Pranešimas - A8-0109/2015Pranešimas
A8-0109/2015

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

31.3.2015 - (2014/2086(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki


Procedūra : 2014/2086(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0109/2015
Pateikti tekstai :
A8-0109/2015
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2014/2086(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0155/2014)[2],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5],

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[6], ypač į jo 55, 99 ir 164–167 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0109/2015),

1.   patvirtina Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad Europos išorės veiksmų tarnybos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba, dalį

(2014/2086(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8–0109/2015),

1.   teigiamai vertina tai, kad trečiaisiais savo finansiniais metais Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) toliau vykdė savo biudžetą ir kad Audito Rūmai nerado didelių klaidų; atkreipia dėmesį į tai, jog padaryta pažanga taisant praėjusiais metais nustatytas klaidas, ir pritaria Audito Rūmų metinėje ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms dėl tolesnių patobulinimų; palankiai vertina Audito Rūmų paskelbtą Specialiąją atskaitą Nr. 11/2014 dėl EIVT įsteigimo ir daugybę naudingų šioje ataskaitoje pateiktų tobulinimo pasiūlymų ir tikisi, kad jie bus kuo greičiau įgyvendinti;

2.   pabrėžia, kad į 2011, 2012 ir 2013 m. metines ataskaitas Audito Rūmai nuolat įtraukė pastabas apie EIVT dėl atlyginimų darbuotojams mokėjimų, EIVT vardu PMO vykdomo išmokų šeimai valdymo trūkumų, delegacijų apsaugos paslaugų pirkimo ir IT paslaugų teikimo sutarčių;

3.   yra susirūpinęs dėl to, kad jau ankstesniais metais susirūpinta dėl darbuotojams mokamų išmokų ir rasta su jomis susijusių klaidų; prašo šiuo klausimu atlikti daugiau griežtų patikrų, ypač reguliariai primenant darbuotojams deklaruoti iš kitų šaltinių gaunamas išmokas;

4.   yra susirūpinęs dėl to, kad 2013 m. PMO sistema vis dar nebuvo visiškai veikianti, todėl darbuotojams buvo neteisingai išmokėtos socialinės išmokos, prašo EIVT šią sistemą išplėsti ir ją taikyti visų valstybių narių pareigūnams;

5.   primena, kad EIVT būstinė turėtų nuolat visais viešųjų pirkimų procedūros etapais stebėti visas viešųjų pirkimų procedūras, ypač delegacijose; mano, jog siekiant sumažinti būdingą rizikos lygį su viešaisiais pirkimais susijusiems delegacijos darbuotojams turėtų būti teikiama nuolatinė parama, ypač opių viešųjų konkursų ir sutarčių atveju; palankiai vertina tai, kad EIVT būstinėje sukurta specialiai delegacijoms teikiamų apsaugos paslaugų sutartims skirta darbo grupė;

6.   pažymi, jog, kalbant apie EIVT suteikiamas preliminariąsias sutartis, pasakytina, kad reikia užtikrinti tinkamą operacijų atsekamumą registruojant kiekvienos sutarties atitinkamus dokumentus, nepaisant sutarties specifinio pobūdžio; prašo EIVT būstinę toliau vystyti darbuotojų gebėjimus ir sąmoningumą šiuo klausimu delegacijose, taip pat, bendresniu mastu, veiksmingo susijusių vidaus kontrolės standartų taikymo klausimu; pažymi, kad informacijos kokybė yra vienas iš svarbiausių trūkumų, nustatytų 2013 m. vykdant ex ante patikras, ir ragina skubiai ištaisyti šią padėtį, kad būtų galima gauti tikslią ir išsamią valdymo ir administravimo informaciją;

7.   ragina EIVT stiprinti savo naują kovos su sukčiavimu strategiją, apimančią trečiąsias šalis, ir džiaugiasi, kad administracinio susitarimo memorandumas su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) galiausiai buvo pasirašytas 2015 m. kovo 23 d.;

8.   prašo EIVT pranešti apie pažangą, padarytą naujos Sąjungos delegacijoms skirtos kovos su sukčiavimu strategijos, kurią buvo planuota užbaigti 2013 m., srityje;

9.   yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti vidines taisykles dėl informavimo apie pažeidimus; ragina EIVT daugiau nedelsiant jas įgyvendinti;

10. ragina EIVT, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

11. pažymi, kad EIVT būstinei skirtas galutinis 2013 m. biudžetas siekė 508,8 mln. EUR, t. y. buvo 4,09 % didesnis, ir buvo padalintas taip: 195,81 mln. EUR EIVT būstinei ir 312,95 mln. EUR Sąjungos delegacijoms; pažymi, kad, papildydama EIVT nuosavą biudžetą, Komisija skyrė dar 272,4 mln. EUR;

12. pažymi, kad EIVT būstinėje 69 % biudžeto skiriama atlyginimams ir kitoms pagal Tarnybos nuostatus įdarbintiems ir išorės darbuotojams skiriamoms išmokoms mokėti (t. y. 134,59 mln. EUR), o 10 % (arba 19,92 mln. EUR) – pastatams ir susijusioms sąnaudoms; pažymi, jog kalbant apie Sąjungos delegacijas pasakytina, kad 106,6 mln. EUR (34 %) yra susiję su atlyginimais pagal Tarnybos nuostatus įdarbintiems darbuotojams, 62,2 mln. EUR (19,9 %) – išorės darbuotojams, o 99,6 mln. EUR (31,8 %) – pastatams ir susijusioms sąnaudoms;

13. mano, kad dėl išteklių suvaržymų EIVT dar nėra pilnavertė Sąjungos diplomatinė tarnyba; mano, kad Komisija ir valstybės narės yra tinkami veikėjai šios tarnybos konsolidavimui skatinti;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto neutralumo principas yra labai pageidautinas, tačiau jo nereikėtų vertinti atsiejus nuo sutaupytų lėšų, kurias valstybės narės gavo dėl to, jog įsteigta EIVT;

15. mano, kad EIVT administracijoje ir toliau vyrauja vadovaujančios pareigos ir kad šią padėtį reikia ištaisyti; mano, kad priemonės, kurios jau įgyvendintos siekiant ištaisyti minėtą padėtį, nukreiptos tinkama linkme, ir prašo Komisijos aktyviau dalyvauti gerinant tarnybų tarpusavio bendradarbiavimą; prašo institucijos savo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pranešti apie AD15 ir AD16 etatų mažinimą; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nenustatyta vadovų kompetencijos sistema, kuria būtų galima remtis siekiant įvertinti per pirminę atranką atrinktus kandidatus; pabrėžia, kad užsienio reikalų srities kompetencija turi likti svarbiausias kriterijus priimant sprendimus dėl įdarbinimo;

16. pabrėžia būtinybę racionalizuoti EIVT vyriausiojo valdymo struktūrą ir modernizuoti sprendimų priėmimo procesą;

17. palankiai vertina tai, kad pagerėjo EIVT darbuotojų, kilusių iš valstybių narių, kurios į Sąjungą įstojo po 2004 m., geografinė pusiausvyra; jų skaičius dabar sudaro 18 % administratorių kategorijoje ir 17,7 % delegacijų vadovų kategorijoje, palyginti su atitinkama šių šalių gyventojų skaičiaus dalimi, kuri sudaro 21 %; pabrėžia, kad įdarbinant ir skiriant darbuotojus reikia siekti geografinės pusiausvyros; mano, kad tolygus geografinis atstovavimas EIVT yra itin svarbus ir padėtų pasiekti geresnių šios tarnybos veiklos rezultatų, ir ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo;

18. atkreipia dėmesį į pastangas, dedamas siekiant gerinti lyčių pusiausvyrą ir pašalinti potencialias karjeros kliūtis; ragina EIVT toliau stengtis mažinti lyčių disbalansą, ypač turint mintyje vyresniojo lygmens darbuotojų kategoriją;

19. tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad per mažai moterų EIVT eina atsakingas pareigas (204 vyrai ir 55 moterys delegacijose, o vyresniosios vadovybės atveju santykis yra 42 su 4, t. y. tik 8,7 % moterų); ragina įgyvendinti lygių galimybių planą, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

20. pažymi, kad 2013 m. pasiektas statute nustatytas tikslas, kad mažiausiai trečdalis administratorių (AD) lygmens darbuotojų EIVT turėtų būti valstybių narių diplomatai; vis dėlto pažymi, kad yra palyginti daug iš valstybių narių komandiruotų nacionalinių ekspertų (2014 m. birželio mėn. jų buvo 397), ir prašo išsamiau paaiškinti jų statusą ir (arba) įgaliojimus bei EIVT biudžeto patiriamas išlaidas;

21. pakartoja praėjusių metų prašymą jam pateikti išsamią visų EIVT turimų žmogiškųjų išteklių lentelę, kurioje šie ištekliai būtų suskirstyti pagal lygį, lytį ir pilietybę; pažymi, kad ši lentelė turėtų būti automatiškai įtraukiama į šios institucijos metinę veiklos ataskaitą;

22. vis dėlto apgailestauja, kad dar nepasiekta didesnė geografinė pusiausvyra ir ragina EIVT geriau užtikrinti geografinę pusiausvyrą, ypač skiriant į vadovaujamąsias arba delegacijos vadovų pareigas; pakartoja, kad reikia geresnės valstybių narių geografinės pusiausvyros visais administracijos lygmenimis, ir primygtinai ragina EIVT taikyti priemones, kuriomis būtų prisidedama prie geresnio ir labiau suderinto atstovavimo visoms valstybėms narėms;

23. mano, kad Sąjungos specialiųjų įgaliotinių pareigos yra labai neaiškios, nėra tinkamai stebimos ir nevykdoma veiklos rezultatų analizė; siūlo siekiant panaikinti šią spragą įtraukti juos į EIVT;

24. primena, jog svarbu Sąjungos specialiųjų įgaliotinių biudžetą iš bendros saugumo ir gynybos politikos (BUSP) veiklos lėšų perkelti į EIVT biudžetą, kad būtų galima geriau remti įtraukimą į EIVT;

25. palankiai vertina pokyčius, įgyvendintus žmogiškųjų išteklių srityje, nors pritaria Audito Rūmų pastaboms, kad delegacijoms reikia kompetencijos konkrečiomis temomis; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Sąjungos delegacijoms trūksta politinių skyrių darbuotojų, taip pat už bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) veiklos planavimą ir misijų vykdymą atsakingų darbuotojų; taip pat pažymi, kad Sąjungos delegacijos susiduria su praktiniais sunkumais siekdamos gauti ir nagrinėti žvalgybos pranešimus; ragina Komisiją kartu su EIVT parengti suderintą delegacijos darbuotojų profilio tobulinimo metodą;

26. pažymi, kad EIVT ir toliau skiria nepakankamai lėšų išoriniams vidaus politikos aspektams ir kad jai trūksta darbuotojų, kad ji galėtų tinkamai prisidėti prie finansinių priemonių programavimo, todėl taip mažinamas Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumas;

27. mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačiose institucijų patalpose, nes tokiais išvažiuojamaisiais seminarais sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

28. ragina EIVT geriau apžvelgti įdarbinimo procedūrų sąnaudas; ragina EIVT pokalbiams dėl darbo taikyti pažangius sprendimus, pvz., vaizdo konferencijas, ir pagal galimybes pateikti panašius pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo;

29. pakartoja, jog reikia, kad EIVT nustatytų reikalavimą naujai paskirtiems EIVT darbuotojams pateikti priesaikos deklaraciją, kad jie praeityje nėra dirbę žvalgybos tarnyboms;

30. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamas geresnis valstybių narių išorės santykių tarnybų ir EIVT koordinavimas ir bendradarbiavimas, neignoruojant horizontaliųjų teminių klausimų;

31. pabrėžia, kad užtikrinus geresnį valstybių narių bendradarbiavimą jų užsienio ir saugumo politikos klausimais ir aktyviai nustatant bendrus veiksmus, kuriuos palaipsniui galėtų perimti EIVT siekiant, kad Sąjunga būtų stipresnė ir veiksmingesnė pasaulinio masto veikėja, būtų galima sutaupyti daug lėšų;

32. pabrėžia, kad turėtų būti toliau plėtojama darbo praktika, kuria siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD (DEVCO) ir remti teminius padalinius (pvz., Konfliktų prevencijos ir saugumo politikos direktoratą);

33. pabrėžia, kad teminiai padaliniai turėtų dalyvauti visais programavimo etapais siekiant išvengti, kad konfliktų prevencija, taikos stiprinimas, lyties ir žmogaus teisių klausimai nebūtų aspektai, į kuriuos atsižvelgiama paskutinę minutę;

34. mano, kad atskirų valstybių narių užsienio politika ir toliau turi labai daug įtakos dabartinei Sąjungos užsienio politikai; pabrėžia, kad Sąjungos užsienio politikos rezultatus daugiausia lemia tai, jog paliekamos nuošalyje valstybės, turinčios konkrečios kompetencijos kai kurių vykstančių konfliktų, visų pirma Ukrainos ir Rusijos konflikto, klausimais; ragina EIVT nuosekliai tai stebėti ir atsižvelgti į galimą poveikį, kurį tam tikrų valstybių narių užsienio politika daro Sąjungos užsienio politikai;

35. primygtinai teigia, kad reikia supaprastinti paramos delegacijoms biudžeto schemą; pabrėžia sudėtingą delegacijų, kuriose mažiausiai darbuotojų, padėtį, nes taisyklės dėl leidimų vykdyti mokėjimus suteikimo tarp EIVT ir Komisijos darbuotojų yra sudėtingos ir nelanksčios; ragina EIVT ir Komisiją ištirti galimybes supaprastinti leidimo naudoti lėšas suteikimo procedūrą laikantis finansų kontrolės taisyklių;

36. pažymi, kad delegacijos vadovas ir toliau patiria didžiulę administracinę naštą dėl šiuo metu Sąjungos delegacijoms taikomų finansinių taisyklių, todėl delegacijos vadovas atitraukiamas nuo jo pirminės politinio darbo atsakomybės; ragina EIVT ir Komisiją rasti šio klausimo sprendimą, kuris galėtų apimti dalinį finansinių taisyklių pakeitimą, jei dėl to kartu nepablogėtų delegacijų finansinio valdymo kokybė ir drausmė; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad lėšos administracinėms išlaidoms padengti nuolat naudojamos tiek pagal EIVT, tiek pagal Komisijos biudžeto eilutes, todėl be reikalo komplikuojamos finansinės procedūros;

37. atkreipia dėmesį į nevienodas sąlygas, taikomas Sąjungos darbuotojams delegacijose, palyginti su Sąjungos darbuotojais BUSP misijose tose pačiose vietose, laisvadienių, skrydžių, priedų ir kitų išmokų aspektais; prašo išsamiai palyginti išmokas, mokamas, pavyzdžiui, nuo 2014 m. sausio 1 d. Sąjungos darbuotojams delegacijose ir Sąjungos darbuotojams BUSP misijose Mogadiše (Somalis) ir Bangyje (Centrinės Afrikos Respublika), ir prašo pagrįsti, kodėl taikomos nevienodos sąlygos;

38. pabrėžia, kad dėl pavojų, atsiradusių dėl konfliktų šalyse, esančiose ES pasienyje, taip pat dėl išaugusios teroristinės veiklos rizikos reikia užtikrinti didesnį Sąjungos vidaus ir išorės saugumą, todėl reikia užtikrinti didesnį BSGP misijų finansavimo lankstumą;

39. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu įsteigti Bendrų paslaugų centrą (BPC), kuris, teikdamas centralizuotą logistinę, viešųjų pirkimų ir administracinę pagalbą BSGP misijoms ir Sąjungos specialiesiems įgaliotiniams bei jų biurams, sudarytų sąlygas sutaupyti daug lėšų; apgailestauja dėl to, kad labai vėluojama įsteigti minėtą centrą, ir primygtinai ragina visus susijusius suinteresuotuosius subjektus siekti nedelsiant sudaryti susitarimą dėl ambicingo BPC, kuris būtų pajėgus veiksmingai remti misijas, ypač joms pradedant savo veiklą, standartizuoti darbo procesus ir užtikrinti greitesnius ir ekonomiškai efektyvesnius viešuosius pirkimus;

40. primygtinai ragina EIVT siekti kuo didesnės naudos iš masto ekonomijos kuriant naujas sąveikas EIVT būstinėje ir delegacijose, taip pat bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir nacionalinėmis diplomatinėmis tarnybomis, laikantis tikros Sąjungos išorės politikos ir tarnybos principų; džiaugdamasis pažymi, kad vis dažniau Sąjungos delegacijos ir valstybių narių diplomatinės atstovybės dalijasi bendra darbo vieta, nors ši sąveika ir toliau lieka ribota; prašo EIVT toliau ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad bendros vietos atvejų būtų daugiau;

41. prašo, kad EIVT prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų pastatų politikos dokumentą, kadangi svarbu, jog tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

42. ragina EIVT pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 2013 m. sudarytų pastatų sutarčių sąrašą, įskaitant sutarčių duomenis, šalį, kurioje sudaryta sutartis, ir sutarties trukmę, kaip buvo padaryta 2011 m. EIVT metinėje veiklos ataskaitoje, ir prašo EIVT tokius pat duomenis apie pastatų sutartis pateikti ir savo 2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje;

43. pripažįsta, kad vis dar reikia imtis veiksmų, susijusių su konsulinėmis paslaugomis; pabrėžia, kad lėšų būtų galima sutaupyti, jeigu Sąjungos delegacijos teiktų konsulines paslaugas; ragina EIVT parengti išsamią tokios galimybės finansinio poveikio analizę ir ragina valstybes nares susitarti šiuo klausimu, kad būtų galima parengti suderintas taisykles bei teisės aktus;

44. ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių EIVT ėmėsi atsižvelgdama į šioje rezoliucijoje nurodytas Parlamento rekomendacijas, apžvalgą.

10.2.2015

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2014/2086(DEC))

Nuomonės referentė: Anneli Jäätteenmäki

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi tuo, kad ir trečiaisiais Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) finansiniais metais, kai ji vykdė savo biudžetą, Audito Rūmai (EAR) nerado didelių klaidų; atkreipia dėmesį į tai, jog padaryta pažanga taisant praėjusiais metais nustatytas klaidas, ir pritaria Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms dėl tolesnių patobulinimų; palankiai vertina Europos Audito Rūmų paskelbtą specialiąją atskaitą dėl EIV įsteigimo ir daugybę naudingų šioje ataskaitoje pateiktų tobulinimo pasiūlymų;

2.  ir toliau yra susirūpinęs dėl aukšto lygio pareigybių didelio skaičiaus EIVT, kuris yra visiškai neproporcingas, palyginti su tokių pareigybių skaičiumi visose kitose Sąjungos institucijose, ir atsižvelgiant į tai, kad visose Sąjungos institucijose darbuotojų skaičius mažinimas; atkreipia dėmesį į susijusią didžiulės valdymo struktūros problemą, į kurią reaguojant būtina skubiai imtis reformos; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nenustatyta vadovų kompetencijos sistema, kuria būtų galima remtis siekiant įvertinti per pirminę atranką atrinktus kandidatus; pabrėžia, kad užsienio reikalų srities kompetencija turi likti svarbiausias kriterijus priimant sprendimus dėl įdarbinimo;

3.  išreiškia susirūpinimą dėl toliau egzistuojančio disbalanso EIVT personalo srityje; pažymi, kad, nors EIVT padarė pažangą mažindama geografinį disbalansą, problemų dar esama ir kad lyčių disbalansas, visų pirma kalbant apie AD pareigybes ir vadovų postus, yra didžiulis; taip pat pažymi, kad vis dažniau pasitelkiami deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir dėl to toliau kyla problemų kalbant apie personalo sudėtį, dėl kurios buvo sutarta steigiant EIVT;

4.  pabrėžia, kad užtikrinus geresnį valstybių narių bendradarbiavimą jų užsienio ir saugumo politikos klausimais ir aktyviai nustatant bendrus veiksmus, kuriuos palaipsniui galėtų perimti EIVT siekiant, kad Sąjunga būtų stipresnė ir veiksmingesnė pasaulinio masto veikėja, būtų galima sutaupyti daug lėšų;

5.  pabrėžia, kad turėtų būti toliau plėtojama darbo praktika, kuria siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD (DEVCO) ir remti teminius padalinius (pvz., Konfliktų prevencijos ir saugumo politikos direktoratą);

6.  pabrėžia, kad teminiai padaliniai turėtų dalyvauti visais programavimo etapais siekiant išvengti, kad konfliktų prevencija, taikos stiprinimas, lyties ir žmogaus teisių klausimai nebūtų aspektai, į kuriuos atsižvelgiama paskutinę minutę;

7.  pažymi, kad delegacijos vadovas ir toliau patiria didžiulę administracinę naštą dėl šiuo metu ES delegacijoms taikomų finansinių taisyklių, todėl delegacijos vadovas atitraukiamas nuo jo pirminės politinio darbo atsakomybės; ragina EIVT ir Komisiją rasti šio klausimo sprendimą, kuris galėtų apimti dalinį finansinių taisyklių pakeitimą, jei dėl to kartu nepablogėtų delegacijų finansinio valdymo kokybė ir drausmė; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad lėšos administracinėms išlaidoms padengti nuolat naudojamos tiek pagal EIVT, tiek pagal Komisijos biudžeto eilutes, todėl be reikalo komplikuojamos finansinės procedūros; pritaria Europos Audito Rūmų ataskaitoje pateiktai rekomendacijai, kad reikia didinti paramą viešųjų pirkimų procedūroms Sąjungos delegacijose;

8.  palankiai vertina tuos kelis atvejus, kai Sąjungos delegacija ir valstybės narės diplomatinė atstovybė yra įsikūrusios vienoje vietoje; tačiau dar kartą pabrėžia, kad svarbu toliau dėti pastangas ir nustatyti ilgalaikio taupymo ir EIVT delegacijų, būstinės, Komisijos ir valstybių narių sąveikos galimybes, siekiant užtikrinti EIVT biudžeto tvarumą biudžeto suvaržymų metu, ir todėl primygtinai ragina sudaryti kuo daugiau galimybių naudotis bendromis patalpomis ir bendrai teikti paslaugas;

9.  pabrėžia, kad lėšų būtų galima sutaupyti, jeigu Sąjungos delegacijos teiktų konsulines paslaugas; ragina EIVT parengti išsamią tokios galimybės finansinio poveikio analizę ir ragina valstybes nares susitarti šiuo klausimu ir parengti suderintas taisykles bei teisės aktus;

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Sąjungos delegacijoms trūksta politinių skyrių darbuotojų, taip pat už veiklos planavimą ir BUSP misijų vykdymą atsakingų darbuotojų; taip pat pažymi, kad Sąjungos delegacijos susiduria su praktiniais sunkumais siekdamos gauti ir nagrinėti žvalgybos pranešimus;

11. pažymi, kad EIVT ir toliau skiria nepakankamai lėšų išoriniams vidaus politikos aspektams ir kad jai trūksta darbuotojų, kad ji galėtų tinkamai prisidėti prie finansinių priemonių programavimo, todėl taip mažinamas ES išorės veiksmų nuoseklumas;

12. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu įsteigti Bendrų paslaugų centrą (BPC), kuris, teikdamas centralizuotą logistinę, viešųjų pirkimų ir administracinę pagalbą BSGP misijoms ir Sąjungos specialiesiems įgaliotiniams bei jų biurams, sudarytų sąlygas sutaupyti daug lėšų; apgailestauja dėl to, kad labai vėluojama įsteigti minėtą centrą, ir primygtinai ragina visus susijusius suinteresuotuosius subjektus siekti nedelsiant sudaryti susitarimą dėl ambicingo BPC, kuris būtų pajėgus veiksmingai remti misijas, ypač joms pradedant savo veiklą, standartizuoti darbo procesus ir užtikrinti greitesnius ir ekonomiškai efektyvesnius viešuosius pirkimus;

13. pabrėžia, kad tiek biudžeto požiūriu, tiek siekiant padidinti Sąjungos užsienio politikos suderinamumą nepaprastai svarbu į EIVT integruoti Sąjungos specialiuosius įgaliotinius;

14. dar kartą ragina taupyti kelionių išlaidoms skirtas lėšas pasinaudojant novatoriškais sprendimais mokymų ir pokalbių dėl darbo, įskaitant delegacijos vadovo pareigas, srityje, pavyzdžiui, dažniau rengiant vaizdo konferencijas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

5

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

  • [1]  OL L 66, 2013 3 8.
  • [2]  OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
  • [3]  OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
  • [4]  OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
  • [5]  OL L 248, 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [6]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.