Procedura : 2014/2086(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0109/2015

Teksty złożone :

A8-0109/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0123

SPRAWOZDANIE     
PDF 175kWORD 121k
31.3.2015
PE 539.742v02-00 A8-0109/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2014/2086(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2014/2086(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99 i 164–167,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0109/2015),

1.   udziela wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2013;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2014/2086(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych,

–       uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. o zamknięciu dochodzenia z własnej inicjatywy OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0109/2015),

1.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odniesieniu do wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w jej trzecim roku budżetowym Europejski Trybunał Obrachunkowy nie dopatrzył się poważniejszych błędów; dostrzega postępy w korygowaniu błędów zidentyfikowanych w minionych latach i popiera zalecenia dotyczące dalszych usprawnień, które Europejski Trybunał Obrachunkowy sformułował w swoim sprawozdaniu rocznym; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne nr 11/2014 na temat powołania ESDZ, które zostało opublikowane przez Trybunał Obrachunkowy, jak i zawarte w tym sprawozdaniu liczne pożyteczne sugestie dotyczących usprawnień, które – jak można mieć nadzieję – zostaną wdrożone jak najszybciej;

2.   wskazuje, że w sprawozdaniach rocznych za 2011, 2012 i 2013 r. Trybunał Obrachunkowy zawierał za każdym razem uwagi dotyczące ESDZ w odniesieniu do wypłaty wynagrodzenia, niedociągnięć w zarządzaniu dodatkami rodzinnymi, za jakie w imieniu ESDZ odpowiada PMO, świadczenia usług ochrony w delegaturach oraz umów na usługi informatyczne;

3.   jest zaniepokojony faktem, że dodatki dla personelu były już problematyczną kwestią i były obarczone błędami w poprzednich latach; domaga się przeprowadzenia bardziej rygorystycznych kontroli w tym względzie, zwłaszcza regularnie przypominając pracownikom o deklarowaniu dodatków z innych źródeł;

4.   wyraża zaniepokojenie, że w 2013 r. system PMO wciąż nie był w pełni funkcjonalny, co spowodowało nieprawidłowe wypłaty dodatków socjalnych członkom personelu, i zwraca się do ESDZ o rozszerzenie systemu na urzędników wszystkich państw członkowskich;

5.   przypomina, że w siedzibie głównej ESDZ należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie postępowania, zwłaszcza w delegaturach; uważa, że należy zapewniać pracownikom delegatur zajmującym się tymi postępowaniami nieustanne wsparcie w postaci wyraźnych wytycznych, aby ograniczyć ekspozycję na nieodłączne ryzyko, zwłaszcza w przypadku newralgicznych ofert i umów; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w siedzibie głównej ESDZ specjalnej grupy zadaniowej zajmującej się umowami na usługi ochroniarskie w delegaturach;

6.   zauważa, że w odniesieniu do ramowych zamówień udzielanych przez ESDZ należy z należytą starannością podejść do identyfikowalności operacji poprzez rejestrowanie odpowiedniej dokumentacji w odniesieniu do każdego zamówienia, niezależnie od jego specjalnego charakteru; zwraca się do siedziby głównej ESDZ, aby dalej rozwijała umiejętności pracowników delegatur i zwiększała ich wiedzę na ten temat, a także bardziej ogólnie na temat skutecznego stosowania odnośnych standardów kontroli wewnętrznej; zwraca uwagę, że jakość informacji to jedno z najważniejszych niedociągnięć stwierdzonych podczas kontroli ex ante przeprowadzonych w 2013 r., i apeluje o szybkie naprawienie tej sytuacji w celu dysponowania dokładnymi i kompleksowymi informacjami administracyjnymi i z zakresu zarządzania;

7.   zwraca się do ESDZ o umocnienie jej nowej strategii zwalczania nadużyć finansowych obejmującej państwa trzecie i z zadowoleniem przyjmuje ostateczne podpisanie w dniu 23 stycznia 2015 r. administracyjnego protokołu ustaleń z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

8.   zwraca się do ESDZ o przedstawienie sprawozdania z postępów dotyczących nowej strategii zwalczania nadużyć finansowych dla delegatur Unii, której ukończenie planowano na 2013 r.;

9.   jest zaniepokojony opóźnieniami w przyjmowaniu wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje do ESDZ o wdrożenie ich bez dalszej zwłoki;

10. wzywa ESDZ, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniała, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych, wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

11. zauważa, że ostateczny budżet na 2013 r. dla siedziby głównej ESDZ wyniósł 508,8 mln EUR, co stanowi wzrost o 4,09%, przy czym budżet podzielony jest następująco: 195,81 mln EUR dla siedziby głównej ESDZ oraz 312,95 mln EUR dla delegatur Unii; zauważa, że oprócz własnego budżetu ESDZ dysponowała wkładem Komisji w wysokości 272,4 mln EUR;

12. odnotowuje, że w siedzibie ESDZ 69% budżetu przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzeń i innych należności dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym i pracowników zewnętrznych (tj. 134,59 mln EUR), zaś 10% (czyli 19,92 mln EUR) na budynki i koszty powiązane; zauważa, że jeśli chodzi o delegatury Unii, kwota 106,6 mln EUR (34%) odnosi się do wynagrodzeń dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym, kwota 62,2 mln EUR (19,9%) przeznaczona jest na pracowników zewnętrznych, a 99,6 mln EUR (31,8%) na budynki i koszty powiązane;

13. jest zdania, że ESDZ nie jest jeszcze pełnoprawną służbą dyplomatyczną UE z powodu ograniczonych zasobów; uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny nawoływać do konsolidacji ESDZ;

14. wskazuje, że zasada neutralności budżetowej jest jak najbardziej pożądana, jednak nie należy jej postrzegać w oddzieleniu od oszczędności, jakie państwa członkowskie poczyniły dzięki ustanowieniu ESDZ;

15. jest zdania, że ESDZ nadal ma zbyt rozbudowaną administrację, którą należy usprawnić; uważa, że środki już wdrożone w celu zaradzenia temu problemowi idą w dobrym kierunku, i wzywa Komisję do intensywniejszego zaangażowania się w zacieśnianie współpracy między poszczególnymi służbami; zwraca się do instytucji o przedstawienie informacji na temat redukcji w kategoriach AD 15 i AD 16 w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności; zauważa ponadto brak ram kompetencji dla kadry kierowniczej, które stanowiłyby podstawę do oceny wstępnie wybranych kandydatów; podkreśla, że kompetencje w dziedzinie spraw zagranicznych muszą pozostać głównym kryterium podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu;

16. nalega na konieczność racjonalizacji w obrębie kierownictwa wysokiego szczebla ESDZ oraz usprawnienia procesu podejmowania decyzji;

17. przyjmuje z zadowoleniem lepszą równowagę geograficzną, jeśli chodzi o liczbę pracowników ESDZ pochodzących z państw członkowskich, które weszły do UE od 2004 r., wynoszącą w chwili obecnej 18% administratorów i 17,7% szefów delegatur w stosunku do odsetka ludności tych państw wynoszącego 21%; podkreśla konieczność zapewnienia równowagi geograficznej przy zatrudnianiu i mianowaniu personelu; jest zdania, że równa reprezentacja geograficzna w ESDZ jest ważnym elementem umożliwiającym ESDZ uzyskiwanie lepszych wyników, a także wzywa Komisję do kontynuowania prac w tym kierunku;

18. zauważa wysiłki włożone w poprawę równowagi płci i usunięcie potencjalnych przeszkód w rozwoju kariery zawodowej; wzywa ESDZ do kontynuowania prac nad zmniejszaniem nierównowagi w zakresie płci, zwłaszcza w kategorii pracowników wyższego szczebla;

19. wyraża jednak zaniepokojenie brakiem kobiet na stanowiskach w ESDZ, które wiążą się z odpowiedzialnością (204 mężczyzn i 55 kobiet w delegaturach, a na wyższych stanowiskach kierowniczych proporcja ta wynosi 42/4, tj. tylko 8,7% kobiet); wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, aby jak najszybciej rozwiązać ten brak równowagi;

20. zwraca uwagę, że oficjalny cel, zakładający, że przynajmniej jedna trzecia pracowników na stanowiskach administratorów (AD) w ESDZ będzie obsadzona dyplomatami z państw członkowskich, został osiągnięty w 2013 r.; zauważa jednakże stosunkowo dużą liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich (397 w czerwcu 2014 r.) oraz zwraca się o dalsze wyjaśnienie ich statusu / uprawnień i odnośnych kosztów dla budżetu ESDZ;

21. ponawia zeszłoroczny wniosek o przedstawianie kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje ESDZ, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo; zwraca uwagę, że ta tabela powinna być automatycznie załączana do rocznego sprawozdania z działalności instytucji;

22. ubolewa jednak, że nie osiągnięto jeszcze lepszej równowagi geograficznej, i wzywa ESDZ do wzmocnienia równowagi geograficznej, zwłaszcza w odniesieniu do obsadzania stanowisk kierowniczych i stanowisk szefów delegatur; przypomina o potrzebie większej równowagi geograficznej państw członkowskich na wszystkich szczeblach administracji i wzywa ESDZ do wdrożenia środków, które przyczynią się do lepszej i bardziej zrównoważonej reprezentacji wszystkich państw członkowskich;

23. uważa, że zadania specjalnych przedstawicieli UE są bardzo niejasne, że nie zapewnia się ich właściwego monitorowania ani nie przeprowadza się analiz osiąganych wyników; proponuje włączenie ich do ESDZ, co pozwoli wypełnić tę lukę;

24. przypomina o znaczeniu przeniesienia budżetu na specjalnych przedstawicieli UE z pozycji przeznaczonych na działania operacyjne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) do budżetu ESDZ, aby lepiej wesprzeć ich włączenie do ESDZ;

25. odnotowuje zmiany dokonane w obszarze zasobów ludzkich, ale zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że w delegaturach potrzebna jest tematyczna wiedza fachowa; wyraża zaniepokojenie, że delegaturom UE brakuje personelu w sekcjach politycznych i w zakresie planowania operacyjnego i realizacji misji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); zauważa też, że delegatury Unii mają praktyczne trudności w otrzymywaniu sprawozdawczości wywiadowczej i w pracy z nią; zwraca się do Komisji, by razem z ESDZ opracowała skoordynowane podejście w celu optymalizacji profilu personelu delegatur;

26. zauważa, że ESDZ w dalszym ciągu przeznacza niewystarczające zasoby na rzecz zewnętrznych aspektów wewnętrznych strategii politycznych oraz że brakuje jej pracowników, którzy w odpowiednim zakresie zajmowaliby się programowaniem instrumentów finansowych, co w rezultacie osłabia spójność działań zewnętrznych Unii;

27. uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji Unii powinny zostać ograniczone oraz, w miarę możliwości, posiedzenia te powinny odbywać się w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona dzięki tym wyjazdom nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

28. wzywa ESDZ do lepszego kontrolowania kosztów ponoszonych w trakcie procedur rekrutacyjnych; apeluje do ESDZ o wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań, jak wideokonferencje, podczas rozmów o pracę oraz o jak najczęstsze przedstawianie podobnych propozycji również w zakresie szkolenia personelu;

29. przypomina o konieczności wprowadzenia przez ESDZ wymogu, aby nowo mianowani pracownicy ESDZ składali oświadczenie potwierdzające, że w przeszłości nie pracowali dla służb wywiadowczych;

30. zachęca Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań promujących lepszą koordynację i współpracę między ich służbami zajmującymi się stosunkami zewnętrznymi a ESDZ, nie zapominając o horyzontalnych kwestiach tematycznych;

31. podkreśla, że znaczące oszczędności można wygenerować poprzez lepszą współpracę między państwami członkowskimi w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz poprzez aktywne określanie wspólnych starań, które może stopniowo przejmować ESDZ, tak aby UE była zarówno silniejszym, jak i bardziej skutecznym podmiotem globalnym;

32. podkreśla, że należy dalej rozwijać metody pracy w celu zapewnienia współpracy z DG ds. Rozwoju i Współpracy (DEVCO) oraz wspierania działów tematycznych (takich jak dyrekcja ds. zapobiegania konfliktom i polityki bezpieczeństwa);

33. podkreśla, że działy tematyczne należy angażować na wszystkich etapach programowania, aby uniknąć sytuacji, w której kwestie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju, praw człowieka i problematyka płci będą dodawane w ostatniej chwili;

34. uważa, że obecna polityka zagraniczna Unii nadal pozostaje pod bardzo dużym wpływem polityki zagranicznej poszczególnych państw członkowskich; podkreśla, że polityka wykluczania państw dysponujących szczegółową wiedzą fachową na temat niektórych aktualnych konfliktów, zwłaszcza konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, przeważa nad wynikami polityki zagranicznej Unii; zwraca się do ESDZ, aby konsekwentnie monitorowała sytuację i uwzględniała ewentualny wpływ polityki zagranicznej poszczególnych państw członkowskich na politykę zagraniczną Unii;

35. nalega na konieczność uproszczenia schematu budżetu na rzecz wspierania delegatur; podkreśla trudne warunki, w jakich znajdują się delegatury mające najmniej liczny personel z powodu złożoności i sztywności przepisów dotyczących przekazywania uprawnień do płatności między pracownikami ESDZ a personelem Komisji; zachęca obie instytucje do rozpatrzenia opcji mogących ułatwić procedurę przyznawania środków z poszanowaniem zasad kontroli finansowej;

36. podkreśla, że przepisy finansowe stosowane obecnie w odniesieniu do delegatur Unii w dalszym ciągu stanowią poważne obciążenie administracyjne dla szefa delegatury, co odwraca jego uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest praca o charakterze politycznym; wzywa ESDZ i Komisję do rozwiązania tej kwestii, co może oznaczać konieczność wprowadzenia zmian do przepisów finansowych, o ile nie spowoduje to obniżenia jakości i dokładności rozliczeń delegatur dotyczących roku budżetowego; ponadto zwraca uwagę na stałe wykorzystywanie linii budżetowych, zarówno z budżetu ESDZ, jak i Komisji, na wydatki administracyjne, co niepotrzebnie komplikuje obieg środków finansowych;

37. wskazuje na nierówne traktowanie pracowników delegatur Unii w porównaniu z pracownikami misji Unii w ramach WPZiB w tych samych miejscach, jeżeli chodzi o wolne dni, przeloty, dodatki i inne świadczenia; domaga się przedstawienia szczegółowego porównania płatności i świadczeń dla pracowników delegatur Unii i pracowników misji Unii w ramach WPZiB na przykładzie Mogadiszu (Somalia) i Bangi (Republika Środkowoafrykańska) na dzień 1 stycznia 2014 r., a także nalega, by podać uzasadnienie w razie stwierdzenia nierównego traktowania;

38. podkreśla konieczność zapewnienia większej elastyczności finansowania misji WPBiO, aby zagwarantować wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo Unii w związku z niebezpieczeństwem stwarzanym przez konflikty w krajach sąsiadujących z Unią oraz ze zwiększonym ryzykiem ewentualnych działań terrorystycznych;

39. podkreśla zasadnicze znaczenie utworzenia wspólnego centrum usług, które doprowadziłoby do znacznych oszczędności dzięki zapewnianiu misjom w zakresie WPBiO oraz specjalnym przedstawicielom Unii i ich biurom scentralizowanego wsparcia logistycznego, administracyjnego i z zakresu zamówień; wyraża ubolewanie z powodu znacznych opóźnień w tworzeniu centrum i wzywa wszystkie zaangażowane podmioty do wysiłku na rzecz pilnego osiągnięcia porozumienia w sprawie ambitnego wspólnego centrum usług zdolnego do skutecznego wspierania misji, zwłaszcza na początkowym etapie, do standaryzacji metod pracy oraz do zapewniania szybszych i bardziej oszczędnych zamówień;

40. domaga się, by ESDZ dążyła do zwiększenia korzyści płynących z ekonomii skali poprzez tworzenie nowej synergii w siedzibie głównej ESDZ i w delegaturach, a także we współpracy z państwami członkowskimi i krajowymi służbami dyplomatycznymi, w duchu prawdziwej unijnej polityki i służby zewnętrznej; z zadowoleniem zauważa, że coraz więcej delegatur Unii i przedstawicielstw dyplomatycznych państw członkowskich ma wspólne siedziby, nawet jeśli skala tego zjawiska wciąż jest ograniczona; zwraca się do ESDZ o dalsze działania na rzecz zwiększenia liczby wspólnych siedzib;

41. domaga się, aby polityka ESDZ w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, aby koszty takiej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

42. wzywa ESDZ do dostarczenia organowi udzielającemu absolutorium wykazu umów dotyczących nieruchomości zawartych w 2013 r., wraz ze szczegółami na temat umów, kraju zawarcia i czasu trwania umowy, jak uczyniono w rocznym sprawozdaniu z działalności ESDZ za 2011 r., i zwraca się do ESDZ o dostarczenie tych samych szczegółowych informacji na temat umów dotyczących nieruchomości w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2014 r.;

43. zgadza się, że należy nadal podejmować działania w związku z usługami konsularnymi; podkreśla, że świadczenie usług konsularnych przez delegatury Unii może spowodować oszczędności; zwraca się do ESDZ o przygotowanie szczegółowej analizy skutków finansowych takiego rozwiązania, zaś do państw członkowskich o osiągnięcie porozumienia w tej sprawie, aby opracować zharmonizowane zasady i przepisy;

44. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o włączenie do swojego następnego sprawozdania rocznego przeglądu działań następczych ESDZ w odniesieniu do zaleceń Parlamentu przedstawionych w niniejszej rezolucji.

10.2.2015

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(2014/2086(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anneli Jäätteenmäki

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odniesieniu do wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w jej trzecim roku budżetowym Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) nie dopatrzył się poważniejszych błędów; dostrzega postępy poczynione w związku z eliminacją błędów zidentyfikowanych w minionych latach i popiera zalecenia dotyczące dalszych usprawnień, które ETO sformułował w swoim sprawozdaniu rocznym; wyraża zadowolenie z powodu specjalnego sprawozdania na temat powołania ESDZ, które zostało opublikowane przez ETO, jak i z wielu pożytecznych sugestii dotyczących usprawnień, zawartych w tym sprawozdaniu;

2.  w dalszym ciągu jest zaniepokojony znaczną liczbą stanowisk wysokiego stopnia zaszeregowania w ESDZ, która jest całkowicie nieproporcjonalna w stosunku do liczby takich stanowisk w innych instytucjach Unii oraz nie przystaje do faktu ograniczania liczby zatrudnionych we wszystkich organach Unii; zwraca uwagę na wynikający stąd problem nadmiernie rozbudowanych struktur kierowniczych, co wymaga pilnych reform; zauważa ponadto brak ram w zakresie kompetencji dla kadry kierowniczej, które stanowiłyby podstawę do oceny wstępnie wybranych kandydatów; podkreśla, że kompetencje w dziedzinie spraw zagranicznych muszą pozostać głównym kryterium podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu;

3.  wyraża zaniepokojenie z powodu utrzymującego się braku równowagi w profilu kadrowym ESDZ; zwraca uwagę, że choć ESDZ poczyniła postępy w kwestii równowagi geograficznej, nie rozwiązano jeszcze wszystkich problemów, a braki w odniesieniu do równowagi płciowej, zwłaszcza w kategorii AD i na stanowiskach kierowniczych, wciąż są poważne; zauważa również, że w dalszym ciągu korzysta się z oddelegowanych ekspertów krajowych, co jest wyzwaniem dla sposobu obsady etatów uzgodnionego w okresie tworzenia ESDZ;

4.  podkreśla, że znaczne oszczędności można wygenerować poprzez lepszą współpracę między państwami członkowskimi w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz poprzez aktywne określanie wspólnych wysiłków, które może stopniowo przejmować ESDZ, tak aby Unia była zarówno silniejszym, jak i skuteczniejszym podmiotem globalnym;

5.  podkreśla, że należy dalej rozwijać metody pracy z myślą o współpracy z DG DEVCO oraz wspieraniu działów tematycznych (takich jak dyrekcja ds. zapobiegania konfliktom i polityki bezpieczeństwa);

6.  podkreśla, że działy tematyczne należy angażować na wszystkich etapach programowania, aby uniknąć sytuacji, w której kwestie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju, praw człowieka i problematyka płci będą dodawane w ostatniej chwili;

7.  podkreśla, że przepisy finansowe stosowane obecnie w odniesieniu do delegatur Unii w dalszym ciągu stanowią poważne obciążenie administracyjne dla szefa delegatury, co odwraca jego uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest praca o charakterze politycznym; wzywa ESDZ i Komisję do rozwiązania tej kwestii, co może oznaczać konieczność wprowadzenia zmian do przepisów finansowych, o ile nie spowoduje to obniżenia jakości i dokładności rozliczeń delegatur dotyczących roku budżetowego; ponadto zwraca uwagę na stałe wykorzystywanie linii budżetowych, zarówno z budżetu ESDZ, jak i Komisji, na wydatki administracyjne, co niepotrzebnie komplikuje obieg środków finansowych; popiera zalecenie zawarte w sprawozdaniu ETO dotyczące konieczności zwiększenia wsparcia na rzecz procedur udzielania zamówień publicznych w delegaturach Unii;

8.  przyjmuje z zadowoleniem nieliczne przykłady wspólnych siedzib delegatur Unii i przedstawicielstw dyplomatycznych państw członkowskich; ponownie podkreśla znaczenie kontynuowania wysiłków na rzecz określenia możliwości wypracowania długofalowych oszczędności i osiągnięcia efektów synergii między delegaturami ESDZ, centralą, Komisją i państwami członkowskimi, aby zagwarantować zrównoważony charakter budżetu ESDZ w okresie ograniczeń budżetowych, oraz wzywa w związku z tym do maksymalnego wykorzystania możliwości wynikających ze wspólnej lokalizacji i wspólnego świadczenia usług;

9.  podkreśla, że świadczenie usług konsularnych przez delegatury Unii może spowodować oszczędności; zwraca się do ESDZ o przygotowanie szczegółowej analizy skutków finansowych takiego rozwiązania, zaś do państw członkowskich o osiągnięcie zgody w tej sprawie i o opracowanie zharmonizowanych zasad i przepisów;

10. wyraża zaniepokojenie, że delegaturom Unii brakuje personelu w sekcjach politycznych oraz w zakresie planowania operacyjnego i realizacji misji WPZiB; zauważa też, że delegatury Unii mają praktyczne trudności w otrzymywaniu sprawozdawczości wywiadowczej i w pracy z nią;

11. zauważa, że ESDZ w dalszym ciągu przeznacza niewystarczające zasoby na rzecz zewnętrznych aspektów wewnętrznych strategii politycznych oraz że brakuje jej pracowników, którzy w odpowiednim zakresie zajmowaliby się programowaniem instrumentów finansowych, co w rezultacie osłabia spójność działań zewnętrznych UE;

12. podkreśla konieczność utworzenia wspólnego centrum usług, które doprowadziłoby do znacznych oszczędności oraz zapewniło misjom w zakresie WPBiO, jak i specjalnym przedstawicielom Unii i ich biurom scentralizowane wsparcie logistyczne, administracyjne i z zakresu zamówień; wyraża ubolewanie z powodu znacznych opóźnień w tworzeniu centrum i wzywa wszystkie zaangażowane podmioty do wysiłku na rzecz pilnego osiągnięcia porozumienia w sprawie ambitnego wspólnego centrum usług zdolnego do skutecznego wspierania misji, zwłaszcza na początkowym etapie, do standaryzacji metod pracy oraz do zapewniania szybszych i bardziej oszczędnych zamówień;

13. podkreśla, że włączenie specjalnych przedstawicieli Unii do struktur ESDZ ma zasadnicze znaczenie, zarówno z punktu widzenia budżetu, jak i w celu zwiększenia spójności polityki zagranicznej UE;

14. po raz kolejny ponawia apel o oszczędne wydawanie środków na podróże dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie szkoleń i rozmów kwalifikacyjnych – w tym na stanowiska szefów delegatur – np. poprzez częstsze wykorzystywanie wideokonferencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

5

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. L 66 z 8.3.2013.

(2)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.

(4)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności