medlemmer har betalt deres årlige medlemskontingent for 2013 for sent, hvilket beløber sig til 2 200 000 EUR; mener, at enhver forsinkelse med betalingen af det årlige bidrag kan have indvirkning på, hvordan projektet forvaltes; understreger, at forsinkelserne spænder fra 3 til 48 dage; erfarer fra fællesforetagendet, at 77 % af de forsinkede betalinger svarede til bidraget fra to medlemmer og blev modtaget én arbejdsdag for sent;

12.    opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af reglerne om vurdering af bidrag i naturalier, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

13.    er bekymret over, at fællesforetagendets bestyrelsesformand i den årlige aktivitetsrapport for 2013 nævner projektforsinkelserne og behovet for at finde besparelser; bemærker endvidere, at den administrerende direktør nævner de risici, som kan medføre, at budgettet frem mod 2020 eventuelt ikke vil være tilstrækkeligt, og som primært knytter sig til det øgede omfang af projektet vedrørende ITER-bygningerne og til den nuværende tidsplan; erfarer fra fællesforetagendet, at det budget, der er afsat til den aktuelle FFR indtil 2020, vil blive overholdt ved fortsat at udvikle og gennemføre en bred vifte af omkostningsbegrænsende foranstaltninger;

14.    opfordrer fællesforetagendet til i god tid at aflægge rapport til dechargemyndigheden om det faktiske niveau for projektgennemførelsen, potentielle risici og den fremtidige udvikling af projektet sammen med en vurdering foretaget af Kommissionen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

15.    gentager, at det er nødvendigt at gøre CV'er for fællesforetagendets bestyrelsesmedlemmer, direktør og øverste ledelses medlemmer offentligt tilgængelige; opfordrer fællesforetagendet til at rette op på denne situation hurtigst muligt; anerkender, at bestemmelserne om håndtering af interessekonflikter for ansatte er trådt i kraft, og opfordrer til, at der udarbejdes en solid resultatliste over sager;

Værtsstatsaftale

16.    erfarer fra fællesforetagendet, at der i henhold til den værtsstatsaftale, som blev indgået med Kongeriget Spanien den 28. juni 2007, senest i juni 2010 skulle have været stillet permanente lokaler til rådighed for fællesforetagendet; bemærker med bekymring, at dette stadig ikke var sket, da revisionen blev gennemført i april 2014; anerkender fællesforetagendets indsats for at rette op på dette problem samt manglen på resultater i dialogen med værtslandet;

Arbejdsforhold

17.    er dybt bekymret over, at fællesforetagendet endnu ikke har vedtaget alle gennemførelsesbestemmelserne til personalevedtægten; bemærker med bekymring, at de arbejdslokaler, som i øjeblikket er stillet til rådighed, er utilstrækkelige og forhindrer dets ansatte i at arbejde under rimelige forhold; er dybt bekymret over, at arbejdspladsbetingelserne har en negativ indvirkning på fællesforetagendets indsats for at besætte alle de ledige stillinger og mindske procentdelen af ledige stillinger; bemærker med bekymring, at arbejdspladsbetingelserne ifølge fællesforetagendets ansatte var et af de største problemer og årsag til bekymringer i en nylig undersøgelse blandt fællesforetagendets ansatte; anmoder Kommissionen og direktøren for fællesforetagendet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om årsagerne til den forsinkede gennemførelse af personalevedtægten og om situationen vedrørende arbejdsvilkårene;

Interne kontrolsystemer

18.    konstaterer med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der stadig er en række foranstaltninger, som endnu ikke er implementeret, selv om der er gjort væsentlige fremskridt i 2013, for så vidt angår fællesforetagendets interne kontrolsystem; bemærker, at disse foranstaltninger omfatter videreudvikling af proceduren for forvaltning af omkostningsoverslaget på kontraktniveau og resultaterne af den revision, som hidrører fra gennemførelsen af den samlede strategi for kontrol og overvågning af tilskud og operationelle kontrakter, som ikke forelå på tidspunktet for revisionen; opfordrer fællesforetagendet til at gøre rapporten tilgængelig, jf. Revisionsrettens anmodning;

19.    påpeger med bekymring, at med undtagelse af den handlingsplan, der var en reaktion på den interne revision af forvaltningen af ekspertkontrakterne, var de øvrige handlingsplaner, som fællesforetagendet havde vedtaget som reaktion på de interne revisioner, ikke blevet gennemført fuldt ud;

20.    opfordrer fællesforetagendet til at udarbejde rettidige udbudsbetingelser for at undgå usikkerhed med hensyn til omkostningerne i forbindelse med den eventuelle udvikling af ITER-projektets udformning og planlægning;

21.    erfarer på baggrund af Revisionsrettens beretning, for så vidt angår de foranstaltninger, der var vedtaget som reaktion på de største risici, som tidligere var blevet påpeget, at 12 var gennemført, 19 var i gang, og 6 ikke var påbegyndt pr. november 2013; opfordrer fællesforetagendet til at afhjælpe disse problemer hurtigst muligt;

22.    noterer sig, at fællesforetagendet har vedtaget særlige regler, der skal forebygge potentielle interessekonflikter, for så vidt angår medlemmerne af dets bestyrelse, forretningsudvalg, revisionsudvalg og eksperter; påpeger, at der indtil det tidspunkt, hvor revisionen blev gennemført, ikke var fastsat regler for ansatte eller oprettet en database for generelle interesseerklæringer; erfarer fra fællesforetagendet, at reglerne for håndtering af interessekonflikter vedrørende ansatte er blevet vedtaget af bestyrelsen og trådte i kraft den 1. juli 2014; bemærker endvidere, at en særlig database for generelle interesseerklæringer er ved at blive oprettet;

Operationelle indkøbskontrakter og tilskud

23.    noterer sig, at procedurer med forhandling udgjorde 44 % af de 41 operationelle indkøbsprocedurer, som blev iværksat i 2013; påpeger, at denne procentdel er højere end 4 % sammenlignet med det antal, der blev registreret i 2012; er enig i Revisionsrettens anbefaling om, at det er nødvendigt at styrke indkøbsprocedurernes konkurrenceevne ved at reducere anvendelsen af procedurer med forhandling; noterer sig, at det gennemsnitlige antal af ansøgninger om tilskud kun var ét forslag pr. indkaldelse; erfarer fra fællesforetagendet, at de procedurer med forhandling, som Revisionsretten henviser til, som følge af deres lave gennemsnitsværdi kun svarer til 15 % af fællesforetagendets årlige forpligtelse;

24.    bemærker med bekymring de vedvarende svagheder i fællesforetagendets operationelle indkøbsprocedurer; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge en detaljeret rapport til dechargemyndigheden om de indkøbsprocedurer, som fandt sted fra 2008 og frem til i dag, og hvori der redegøres for følgende:

-       I hvor mange procedurer er omkostningerne blevet øget betydeligt (mere end 5 %) med hensyn til den oprindeligt fastsatte omkostningsramme i kontrakten, og hvad har været de nøjagtige årsager til stigningerne?

-       Hvilke procedurer har været betydeligt forsinket i forhold til deres oprindelige måldato, og hvad har været de finansielle konsekvenser af disse forsinkelser?

-       Hvordan sikrer fællesforetagendet i fremtiden, at de fastsatte datoer for kontraktindgåelse overholdes?

-       I hvilke indkøbsprocedurer blev der overhovedet ikke fastsat en specifik måldato ved tildelingen af kontrakterne?

-       I hvilke procedurer reklamerede fællesforetagendet ikke for den pågældende kontrakt ved hjælp af en forhåndsmeddelelse, hvorved det undlod at øge procedurens konkurrenceevne, og hvad var årsagerne hertil, samt hvilke aftaleparter har især draget fordel af den således begrænsede konkurrenceevne?

-       Hvilke procedurer (foruden den gældende personalevedtægt) er der fastlagt for at forhindre en eventuel interessekonflikt med hensyn til de ansatte, som er involveret i indkøbsprocedurer, og i hvor mange tilfælde blev ansatte ikke formelt pålagt at deltage i indkøbsprocedurer?

-       Hvordan sikrer fællesforetagendet, at dets interne beslutningsprocedure forbedres for at undgå yderligere forsinkelser i indkøbsprocedurerne som fastsat af Revisionsretten for at sikre gennemsigtige, rettidige og lovlige udbud i fremtiden?

25.    bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev konstateret følgende svagheder efter revisionen af fem operationelle indkøbsprocedurer:

-  fællesforetagendet undlod at annoncere en kontrakt ved hjælp af en forhåndsmeddelelse i en indkøbsprocedure; erfarer fra fællesforetagendet, at den omhandlede kontrakt blev iværksat, inden proceduren for forhåndsmeddelelser blev godkendt i september 2012;

-  der blev i en indkøbsprocedure bemærket en stigning på 32 % sammenlignet med det oprindelige omkostningsoverslag; bemærker endvidere, at oplysningerne i sagerne i forbindelse med to andre udbud var af en sådan art, at det var vanskeligt at afstemme differencerne mellem den endelige kontraktværdi og den oprindelige anslåede værdi; erfarer fra fællesforetagendet, at den komplekse afstemning skyldes reevalueringen af kontraktens oprindelige anvendelsesområde, hvilket førte til en forlængelse af varigheden og til beskaffenheden, kompleksiteten og beløbene i sådanne kontrakter;

-  det blev konstateret, at en indkøbsprocedure ikke havde specifikke retningslinjer og procedurer til at sikre, at det materiale, som blev anvendt som inputdokumenter til indkøbsprocedurerne fra tredjeparter, blev gennemgået på ensartet og systematisk vis og formelt godkendt af fællesforetagendet; noterer sig, at fællesforetagendet vil udarbejde en formel checkliste med henblik på at sikre, at tredjepartsoplysninger anvendes hensigtsmæssigt; opfordrer fællesforetagendet til at implementere checklisten hurtigst muligt for at undgå sådanne situationer i fremtiden;

-  ændringer af den oprindelige kontrakt for en af indkøbsprocedurerne øgede kontraktens værdi med 15 % sammenlignet med det oprindelige beløb; påpeger, at de foreliggende oplysninger ikke var tilstrækkelige til, at det kunne konkluderes, at vurderingen af, hvor vigtige ændringerne var, var foretaget, som den skulle i henhold til fællesforetagendets interne procedurer;

-  dialogfasen for en procedure var meget forsinket, hvilket resulterede i, at de endelige kontraktbetingelser og den ajourførte tekniske udgave af indkøbsbetingelserne blev sendt senere end planlagt, og at kontrakten blev underskrevet fire måneder senere end tidsfristen;

26.    finder det uacceptabelt, at fællesforetagendet ikke har udarbejdet en intern procedure for medarbejdere, som deltager i indkøbsprocedurer; påpeger, at der er et presserende behov for forbedringer på dette område;

27.    bemærker i Revisionsrettens beretning, at ansættelsesmyndigheden i forbindelse med to indkøbsprocedurer ikke havde udpeget de ansatte i fællesforetagendet, som på anmodning af evalueringsudvalget skulle yde teknisk rådgivning under evaluering af buddene, hverken som medlemmer af evalueringsudvalget eller som eksperter, der skulle yde udvalget teknisk rådgivning; påpeger, at den anvisningsberettigede i forbindelse med en indkøbsprocedure udpegede en gruppe, der skulle føre dialog med de ansøgere, som var udvalgt, mens der for denne gruppe ikke var fastlagt et formelt mandat til at udforme en dialogstrategi, fastsætte de mål, der skulle nås, samt udarbejde de tekniske, finansielle og kontraktmæssige parametre for forhandlingerne;

Overordnet kontrol og overvågning af operationelle indkøbskontrakter og tilskud

28.    konstaterer, at fællesforetagendet har et system til at gennemføre revisioner af kontrahenter med henblik på at efterprøve, om kravene til kvalitetssikring er overholdt; noterer sig, at resultatet af de efterfølgende revisioner af tilskud og de finansielle samt juridisk-kritiske efterprøvelser af kontraktgennemførelsen, der var foretaget som led i gennemførelsen af den overordnede overvågnings- og kontrolstrategi, ikke forelå på tidspunktet for Revisionsrettens revision i april 2014;

Retlige rammer

29.    bemærker, at fællesforetagendet ikke har ændret sine finansielle regler for at afspejle de ændringer, der er indført med den nye finansforordning og rammefinansforordningen for de organer1, der er omhandlet i artikel 208 i den nye finansforordning; erfarer fra fællesforetagendet, at det vurderede ændringerne og foreslog ændringerne for sin bestyrelse; noterer sig, at Kommissionen i henhold til artikel 5 i Rådets beslutning 2007/198/Euratom forud for forelæggelsen af den endelige udgave af de finansielle regler for fællesforetagendets bestyrelse afgiver en udtalelse; opfordrer Kommissionen og fællesforetagendet til hurtigst muligt at afhjælpe dette problem;

30.    noterer sig den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(16) og den efterfølgende politiske aftale om meddelelse af særskilt decharge til fællesforetagender;

Intellektuelle ejendomsrettigheder og erhvervspolitik

31.    noterer sig, at afgørelsen om gennemførelsen af Fusion for Energy-industripolitikken og politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder og formidling af oplysninger blev vedtaget af fællesforetagendets bestyrelse den 27. juni 2013; noterer sig, at fællesforetagendet endnu ikke har vedtaget og gennemført visse foranstaltninger, som har til formål at afbøde specifikke risici, der er forbundet med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og formidling af forskningsresultater; anerkender fællesforetagendets udtalelse om, at gennemførelsesomkostningerne for sådanne foranstaltninger ikke synes at stå i et rimeligt forhold til omfanget af den tilbageværende risiko og vil være vanskelige at gennemføre i praksis;

32.    bemærker i Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets kontrahenter tilbydes eksklusive rettigheder til at udnytte den intellektuelle ejendom, som fremstilles på områder uden for fusion, mens kontrahenterne har ikke-eksklusive rettigheder på fusionsområdet; noterer sig, fællesforetagendet kan udsættes for en risiko vedrørende dets forpligtelser til at bevare retten til adgang til de fulde intellektuelle ejendomsrettigheder, der er involveret i de europæiske bidrag i naturalier, og til om fornødent at kunne overføre denne ret til adgang til ITER-organisationen; er enig i Revisionsrettens anbefaling om, at det er nødvendigt at overvåge anvendelsen af klausulen i kontrakten med henblik på at forpligte kontrahenterne til at afholde sig fra at udføre nogen formidling af forskningsresultater, indtil der er truffet en afgørelse om eventuel beskyttelse af dem; opfordrer fællesforetagendet til at præcisere grænserne for, hvad der betragtes som fusionsanvendelse, for at sikre størst mulig klarhed og gennemsigtighed med hensyn til kontrahenter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 44.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 45.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 44.

(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 45.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Rådets konklusioner om status for ITER-projektet af 7. juli 2010 (Ref. 11902/10).

(16)

EUT L 163 af 29.05.14, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik