Διαδικασία : 2014/2129(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0108/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0108/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.59
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0168

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 202kWORD 123k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2129(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2129(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2015),

1.      αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2129(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(12), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2015),

1.      αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2129(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0108/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ, καθώς και άλλες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Συνέδριο») εξέδωσε στις 9 Οκτωβρίου 2008 τη γνώμη αριθ. 4/2008 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.      επισημαίνει ότι το Συνέδριο δήλωσε πως οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2013, της Κοινής Επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.      επισημαίνει με ανησυχία ότι στην έκθεση του Συνεδρίου έχει ενσωματωθεί στη δήλωση αξιοπιστίας επισήμανση ειδικού θέματος, σύμφωνα με την οποία το ποσό της εισφοράς της Κοινής Επιχείρησης κατά το στάδιο κατασκευής του έργου ITER εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους αύξησης· επισημαίνει ακόμα ότι ο κίνδυνος αύξησης του ποσού της εισφοράς οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στην εμβέλεια των παραδοτέων του έργου, καθώς και στο ισχύον χρονοδιάγραμμα, το οποίο θεωρείται μη ρεαλιστικό και είναι υπό αναθεώρηση· πιστεύει ότι για μια αποτελεσματική δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση είναι σημαντικό να ακολουθηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια στο πλαίσιο του ITER, για την παροχή ενός ρεαλιστικού γενικού χρονοδιαγράμματος για το όλο έργο· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να την υποβάλει επειγόντως στο Συμβούλιο του ITER·

3.      επισημαίνει ότι, εν συνεχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2010(15), εγκρίθηκε ποσό ύψους 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2008) για τη συνεισφορά της Κοινής Επιχείρησης κατά το στάδιο κατασκευής του έργου· επισημαίνει με ανησυχία, πάντα στο πλαίσιο της επισήμανσης ειδικού θέματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το εν λόγω ποσό είναι διπλάσιο σε σχέση με τις αρχικώς προϋπολογισθείσες δαπάνες και δεν περιλαμβάνει ποσό ύψους 663.000.000 ευρώ που είχε προτείνει η Επιτροπή για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών· θεωρεί ότι η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του έργου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άλλα προγράμματα που επίσης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και αντίκειται στην αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας·

4.      εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι τον Νοέμβριο του 2013 η Κοινή Επιχείρηση εκτίμησε την έλλειψη πιστώσεων έως την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής του έργου σε 290.000.000 ευρώ, ποσό που συνιστά απόκλιση κατά 4,39% σε σχέση με το ποσό που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2010, και αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου·

5.      εκφράζει την ανησυχία του διότι, σε σχέση με τους κινδύνους αυτούς, η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει αναπτύξει ακόμη σύστημα, σε επίπεδο συμβάσεων, για την τακτική παρακολούθηση των υπερβάσεων δαπανών και δεν έχει επικαιροποιήσει την εκτίμηση της συνεισφοράς της στο έργο ITER μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής·

6.      επισημαίνει με ανησυχία ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην υπογραφή σημαντικών συμβάσεων προκαλούν διαρκείς αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράμματος και του κόστους, με αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων προχρηματοδοτήσεων σε σχέση με διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων της Κοινής Επιχείρησης·

7.      επισημαίνει με ανησυχία ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν παρουσιάζει αναλυτικά στις οικονομικές καταστάσεις της τον βαθμό προόδου του εν εξελίξει έργου· επισημαίνει ότι, κατά το Συνέδριο, οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την παρουσίαση της κατάστασης προόδου των δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η Κοινή Επιχείρηση όσον αφορά τους διακανονισμούς σύναψης συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον διεθνή οργανισμό ITER· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, οι πληροφορίες σχετικά με την όλη πρόοδο διατέθηκαν μέσω της ετήσιας έκθεσης προόδου και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της, περιορίστηκαν ωστόσο σε μια προκαταρκτική εκτίμηση του ποσοστού των ολοκληρωμένων εργασιών, με βάση το ποσό των δαπανών που αφορούν τους έως τώρα διακανονισμούς ανάθεσης συμβάσεων, σε σύγκριση με την εκτιμώμενη αξία της συνεισφοράς σε είδος στο έργο· επισημαίνει επίσης ότι στους ετήσιους λογαριασμούς για το 2013 περιλαμβάνεται μια πρώτη, ανεπεξέργαστη εκτίμηση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί· υπογραμμίζει την ανάγκη για στοιχεία και δείκτες σχετικά με την ορθή μέτρηση των επιδόσεων, τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα όσο και στην εσωτερική διαχείριση·

8.      επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το 2013 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1.297.000.000 ευρώ και πιστώσεις πληρωμών 432.400.000 ευρώ· επισημαίνει επίσης ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 100% και 89,8% αντίστοιχα· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών όσον αφορά τον αρχικό προϋπολογισμό του 2013 πριν από τις μειώσεις ήταν 57,8%· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, τούτο οφείλεται σε καθυστέρηση και κακοδιαχείριση στη διάθεση των στοιχείων από τον διεθνή οργανισμό ITER, καθώς και στο γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες για την μείωση του κόστους διήρκεσαν περισσότερο από όσο αναμενόταν· εκφράζει την ανησυχία του για πιθανές μελλοντικές καθυστερήσεις ή υπερβάσεις που θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του έργου ITER·

9.      καλεί την Επιτροπή και τον διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης για τον ITER να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επίσημη θέση όλων των ενδιαφερομένων όσον αφορά τις μελλοντικές δεσμεύσεις τους για το έργο ITER·

10.    επισημαίνει, σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης, ότι από τα 1.254.000.000 ευρώ που ήταν διαθέσιμα για επιχειρησιακές δραστηριότητες, μόλις το 61,7% εκτελέστηκε μέσω άμεσων επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο 38,3% εκτελέστηκε μέσω συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων·

11.    επισημαίνει με ανησυχία ότι επτά μέλη κατέβαλαν με καθυστέρηση τις ετήσιες εισφορές τους για το 2013, ύψους 2.200.000 ευρώ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ετήσια εισφορά μπορεί να έχει αντίκτυπο στον τρόπο εκτέλεσης του έργου· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις ήταν από τρεις έως 48 ημέρες· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, το 77% των καθυστερημένων εισφορών αντιστοιχεί στις εισφορές δύο μελών και καταβλήθηκε με καθυστέρηση μιας εργάσιμης ημέρας·

12.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης για τις εισφορές σε είδος, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

13.    εκφράζει την ανησυχία του διότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2013 ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Κοινής Επιχείρησης αναφέρεται τόσο σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση έργων όσο και στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι ο διευθυντής κάνει λόγο για κινδύνους που συνδέονται με πιθανή έλλειψη πιστώσεων μέχρι το 2020, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών σε σχέση με την κατασκευή του έργου ITER και του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, ο προϋπολογισμός που προβλέπεται με βάση το τρέχον ΠΔΠ έως το 2020 θα τηρηθεί, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ευρέος φάσματος μέτρων περιορισμού του κόστους·

14.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει σε εύθετο χρόνο έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης του έργου, τους δυνητικούς κινδύνους και τη μελλοντική του ανάπτυξη, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.    επαναλαμβάνει ότι απαιτείται να δημοσιοποιηθούν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή και των ανώτερων στελεχών της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να αντιμετωπίσει επειγόντως το θέμα αυτό· επισημαίνει ότι οι κανόνες για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων μελών του προσωπικού έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ζητεί την αυστηρή καταγραφή των σχετικών υποθέσεων·

Συμφωνία φιλοξενίας με το κράτος υποδοχής

16.    επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, βάσει της συμφωνίας φιλοξενίας με το κράτος υποδοχής, που υπεγράφη με το Βασίλειο της Ισπανίας στις 28 Ιουνίου 2007, οι μόνιμες εγκαταστάσεις της Κοινής Επιχείρησης θα έπρεπε να είχαν τεθεί στη διάθεσή της ήδη από τον Ιούνιο του 2010· επισημαίνει με ανησυχία ότι όταν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, τον Απρίλιο του 2014, αυτό δεν είχε γίνει ακόμα· επισημαίνει τόσο τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κοινή Επιχείρηση για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό όσο και την έλλειψη αποτελεσμάτων στον διάλογο με τη χώρα υποδοχής·

Συνθήκες εργασίας

17.    εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει εγκρίνει ακόμη στο σύνολό τους τούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· επισημαίνει με ανησυχία ότι χώρος εργασίας που διατέθηκε πρόσφατα είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση το προσωπικό να εργαστεί υπό εύλογες συνθήκες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο να επηρεάσουν οι συνθήκες εργασίας αρνητικά τις προσπάθειες της Κοινής Επιχείρησης να καλύψει όλες τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και να μειώσει το ποσοστό των κενών θέσεων· επισημαίνει μη ανησυχία ότι σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης, το ζήτημα του χώρου εργασίας αναφέρεται από τους υπαλλήλους ως μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες και αιτίες ανησυχίας που τους απασχολούν· καλεί την Επιτροπή και τον διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στην οποία να εκθέτουν λεπτομερώς τους λόγους της καθυστέρησης στην εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, και την κατάσταση σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

18.    επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολονότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2013 όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Κοινής Επιχείρησης, ορισμένες ενέργειες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη· τούτο αφορά μεταξύ άλλων την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικασίας για τη διαχείριση της εκτίμησης του κόστους σε επίπεδο συμβάσεων, καθώς και το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο δεν διατέθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων από την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής ελέγχου και παρακολούθησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να δημοσιοποιήσει την έκθεση, όπως έχει ζητήσει το Συνέδριο·

19.    επισημαίνει με ανησυχία ότι, με την εξαίρεση του σχεδίου δράσης που προέκυψε σε συνέχεια του εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση των συμβάσεων εμπειρογνωμόνων, τα άλλα σχέδια δράσης που είχε εγκρίνει η Κοινή Επιχείρηση σε συνέχεια των εσωτερικών ελέγχων δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρως·

20.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να διαθέτει έγκαιρα τις συγγραφές υποχρεώσεων των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, προκειμένου να εξαλειφθεί το κόστος της αβεβαιότητας σε σχέση με την πιθανή εξέλιξη του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του έργου ITER·

21.    επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, από τις ενέργειες που εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση των κύριων κινδύνων που είχαν εντοπιστεί παλαιότερα 12 είχαν υλοποιηθεί, 19 βρίσκονταν σε εξέλιξη και 6 δεν είχαν δρομολογηθεί ακόμη τον Νοέμβριο του 2013· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα αυτά·

22.    επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση ενέκρινε ειδικούς κανόνες για την πρόληψη δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της ελεγκτικής επιτροπής και των εμπειρογνωμόνων της· επισημαίνει ότι οι κανόνες σχετικά με τα μέλη του προσωπικού καθώς και η βάση δεδομένων για τις γενικές δηλώσεις συμφερόντων δεν είχαν θεσπιστεί ακόμα όταν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, οι κανόνες για τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του προσωπικού εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014· επισημαίνει, ακόμα, ότι έχει ξεκινήσει η συγκρότηση ειδικής βάσης δεδομένων για τις γενικές δηλώσεις συμφερόντων·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

23.    επισημαίνει ότι από τις 41 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων που κινήθηκαν το 2013, το 44% ήταν διαδικασίες με διαπραγμάτευση· επισημαίνει ότι το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο κατά 4% από το αντίστοιχο ποσοστό του 2012· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μέσω του περιορισμού της χρήσης διαδικασιών με διαπραγμάτευση· επισημαίνει ότι ο μέσος αριθμός προτάσεων για επιχορηγήσεις ήταν μόλις μία ανά πρόσκληση· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, λόγω της χαμηλής μέσης αξίας τους, οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρεται το Συνέδριο αντιστοιχούν μόνο στο 15% των ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης·

24.    επισημαίνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες αδυναμίες σε σχέση με τις διαδικασίες επιχειρησιακών συμβάσεων της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που έχουν διεξαχθεί από το 2008 ως σήμερα, ειδικότερα όσον αφορά τα ακόλουθα:

-       αριθμός διαδικασιών στις οποίες σημειώθηκε σημαντική αύξηση του κόστους (πάνω από 5%) σε σχέση με το επίπεδο κόστους που προβλεπόταν αρχικά στη σύμβαση, και ακριβείς λόγοι για τις αυξήσεις·

-       διαδικασίες στις οποίες σημειώθηκαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε σχέση με την αρχική ημερομηνία στόχου, και οικονομικές συνέπειες των καθυστερήσεων·

-       τρόποι με τους οποίους η Κοινή Επιχείρηση θα εξασφαλίζει στο μέλλον την τήρηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών υπογραφής των συμβάσεων·

-       διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη ημερομηνία στόχου κατά την ανάθεση της σύμβασης·

-       διαδικασίες στις οποίες η Κοινή Επιχείρηση δεν δημοσίευσε την αντίστοιχη σύμβαση με προκαταρκτική προκήρυξη, και συνεπώς περιόρισε τον ανταγωνισμό στη διαδικασία, και λόγοι για τούτο, καθώς επίσης συμβαλλόμενοι που επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τον συνακόλουθο περιορισμένο ανταγωνισμό·

-       διαδικασίες (πέρα από την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης) που εφαρμόζονται για την πρόληψη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με εμπλεκόμενους υπαλλήλους στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και αριθμός περιπτώσεων στις οποίες οι υπάλληλοι δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών·

-       τρόποι με τους οποίους η Κοινή Επιχείρηση εξασφαλίζει ότι η εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεών της βελτιώνεται ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υποβολής προσφορών που εντοπίζονται από το Συνέδριο, προκειμένου να εξασφαλίζονται μελλοντικά η διαφάνεια, η χρονική ακρίβεια και η νομιμότητα των διαδικασιών υποβολής προσφορών·

25.    επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τον έλεγχο πέντε διαδικασιών σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων εντοπίστηκαν οι εξής αδυναμίες:

-  σε μία διαδικασία σύναψης συμβάσεων, η Κοινή Επιχείρηση δεν δημοσιοποίησε τη σύμβαση μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη σύμβαση δημοσιεύτηκε πριν θεσπιστεί η διαδικασία της προκαταρκτικής προκήρυξης τον Σεπτέμβριο του 2012·

-  σε μία διαδικασία σύναψης σύμβασης, σημειώθηκε αύξηση κατά 32% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση κόστους· επισημαίνει επίσης ότι σε δύο άλλες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, λόγω της φύσης των πληροφοριών που περιέχονταν στους φακέλους, απεδείχθη πολύπλοκη η συμφωνία μεταξύ της τελικής αξίας της σύμβασης και της αρχικώς εκτιμηθείσας αξίας· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, η πολυπλοκότητα της συμφωνίας αρχικής και τελικής αξίας οφείλεται στην επανεκτίμηση του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης, γεγονός που αύξησε την διάρκεια, καθώς και στη φύση, την πολυπλοκότητα και τα ποσά των συμβάσεων αυτών·

-  σε μια άλλη διαδικασία σύναψης συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η συστηματική και συνεπής εξέταση των παραδοτέων, που χρησιμοποιούνται από τρίτους ως έγγραφα βάσης στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, και η έγκρισή τους από την Κοινή Επιχείρηση· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση θα καταρτίσει επίσημο κατάλογο ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των πληροφοριών τρίτων· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να θέσει σε εφαρμογή τον κατάλογο το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον·

-  οι τροποποιήσεις των αρχικών συμβάσεων σε μία άλλη διαδικασία σύναψης συμβάσεων αύξησαν την αξία της σύμβασης κατά 15% σε σύγκριση με το αρχικό ποσό· επισημαίνει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούσαν για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση της σημασίας των τροποποιήσεων γινόταν σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Κοινής Επιχείρησης·

-  σε μια άλλη διαδικασία, τέλος, το στάδιο του διαλόγου ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στη διαβίβαση των οριστικών όρων της σύμβασης και της επικαιροποιημένης έκδοσης της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να υπογραφεί η σύμβαση τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία στόχο·

26.    θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει αναπτύξει εσωτερική διαδικασία για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών· επισημαίνει ότι απαιτείται επειγόντως βελτίωση στον συγκεκριμένο τομέα·

27.    επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε δύο διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι υπάλληλοι της Κοινής Επιχείρησης που παρείχαν τεχνικές συμβουλές κατά την αξιολόγηση των προσφορών κατόπιν αιτήματος της επιτροπής αξιολόγησης δεν είχαν οριστεί επίσημα από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ούτε ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ούτε ως εμπειρογνώμονες για την παροχή τεχνικών συμβουλών στην επιτροπή· επισημαίνει ότι σε μία διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων ο διατάκτης όρισε ομάδα για τη διεξαγωγή διαλόγου με τους υποψήφιους που επελέγησαν σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μολονότι δεν υπήρχε επίσημη εντολή για τον καθορισμό της στρατηγικής του διαλόγου, των επιδιωκόμενων στόχων και των τεχνικών, οικονομικών και συμβατικών παραμέτρων των διαπραγματεύσεων από την εν λόγω ομάδα·

Γενικός έλεγχος και παρακολούθηση των επιχειρησιακών συμβάσεων και των επιχορηγήσεων

28.    επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση διαθέτει σύστημα διεξαγωγής ελέγχων σε επίπεδο αναδόχων, με στόχο τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς με τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας· επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκ των υστέρων ελέγχων σχετικά με τις επιχορηγήσεις και των επαληθεύσεων της οικονομικής συμμόρφωσης στην εκτέλεση των συμβάσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής παρακολούθησης και ελέγχου, δεν ήταν διαθέσιμο κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου από το Συνέδριο, τον Απρίλιο του 2014·

Νομικό πλαίσιο

29.    επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει τροποποιήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές που επέφεραν ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και ο δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τους οργανισμούς(16), που αναφέρεται στο άρθρο 208 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού· επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, έχουν αξιολογηθεί οι αλλαγές αυτές και έχουν υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιό της σχετικές τροποποιήσεις· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει γνώμη πριν υποβληθεί η τελική εκδοχή των κανόνων στο διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Επιχείρηση να επιλύσουν το ζήτημα αυτό χωρίς χρονοτριβή·

30.    επισημαίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(17), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και βιομηχανική πολιτική

31.    επισημαίνει ότι η απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής για την ενέργεια από σύντηξη και της πολιτικής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διάδοση πληροφοριών εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης στις 27 Ιουνίου 2013· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει ακόμη εγκρίνει και εφαρμόσει ειδικά μέτρα για τον μετριασμό ορισμένων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας· επισημαίνει τη γνώμη της Κοινής Επιχείρησης, ότι το κόστος της εφαρμογής των μέτρων αυτών δεν φαίνεται να είναι ανάλογο του μεγέθους του εναπομένοντος κινδύνου, και ότι θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα στην πράξη·

32.    επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κοινή Επιχείρηση προσφέρει στους αναδόχους της αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγουν σε τομείς εκτός της σύντηξης, ενώ τα δικαιώματά τους στον τομέα της σύντηξης είναι μη αποκλειστικά· επισημαίνει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ενδεχομένως η Κοινή Επιχείρηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις της να διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές εισφορές σε είδος, και να μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα πρόσβασης στον οργανισμό ITER όταν απαιτείται· συμφωνεί με την σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της εφαρμογής της ρήτρας που περιλαμβάνεται στις συμβάσεις, η οποία απαγορεύει στους αναδόχους τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την πιθανή προστασία τους· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να καθορίσει όρια ως προς το τι θεωρείται εφαρμογή σύντηξης, προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη σαφήνεια και διαφάνεια έναντι των αναδόχων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 44.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 45.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 44.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 45.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση του ITER, της 7ης Ιουλίου 2010 (αριθ. εγγράφου 11902/10)

(16)

ΕΕ L 38, 7.12.2013, σ. 42

(17)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου