Förfarande : 2014/2129(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0108/2015

Ingivna texter :

A8-0108/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.59
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0168

BETÄNKANDE     
PDF 171kWORD 87k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013

(2014/2129(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Anders Primdahl Vistisen

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(5), särskilt artikel 5.3,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2015).

1.      Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja direktören det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(12), särskilt artikel 5.3,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2015).

1.      Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013

(2014/2129(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2015), och av följande skäl:

A.     Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år.

B.     Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrädd av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och andra länder som har ingått samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.     Det gemensamma företaget startade sin självständiga verksamhet i mars 2008.

D.     Den 9 oktober 2008 avgav revisionsrätten sitt yttrande nr 4/2008 om det gemensamma företagets budgetförordning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.      Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.      Europaparlamentet noterar bekymrat att revisionsrättens rapport innehåller upplysningar av särskild betydelse som en del av revisionsförklaringen, vilka visar att det gemensamma företagets bidrag till Iterprojektets byggfas riskerar att öka kraftigt. Parlamentet noterar vidare att risken för en kraftig ökning av bidraget främst beror på att tillämpningsområdet för projektets förväntade resultat har förändrats och på att den nuvarande tidsplanen anses vara orealistisk och håller på att ses över. Parlamentet anser att det är viktigt att ha en realistisk strategi för en effektiv budgetmässig och finansiell förvaltning. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget bidrar till utarbetandet av en global realistisk tidplan för hela Iterprojektet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att brådskande lämna in den till Iterrådet.

3.      Europaparlamentet påpekar att man i rådets slutsatser, som antogs den 7 juli 2010(15) godkände 6,6 miljarder EUR (i 2008 års penningvärde) för det gemensamma företagets bidrag till Iterprojektets byggfas. Parlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens upplysningar av särskild betydelse att detta belopp, som innebar att de ursprungliga budgeterade kostnaderna fördubblades, inte omfattade det belopp på 663 000 000 EUR som kommissionen föreslog för oförutsedda utgifter. Parlamentet anser att den avsevärda utökningen av projektet kan utgöra en fara för andra program som också finansieras genom unionens budget och kan vara i strid med principen om ”valuta för pengarna”.

4.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det gemensamma företaget i november 2013 uppskattade underskottet fram till dess att projektets byggfas har slutförts till 290 000 000 EUR, vilket innebär en avvikelse på 4,39 % jämfört med det belopp som rådet godkände 2010 och en ökning på 10,7 % jämfört med den ursprungliga budgeten för projektet.

5.      Europaparlamentet oroar sig över att det gemensamma företaget ännu inte infört ett system på kontraktsnivå när det gäller dessa risker där kostnadsavvikelser regelbundet övervakas, och över att värderingen av det gemensamma företagets bidrag till Iterprojektet efter det att byggfasen har slutförts inte har uppdaterats.

6.      Europaparlamentet noterar bekymrat de kontinuerliga revideringarna av kostnadsberäkningar och tidsplaner på grund av de nuvarande förseningarna i undertecknandet av viktiga kontrakt, vilket har gjort det omöjligt att genomföra den planerade förfinansieringen i förbindelse med det gemensamma företagets upphandlingar för operativa ändamål.

7.      Europaparlamentet påpekar bekymrat att det gemensamma företaget i sin årsredovisning inte har preciserat hur långt man har kommit med det pågående arbetet. Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens uppgifter att denna information är mycket viktig för att man ska se vilken verksamhet som det gemensamma företaget hittills har genomfört när det gäller de upphandlingsavtal som undertecknats med Iters internationella organisation. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att information om de övergripande framstegen lämnades i dess årliga lägesrapport och den årliga verksamhetsrapporten, men begränsades till en grov preliminär uppskattning av andelen av arbetet som blivit färdigt, vilken baseras på beloppet för utgifter i samband med upphandling som hittills uppstått och på en jämförelse mellan detta och det uppskattade värdet av bidraget in natura till projektet. Parlamentet konstaterar dessutom att årsredovisningen för 2013 omfattar en grov preliminär uppskattning av det arbete som blivit färdigt. Parlamentet framhåller behovet av information och indikatorer för korrekt resultatmätning, som ska tillämpas för både resultat och intern förvaltning.

8.      Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga driftsbudget för 2013 innehöll åtagandebemyndiganden på 1 297 000 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 432 400 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 100 respektive 89,8 %. Parlamentet understryker att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena var 57,8 % i förhållande till den ursprungliga budgeten för 2013 innan den minskades. Parlamentet konstaterar efter uppgift från det gemensamma företaget att detta berodde på förseningar och dålig förvaltning i samband med den internationella Iterorganisationens tillhandahållande av data och att förhandlingarna med företagen för att minska kostnaderna dröjt längre än planerat. Parlamentet är bekymrat över eventuella framtida förseningar eller merkostnader och deras konsekvenser för budgeten för Iterprojektet.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och direktören för det gemensamma företaget för Iter att lägga fram en rapport inför den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om alla parters officiella ståndpunkt till deras framtida åtaganden avseende Iterprojektet.

10.    Europaparlamentet noterar när det gäller det gemensamma företagets åtagandebemyndiganden, att av de 1 254 000 000 EUR som fanns tillgängliga för den operativa verksamheten genomfördes 61,7 % via direkta enskilda åtaganden medan återstående 38,3 % genomfördes via övergripande åtaganden.

11.    Europaparlamentet noterar med oro att sju medlemmars betalningar av de årliga medlemsavgifterna för 2013 på totalt 2 200 000 EUR var försenade. Parlamentet anser att alla förseningar i förbindelse med betalningen av de årliga bidragen kan inverka på det sätt på vilket projektet genomförs. Parlamentet betonar att förseningarna sträckte sig mellan tre och 48 dagar. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att 77 % av de försenade betalningarna gällde två medlemmars bidrag som betalades in en arbetsdag sent.

12.    Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet om tillämpningen av utvärderingsbestämmelserna för bidrag in natura, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

13.    Europaparlamentet oroar sig över att det gemensamma företagets styrelseordförande i den årliga verksamhetsrapporten för 2013 hänvisar till projektförseningar och behovet av att hitta kostnadsbesparingar. Parlamentet noterar dessutom att den verkställande direktören hänvisar till de risker som hänger samman med ett potentiellt budgetunderskott fram till 2020, främst när det gäller det ökade tillämpningsområdet avseende Iterbyggnaderna och den aktuella tidtabellen. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att den budget som har avsatts till den aktuella fleråriga budgetramen fram till 2020 kommer att respekteras genom att man fortsätter att utveckla och genomföra en bred rad kostnadsbegränsande åtgärder.

14.    Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att i god tid lägga fram en rapport för den ansvarsfrihetbeviljande myndigheten om den faktiska genomförandenivån för projektet, potentiella risker och den framtida utvecklingen av projektet, tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.    Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att göra meritförteckningarna för det gemensamma företagets styrelseledamöter, direktör och högsta ledningen offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta. Parlamentet konstaterar att reglerna för hantering av intressekonflikter avseende personal har trätt i kraft och kräver att alla fall av intressekonflikter vederbörligen registreras.

Värdskapsavtal

16.    Europaparlamentet konstaterar enligt uppgift från det gemensamma företaget att det gemensamma företaget enligt det värdskapsavtal som ingicks med Spanien den 28 juni 2007 borde ha fått tillgång till de permanenta lokalerna i juni 2010. Parlamentet noterar bekymrat att när revisionen genomfördes (i april 2014) hade detta dock inte skett. Parlamentet noterar det gemensamma företagets insatser för att rätta till situationen liksom bristen på resultat i dialogen med värdlandet.

Arbetsvillkor

17.    Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det gemensamma företaget ännu inte har antagit alla tillämpningsföreskrifter till tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar oroat att det nuvarande arbetsutrymmet inte är tillräckligt stort och hindrar dess personal från att bedriva verksamhet under rimliga förhållanden. Parlamentet är djupt bekymrat över att situationen när det gäller arbetsutrymmet får negativa konsekvenser för det gemensamma företagets ansträngningar för att tillsätta alla lediga tjänster och minska antalet otillsatta tjänster. Parlamentet konstaterar med oro att man i en nyligen genomförd undersökning bland det gemensamma företagets personal angav arbetsutrymmesförhållandena som en av de stora svårigheterna och orsakerna till oro. Parlamentet uppmanar kommissionen och det gemensamma företagets direktör att lägga fram en rapport för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om orsakerna till det försenade genomförandet av tjänsteföreskrifterna och om situationen när det gäller arbetsvillkoren.

Internkontrollsystem

18.    Europaparlamentet noterar bekymrat i revisionsrättens rapport att trots att stora framsteg gjordes under 2013 när det gäller det gemensamma företagets internkontrollsystem har ett antal åtgärder ännu inte genomförts. Detta gäller till exempel processen för att hantera kostnadsberäkningen på kontraktsnivå, som behöver utvecklas ytterligare, liksom granskningsresultaten efter genomförandet av den övergripande kontroll- och övervakningsstrategin för bidrag och operativa kontrakt som inte fanns tillgängliga när revisionsrätten gjorde sin granskning. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att göra rapporten tillgänglig på revisionsrättens begäran.

19.    Europaparlamentet påpekar med oro att, med undantag av den handlingsplan som utarbetades som svar på internrevisionen av förvaltningen av experters kontrakt, hade de andra handlingsplaner som det gemensamma företaget antog som svar på internrevisionerna inte genomförts fullt ut när granskningen genomfördes.

20.    Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att i tid utarbeta anbudsspecifikationer för att undvika osäkerheter vad beträffar kostnaderna till följd av den möjliga utvecklingen av Iterprojektets utformning och planering.

21.    Europaparlamentet konstaterar i revisionsrättens rapport att när det gäller de åtgärder som antogs som svar på de största risker som identifierats tidigare var tolv genomförda, 19 höll på att genomföras och sex hade inte börjat genomföras i november 2013. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta.

22.    Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har antagit särskilda regler som ska förhindra potentiella intressekonflikter hos ledamöterna i styrelsen, den verkställande kommittén, revisionskommittén och experter. Parlamentet påpekar att vid tidpunkten för revisionen hade regler för personalen ännu inte antagits och en databas för de allmänna intresseförklaringarna hade inte upprättats. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att reglerna för hantering av intressekonflikter avseende personal har antagits av styrelsen och trädde i kraft den 1 juli 2014. Parlamentet noterar vidare att en särskild databas för allmänna intresseförklaringar håller på att upprättas.

Kontrakt om upphandling för operativa ändamål och bidrag

23.    Europaparlamentet noterar att av de 41 upphandlingarna för operativa ändamål som inleddes 2013 användes förhandlande förfaranden i 44 % av fallen. Parlamentet påpekar att denna procentandel är 4 % högre än det antal som registrerades 2012. Parlamentet delar revisionsrättens kommentar att en ökning av konkurrensen vid upphandling är nödvändig genom en minskning av användningen av förhandlade förfaranden. Parlamentet noterar att när det gäller bidrag mottogs i genomsnitt bara ett förslag per ansökningsomgång. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att de förhandlade förfaranden som revisionsrätten hänvisar till, på grund av sitt låga genomsnittliga värde, endast motsvarar 15 % av det gemensamma företagets årliga åtagande.

24.    Europaparlamentet noterar bekymrat de aktuella svagheterna i det gemensamma företagets upphandlingar för operativa ändamål. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lägga fram en detaljerad rapport för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de upphandlingsförfaranden som genomförts från 2008, med uppgifter om följande:

–       I hur många förfaranden ökade kostnaderna avsevärt (mer än 5 %) i förhållande till den ursprungligen fastställda kostnadsramen i kontrakten, och vilka var de exakta skälen till ökningarna?

–       Vilka förfaranden försenades avsevärt i förhållande till deras ursprungliga måldatum, och vilka var de finansiella konsekvenserna av dessa förseningar?

–       Hur kommer det gemensamma företaget att i framtiden säkerställa att de datum som fastställts för undertecknandet av kontrakten respekteras?

–       I vilka upphandlingsförfaranden fastställdes det inte något måldatum vid tilldelningen av kontrakten?

–       I vilka förfaranden utlyste det gemensamma företaget inte det berörda kontraktet med hjälp av ett förhandsmeddelande, vilket innebar att konkurrensen i förbindelse med förfarandet inte ökades? Vilka var skälen till detta och vilka kontraktsparter har särskilt dragit fördel av den således begränsade konkurrensen?

–       Vilka förfaranden (utöver de gällande tjänsteföreskrifterna) har införts för att förhindra en eventuell intressekonflikt när det gäller anställda som är involverade i upphandlingsförfaranden, och i hur många fall deltog anställda i upphandlingsförfaranden utan att ha ett formellt mandat för detta?

–       Hur säkrar det gemensamma företaget att dess interna beslutsförfarande förbättras så att nya förseningar kan undvikas i upphandlingsförfarandena, såsom fastställdes av revisionsrätten, i syfte att garantera transparens, respekt för frister och lagliga upphandlingsförfaranden i framtiden?

25.    Europaparlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens rapport att följande brister konstaterades efter granskningen av fem upphandlingar för operativa ändamål:

–  Vid ett upphandlingsförfarande utlyste det gemensamma företaget inte kontraktet genom ett förhandsmeddelade. Parlamentet konstaterar efter uppgift från det gemensamma företaget att det berörda kontraktet inleddes innan förfarandet med ett förhandsmeddelande hade godkänts i september 2012.

–  Vid ett upphandlingsförfarande ökade den ursprungliga kostnadsberäkningen med 32 %. Vid två andra upphandlingsförfaranden komplicerades avstämningen av skillnaderna mellan det slutliga kontraktsvärdet och det ursprungliga uppskattade värdet på grund av karaktären på den information som fanns i handlingarna. Enligt det gemensamma företaget berodde den komplicerade avstämningen på omprövningen av kontraktets urspungliga omfattning, vilket ledde till att det krävdes mer tid, och på kontraktens karaktär och komplexitet samt de belopp som är involverade.

–  Vid ett upphandlingsförfarande fanns inga särskilda riktlinjer och förfaranden för att se till att de förväntade resultaten från tredje part som används som inputdokument till anbudsförfarandena granskades konsekvent och systematiskt och formellt godkändes av det gemensamma företaget. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget kommer att utarbeta en checklista för att se till att information från tredje part används korrekt. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att snarast genomföra checklistan i syfte att undvika sådana situationer i framtiden.

–  Vid ett upphandlingsförfarande ökade ändringarna av de ursprungliga kontrakten kontraktsvärdet med 15 % jämfört med det ursprungliga beloppet. Informationen i handlingen var inte tillräcklig för att man skulle kunna dra slutsatsen att bedömningen av hur omfattande ändringarna var gjordes på det sätt som det gemensamma företagets interna förfaranden kräver.

–  Vid ett anbudsförfarande försenades dialogen vilket innebar att kontraktets slutvillkor och den uppdaterade tekniska versionen av de tekniska specifikationerna lämnades in senare än planerat och kontraktet undertecknades fyra månader efter måldatumet.

26.    Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att det gemensamma företaget inte har utvecklat ett internt förfarande för den personal som deltar i anbudsförfarandena. Parlamentet påpekar att det brådskande krävs förbättringar på detta område.

27.    Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att vid två upphandlingsförfaranden hade den personal vid det gemensamma företaget som gav tekniska råd vid utvärderingen av anbuden på begäran av utvärderingskommittén inte formellt tillsatts av tillsättningsmyndigheten, vare sig som medlemmar i utvärderingskommittén eller som experter som ger tekniskt råd till kommittén. Parlamentet påpekar att vid ett anbudsförfarande utsåg utanordnaren ett team som skulle föra en dialog med de sökande som valdes ut efter inbjudan att lämna intresseanmälningar. Teamet hade dock inget formellt mandat som fastställde en strategi för dialogen, vilka mål som skulle uppnås och de tekniska, ekonomiska och kontraktsrelaterade parametrarna för förhandlingarna.

Övergripande kontroll och övervakning av upphandlingskontrakt för operativa ändamål och av bidrag

28.    Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har ett system för att göra revisioner hos entreprenörer för att kontrollera att de uppfyller kvalitetssäkringskraven. Parlamentet noterar att resultaten av efterhandsrevisionerna av bidrag och av ekonomiska kontroller och regelefterlevnadskontroller av kontraktsgenomförandet efter det att den övergripande övervaknings- och kontrollstrategin hade genomförts inte var tillgängliga när revisionsrätten gjorde sin revision (april 2014).

Rättslig ram

29.    Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget inte har ändrat sina finansiella bestämmelser så att de återspeglar de ändringar som införs av den nya budgetförordningen och rambudgetförordningen för organen(16) som artikel 208 i den nya budgetförordningen hänvisar till. Parlamentet erfar från det gemensamma företaget att det har bedömt ändringarna och lagt fram förslag till ändringar inför styrelsen. Parlamentet noterar att i enlighet med artikel 5 i rådets beslut 2007/198/Euratom, ska kommissionen yttra sig innan den slutliga versionen av det gemensamma företagets budgetförordning läggs fram inför dess styrelse. Parlamentet uppmanar kommissionen och det gemensamma företaget att utan dröjsmål lösa denna fråga.

30.    Europaparlamentet uppmärksammar parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(17) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag.

Immateriell äganderätt och näringslivspolicy

31.    Europaparlamentet noterar att beslutet att genomföra näringslivspolicyn för fusionsenergi och policyn för immateriell äganderätt och informationsspridning fattades av det gemensamma företagets styrelse den 27 juni 2013. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget ännu inte har antagit och genomfört särskilda åtgärder för att minska vissa risker som gäller skydd av den immateriella äganderätten och spridning av forskningsresultat. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget anser att kostnaderna för att genomföra sådana åtgärder inte verkar inte stå i proportion till omfattningen av den kvarstående risken och skulle vara svåra att genomföra i praktiken.

32.    Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget erbjuder entreprenörer exklusiv rätt att använda de immateriella rättigheter som de producerar på områden utanför fusionsområdet och icke exklusiv rätt på fusionsområdet. Parlamentet anser att detta innebär att det gemensamma företaget kan utsättas för en risk när det gäller företagets skyldighet att behålla rätten till tillgång till de fulla immateriella rättigheter när det gäller de europeiska bidragen in natura och kunna föra över denna rätt till tillgång till Iterorganisationen vid behov. Parlamentet stöder revisionsrättens rekommendation att tillämpningen av den kontraktsklausul som ålägger entreprenörerna att avstå från att sprida forskningsresultat bör övervakas till dess att ett beslut om ett möjligt skydd av dem har fattats. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fastställa gränserna för vad som skulle anses som fusionsansökan för att säkerställa maximal tydlighet och öppenhet gentemot entreprenörerna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 44.

(2)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 45.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 44.

(9)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 45.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Rådets slutsatser om Iter – rådande läge och möjlig väg framåt av den 7 juli 2010 (ref.11902/10).

(16)

EUT L 38, 7.12.2013, s. 42.

(17)

EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy