Διαδικασία : 2014/2086(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0109/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0109/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0123

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 196kWORD 124k
31.3.2015
PE 539.742v02-00 A8-0109/2015

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2014/2086(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2014/2086(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99 και 164 έως 167,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2014/2086(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0109/2015),

1.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο τρίτο οικονομικό έτος της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ») συνέχισε να εκτελεί τον προϋπολογισμό της χωρίς το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπιστώσει μείζονα σφάλματα· σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αποκατάσταση των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα έτη και υποστηρίζει τις συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 11/2014 σχετικά με τη σύσταση της ΕΥΕΔ, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες προτάσεις βελτίωσης για τις οποίες εκφράζεται η ελπίδα ότι θα υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό·

2.   επισημαίνει ότι, στις ετήσιες εκθέσεις για το 2011, το 2012 και το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο εισήγαγε επανειλημμένα παρατηρήσεις σχετικά με την ΕΥΕΔ όσον αφορά την καταβολή των μισθών του προσωπικού, τις αδυναμίες στη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων για λογαριασμό της ΕΥΕΔ από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO), τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με υπηρεσίες ασφαλείας στις αντιπροσωπείες και τις συμβάσεις για τις υπηρεσίες πληροφορικής·

3.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα επιδόματα του προσωπικού αποτελούσαν ήδη σημείο προβληματισμού και περιείχαν σφάλματα τα προηγούμενα έτη· ζητεί να πραγματοποιούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στο θέμα αυτό, ιδίως υπενθυμίζοντας τακτικά στα μέλη του προσωπικού να δηλώνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν από άλλες πηγές·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2013, το σύστημα του PMO δεν ήταν ακόμη πλήρως λειτουργικό, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη καταβολή κοινωνικών παροχών σε μέλη του προσωπικού, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να επεκτείνει το σύστημα ώστε να περιλαμβάνει τους υπαλλήλους από όλα τα κράτη μέλη·

5.   υπενθυμίζει ότι η κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε είδους διαδικασία σύναψης συμβάσεων και σε όλα τα στάδια των διαδικασιών αυτών, ιδίως στις αντιπροσωπείες· φρονεί ότι πρέπει να παρέχεται συνεχής υποστήριξη στο προσωπικό των αντιπροσωπειών, μέσω της παροχής σαφούς καθοδήγησης, με σκοπό τη μείωση της εγγενούς έκθεσης σε κίνδυνο, ιδίως για τις ευαίσθητες προσφορές και συμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εργασίας στην κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ για τις συμβάσεις υπηρεσιών ασφαλείας στις αντιπροσωπείες·

6.   σημειώνει ότι, για τις συμβάσεις πλαίσιο που αναθέτει η ΕΥΕΔ, πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ιχνηλασιμότητα των ενεργειών, μέσω της καταγραφής επαρκούς τεκμηρίωσης για κάθε σύμβαση, ανεξάρτητα από τα ειδικά χαρακτηριστικά της· ζητεί από την κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με το ζήτημα αυτό και, γενικότερα, όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών προτύπων εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι η ποιότητα των πληροφοριών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τους εκ των προτέρων ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013, και ζητεί την ταχεία διόρθωση της κατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ακριβείς και διεξοδικές πληροφορίες διαχείρισης και διοίκησης·

7.   καλεί την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τη νέα στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία καλύπτει τις τρίτες χώρες, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το διοικητικό μνημόνιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) υπογράφηκε τελικά στις 23 Ιανουαρίου 2015·

8.   ζητεί από την ΕΥΕΔ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη νέα στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, η οποία προβλεπόταν ότι θα είχε οριστικοποιηθεί το 2013·

9.   εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· ζητεί από την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

10. καλεί την ΕΥΕΔ να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί, στις οποίες το θεσμικό όργανο ή μεμονωμένα άτομα που εργάζονται για αυτό αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησης·

11. σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το έτος 2013 για την κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ ήταν 508,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,09%, με την κατανομή του προϋπολογισμού να έχει ως εξής: 195,81 εκατομμύρια ευρώ για την κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ και 312,95 εκατομμύρια ευρώ για τις αντιπροσωπείες της Ένωσης· σημειώνει ότι, εκτός του προϋπολογισμού της ίδιας της ΕΥΕΔ, η Επιτροπή συνεισέφερε 272,4 εκατομμύρια ευρώ·

12. επισημαίνει ότι, στην κεντρική υπηρεσία της ΕΥΕΔ, το 69% του προϋπολογισμού προορίζεται για την καταβολή των μισθών και άλλων δικαιωμάτων είσπραξης του μόνιμου και του εξωτερικού προσωπικού (συγκεκριμένα 134,59 εκατομμύρια ευρώ) και το 10% (ή 19,92 εκατομμύρια ευρώ) για τα κτίρια και τις συναφείς δαπάνες· σημειώνει ότι, για τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, 106,6 εκατομμύρια ευρώ (34%) αντιστοιχούν στην αμοιβή του μόνιμου προσωπικού, 62,2 εκατομμύρια ευρώ (19,9%) στην αμοιβή του εξωτερικού προσωπικού και 99,6 εκατομμύρια ευρώ (31,8%) στην κάλυψη του κόστους των κτιρίων και άλλων σχετικών δαπανών·

13. φρονεί ότι η ΕΥΕΔ δεν αποτελεί ακόμη μια ολοκληρωμένη διπλωματική υπηρεσία της Ένωσης εξαιτίας των περιορισμένων πόρων· εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποτελούν τους κατάλληλους παράγοντες πίεσης προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η ολοκλήρωση της ΕΥΕΔ·

14. επισημαίνει ότι η αρχή της ουδετερότητας του προϋπολογισμού είναι απολύτως επιθυμητή αλλά παρατηρεί εντούτοις ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να εξετάζεται σε απομόνωση, χωρίς να λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη όλες οι οικονομίες που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη χάρη στη θέσπιση της ΕΥΕΔ·

15. εκτιμά ότι η διοικητική δομή της ΕΥΕΔ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση προσωπικού στις υψηλότερες βαθμίδες και θεωρεί ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί· εκτιμά ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την επίλυση του προβλήματος αυτού βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην προσπάθεια βελτίωσης της διυπηρεσιακής συνεργασίας· ζητεί από το θεσμικό όργανο να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τη μείωση των θέσεων AD15 και AD16 στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων· σημειώνει, επιπλέον, την απουσία ενός πλαισίου αρμοδιοτήτων για τα διοικητικά στελέχη ως βάσης για την αξιολόγηση των προεπιλεγέντων υποψηφίων· τονίζει ότι βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού πρέπει να παραμείνει η ικανότητα στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων·

16. τονίζει εκ νέου την ανάγκη εξορθολογισμού της ανώτερης διοίκησης της ΕΥΕΔ και απλοποίησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά την εκπροσώπηση των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004, από τα οποία προέρχεται πλέον το 18% του διοικητικού προσωπικού της ΕΥΕΔ και το 17,7% των επικεφαλής των αντιπροσωπειών, ενώ ο πληθυσμός των χωρών αυτών ως προς τον συνολικό πληθυσμό της Ένωσης ανέρχεται στο 21%· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία στις προσλήψεις και στους διορισμούς του προσωπικού· συντάσσεται με την άποψη ότι μια αναλογική γεωγραφική εκπροσώπηση στους κόλπους της ΕΥΕΔ αποτελεί σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την απόδοσή της, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση·

18. σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και για την άρση τυχόν εμποδίων στην επαγγελματική εξέλιξη· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει το έργο της για τον περιορισμό της ανισορροπίας όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων, ιδίως στην κατηγορία των υψηλόβαθμων υπαλλήλων·

19. εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την έλλειψη γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην ΕΥΕΔ (204 άνδρες προς 55 γυναίκες στις αντιπροσωπείες, ενώ η αναλογία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις είναι 42 άνδρες προς 4 γυναίκες – δηλ. μόλις 8,7% γυναίκες)· ζητεί να εφαρμοστεί σχέδιο ίσων ευκαιριών με ιδιαίτερη έμφαση στις διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να διορθωθεί αυτή η έλλειψη ισορροπίας το συντομότερο δυνατό·

20. σημειώνει ότι ο καταστατικός στόχος, που ορίζει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο του προσωπικού της διοικητικής κατηγορίας (AD) εντός της ΕΥΕΔ πρέπει να αποτελείται από διπλωμάτες των κρατών μελών, επετεύχθη το 2013· σημειώνει, ωστόσο, τον σχετικά υψηλό αριθμό αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη (397 τον Ιούνιο του 2014) και ζητά να αποσαφηνιστούν η ιδιότητα και τα δικαιώματά τους, καθώς και οι σχετικές δαπάνες για τον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ·

21. επαναλαμβάνει το περσινό του αίτημα να λάβει εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΥΕΔ, κατά κατηγορία, φύλο και εθνικότητα· σημειώνει ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτόματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου·

22. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τη γεωγραφική ισορροπία, ιδίως όσον αφορά τους διορισμούς σε διευθυντικές θέσεις και στις θέσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών· τονίζει εκ νέου ότι απαιτείται μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, και παροτρύνει την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει μέτρα που να συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών·

23. θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες των ειδικών εντεταλμένων της Ένωσης είναι πολύ ασαφείς και ότι απουσιάζει η κατάλληλη μελέτη σε σχέση με την εποπτεία και την απόδοση· προτείνει την ενσωμάτωσή τους στην ΕΥΕΔ με σκοπό τη γεφύρωση αυτού του χάσματος·

24. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να μεταφερθεί ο προϋπολογισμός των ειδικών εντεταλμένων της Ένωσης από την επιχειρησιακή Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, με σκοπό να ενισχυθεί η ενσωμάτωση στην ΕΥΕΔ·

25. σημειώνει τις εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συμφωνώντας παράλληλα με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι είναι απαραίτητη η θεματική εμπειρογνωσία στις αντιπροσωπείες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό ούτε στα πολιτικά τμήματά τους ούτε στους τομείς του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αποστολών Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)· σημειώνει επίσης ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες κατά τη λήψη και τη διεκπεραίωση εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει, μαζί με την ΕΥΕΔ, συντονισμένη προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση του προφίλ του προσωπικού των αντιπροσωπειών·

26. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ εξακολουθεί να αφιερώνει ανεπαρκείς πόρους για τις εξωτερικές πτυχές των εσωτερικών πολιτικών και ότι δεν διαθέτει το προσωπικό που είναι αναγκαίο για να παρέχει την κατάλληλη συμβολή στον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών μέσων, υπονομεύοντας ούτως τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

27. θεωρεί ότι σε μια εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών, το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί, και ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται, κατά το δυνατόν, στους χώρους των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις ημέρες εκτός έδρας δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

28. καλεί την ΕΥΕΔ να αποκτήσει μια σφαιρικότερη άποψη των δαπανών που συνεπάγονται οι διαδικασίες προσλήψεων· καλεί την ΕΥΕΔ να κάνει χρήση καινοτόμων λύσεων, όπως η τηλεδιάσκεψη, για συνεντεύξεις πρόσληψης, και να επεξεργαστεί, στο μέτρο του δυνατού, παρόμοιες προτάσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού·

29. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να καθιερώσει η ΕΥΕΔ απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι νεοδιορισθέντες υπάλληλοι της ΕΥΕΔ θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν εργαστεί για λογαριασμό υπηρεσιών πληροφοριών στο παρελθόν·

30. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για τις εξωτερικές σχέσεις υπηρεσιών τους και της ΕΥΕΔ χωρίς να παραμελούν τις οριζόντιες θεματικές παραμέτρους·

31. υπογραμμίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και μέσω του προορατικού προσδιορισμού των κοινών προσπαθειών τις οποίες μπορεί να αναλάβει σταδιακά η ΕΥΕΔ για να καταστεί η Ένωση ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος παγκόσμιος παράγοντας·

32. τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι εργασιακές πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνεργασίας με τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) και στην υποστήριξη των θεματικών τμημάτων (όπως της Διεύθυνσης για την Πρόληψη των Συγκρούσεων και την Πολιτική Aσφάλειας)·

33. τονίζει ότι τα θεματικά τμήματα θα πρέπει να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, προκειμένου τα θέματα πρόληψης συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης, δικαιωμάτων των φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην αποτελούν προσθήκες της τελευταίας στιγμής·

34. συντάσσεται με την άποψη ότι η σημερινή εξωτερική πολιτική της Ένωσης εξακολουθεί να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξωτερικές πολιτικές συγκεκριμένων κρατών μελών· επισημαίνει ότι η πολιτική του παραμερισμού χωρών που έχουν δεδομένη εμπειρία σε σχέση με ορισμένες από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, και ιδίως τη διαμάχη Ουκρανίας-Ρωσίας, καθορίζει απολύτως τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης· καλεί την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί συστηματικά το ζήτημα αυτό και να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει η εξωτερική πολιτική συγκεκριμένων κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης·

35. επιμένει ότι είναι ανάγκη να απλουστευθεί ο δημοσιονομικός μηχανισμός υποστήριξης των αντιπροσωπειών· υπογραμμίζει τις δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αντιπροσωπείες με το πιο ολιγάριθμο προσωπικό, εξαιτίας του περίπλοκου και ανελαστικού χαρακτήρα των ειδικών κανόνων που διέπουν την εκχώρηση αρμοδιότητας για την έγκριση πληρωμών μεταξύ της ΕΥΕΔ και του προσωπικού της Επιτροπής· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να μελετήσουν με ποιο τρόπο θα καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία έγκρισης κονδυλίων, πάντα σε πνεύμα σεβασμού των κανόνων δημοσιονομικού ελέγχου·

36. τονίζει ότι οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις, όπως εφαρμόζονται επί του παρόντος στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, εξακολουθούν να συνιστούν σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, επιβάρυνση η οποία αποσπά την προσοχή από την πρωταρχική αρμοδιότητά του της επιτέλεσης πολιτικού έργου· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να βρουν μια λύση για το ζήτημα αυτό, η οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται την τροποποίηση των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δεν θα είχε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την ποιότητα και την αυστηρότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης των αντιπροσωπειών· σημειώνει επίσης τη συνεχιζόμενη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού τόσο από την ΕΥΕΔ όσο και από την Επιτροπή για διοικητικές δαπάνες, στοιχείο το οποίο περιπλέκει χωρίς λόγο τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα·

37. επισημαίνει ότι το προσωπικό της Ένωσης στις αντιπροσωπείες και το προσωπικό της Ένωσης σε αποστολές ΚΕΠΠΑ στις ίδιες περιοχές αντιμετωπίζεται διαφορετικά όσον αφορά τις άδειες, τις πτήσεις, τα επιδόματα και άλλες παροχές· ζητεί μια λεπτομερή σύγκριση μεταξύ των αμοιβών και των επιδομάτων του προσωπικού της Ένωσης στις αντιπροσωπείες και του προσωπικού της Ένωσης σε αποστολές ΚΕΠΠΑ στο Μογκαντίσου (Σομαλία) και το Μπανγκουί (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) την 1η Ιανουαρίου 2014, για παράδειγμα, και επιμένει ότι θα πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση για κάθε διαφορά στην αντιμετώπιση·

38. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρηματοδότηση των αποστολών ΚΠΑΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ένωσης έναντι των κινδύνων που δημιουργούν οι συγκρούσεις στις όμορες χώρες και έναντι των αυξημένων κινδύνων από ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις·

39. τονίζει τη ζωτική σημασία της σύστασης ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών (SSC), το οποίο αναμένεται να φέρει σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών μέσω της παροχής κεντρικής υποστήριξης στους τομείς της υλικοτεχνικής οργάνωσης, των δημόσιων συμβάσεων και της διοίκησης στις αποστολές KΠAA και στους ειδικούς εντεταλμένους της Ένωσης και στα επιτελεία τους· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στη σύσταση του κέντρου και παροτρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να επιδιώξουν επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα φιλόδοξο SSC, ικανό να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις αποστολές, ιδίως στη φάση εκκίνησής τους, να τυποποιεί τις εργασιακές πρακτικές και να εξασφαλίζει ταχύτερες και περισσότερο αποτελεσματικές ως προς το κόστος δημόσιες συμβάσεις·

40. παροτρύνει την ΕΥΕΔ να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που αποφέρουν οι οικονομίες κλίμακας, μέσω της δημιουργίας νέων συνεργειών στους κόλπους της κεντρικής υπηρεσίας και των αντιπροσωπειών της ΕΥΕΔ, καθώς και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις διπλωματικές υπηρεσίες τους, στο πνεύμα μιας πραγματικά κοινής ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής και κοινών εξωτερικών υπηρεσιών· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η συστέγαση αντιπροσωπειών της Ένωσης και διπλωματικών αντιπροσωπειών κρατών μελών βαίνει αυξανόμενη, ακόμη και αν συνεχίζει να είναι περιορισμένη· ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να αναζητά τρόπους για την περαιτέρω προώθηση της συστέγασης·

41. απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική της ΕΥΕΔ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

42. παροτρύνει την ΕΥΕΔ να χορηγήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον κατάλογο των συμβάσεων επί ακινήτων που συνάφθηκαν το 2013, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των συμβάσεων, της χώρας στην οποία συνάφθηκαν και της διάρκειάς τους, όπως είχε πράξει στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της για το 2011, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει τα ίδια διεξοδικά στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις επί ακινήτων και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2014·

43. αναγνωρίζει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά όσον αφορά τις προξενικές υπηρεσίες· τονίζει τις δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών που ενέχει η παροχή προξενικών υπηρεσιών μέσω των αντιπροσωπειών της Ένωσης· καλεί την ΕΥΕΔ να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση όσον αφορά τον αντίστοιχο δημοσιονομικό αντίκτυπο, και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί του θέματος αυτού και να αναπτύξουν εναρμονισμένες ρυθμίσεις και νομοθεσία·

44.    ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του μια επισκόπηση της συνέχειας που έδωσε η ΕΥΕΔ στις συστάσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα.

10.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2014/2086(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneli Jäätteenmäki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο τρίτο οικονομικό έτος της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συνέχισε να εκτελεί τον προϋπολογισμό της χωρίς το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) να διαπιστώσει μείζονα σφάλματα· σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αποκατάσταση των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν τα παρελθόντα έτη και υποστηρίζει τις συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις τις οποίες διατύπωσε το ΕΕΣ στην ετήσια έκθεσή του· επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση σχετικά με την ίδρυση της ΕΥΕΔ που δημοσίευσε το ΕΕΣ και τις πολλές χρήσιμες προτάσεις για βελτιώσεις που περιέχει η εν λόγω έκθεση·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τον σημαντικό αριθμό υψηλόβαθμων θέσεων στην ΕΥΕΔ, ο οποίος είναι παντελώς δυσανάλογος προς τον αριθμό αυτών των θέσεων στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και προς την μείωση του αριθμού των απασχολούμενων σε όλα τα όργανα της ΕΕ· επισημαίνει το συναφές πρόβλημα της ύπαρξης μιας διοικητικής δομής με υπέρμετρο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών, η οποία πρέπει να μεταρρυθμιστεί επειγόντως· επίσης σημειώνει την έλλειψη ενός πλαισίου αρμοδιοτήτων για τα διοικητικά στελέχη που να χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση των προεπιλεγέντων υποψηφίων· τονίζει ότι βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις πρόληψης προσωπικού πρέπει να παραμείνει η ικανότητα στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων·

3.  εκφράζει ανησυχία για τις συνεχείς ανισορροπίες που χαρακτηρίζουν το προφίλ του προσωπικού της ΕΥΕΔ· σημειώνει ότι ενώ η ΕΥΕΔ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της γεωγραφικής ανισορροπίας, προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ παράλληλα η ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων ειδικότερα στις θέσεις AD και τις διευθυντικές θέσεις συνεχίζει να είναι ουσιαστική· σημειώνει επίσης το γεγονός ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να βασίζεται σε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, στοιχείο το οποίο συνεχίζει να συνιστά πρόκληση για την φόρμουλα στελέχωσης που συμφωνήθηκε όταν ιδρύθηκε η ΕΥΕΔ·

4.  υπογραμμίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και μέσω του προορατικού προσδιορισμού των κοινών προσπαθειών τις οποίες μπορεί να αναλάβει σταδιακά η ΕΥΕΔ για να καταστεί η Ένωση ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος παγκόσμιος παράγοντας·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι εργασιακές πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνεργασίας με την ΓΔ DEVCO και στην υποστήριξη των θεματικών τμημάτων (όπως της Διεύθυνσης για την Πρόληψη των Συγκρούσεων και την Πολιτική Aσφάλειας)·

6.  τονίζει ότι τα θεματικά τμήματα θα πρέπει να εμπλέκονται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, για να αποφεύγεται η προσθήκη την τελευταία στιγμή της πρόληψης των συγκρούσεων, της οικοδόμησης της ειρήνης, των ζητημάτων που αφορούν τον παράγοντα φύλο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  τονίζει ότι οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις, όπως εφαρμόζονται επί του παρόντος στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, εξακολουθούν να συνιστούν σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, επιβάρυνση η οποία αποσπά την προσοχή από την πρωταρχική αρμοδιότητά του της επιτέλεσης πολιτικού έργου· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξεύρουν λύση για το θέμα αυτό, πράγμα που θα μπορούσε να συνεπάγεται τροποποίηση των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θα συνεπάγεται ολιγότερο ποιοτική και αυστηρή δημοσιονομική διαχείριση των αντιπροσωπειών· σημειώνει επίσης την συνεχιζόμενη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού τόσο από την ΕΥΕΔ όσο και από την Επιτροπή για διοικητικές δαπάνες, στοιχείο το οποίο περιπλέκει χωρίς λόγο τα δημοσιονομικά κυκλώματα· υποστηρίζει την σύσταση της έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της υποστήριξης των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

8.  χαιρετίζει τα ολίγα παραδείγματα συστέγασης αντιπροσωπειών της Ένωσης και διπλωματικών αντιπροσωπειών κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, εκ νέου ότι είναι σημαντικό να συνεχισθούν οι προσπάθειες εντοπισμού δυνατοτήτων για μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις πόρων και συνεργίες μεταξύ αντιπροσωπειών της ΕΥΕΔ, κεντρικών γραφείων, Επιτροπής και κρατών μελών, με σκοπό να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ σε μια εποχή δημοσιονομικών περιορισμών και παροτρύνει, ως εκ τούτου, να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για συστέγαση και από κοινού παρεχόμενες υπηρεσίες·

9.  τονίζει τις δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών που ενέχει η παροχή προξενικών υπηρεσιών μέσω των αντιπροσωπειών της Ένωσης· καλεί την ΕΥΕΔ να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεών της και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί του θέματος αυτού και να αναπτύξουν εναρμονισμένες ρυθμίσεις και νομοθεσία·

10. εκφράζει ανησυχία διότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό ούτε στα πολιτικά τμήματά τους ούτε στους τομείς του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αποστολών KΕΠΠA· σημειώνει επίσης ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες κατά τη λήψη και τη διεκπεραίωση εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών·

11. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ εξακολουθεί να αφιερώνει ανεπαρκείς πόρους για τις εξωτερικές πτυχές των εσωτερικών πολιτικών και ότι δεν διαθέτει το προσωπικό που είναι αναγκαίο για να παρέχει την κατάλληλη συμβολή στον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών μέσων, υπονομεύοντας ούτως τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

12. τονίζει την ζωτική σημασία της σύστασης ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών (SSC) το οποίο αναμένεται να φέρει σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών μέσω της παροχής κεντρικής υποστήριξης στους τομείς της υλικοτεχνικής οργάνωσης, των δημόσιων συμβάσεων και της διοίκησης στις αποστολές KΠAA και στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ και στα επιτελεία τους· αποδοκιμάζει την μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στη σύσταση του κέντρου και παροτρύνει όλους τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να επιδιώξουν επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα φιλόδοξο SSC, ικανό να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις αποστολές, ιδίως στη φάση εκκίνησής τους, να τυποποιεί τις εργασιακές πρακτικές και να εξασφαλίζει ταχύτερες και περισσότερο αποτελεσματικές ως προς το κόστος δημόσιες συμβάσεις·

13. τονίζει ότι η ενσωμάτωση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στην ΕΥΕΔ έχει ζωτική σημασία, τόσο από απόψεως προϋπολογισμού όσο και για την αύξηση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

14. επαναλαμβάνει και πάλι την έκκλησή του για εξοικονόμηση εξόδων ταξιδίου μέσω καινοτόμων λύσεων στους τομείς της κατάρτισης και των συνεντεύξεων υποψηφίων για πρόσληψη, μεταξύ άλλων και για τις θέσεις των επικεφαλής αντιπροσωπειών, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ευρύτερα την τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes, Мария Габриел, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ L 66, 8.3.2013.

(2)

EE C 403, 13.11.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 398, 12.11.2014, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 403, 13.11.2014, σ. 128.

(5)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου