IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

31.3.2015 - (2014/2086(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki


Postupak : 2014/2086(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0109/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0109/2015
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2014/2086(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.[1],

–       uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)[2],

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija[3],

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebno njezine članke 55., 99. i od 164. do 167.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za vanjske poslove (A8-0109/2015),

1.      daje razrješnicu Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za izvršenje proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje za financijsku godinu 2013.

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2014/2086(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje,

–       uzimajući u obzir odluku Europske ombudsmanice od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja drugih relevantnih odbora (A8-0109/2015),

1.   pozdravlja činjenicu da je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) tijekom svoje treće financijske godine nastavila s izvršavanjem proračuna bez većih pogrešaka te da je to zabilježio Revizorski sud; primjećuje napredak koji je postignut u ispravljanju pogrešaka uočenih tijekom proteklih godina i podržava preporuke za daljnja poboljšanja iz godišnjeg izvješća Revizorskog suda; pozdravlja tematsko izvješće br. 11/2014 o uspostavljanju Europske službe za vanjsko djelovanje koje je objavio Revizorski sud i mnoge korisne prijedloge za poboljšanje koje to izvješće sadrži i koji bi trebali što je prije moguće biti provedeni;

2.   ističe da je u godišnjim izvješćima za 2011., 2012. i 2013. Revizorski sud uvrstio primjedbe o ESVD-u u pogledu isplate plaća osoblja, nedostataka u upravljanju obiteljskim naknadama koje u ime ESVD-a vrši Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO), javne nabave sigurnosnih usluga u okviru delegacija te ugovora za informatičke usluge;

3.   zabrinut je zbog pogrešaka zabilježenih prethodnih godina u naknadama za osoblje koje su već ranije predstavljale razlog za zabrinutost; traži da se provode strože kontrole po tom pitanju, posebno redovitim podsjećanjem zaposlenika da prijave naknade koje su primili iz drugih izvora;

4.   zabrinut je jer 2013. sustav PMO-a još uvijek nije u potpunosti funkcionirao, što je dovelo do netočnih isplata socijalnih naknada zaposlenicima i traži od ESVD-a da u sustav uključi dužnosnike svih država članica;

5.   podsjeća da sjedište ESVD-a mora redovito voditi računa o svim postupcima javne nabave u svim njihovim fazama, posebno u okviru delegacija; smatra da se osoblju delegacija uključenom u postupke javne nabave mora pružati stalna potpora u vidu jasnih smjernica kako bi se smanjila inherentna izloženost riziku, posebno za osjetljive natječaje i ugovore; pozdravlja osnivanje posebne radne skupine u sjedištu ESVD-a za ugovore za sigurnosne usluge u okviru delegacija;

6.   napominje da se za okvirne ugovore koje dodjeljuje ESVD mora osigurati sljedivost operacija i to vođenjem primjerene dokumentacije za svaki ugovor bez obzira na njegovu posebnu narav; traži od sjedišta ESVD-a da dodatno razvije vještine osoblja i podigne osviještenost delegacija o tom pitanju, ali i o učinkovitoj primjeni povezanih standarda unutarnje kontrole; napominje da je kvaliteta informacija jedan od najvažnijih utvrđenih nedostataka u okviru kontrola ex ante koje su provedene 2013. te poziva da se ta situacija hitno ispravi kako bi se omogućio pristup točnim i sveobuhvatnim informacijama o upravljanju i administraciji;

7.   poziva ESVD da ojača svoju novu strategiju za borbu protiv prijevara koja obuhvaća treće zemlje te pozdravlja činjenicu da je administrativni memorandum o razumijevanju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara konačno potpisan 23. siječnja 2015.;

8.   traži od ESVD-a da izvješćuje o napretku ostvarenom u vezi s novom strategijom u borbi protiv prijevara za izaslanstva Unije čija je finalizacija planirana tijekom 2013.;

9.   zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva ESVD da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

10. poziva ESVD da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

11. primjećuje da je konačni proračun za godinu 2013. za sjedište ESVD-a iznosio 508,8 milijuna EUR, što je povećanje od 4,09 %, dok je sam proračun podijeljen na: 195,81 milijuna EUR za sjedište ESVD-a i 312,95 milijuna EUR za delegacije Unije; napominje da je ESVD uz vlastiti proračun primio doprinose Komisije u iznosu od 272,4 milijuna EUR;

12. prima na znanje da je u okviru sjedišta ESVD-a 69 % proračuna namijenjeno za plaće i druga prava statutarnog i vanjskog osoblja (134,59 % milijuna EUR), a 10 % (19,92 milijuna EUR) za zgrade i povezane troškove; napominje da se u okviru delegacija Unije 106,6 milijuna EUR (34 %) odnosi na plaće statutarnog osoblja, 62,2 % milijuna EUR (19,9 %) za vanjsko osoblje i 99,6 milijuna EUR (31,8 milijuna EUR) za zgrade i povezane troškove;

13. smatra da zbog ograničenih sredstava ESVD još uvijek nije diplomatska služba EU-a u punom smislu te riječi; smatra da su Komisija i države članice ti koji bi trebali zahtijevati konsolidaciju ESVD-a;

14. ističe da je načelo proračunske neutralnosti i više nego dobrodošlo, no na to se ne treba gledati neovisno o uštedama koje su države članice ostvarile osnivanjem ESVD-a;

15. smatra da ESVD još uvijek ima previsok broj zaposlenih u najvišoj upravi i to se mora ispraviti; smatra da su mjere koje su već poduzete za rješavanje tog pitanja korak u dobrom smjeru te traži od Komisije da se dodatno angažira oko poboljšanja suradnje među službama; od institucije u njezinom sljedećem godišnjem izvješću o radu zahtijeva da izvijesti o smanjenju radnih mjesta u platnim razredima AD 15 i AD 16; nadalje prima na znanje da ne postoji okvir kompetencija za rukovodeće osoblje kao temelj za procjenu unaprijed odabranih kandidata; ističe da prilikom donošenja odluka o zapošljavanju glavni kriterij i dalje mora biti stručnost u području vanjskih poslova;

16. ustraje na potrebi da se smanje troškovi u najvišoj upravi ESVD-a te da se pojednostavi postupak odlučivanja;

17. pozdravlja bolju geografsku zastupljenost u pogledu broja zaposlenika ESVD-a koji dolaze iz država članica koje su pristupile Uniji nakon 2004., a sada čine 18 % administrativnog osoblja i 17,7 % voditelja delegacija, u odnosu na relativan broj stanovnika tih država koji iznosi 21 %; naglašava potrebu za ujednačenom zastupljenošću po geografskim područjima u okviru postupaka zapošljavanja i imenovanja osoblja; smatra da je ujednačena geografska zastupljenost u sklopu ESVD-a važna sastavnica za poboljšanje njegova rada i poziva Komisiju da nastavi djelovati u tom smjeru;

18. prima na znanje napore u cilju poboljšanja rodne ravnoteže i uklanjanja mogućih prepreka napretku karijere; potiče ESVD da nastavi raditi na smanjenju rodne neravnoteže posebno unutar kategorije zaposlenika na visokim razinama;

19. zabrinut je, međutim, zbog manjka žena na odgovornim položajima u ESVD-u (204 muškarca u odnosu na 55 žena u delegacijama, dok je taj omjer na visokim rukovodećim položajima 42 muškarca u odnosu na 4 žene, odnosno samo 8,7 % žena); poziva na provođenje plana za pružanje jednakih mogućnosti posebno na rukovodećim radnim mjestima u cilju ispravljanja te neravnoteže što je prije moguće;

20. prima na znanje da je 2013. ostvaren statutarni cilj da diplomati iz država članica čine barem jednu trećinu osoblja na razini administratora u sklopu ESVD-a; ukazuje na, međutim, relativno visoki broj upućenih nacionalnih stručnjaka iz država članica (397 u lipnju 2014.) te traži dodatno objašnjenje o njihovom položaju/njihovim pravima te udjelu proračuna ESVD-a koji se na njih odnosi;

21. ponavlja prošlogodišnji zahtjev da se sastavi iscrpan popis svih ljudskih resursa na raspolaganju ESVD-u, raspoređenih prema razredu, spolu i nacionalnosti; napominje da bi se taj popis trebao automatski uključivati u godišnje izvješće o radu institucije;

22. žali, međutim, što još uvijek nije postignuta bolja geografska zastupljenost i traži od ESVD-a da ojača svoju geografsku zastupljenost, posebno što se tiče imenovanja na rukovodeće položaje i radna mjesta voditelja delegacija; ponavlja potrebu za strožom geografskom zastupljenosti država članica na svim administrativnim razinama i potiče ESVD da provede mjere kojima se doprinosi boljoj i uravnoteženijoj zastupljenosti svih država članica;

23. smatra da su odgovornosti posebnih predstavnika Unije vrlo nejasne te da za njih nije uvedeno primjereno praćenje te analiza učinkovitosti; predlaže da se radi premošćivanja tog jaza oni priključe ESVD-u;

24. podsjeća na važnost prenošenja proračuna posebnih predstavnika Unije iz operativnih rashoda Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (CSDP) u proračun ESVD-a kako bi se snažnije podržalo njihovo priključivanje ESVD-u;

25. prima na znanje pozitivne pomake u području ljudskih resursa, ali se slaže s opažanjima Revizorskog suda prema kojima delegacijama ozbiljno manjka tematsko stručno znanje; izražava zabrinutost da delegacijama EU-a nedostaje osoblja u političkim odjelima kao i za operativno planiranje i provedbu misija zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP-a); također napominje da delegacije Unije nailaze na praktične poteškoće u dobivanju obavještajnih informacija i njihovoj obradi; poziva Komisiju da zajedno s ESVD-om donese usklađeni pristup kako bi se optimizirao profil osoblja u delegacijama;

26. primjećuje da ESVD i dalje ne izdvaja dovoljna sredstva za vanjske aspekte unutarnjih politika te da mu nedostaje osoblje koje je u stanju ozbiljno doprinijeti izradi programa za financijske instrumente i zbog toga se umanjuje dosljednost vanjskog djelovanja Unije;

27. smatra da se u ovo vrijeme krize i općenitog rezanja proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje osoblje Unije provodi izvan radnih mjesta i da bi se ti dani, kad god je to moguće, trebali odvijati u prostorijama institucija s obzirom na to da dodana vrijednost koja proizlazi iz dana provedenih izvan radnih mjesta ne opravdava tako visoke troškove;

28. poziva ESVD da stekne bolji uvid u troškove nastale u okviru postupaka zapošljavanja; poziva ESVD da primijeni inovativna rješenja kao što je korištenje videokonferencijama tijekom razgovora za posao te da izradi što više sličnih prijedloga kada je riječ o osposobljavanju osoblja;

29. ponavlja potrebu da ESVD uvede zahtjev prema kojem novoimenovani zaposlenici ESVD-a moraju potpisati časnu izjavu u kojoj se navodi da u prošlosti nisu radili za obavještajne službe;

30. potiče Komisiju i države članice da poduzmu mjere kojima se promiče bolja koordinacija i suradnja između njihovih službi za vanjske odnose i ESVD-a, a da se pritom horizontalna tematska pitanja ne stave u drugi plan;

31. naglašava da se primjetne uštede mogu ostvariti boljom suradnjom među državama članicama kada je riječ o njihovim vanjskim i sigurnosnim politikama te proaktivnim utvrđivanjem zajedničkih napora koje ESVD može postupno preuzeti kako bi EU imao jaču i djelotvorniju ulogu na svjetskoj sceni;

32. naglašava da treba dodatno razviti načine rada kojima bi se jamčila suradnja s Glavnom upravom za međunarodnu suradnju i razvoj (DEVCO) te pružanje potpore tematskim odjelima (kao što je Uprava za sprječavanje sukoba i sigurnosnu politiku);

33. ističe da bi tematski odjeli trebali sudjelovati u svim fazama izrade programa kako bi se izbjeglo da sprječavanje sukoba, izgradnja mira, rodna i ljudska prava budu sporedna pitanja koja se iznose u posljednji trenutak;

34. smatra da vanjske politike pojedinačnih država članica još uvijek u velikoj mjeri utječu na trenutačnu vanjsku politiku Unije; ističe da politika marginalizacije zemalja s posebnim stručnim znanjem o pojedinačnim sukobima u tijeku, posebno o sukobu između Ukrajine i Rusije, ima presudnu ulogu u ishodima vanjske politike Unije; poziva ESVD da tu situaciju sustavno nadzire i da u obzir uzme mogući učinak koji vanjska politika pojedine države članice ima na vanjsku politiku Unije;

35. ustraje na potrebi za pojednostavnjenjem proračunskog programa potpore delegacijama; ističe tešku situaciju s kojom se susreću delegacije s najmanjim brojem zaposlenih kao rezultat složenih i nefleksibilnih pravila kojima se uređuje delegiranje odobrenja plaćanja između osoblja ESVD-a i osoblja Komisije; poziva ESVD i Komisiju da razmotre način na koji bi se postupak odobravanja sredstava mogao učiniti jednostavnijim istovremeno se pridržavajući pravila o financijskoj kontroli;

36. ističe da važeći financijski propisi, kako se trenutačno primjenjuju na delegacije EU-a, i dalje predstavljaju veliko administrativno opterećenje za voditelje delegacije, čime se odvlači pozornost od glavne zadaće voditelja delegacija, a to je politički rad; poziva ESVD i Komisiju da pronađu rješenje za to pitanje, čija bi posljedica mogla biti promjena financijskih propisa, uz uvjet da se to ne odražava negativno na kvalitetu i disciplinu financijskog upravljanja delegacija; također napominje da se sredstva za proračunske linije iz proračuna za ESVD i Komisiju redovito koriste za administrativne rashode, čime se nepotrebno kompliciraju financijski tokovi;

37. ističe činjenicu da se prema osoblju Unije u delegacijama i osoblju Unije na misijama ZVSP-a na istim lokacijama postupa različito kada je riječ o slobodnim danima, letovima, nadoknadama i drugim povlasticama; poziva na detaljnu usporedbu plaća i povlastica osoblja delegacija Unije i osoblja Unija na misijama ZVSP-a u u Mogadishu (Somalija) i Banguiju (Srednjoafrička Republika) od, npr., 1. siječnja 2014. te ustraje da za različito postupanje navedu razlozi;

38. ističe da je potrebno postići veću fleksibilnost u financiranju misija ZSOP-a kako bi se zajamčila unutarnja i vanjska sigurnost Unije zbog opasnosti koje nose sukobi u susjednim zemljama te povećanog rizika terorističkih aktivnosti;

39. ističe ključnu važnost osnivanja zajedničkog centra za usluge, čime bi se ostvarile velike uštede, jer bi taj centar misijama ZSOP-a te posebnim predstavnicima EU-a i njihovim uredima pružao središnju podršku u logistici, javnoj nabavi i upravljanju; žali zbog velikih kašnjenja u osnivanju centra te potiče sve uključene dionike da hitno pokušaju postići sporazum o ambicioznom zajedničkom centru za usluge koji može učinkovito podupirati misije, posebno na njihovu početku, uvesti standardizirane metode rada te skratiti trajanje postupka javne nabave i učiniti ga isplativijim;

40. poziva ESVD da u duhu istinske vanjske politike i službe za vanjsko djelovanje Unije u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi prednosti ekonomija razmjera stvaranjem novih sinergija u sjedištu i delegacijama ESVD-a te u suradnji s državama članicama i nacionalnim diplomatskim službama. sa zadovoljstvom prima na znanje da se dijeljenje prostora delegacija Unije i diplomatskih predstavništava država članica povećava, iako u ograničenoj mjeri; zahtijeva od ESVD-a da nastavi tražiti načine da se dijeljenje prostora dodatno poveća;

41. zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama ESVD-a priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

42. snažno potiče ESVD da nadzornom tijelu za davanje razrješnica dostavi popis ugovora u vezi s nekretninama sklopljenih 2013., što obuhvaća pojedinosti o ugovorima, državu u kojoj je ugovor sklopljen i trajanje ugovora, kao što je učinjeno u Godišnjem izvješću o radu ESVD-a za 2011., te traži od ESVD-a da iste pojedinosti o ugovorima u vezi s nekretninama dostavi u svome godišnjem izvješću o radu za 2014. godinu;

43. primjećuje da potrebno uložiti dodatne napore u vezi s konzularnim uslugama; ističe da bi se pružanjem konzularnih usluga u sklopu delegacija EU-a mogla uštedjeti sredstva; poziva ESVD da izradi detaljnu analizu svojih financijskih posljedica te države članice da postignu sporazum o tom pitanju u cilju razrade usklađenih pravila i zakonodavstva;

44.    poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće godišnje izvješće uvrsti pregled načina na koji ESVD provodi preporuke Parlamenta sadržane u ovoj rezoluciji.

10.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

(2014/2086(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Anneli Jäätteenmäki

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) tijekom svoje treće financijske godine nastavila s izvršavanjem proračuna bez većih pogrešaka te da je to zabilježio Revizorski sud; primjećuje napredak koji je postignut u ispravljanju pogrešaka uočenih tijekom proteklih godina i podržava preporuke za daljnja poboljšanja iz godišnjeg izvješća Revizorskog suda; pozdravlja tematsko izvješće o uspostavljanju Europske službe za vanjsko djelovanje koje je objavio Revizorski sud i mnoge korisne prijedloge za poboljšanje koje to izvješće sadrži;

2.  i dalje je zabrinut zbog velikog broja radnih mjesta u visokim platnim razredima u ESVD-u koji nije nikako u skladu s brojem takvih radnih mjesta u institucijama Unije u cjelini te sa smanjenjem broja zaposlenih u svim institucijama Unije; prima na znanje problem koji je s time povezan, tj. problem strukture rukovodećeg osoblja na najvišim položajima koju treba hitno reformirati; također napominje da ne postoji okvir kompetencija za rukovodeće osoblje na temelju kojeg se vrši procjena kandidata nakon predselekcije; ističe da prilikom donošenja odluka o zapošljavanju glavni kriterij i dalje mora biti stručnost u području vanjskih poslova;

3.  izražava zabrinutost zbog toga što i dalje postoje neujednačenosti u profilu osoblja ESVD-a; primjećuje da je ESVD ostvario napredak u rješavanju problema nejednake geografske zastupljenosti, ali da problemi još uvijek postoje te da je rodna neravnoteža i dalje velika, posebno u razredima AD i na rukovodećim radnim mjestima; također primjećuje da se ESVD i dalje oslanja na upućene nacionalne stručnjake, čime se nastavlja dovoditi u pitanje način odabira osoblja oko kojeg je postignut dogovor prilikom osnivanja ESVD-a;

4.  naglašava da se primjetne uštede mogu ostvariti boljom suradnjom među državama članicama kada je riječ o njihovim vanjskim i sigurnosnim politikama te da ESVD može aktivnim utvrđivanjem zajedničkih napora postupno preuzeti određene zadaće kako bi EU postao jači i učinkovitiji akter na svjetskoj sceni;

5.  naglašava da treba dodatno razviti načine rada kojima bi se jamčila suradnja s Glavnom upravom za međunarodnu suradnju i razvoj te pružanje potpore tematskim odjelima (kao što je Uprava za sprječavanje sukoba i sigurnosnu politiku);

6.  ističe da bi tematski odjeli trebali sudjelovati u svim fazama izrade programa kako sprečavanje sukoba, izgradnja mira, rodna i ljudska prava ne bi postali pitanja koje se dodaju u posljednji trenutak;

7.  ističe da važeći financijski propisi, kako se trenutačno primjenjuju na delegacije EU-a, i dalje predstavljaju veliko administrativno opterećenje za voditelje delegacije, čime se odvlači pozornost od glavne zadaće voditelja delegacija, a to je politički rad; poziva ESVD i Komisiju da pronađu rješenje za to pitanje, čija bi posljedica mogla biti promjena financijskih propisa, uz uvjet da se to ne odražava negativno na kvalitetu i disciplinu financijskog upravljanja delegacija; također napominje da se sredstva za proračunske linije iz proračuna za ESVD i Komisiju redovito koriste za administrativne rashode, čime se nepotrebno kompliciraju financijski tokovi; podržava preporuku iz izvješća Revizorskog suda da se poveća potpora za postupke javne nabave u delegacijama EU-a;

8.  pozdravlja nekoliko primjera dijeljenja prostora između delegacija EU-a i diplomatskih predstavništava država članica; međutim, ponovno ističe važnost daljnjih napora u prepoznavanju prilika za ostvarivanje dugoročnih ušteda i sinergija između delegacija ESVD-a, sjedišta, Komisije i država članica, kako bi se ostvarila održivost proračuna ESVD-a u doba proračunskih ograničenja te stoga potiče povećanje mogućnosti dijeljenja prostora i zajedničkog pružanja usluga;

9.  ističe da bi se pružanjem konzularnih usluga u sklopu delegacija EU-a mogla uštedjeti sredstva; poziva ESVD da izradi detaljnu analizu financijskog učinka tih usluga i države članice da postignu sporazum o tom pitanju i razrade usklađena pravila i zakonodavstvo;

10. izražava zabrinutost da delegacijama EU-a nedostaje osoblja u političkim odjelima kao i za operativno planiranje i provedbu misija ZVSP-a; također napominje da delegacije EU-a nailaze na praktične poteškoće u dobivanju obavještajnih informacija i njihovoj obradi;

11. napominje da ESVD i dalje ne izdvaja dovoljno sredstava za vanjske aspekte unutarnjih politika te da mu nedostaje osoblje koje je u stanju ozbiljno doprinijeti izradi programa za financijske instrumente, što umanjuje dosljednost vanjskog djelovanja EU-a;

12. ističe ključnu važnost osnivanja zajedničkog centra za usluge, čime bi se ostvarile velike uštede, jer bi taj centar misijama ZSOP-a te posebnim predstavnicima EU-a i njihovim uredima pružao središnju podršku u logistici, javnoj nabavi i upravljanju; žali zbog velikih kašnjenja u osnivanju centra te potiče sve uključene dionike da hitno pokušaju postići sporazum o ambicioznom zajedničkom centru za usluge koji može učinkovito podupirati misije, posebno na njihovu početku, uvesti standardizirane metode rada te skratiti trajanje postupka javne nabave i učiniti ga isplativijim;

13. ističe da je integracija posebnih predstavnika EU-a u ESVD ključna i s proračunske strane i radi veće dosljednosti u vanjskoj politici EU-a;

14. ponovno poziva na štednju putnih troškova primjenom inovativnih rješenja u područjima osposobljavanja i razgovora za posao, što se odnosi i na radna mjesta voditelja delegacija, primjerice učestalijim korištenjem videokonferencijama;

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

9.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

5

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

  • [1]  SL L 66, 8.3.2013.
  • [2]  SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
  • [3]  SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
  • [4]  SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
  • [5]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
  • [6]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.