Procedūra : 2014/2129(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0108/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0108/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.59
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0168

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 112k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2129(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Anders Primdahl Vistisen

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2129(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības,(5) un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7),

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0108/2015),

1.      atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram attiecībā uz Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2129(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(8),

–       ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(11) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības,(12) un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(14),

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0108/2015),

1.      atliek ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2129(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0108/2015),

A.     tā kā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas Kopuzņēmumu (turpmāk „Kopuzņēmums”) nodibināja 2007. gada martā uz 35 gadiem;

B.     tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Euratom, kuru pārstāv Komisija, Euratom dalībvalstis un citas valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas kodolsintēzes jomā;

C.     tā kā Kopuzņēmums patstāvīgi sāka darboties 2008. gada martā;

D.     tā kā Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk „Revīzijas palāta”) 2008. gada 9. oktobrī sniedza Atzinumu Nr. 4/2008 par Kopuzņēmuma Finanšu nolikumu,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.      atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

2.      ar bažām konstatē, ka Revīzijas palātas ziņojumā attiecībā uz ticamības deklarāciju ir ietverts jautājuma uzsvērums, kas norāda uz lielu iespējamību, ka ITER projekta būvniecības posmā varētu palielināties Kopuzņēmuma ieguldījuma apmērs; turklāt norāda, ka lielākais iemesls iespējamajam ieguldījuma apmēra palielinājumam ir projektā veicamo uzdevumu izmaiņas, kā arī pašreizējais grafiks, kas nav uzskatāms par izpildāmu un pašlaik tiek pārskatīts; uzskata, ka nolūkā panākt efektīvu budžeta un finanšu pārvaldību ir svarīgi īstenot reālistisku pieeju; atzīmē, ka Kopuzņēmums piedalās ITER mēroga pasākumā, nodrošinot vispārēju reālistisku grafiku, kas paredzēts projektam kopumā; aicina Kopuzņēmumu šo grafiku nekavējoties iesniegt ITER padomei;

3.      konstatē, ka Padomes 2010. gada 7. jūlijā pieņemtajos secinājumos(15) ir apstiprināta summa EUR 6,6 miljardu apmērā 2008. gada cenās, paredzot, ka tas būs Kopuzņēmuma ieguldījums ITER projekta būvniecības posmā; ar bažām atzīmē, ka Revīzijas palātas jautājuma uzsvērumā ir norādīts, ka šī summa ir divreiz lielāka, salīdzinot ar sākotnējām budžeta izmaksām, un tā neietver Komisijas ierosināto summu EUR 663 000 000 apmērā, ar ko paredzēts segt iespējamos neparedzētos izdevumus; uzskata, ka būtiskais projekta izmaksu pieaugums var apdraudēt citu programmu īstenošanu, kuras arī finansē no Savienības budžeta, un var būt pretrunā izmaksu lietderības principam;

4.      ir ļoti nobažījies, ka 2013. gada novembrī Kopuzņēmums aplēsa, ka līdz projekta būvniecības posma pabeigšanai budžetā trūkst EUR 290 000 000, kas ir par 4,39 % lielāka summa nekā tā, ko Padomes apstiprināja 2010. gadā, un salīdzinājumā ar projekta sākotnējo budžetu summa ir pieaugusi par 10,7 %;

5.      ir nobažījies, ka attiecībā uz šiem riskiem Kopuzņēmums pagaidām nav ieviesis sistēmu, ar ko līgumu slēgšanas līmenī regulāri uzraudzīt izmaksu izmaiņas, un nav atjauninājis ITER projektā Kopuzņēmuma ieguldīto līdzekļu aplēses pēc būvniecības posma pabeigšanas;

6.      ar bažām norāda — dēļ tā, ka pašlaik tiek kavēta nozīmīgu līgumu parakstīšana, pastāvīgi notiek termiņu un izmaksu pārskatīšana, kā rezultātā nav iespējams realizēt to plānoto priekšfinansēšanas maksājumu atlikšanu, kas attiecas uz ar Kopuzņēmuma darbību saistītajām iepirkuma procedūrām;

7.      atzīmē, ka Kopuzņēmums finanšu pārskatos nav detalizēti izklāstījis to, cik lielā mērā virzās uz priekšu iesāktie darbi; konstatē, ka Revīzijas palāta šo informāciju uzskata par būtisku, lai atspoguļotu Kopuzņēmuma līdz šim veikto darbu stāvokli saistībā ar iepirkuma līgumiem, kas parakstīti ar ITER starptautisko organizāciju; konstatē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegtajiem datiem informācija par vispārējo attīstības gaitu bija sniegta Kopuzņēmuma gada progresa ziņojumā un gada darbības ziņojumā; turklāt konstatē, ka 2013. gada pārskatos ir iekļauts pabeigto darbu aptuvens novērtējums; uzsver, ka ir vajadzīga informācija un rādītāji, ar kuriem pienācīgi izmērīt veiktspēju, kas attiecas gan uz darbības rezultātiem, gan uz iekšējo darba organizāciju;

8.      atzīmē, ka projekta īstenošanai pieejamais Kopuzņēmuma 2013. gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 1 297 000 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 432 400 000 apmērā; turklāt norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojums bija attiecīgi 100 % un 89,8 %; uzsver, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis attiecībā pret sākotnējo 2013. gada budžetu pirms samazinājumiem bija 57,8 %; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka šāda situācija izveidojās tādēļ, ka ITER starptautiskā organizācija novēloti un nepareizi iesniedza datus, kā arī neparedzēti ievilkās ar uzņēmumiem vestās sarunas par izmaksu samazināšanu; ir nobažījies, ka nākotnē varētu notikt kavējumi vai izmaksu sadārdzināšanās, kas ietekmētu ITER projekta budžetu;

8.      prasa, lai Komisija un ITER vajadzībām izveidotā Kopuzņēmuma direktors iesniegtu ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visu ieinteresēto personu oficiālo nostāju attiecībā uz viņu turpmākajām ITER projekta saistībām;

10.    atzīmē, ka attiecībā uz Kopuzņēmuma saistību apropriācijām no EUR 1 254 000 000, kas bija pieejami pamatdarbībām, 61,7 % apropriāciju tika izmantotas kā tiešas individuālas saistību apropriācijas, savukārt atlikušie 38,3 % apropriāciju tika izmantotas kā vispārējās saistības;

11.    ar bažām norāda, ka septiņi dalībnieki novēloti iemaksāja 2013. gada dalības naudu, kas sasniedza EUR 2 200 000; uzskata, ka ikviens gadskārtējo iemaksu kavējums varētu ietekmēt projekta vadīšanas veidu; uzsver, ka kavējuma laiks bija no 3 līdz 48 dienām; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka 77 % kavēto maksājumu atbilst divu dalībnieku iemaksai, kas tika saņemta ar vienas darbdienas kavējumu;

12.    aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu pārējo dalībnieku, kas nav Komisija, iemaksām, tostarp par ieguldījumiem natūrā piemērojamiem novērtēšanas noteikumiem, kā arī Komisijas novērtējumu;

13.    ir nobažījies, ka Kopuzņēmuma valdes priekšsēdētājs 2013. gada darbības pārskatā norāda uz projekta izpildes kavējumiem, kā arī uz vajadzību rast izmaksu ietaupījumus; turklāt norāda, ka izpilddirektors min riskus, kas saistīti ar iespējamo budžeta iztrūkumu laikposmā līdz 2020. gadam, galvenokārt attiecībā uz darbības paplašināšanu saistībā ar ITER ēkām un pašreizējo grafiku; konstatē — Kopuzņēmums ir norādījis, ka saskaņā ar pašreizējo DFS līdz 2020. gadam piešķirtais budžets tiks ievērots, turpinot izstrādāt un īstenot plaša spektra pasākumus izmaksu ierobežošanai;

14.    aicina Kopuzņēmumu laikus iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par projekta faktisko īstenošanas apmēru, iespējamiem riskiem un projekta turpmāko attīstību, kā arī Komisijas novērtējumu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.    atkārtoti norāda, ka Kopuzņēmuma valdes locekļu, direktora un augstākās vadības locekļu CV ir jābūt publiski pieejamiem; aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šo trūkumu; konstatē, ka ir stājušies spēkā Noteikumi par darbinieku interešu konfliktu pārvaldību, un prasa rūpīgi dokumentēt attiecīgos gadījumus;

Nolīgums ar uzņēmējvalsti

16.    saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka atbilstīgi nolīgumam ar uzņēmējvalsti, kas 2007. gada 28. jūnijā parakstīts ar Spānijas Karalisti, Kopuzņēmuma rīcībā līdz 2010. gada jūnijam bija jānodod pastāvīgās telpas; ar bažām norāda, ka revīzijas brīdī, proti, 2014. gada aprīlī, tas vēl joprojām nebija izdarīts; konstatē, ka Kopuzņēmums ir centies risināt šo situāciju, kā arī secina, ka dialogam ar uzņēmējvalsti nav bijuši rezultāti;

Darba apstākļi

17.    ir ļoti nobažījies, ka Kopuzņēmums vēl nav pieņēmis visus noteikumus, ar kuriem īsteno Civildienesta noteikumus; ar bažām atzīmē, ka Kopuzņēmumam nepietiek ar pašreizējām telpām un līdz ar to darbiniekiem nav nodrošināta iespēja strādāt pieņemamos apstākļos; ir ļoti nobažījies, ka darba vietas apstākļi nelabvēlīgi ietekmē Kopuzņēmuma centienus aizpildīt vakances un samazināt vakanto darba vietu skaitu; ar bažām norāda, ka nesenajā Kopuzņēmuma darbinieku aptaujā kā vienu no lielākajām grūtībām un problēmām darbinieki ir minējuši darba vietas apstākļus; prasa Komisijai un Kopuzņēmuma direktoram iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kurā detalizēti izklāstīti iemesli, kādēļ kavējas Civildienesta noteikumu īstenošana, un kāda ir situācija saistībā ar darba apstākļiem;

Iekšējās kontroles sistēmas

18.    ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu, neraugoties uz 2013. gadā panākto ievērojamo progresu attiecībā uz Kopuzņēmuma iekšējās kontroles sistēmām, joprojām ir jāīsteno vairākas darbības; šīs darbības ietver tāmes aprēķinu pārvaldības procedūras turpmāku uzlabošanu saistībā ar līgumiem, kā arī revīzijas rezultātiem, kas gūti, pārbaudot dotāciju un darbības līgumu vispārējās kontroles un uzraudzības stratēģijas īstenošanu, ko nebija iespējams pārbaudīt revīzijas laikā; aicina Kopuzņēmumu nodrošināt ziņojuma pieejamību tad, kad to prasa Revīzijas palāta;

19.    ar bažām norāda, ka, izņemot rīcības plānu, kuru īstenoja, reaģējot uz ekspertu līgumu pārvaldības iekšējo revīziju, pārējie rīcības plāni, kurus Kopuzņēmums pieņēma pēc iekšējām revīzijām, nav pilnībā īstenoti;

20.    aicina Kopuzņēmumu laikus iesniegt iepirkuma konkursa specifikācijas, lai nepieļautu izmaksu neskaidrības, kas saistītas ar iespējamo ITER projekta izstrādes un plānošanas novērtēšanu;

21.    konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz darbībām, kas apstiprinātas, lai novērstu iepriekš konstatētos lielākos riskus, 12 darbības ir īstenotas, 19 — pašlaik īsteno un 6 darbību īstenošana vēl nebija sākta 2013. gada novembrī; aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šīs nepilnības;

22.    atzīmē, ka Kopuzņēmums pieņēma īpašus noteikumus, ar kuriem novērst iespējamos Valdes, Izpildu komitejas, Revīzijas komitejas locekļu un ekspertu interešu konfliktus; norāda, ka līdz revīzijas brīdim nebija ieviesti noteikumi attiecībā uz darbiniekiem, kā arī nebija izveidota vispārējo interešu deklarāciju datubāze; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka Valde ir pieņēmusi Noteikumus par darbinieku interešu konfliktu pārvaldību, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. jūlijā; turklāt atzīmē, ka ir sākta vispārējo deklarāciju datubāzes izstrāde;

Ar pamatdarbību saistīto iepirkumu un dotāciju līgumi

23.    atzīmē, ka 2013. gadā sāka 41 ar pamatdarbību saistītu konkursa procedūru, no kurām 44 % bija sarunu procedūras; norāda, ka šis rādītājs ir par 4 % lielāks nekā 2012. gadā reģistrētais procedūru skaits; atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu, ka ir jāpalielina iepirkuma procedūru konkurētspēja, samazinot sarunu procedūru skaitu; atzīmē, ka dotāciju piešķiršanas procedūrā vidējais priekšlikumu skaits bija viens priekšlikums katrā konkursā; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka zemās vidējās vērtības dēļ Revīzijas palātas minētās sarunu procedūras atbilda tikai 15 % no Kopuzņēmuma gada saistību apropriācijām;

24.    ar bažām atzīmē, ka ar Kopuzņēmuma darbību saistītās iepirkuma procedūras tiek vāji organizētas; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu ziņojumu par iepirkuma procedūrām, kas notikušas no 2008. gada līdz šai dienai, uzsverot šādus jautājumus:

-       cik procedūrām ir būtiski pieaugušas izmaksas (vairāk nekā par 5 %) salīdzinājumā ar līguma sākotnējo izmaksu plānu un kādi ir izmaksu pieauguma faktiskie iemesli,

-       kuru procedūru norise tika ievērojami kavēta salīdzinājumā ar sākotnējo termiņu un kādas bija šādu kavējumu finansiālās sekas,

-       kā Kopuzņēmums nodrošinās, ka nākotnē tiks ievēroti līguma parakstīšanas brīdī noteiktie datumi,

-       kurām iepirkuma procedūrām līgumtiesību piešķiršanas brīdī netika noteikts nekāds konkrēts termiņš,

-       par kurām procedūrām Kopuzņēmums attiecīgo līgumu neizsludināja ar iepriekšēju paziņojumu, tādējādi nepaaugstinot procedūras konkurētspējīgumu, un kādi bija šādas rīcības iemesli, kā arī tieši kuri līgumslēdzēji guva labumu no šādas konkurētspējas ierobežošanas,

-       kādas procedūras (papildus piemērojamiem Civildienesta noteikumiem) ir ieviestas, lai novērstu konkursa procedūrās iesaistīto darbinieku iespējamos interešu konfliktus, un cik gadījumos darbiniekiem oficiāli netika piešķirts mandāts iesaistīties konkursa procedūrās,

-       kā Kopuzņēmums nodrošina to, ka tiek uzlabotas tā iekšējās lēmumu pieņemšanas procedūras, lai novērstu turpmākus konkursa procedūru norises kavējumus, kā to konstatējusi Revīzijas palāta, nolūkā garantēt, ka nākotnē konkursa procedūras noris pārredzami, noteiktajos termiņos un likumīgi;

25.    ar bažām atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā pēc piecu ar pamatdarbību saistīto iepirkuma procedūru revīzijas ir konstatēti šādi trūkumi:

-  saistībā ar vienu iepirkuma procedūru Kopuzņēmums nav izmantojis iepriekšējo informatīvo paziņojumu un nav paziņojis par vienu līgumu; no Kopuzņēmuma sniegtās informācijas secina, ka attiecīgais līgums stājās spēkā, pirms 2012. gada septembrī tika apstiprināta procedūra, ar kuru saskaņā ir jāsniedz iepriekšējs informatīvs paziņojums;

-  vienā iepirkuma procedūrā tika konstatēts 32 % palielinājums salīdzinājumā ar sākotnējo tāmes aprēķinu; turklāt atzīmē, ka divās citās iepirkuma procedūrās dokumentācijā pieejamās informācijas rakstura dēļ bija sarežģīti izlīdzināt starpību starp galīgo līguma vērtību un sākotnējo tāmes aprēķinu; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka izlīdzināt starpību bija sarežģīti tādēļ, ka tika atkārtoti izvērtēta līguma sākotnējā darbības joma, kā rezultātā pieauga ar šādiem līgumiem saistītais laika patēriņš, kā arī mainījās līguma būtība, sarežģītība un summas;

-  vienā procedūrā nebija ietvertas īpašas pamatnostādnes un procedūras, ar kurām nodrošināt, ka sasniedzamie rezultāti, kurus trešās personas norāda konkursa procedūru pamatdokumentos, tiek vienoti un sistemātiski pārskatīti un oficiāli pieņemti no Kopuzņēmuma puses; atzīmē, ka Kopuzņēmums sagatavos oficiālu pārbaudes protokolu, lai pienācīgi tiktu izmantota trešo personu sniegtā informācija; aicina Kopuzņēmumu pēc iespējas drīz ieviest šādu pārbaudes protokolu, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē;

-  izdarot grozījumus vienas iepirkuma procedūras sākotnējā līgumā, līguma vērtība palielinājās par 15 % salīdzinājumā ar sākotnējo summu; norāda, ka ar pieejamo informāciju nepietiek, lai secinātu, vai grozījumu novērtējums pēc būtības tika veikts saskaņā ar Kopuzņēmuma iekšējo procedūru prasībām;

-  vienas procedūras sarunu posms tika ļoti novilcināts, kā rezultātā galīgā līguma nosacījumi un konkursa specifikāciju atjauninātā tehniskā versija tika nosūtīta vēlāk nekā plānots, kā arī līgums tika parakstīts četrus mēnešus pēc noteiktā datuma;

26.    uzskata par nepieņemamu to, ka Kopuzņēmums nav izstrādājis iekšējo procedūru attiecībā uz konkursa procedūrās iesaistītajiem darbiniekiem; norāda, ka šajā jomā steidzami ir jāveic uzlabojumi;

27.    atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir minēts, ka divās iepirkuma procedūrās Kopuzņēmuma darbiniekus, kuri pēc novērtēšanas komitejas pieprasījuma sniedz tehniskas konsultācijas piedāvājumu novērtēšanas posmā, iecēlējinstitūcija netika oficiāli izvirzījusi nedz kā novērtēšanas komitejas locekļus, nedz kā ekspertus, kuri sniedz tehniskas konsultācijas komitejai; norāda, ka vienā konkursa procedūrā pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību kredītrīkotājs izraudzījās grupu, kas veiks sarunas ar atlasītajiem kandidātiem, lai gan šai grupai nebija oficiālu pilnvaru noteikt sarunu stratēģiju, sasniedzamos mērķus un pārrunu tehniskos, finansiālos un līgumiskos parametrus;

Ar pamatdarbību saistīto iepirkumu un dotāciju līgumu vispārējā kontrole un uzraudzība

28.    konstatē, ka Kopuzņēmumam ir sistēma, ar kuru saskaņā veic revīzijas līgumslēdzēju līmenī ar mērķi pārbaudīt, vai ir ievērotas kvalitātes nodrošināšanas prasības; atzīmē, ka dotāciju ex-post revīziju un līgumu īstenošanas finansiālās atbilstības pārbaužu rezultāti, kas izriet no vispārējās uzraudzības un kontroles stratēģijas, nebija pieejami 2014. gada aprīlī, kad Revīzijas palāta veica revīziju;

Tiesiskais regulējums

29.    atzīmē, ka Kopuzņēmums nav grozījis savus finanšu noteikumus, lai atspoguļotu izmaiņas, kas ieviestas ar jauno Finanšu regulu un pamata Finanšu regulu struktūrām(16), kas minētas jaunās Finanšu regulas 208. pantā; saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir izvērtējis izmaiņas un ierosinājis Valdei izdarīt grozījumus; atzīmē, ka saskaņā ar Padomes Lēmuma 2007/198/Euratom 5. pantu Eiropas Komisijai ir jāsniedz atzinums pirms finanšu noteikumu galīgās versijas iesniegšanas Kopuzņēmuma valdei; aicina Eiropas Komisiju un Kopuzņēmumu nekavējoties novērst šo trūkumu;

30.    atzīmē Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(17) un pēc tam panākto politisko vienošanos par atsevišķas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras piemērošanu kopuzņēmumiem;

Intelektuālā īpašuma tiesības un nozares politika

31.    atzīmē, ka Kopuzņēmuma valde 2013. gada 27. jūnijā pieņēma Lēmumu par kodolsintēzes enerģētikas nozares politikas un intelektuālā īpašuma tiesību politikas īstenošanu un informācijas izplatīšanu; atzīmē, ka Kopuzņēmums vēl nav pieņēmis un īstenojis atsevišķus pasākumus, kuru mērķis ir mazināt īpašos riskus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un pētniecības rezultātu izplatīšanu; apstiprina, ka Kopuzņēmums ir atzinis, ka šādu pasākumu īstenošanas izmaksas nav proporcionālas saistītā riska apmēram un tos būs grūti īstenot praksē;

32.    atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir minēts, ka Kopuzņēmuma līgumslēdzējiem tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības izmantot ārpus kodolsintēzes jomām radīto intelektuālo īpašumu, savukārt kodolsintēzes jomā līgumslēdzējiem ekskluzīvu tiesību nav; atzīmē, ka Kopuzņēmums var tikt pakļauts riskam saistībā ar tā pienākumu saglabāt piekļuves tiesības visām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar Eiropas ieguldījumiem natūrā, un pienākumu būt spējīgam piekļuves tiesības nodot ITRE organizācijai, ja tas ir vajadzīgs; atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu, ka ir jāuzrauga šīs līgumu klauzulas piemērošana, lai līgumslēdzējiem uzliktu pienākumu atturēties no jebkādas pētniecības rezultātu izplatīšanas līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par šo rezultātu iespējamo aizsardzību; aicina Kopuzņēmumu noteikt robežas tam, kas ir uzskatāms par pieteikumu kodolsintēzes jomā, lai līgumslēdzējiem nodrošinātu maksimālu skaidrību un pārredzamību.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

11

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 452, 16.12.2014., 44. lpp.

(2)

OV C 452, 16.12.2014., 45. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(5)

OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

(6)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)

OV L 328, 7.2.2014., 42. lpp.

(8)

OV C 452, 16.12.2014., 44. lpp.

(9)

OV C 452, 16.12.2014., 45. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(12)

OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

(13)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

OV L 328, 7.2.2014., 42. lpp.

(15)

Padomes 2010. gada 7. jūlija secinājumi par ITER statusu (atsauce: 11902/10).

(16)

OV L 38, 7.12.2013., 42. lpp.

(17)

OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika