Procedūra : 2014/2129(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0108/2015

Pateikti tekstai :

A8-0108/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.59
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0168

PRANEŠIMAS     
PDF 187kWORD 114k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2129(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2129(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(5), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2015),

1.      atideda savo sprendimo, kuriuo Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui patvirtinama, kad Bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2129(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(12), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2015),

1.      atideda Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2129(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2015),

A.     kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui;

B.     kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Euratomas, kuriam atstovauja Komisija, Euratomo valstybės narės ir kitos bendradarbiavimo susitarimus valdomos branduolių sintezės srityje su Euratomu sudariusios šalys;

C.     kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

D.     kadangi Audito Rūmai 2008 m. spalio 9 d. pateikė nuomonę Nr. 4/2008 dėl Bendrosios įmonės finansinio reglamento;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendros įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais yra teisingai nurodyta Bendrosios įmonės finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.      susirūpinęs pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje pateikiamas kaip patikinimo pareiškimo dalis dalyko pabrėžimas, kuriame nurodoma, kad rizika, kad Bendrosios įmonės įnašo, skirto prisidėti prie ITER projekto statybų etapo, suma padidės, yra didelė; taip pat pažymi, kad įnašo sumos padidėjimo rizika daugiausia kyla dėl projekto užduočių apimties pokyčių ir dabartinio tvarkaraščio, kuris yra laikomas nerealistišku ir šiuo metu yra persvarstomas; mano, kad svarbu taikyti realistišką veiksmingo biudžeto sudarymo ir finansinio valdymo metodą; pažymi, kad Bendroji įmonė prisideda prie ITER įgyvendinimo proceso sudarydama bendrą realistišką viso projekto tvarkaraštį; ragina Bendrąją įmonę nedelsiant pateikti jį ITER tarybai;

3.      pastebi, kad 2010 m. liepos 7 d.(15) priimtose Tarybos išvadose buvo patvirtinta 6,6 mlrd. EUR (2008 m. vertė) suma, skirta tam, kad Bendroji įmonė galėtų prisidėti prie ITER projekto statybų etapo; su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodoma Audito Rūmų pateiktame dalyko pabrėžime, į šią sumą, kuri yra dvigubai didesnė nei pradinės biudžete numatytos išlaidos, nebuvo įtraukta Komisijos pasiūlyta 663 000 000 EUR suma galimoms nenumatytoms išlaidoms padengti; mano, kad stipriai išplėtus šį projektą gali kilti pavojus kitoms programoms, kurios taip pat finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, ir tai gali neatitikti ekonominės naudos principo;

4.      yra labai susirūpinęs dėl to, kad 2013 m. lapkričio mėn. Bendroji įmonė apskaičiavo, jog tam, kad projekto statybų etapas būtų užbaigtas, trūksta 290 000 000 EUR, taigi susidaro 4,39 proc. 2010 m. Tarybos patvirtintą skaičių viršijanti suma ir tai yra 10,7 proc. daugiau, palyginti su pradiniu projekto biudžetu;

5.      yra susirūpinęs dėl to, kad, kalbant apie šią riziką, Bendroji įmonė dar neįdiegė reguliarios išlaidų skirtumų stebėsenos sistemos sutarčių lygmeniu ir neatnaujino Bendrosios įmonės įnašo, kuriuo prisidedama prie ITER projekto statybų etapui pasibaigus, vertinimo;

6.      susirūpinęs atkreipia dėmesį į nuolatines tvarkaraščio ir sąnaudų planų peržiūras, atliekamas dėl nuolatinių vėlavimų pasirašyti svarbias sutartis, nes dėl to negalima atidėti suplanuoto išankstinio finansavimo, susijusio su Bendrosios įmonės veiklos viešaisiais pirkimais;

7.      su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė savo finansinėse atskaitose išsamiai nenurodo, kiek pasistūmėta vykdant darbus; pažymi, kad Audito Rūmai nurodo, jog ši informacija yra būtina norint atspindėti iki šiol Bendrosios įmonės įvykdytos veiklos, susijusios su susitarimais dėl viešųjų pirkimų, pasirašytais su Tarptautine ITER organizacija, būklę; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė nurodo, jog informacija apie bendrą pažangą pateikta metinėje pažangos ataskaitoje ir metinėje veiklos ataskaitoje, tačiau pateikiamas tik apytikslis preliminarus užbaigtų darbų procentinės dalies vertinimas, grindžiamas išlaidų suma, susijusia su iki šiol įvykusiomis viešųjų pirkimų procedūromis, kuri palyginama su projekto nepiniginių įnašų sąmatine verte; taip pat pažymi, kad apytikslis preliminarus užbaigtų darbų vertinimas pateikiamas 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose; pabrėžia, kad, siekiant tinkamai įvertinti veiklos rezultatus, būtina informacija ir rodikliai, taikomi našumui ir vidaus valdymui;

8.      pažymi, kad galutinis Bendrosios įmonės turimas įvykdyti numatytas biudžetas sudarė 1 297 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 432 400 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 ir 89,8 proc.; pabrėžia, kad prieš sumažinant lėšas 2013 m. pradiniame biudžete mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 57,8 proc.; pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog to priežastys – Tarptautinės ITER organizacijos vėlavimas pateikti duomenis ir blogas jų teikimo valdymas ir ilgesnės nei planuota derybos su bendrovėmis siekiant sumažinti išlaidas; pareiškia savo susirūpinimą dėl galimų vėlavimų ar per didelių išlaidų ateityje ir jų poveikio ITER projekto biudžetui;

9.      prašo Komisijos ir ITER bendrosios įmonės direktoriaus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą dėl visų suinteresuotųjų subjektų oficialios pozicijos, susijusios su jų būsimais įsipareigojimais ITER projekte;

10.    šiuo požiūriu nurodo, kad iš veiklai turėtų 1 254 000 000 mln. EUR Bendrosios įmonės įsipareigojimų asignavimų 61,7 proc. buvo panaudota vykdant tiesioginius individualius įsipareigojimus, o likę 38,3 proc. – bendruosius įsipareigojimus;

11.    susirūpinęs pažymi, kad septyni nariai vėlai sumokėjo savo metinius 2013 m. narystės mokesčius, kurių suma siekė 2 200 000 EUR; mano, kad bet koks vėlavimas sumokėti metinį mokestį gali turėti įtakos tam, kaip įgyvendinamas projektas; pabrėžia, kad vėluojama buvo nuo 3 iki 48 dienų; pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog 77 proc. vėluojančių mokėjimų – tai dviejų narių įnašai ir jie buvo gauti vieną darbo dieną per vėlai;

12.    ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir nepiniginių įnašų vertinimo taisyklių taikymą, taip pat Komisijos atliktą vertinimą;

13.    yra susirūpinęs dėl to, kad 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje Bendrosios įmonės valdybos pirmininkas pažymi, kad buvo projektų vėlavimų ir kad reikia stengtis sutaupyti lėšų; taip pat atkreipia dėmesį tai, kad vykdamasis direktorius nurodo su galimu biudžeto lėšų stygiumi iki 2020 m. susijusią riziką, kuri daugiausia gali kilti dėl padidėjusios ITER pastatų apimties ir dabartinio tvarkaraščio; atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės pateiktą informaciją, nurodo, kad dabartinei DFP iki 2020 m. skirto biudžeto bus laikomasi toliau plėtojant ir įgyvendinant daugelį išlaidų ribojimo priemonių;

14.    ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai laiku pateikti ataskaitą dėl dabartinio projekto įgyvendinimo etapo, galimos rizikos ir būsimos projekto plėtros, taip pat Komisijos atliktą vertinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.    pakartoja, kad reikia viešai paskelbti Bendrosios įmonės valdybos narių, direktoriaus ir vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymus; ragina Bendrąją įmonę kuo skubiau ištaisyti šią padėtį; patvirtina, kad įsigaliojo darbuotojams taikomos interesų konfliktų valdymo taisyklės ir ragina pateikti išsamią informaciją apie atvejus;

Susitarimas su priimančiąja valstybe

16.    pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, kad pagal 2007 m. birželio 28 d. su Ispanijos Karalyste pasirašytą susitarimą su priimančiąja valstybe, Bendrajai įmonei ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. turėjo būti suteiktos nuolatinės patalpos; susirūpinęs pažymi, kad tuo metu, kai buvo atliekamas auditas (2014 m. balandžio mėn.), tai vis dar nebuvo padaryta; pripažįsta, kad Bendroji įmonė deda pastangas, kad išspręstų šį klausimą, ir kad nepasiekta reikšmingų rezultatų vykdant dialogą su priimančiąja valstybe;

Darbo sąlygos

17.    yra labai susirūpinęs dėl to, kad Bendroji įmonė dar nepriėmė visų Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių; susirūpinęs pažymi, kad šiuo metu suteikta darbo erdvė yra nepakankama, todėl jos personalas negali dirbti priimtinomis sąlygomis; yra labai susirūpinęs dėl to, kad su darbo erdve susijusios sąlygos daro neigiamą poveikį Bendrosios įmonės pastangoms užpildyti trūkstamus etatus ir sumažinti laisvų darbo vietų rodiklį; susirūpinęs pažymi, kad Bendrosios įmonės darbuotojai su darbo erdve susijusias sąlygas per paskutinę Bendrosios įmonės darbuotojų apklausą įvardijo kaip vieną iš pagrindinių sunkumų ir susirūpinimą keliančių klausimų; prašo Komisijos ir Bendrosios įmonės direktoriaus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodytos Tarnybos nuostatų įgyvendinimo vėlavimo priežastys, taip pat paaiškinta padėtis, susijusi su darbo sąlygomis;

Vidaus kontrolės sistemos

18.    susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad dar reikia įgyvendinti daugybę veiksmų, nors 2013 m. ir padaryta didelė pažanga Bendrosios įmonės vidaus kontrolės sistemų srityje; taigi būtina toliau gerinti išlaidų sąmatos tvarkymo sutarčių lygmeniu procedūrą ir audito rezultatus, gaunamus įgyvendinant bendrąją dotacijų ir veiklos sutarčių kontrolės ir stebėsenos strategiją, kurie nepateikiami audito metu; ragina, kad Bendroji įmonė, atsižvelgdama į Audito Rūmų prašymą, pateiktų ataskaitą;

19.    susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad, išskyrus veiksmų planą, kuris buvo parengtas atlikus sutarčių su ekspertais valdymo vidaus auditą, kiti veiksmų planai, Bendrosios įmonės parengti reaguojant į vidaus auditus, nebuvo visapusiškai įgyvendinti;

20.    ragina Bendrąją įmonę laiku pateikti pirkimo specifikacijas, kad galima būtų išvengti išlaidų neapibrėžtumo, susijusio su galima ITER projekto projektavimo ir planavimo raida;

21.    pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad kalbant apie veiksmus, kurie buvo numatyti kaip atsakas į anksčiau nurodytas pagrindines rizikos rūšis, pasakytina, kad iki 2013 m. lapkričio mėn. 12 šių veiksmų buvo įgyvendinti, 19 – tebevykdomi, o 6 veiksmų dar nebuvo imtasi; ragina Bendrąją įmonę kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

22.    pažymi, kad Bendroji įmonė patvirtino specialias taisykles, kuriomis užkertamas kelias galimiems jos valdybos, vykdomojo komiteto ir audito komiteto narių ir ekspertų interesų konfliktams; atkreipia dėmesį į tai, kad iki audito dar nebuvo parengtos personalui skirtos taisyklės ir sukurta bendrųjų interesų deklaracijų duomenų bazė; pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, kad valdyba priėmė personalo nariams skirtas interesų konfliktų valdymo taisykles ir jos įsigaliojo 2014 m. liepos 1 d.; taip pat pažymi, kad pradėta kurti specialią bendrųjų deklaracijų duomenų bazę;

Su veikla susijusių pirkimų sutartys ir dotacijos

23.    pažymi, kad 2013 m. inicijuota 41 veiklos konkursų procedūra ir iš jų 44 proc. sudarė derybų procedūros; pažymi, kad šis rodiklis yra 4 proc. didesnis nei 2012 m. registruotas skaičius; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad reikia didinti konkurenciją vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tai daryti rečiau taikant derybų procedūras; atkreipia dėmesį į tai, kad dotacijų skyrimo atveju vienam konkursui teko vidutiniškai tik po vieną pasiūlymą; pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog Audito Rūmų nurodytos derybų procedūros dėl mažos vidutinės vertės yra susijusios tik su 15 proc. Bendrosios įmonės metinių įsipareigojimų;

24.    susirūpinęs atkreipia dėmesį į esamus trūkumus, susijusius su Bendrosios įmonės veiklos viešaisiais pirkimais; ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamią ataskaitą dėl viešųjų pirkimų procedūrų, kurios buvo vykdomos nuo 2008 m. iki dabar, ir nurodyti:

–       kiek procedūrų išlaidos buvo daug didesnės (daugiau kaip 5 proc.), palyginti su iš pradžių nustatytu sutarties išlaidų limitu, ir kokios tikslios šio padidėjimo priežastys;

–       kurios procedūros stipriai vėlavo, palyginti su jų pradiniu terminu, ir kokios tokio vėlavimo finansinės pasekmės;

–       kaip Bendroji įmonė ateityje užtikrins, kad būtų laikomasi nustatytų sutarties pasirašymo terminų;

–       kuriose viešųjų pirkimų procedūrose skiriant sutartis nebuvo nustatytas joks konkretus terminas;

–       kuriose procedūrose Bendroji įmonė nepaskelbė išankstinio informacinio skelbimo apie atitinkamą sutartį ir taip nepadidino konkurencingumo vykdant procedūrą ir kokios šio reiškinio priežastys, ir kurios sutarties šalys gavo itin daug naudos dėl tokio konkurencingumo apribojimo;

–       kokios procedūros (neįskaitant taikomų Tarnybos nuostatų) numatytos siekiant užkirsti kelią galimam interesų konfliktui, susijusiam su darbuotojais, dalyvaujančiais konkursų procedūrose, ir kiek atvejų darbuotojai buvo neoficialiai įgalioti dalyvauti konkursų procedūrose;

–       kaip Bendroji įmonė užtikrina, kad jos vidaus sprendimų priėmimo procedūra būtų pagerinta siekiant išvengti tolesnio konkursų procedūrų vėlavimo, kaip nustatė Audito Rūmai, kad ateityje būtų užtikrinta, jog konkursai būtų vykdomi skaidriai, laiku ir teisėtai;

25.    susirūpinęs pažymi, kad atlikus penkių su veikla susijusių viešųjų pirkimų auditą Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad nustatyti šie trūkumai:

–  vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju Bendroji įmonė nepaskelbė apie sutartį išspausdinant išankstinės informacijos skelbimą; pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog aptariama sutarties sudarymo procedūra pradėta dar prieš išankstinės informacijos skelbimo procedūros patvirtinimą 2012 m. rugsėjo mėn.;

–  vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju suma padidėjo 32 proc., palyginti su pradine išlaidų sąmata; taip pat atkreipia dėmesį tai, kad dviejų kitų viešųjų pirkimų procedūrų atveju dėl bylose pateiktos informacijos pobūdžio buvo sudėtinga suderinti skirtumą tarp galutinės sutarties vertės ir pradinės apskaičiuotos vertės; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad sudėtinga suderinti skirtumą buvo dėl to, kad naujai buvo įvertinta pradinė sutarties aprėptis, todėl prireikė daugiau laiko, taip pat išsiplėtė šių sutarčių pobūdis ir sudėtingumas ir padidėjo su jomis susijusios sumos;

–  nustatyta, kad vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju nebuvo parengta konkrečių gairių ir procedūrų, kurios užtikrintų galimybę Bendrajai įmonei vienodai ir sistemingai tikrinti ir oficialiai patvirtinti iš trečiųjų šalių gautus rezultatus, kurie konkurso procedūrų metu naudojami kaip pirminiai dokumentai; pažymi, kad Bendroji įmonė parengs oficialų kontrolinį sąrašą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą trečiosios šalies informacijos naudojimą; ragina Bendrąją įmonę kuo greičiau pradėti naudotis kontroliniu sąrašu, kad ateityje tokių situacijų būtų išvengta;

–  vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju, atlikus pradinės sutarties pakeitimus, jos vertė išaugo 15 proc., palyginti su pirmine suma; atkreipia dėmesį tai, kad turimos informacijos nepakako, kad būtų galima daryti išvadą, jog pakeitimų reikšmingumo įvertinimas buvo atliktas taip, kaip yra reikalaujama pagal Bendrosios įmonės vidaus procedūras;

–  vienos procedūros atveju dialogui skirtas etapas baigėsi daug vėliau, todėl galutinės sutarties sąlygos ir atnaujinta pirkimo specifikacijų techninio pobūdžio versija buvo išsiųstos vėliau nei planuota, o sutartis pasirašyta praėjus keturiems mėnesiams po numatytos datos;

26.    mano, kad nepriimtina yra tai, kad Bendroji įmonė nėra nustačiusi darbuotojų dalyvavimo konkurso procedūrose tvarkos; pabrėžia, kad šioje srityje būtina skubiai pagerinti padėtį;

27.    pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog dviejų viešųjų pirkimų procedūrų atveju paskyrimų tarnyba pasiūlymų vertinimo metu vertinimo komiteto prašymu technines konsultacijas teikiančių Bendrosios įmonės darbuotojų nebuvo oficialiai paskyrusi eiti vertinimo komiteto narių arba komitetui technines konsultacijas teikiančių ekspertų pareigas; atkreipia dėmesį į tai, kad vienos konkurso procedūros atveju, paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, leidimus suteikiantis pareigūnas paskyrė grupę asmenų, kad šie vestų dialogą su atrinktais kandidatais, nors nebuvo nustatyti oficialūs šios grupės įgaliojimai, susiję su dialogo strategija, siektinais tikslais, techniniais, finansiniais ir sutartiniais derybų parametrais;

Bendra veiklos viešųjų pirkimų sutarčių ir dotacijų kontrolė ir priežiūra

28.    pripažįsta, kad Bendroji įmonė turi sistemą, kuri suteikia galimybę atlikti auditus sutarčių šalių lygmeniu siekiant patikrinti atitiktį kokybės užtikrinimo reikalavimams; pažymi, kad Audito Rūmų audito metu (2014 m. balandžio mėn.) dar nebuvo ex post dotacijų auditų rezultatų ir sutarčių vykdymo finansinės atitikties vertinimo rezultatų, susijusių su bendrosios stebėsenos ir kontrolės strategijos įgyvendinimu;

Teisinė sistema

29.    pažymi, kad Bendroji įmonė iš dalies nepakeitė savo finansinių taisyklių, kad atsižvelgtų į pakeitimus, numatytus naujame Finansiniame reglamente ir finansiniame pagrindų reglamente, taikomame įstaigoms(16), nurodytoms naujo Finansinio reglamento 208 straipsnyje; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad įvertino pakeitimus ir valdybai pasiūlė dalinius pakeitimus; pažymi, kad pagal Tarybos sprendimo 2007/198/Euratomas 5 straipsnio nuostatas Europos Komisija turi pateikti nuomonę prieš galutinės finansinių taisyklių versijos pateikimą Bendrosios įmonės valdybai; ragina Europos Komisiją ir Bendrąją įmonę nedelsiant spręsti šį klausimą;

30.    atkreipia dėmesį į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą(17) ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros;

Intelektinės nuosavybės teisės ir pramonės politika

31.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. birželio 27 d. Bendrosios įmonės valdyba patvirtino sprendimą dėl branduolių sintezės energijos pramonės politikos ir intelektinės nuosavybės teisių ir informacijos sklaidos politikos įgyvendinimo; pažymi, kad Bendroji įmonė dar nepatvirtino ir neįgyvendino konkrečių priemonių, skirtų sumažinti tam tikrai rizikai, susijusiai su intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės nuomonę, kad tokių priemonių įgyvendinimo išlaidos neatrodo proporcingos atsižvelgiant į likutinės rizikos dydį ir kad jas būtų sudėtinga įgyvendinti praktiškai;

32.    pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Bendroji įmonė sutarčių šalims suteikia išimtines teises naudotis intelektine nuosavybe, sukurta su branduolių sinteze nesusijusiose srityse, o branduolių sintezės srityje sutarčių šalys turi neišimtines teises; pažymi, kad Bendrajai įmonei gali kilti rizika, susijusi su prievole išsaugoti savo teisę pasinaudoti visomis su Europos nepiniginiais įnašais susijusiomis intelektinės nuosavybės teisėmis ir galimybe perduoti šią prieigos teisę ITER organizacijai, jei to prireiktų; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad Bendroji įmonė turėtų prižiūrėti, kaip vykdomos sutarčių nuostatos, siekiant įpareigoti sutarčių šalis susilaikyti nuo bet kokios mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos tol, kol nebus priimtas sprendimas dėl jų galimos apsaugos; ragina Bendrąją įmonę apibrėžti branduolių sintezės taikymu laikytino proceso ribas, kad sutarčių šalims būtų galima užtikrinti kuo didžiausią aiškumą ir skaidrumą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 452, 2014 12 16, p. 44.

(2)

OL C 452, 2014 12 16, p. 45.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 452, 2014 12 16, p. 44.

(9)

OL C 452, 2014 12 16, p. 45.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

2010 m. liepos 7 d. Tarybos išvados dėl ITER projekto įgyvendinimo padėties (Nuoroda 11902/10).

(16)

OL L 38, 2013 12 7, p. 42.

(17)

OL L 163, 2014 5 29, p. 21.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika