Procedură : 2014/2086(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0109/2015

Texte depuse :

A8-0109/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0123

RAPORT     
PDF 170kWORD 125k
31.3.2015
PE 539.742v01-00 A8-0109/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(2014/2086(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(2014/2086(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013(1),

–       având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–       având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–       având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(6) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164-167,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0109/2015),

1.   acordă Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciul European de Acțiune Externă aferent exercițiului financiar 2013;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(2014/2086(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă,

–       având în vedere Decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2015 prin care a închis ancheta din proprie inițiativă OI/1/2014/PMC referitoare la denunțare,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0109/2015),

1.   salută faptul că, și în cel de-al treilea exercițiu financiar, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și-a executat bugetul fără să fie depistate erori majore de către Curtea de Conturi; ia act de progresele realizate în ceea ce privește rectificarea erorilor depistate în exercițiile precedente și sprijină recomandările incluse de Curtea de Conturi în raportul său anual privind îmbunătățirile ce mai trebuie realizate; salută Raportul special nr. 11/2014 publicat de Curtea de Conturi privind înființarea SEAE, precum și multiplele recomandări utile de îmbunătățiri incluse în acest raport, care este de dorit să fie puse în aplicare cât mai curând posibil;

2.   subliniază faptul că în rapoartele anuale pe 2011, 2012 și 2013, Curtea de Conturi a inclus în mod repetat observații referitoare la SEAE, în ceea ce privește plățile salariilor personalului, deficiențe în gestionarea alocațiilor familiale efectuată în numele SEAE de PMO, achiziționarea de servicii de securitate în delegații și contracte de servicii informatice;

3.   este îngrijorat de faptul că alocațiile personalului au fost deja un motiv de îngrijorare și au făcut obiectul unor erori în exercițiile precedente; solicită efectuarea unor controale mai riguroase cu privire la această chestiune, în special prin a reaminti în mod regulat personalului să declare alocațiile primite din alte surse;

4.   este preocupat de faptul că, în 2013, sistemul PMO nu era încă pe deplin operațional, ceea ce a dus la plata incorectă a alocațiilor sociale către membrii personalului și cere SEAE să extindă sistemul la funcționarii din toate statele membre;

5.   reamintește faptul că sediul SEAE trebuie să acorde în permanență atenție oricărui tip de procedură de achiziții în toate etapele procedurii de achiziție, în special în cadrul delegațiilor; consideră că personalul implicat din cadrul delegațiilor ar trebui să beneficieze de sprijin continuu prin orientări clare pentru a reduce expunerea inerentă la riscuri, în special în cazul licitațiilor și contractelor cu caracter sensibil; salută crearea unui grup operativ specializat la sediul SEAE pentru contractele de servicii de securitate în cadrul delegațiilor;

6.   ia act de faptul că în cazul acordurilor-cadru atribuite de SEAE, trebuie să fie asigurată diligența necesară în ceea ce privește trasabilitatea operațiunilor prin înregistrarea documentației adecvate pentru fiecare acord, indiferent de natura specifică a acestuia; solicită sediului SEAE să dezvolte în continuare competențele personalului și să crească gradul său de sensibilizare cu privire la această chestiune în cadrul delegațiilor și, la un nivel mai general, cu privire la aplicarea efectivă a standardelor de control intern aferent; constată că informațiile de calitate reprezintă unul dintre cele mai importante puncte slabe identificate de controalele ex ante efectuate în 2013 și solicită ca această situație să fie remediată rapid pentru a avea acces la informații administrative și de gestiune precise și exhaustive;

7.   invită SEAE să consolideze noua sa strategie antifraudă care cuprinde țările terțe și salută semnarea la 23 ianuarie 2015 a memorandumului de înțelegere cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

8.   solicită SEAE să prezinte informații privind progresele realizate în ceea ce privește noua strategie antifraudă care vizează delegațiile Uniunii, a cărei finalizare este planificată pentru 2013;

9.   este îngrijorat de întârzierea adoptării normelor interne privind denunțarea; invită SEAE să implementeze aceste norme fără nicio întârziere;

10. invită SEAE să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat instituția sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru ea;

11. ia act de faptul că bugetul final pentru anul 2013 pentru sediul SEAE a fost de 508,8 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4,09 %, bugetul fiind împărțit după cum urmează: 195,81 milioane EUR pentru sediul SEAE și 312,95 milioane EUR pentru delegațiile Uniunii; constată că, pe lângă bugetul propriu al SEAE, Comisia a contribuit cu 272,4 milioane EUR;

12. ia act de faptul că la sediul SEAE, o proporție de 69 % din buget este destinată pentru plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern (și anume 134,59 milioane EUR) și 10 % (sau 19,92 milioane EUR) pentru clădiri și cheltuieli conexe; ia act de faptul că, pentru delegațiile Uniunii, 106,6 milioane EUR (34 %) se referă la remunerarea personalului statutar, 62,2 milioane EUR (19,9 %) privesc personalul extern și 99,6 milioane EUR (31,8 %) vizează clădirile și cheltuielile conexe;

13. consideră că SEAE nu este încă un serviciu diplomatic al UE pe deplin funcțional din cauza constrângerilor bugetare; consideră că Comisia și statele membre sunt în măsură să intervină pentru a consolida SEAE;

14. subliniază că principiul neutralității bugetare este un principiu apreciat, dar că trebuie aplicat separat de economiile deja realizate de statele membre prin înființarea SEAE;

15. consideră că SEAE are în continuare o administrație cu foarte multe cadre superioare, situație ce trebuie remediată; consideră că măsurile puse deja în aplicare pentru remedierea acestei situații constituie un pas în direcția bună și solicită Comisiei să își intensifice angajamentul de îmbunătățire a cooperării inter-servicii; cere instituției ca, în următorul raport anual de activitate, să informeze cu privire la reducerea posturilor AD15 și AD16; remarcă, de asemenea, absența unui cadru de competențe pentru posturile de conducere, pe baza căruia să se evalueze candidații preselecționați; subliniază faptul că principalul criteriu în adoptarea deciziilor privind recrutarea personalului trebuie să rămână competența în domeniul afacerilor externe;

16. insistă asupra necesității de raționalizare a personalului de conducere de nivel superior al SEAE și de eficientizare a proceselor decizionale;

17. salută îmbunătățirile legate de echilibrul geografic în ceea ce privește proporția personalului SEAE ce provine din statele membre care au aderat la Uniune începând din 2004, acesta reprezentând acum un procent de 18 % din personalul administrativ și de 17,7 % din șefii de delegații în raport cu proporția populației acestor țări, care este de 21 %; subliniază necesitatea echilibrului geografic în recrutarea și numirea personalului; consideră că reprezentarea geografică echivalentă în cadrul SEAE este un element important ce contribuie la îmbunătățirea performanțelor acestei instituții și cere Comisiei să continue acțiunile în această direcție;

18. ia act de eforturile depuse pentru a îmbunătăți echilibrul de gen și pentru a înlătura obstacolele potențiale în calea evoluției în carieră; îndeamnă SEAE să continue să depună eforturi pentru a reduce dezechilibrul între numărul de posturi ocupate de femei și de bărbați, în special la nivel de conducere;

19. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la lipsa femeilor în posturi de conducere în cadrul SEAE (204 bărbați și 55 de femei în cadrul delegațiilor, iar proporția în posturile de conducere este de 42 de bărbați și 4 femei, ceea ce înseamnă că doar 8,7 % sunt femei); solicită implementarea unui plan privind egalitatea de șanse, îndeosebi în ceea ce privește posturile de conducere, cu scopul de a corecta fără întârziere acest dezechilibru;

20. constată că obiectivul statutar potrivit căruia cel puțin o treime din personalul la nivel de administrator (AD) din cadrul SEAE ar trebui să conțină diplomați din statele membre a fost atins în 2013; constată însă existența unui număr relativ ridicat de experți naționali detașați din statele membre (397 în iunie 2014) și solicită precizări suplimentare privind statutul/drepturile lor și costurile pe care aceștia le presupun pentru bugetul SEAE;

21. își reiterează solicitarea de anul trecut de a primi un tabel exhaustiv al tuturor resurselor umane de care dispune SEAE, defalcate în funcție de grad, sex și naționalitate; observă că acest tabel ar trebui să fie inclus în mod automat în raportul anual de activitate al instituției;

22. regretă însă că nu s-a ajuns încă la un echilibru geografic mai bun și solicită SEAE să consolideze echilibrul geografic, în special în ceea ce privește numirile în posturile de conducere și în posturile de șefi ai delegațiilor Uniunii; reiterează necesitatea de a asigura într-o mai mare măsură echilibrul geografic în rândul statelor membre, la toate nivelurile administrației și îndeamnă SEAE să ia măsurile necesare pentru a avea o reprezentare mai bună și mai echilibrată a tuturor statelor membre;

23. consideră că responsabilitățile reprezentanților speciali ai Uniunii sunt foarte neclare, nu beneficiază de o monitorizare adecvată și nici de evaluarea rezultatelor; propune ca aceștia să fie integrați în SEAE pentru a acoperi această lacună;

24. reamintește importanța de a transfera bugetul reprezentanților speciali ai Uniunii de la bugetul de funcționare al politicii de securitate și apărare comune (PSAC) la bugetul SEAE pentru a sprijini mai bine integrarea în cadrul SEAE;

25. ia act de progresele înregistrate în domeniul resurselor umane, chiar dacă este de acord cu observațiile Curții de Conturi potrivit cărora sunt necesare competențe de specialitate în cadrul delegațiilor; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că delegațiile Uniunii nu dispun de suficient personal în cadrul secțiunilor lor politice și pentru a îndeplini sarcinile de planificare operațională și punere în aplicare a misiunilor din cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC); constată, de asemenea, că delegațiile Uniunii se confruntă cu dificultăți practice în ceea ce privește primirea și tratarea informațiilor raportate; invită Comisia și SEAE să implementeze o abordare concertată prin care să optimizeze profilul personalului din delegații;

26. constată că SEAE dedică în continuare resurse insuficiente aspectelor externe ale politicilor interne și că nu dispune de suficient personal pentru a putea contribui în mod adecvat la programarea instrumentelor financiare, subminând astfel coerența acțiunii externe a Uniunii;

27. consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de deplasările („away days”) personalului din instituțiile europene ar trebui reduse, fiind necesar ca aceste deplasări să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că valoarea lor adăugată nu justifică niște costuri atât de ridicate;

28. invită SEAE să analizeze mai atent costurile ocazionate de procedurile de recrutare; invită SEAE să recurgă la soluții inovatoare, precum videoconferințele în cazul interviurilor de angajare, și să prezinte, în măsura în care este posibil, propuneri de aceeași natură și pentru formarea personalului;

29. reiterează că este necesar ca SEAE să prevadă cerința ca membrii personalului său numiți recent în funcție să dea o declarație pe propria răspundere în care să precizeze că nu au lucrat pentru niciun serviciu de informații în trecut;

30. încurajează Comisia și statele membre să ia măsuri de promovare a unei mai bune coordonări și cooperări între serviciile lor de relații externe și SEAE fără să neglijeze aspectele tematice de ordin orizontal;

31. subliniază că se pot realiza reduceri semnificative ale costurilor dacă statele membre vor coopera mai eficient în domeniul politicii lor externe și de securitate și dacă se stabilesc în mod proactiv eforturile comune care pot fi treptat incluse în mandatul SEAE, pentru ca Uniunea să devină un actor global mai puternic și mai eficient;

32. subliniază că ar trebui să se dezvolte în continuare practicile de lucru care asigură cooperarea cu Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare (DEVCO) și sprijinirea departamentelor tematice (cum ar fi Direcția pentru prevenirea conflictelor și politica de securitate);

33. subliniază că departamentele tematice ar trebui să fie implicate în toate etapele procesului de programare, pentru ca aspecte precum prevenirea conflictelor, consolidarea păcii, egalitatea de gen și drepturile omului să nu reprezinte adăugiri de ultim moment;

34. consideră că actuala politică externă a UE este în continuare foarte influențată de politicile externe ale anumitor state membre; subliniază că politica de marginalizare a unor țări ce dețin cunoștințe specifice cu privire la anumite conflicte în curs, îndeosebi conflictul ruso-ucrainean, influențează foarte mult rezultatele politicii externe a Uniunii; invită SEAE să monitorizeze în mod consecvent acest aspect și să ia în considerare impactul posibil al politicii externe a anumitor state membre asupra politicii externe a Uniunii;

35. insistă asupra necesității de simplificare a schemei bugetare de finanțare a delegațiilor; subliniază condițiile dificile cu care se confruntă delegațiile dotate cu mai puțin personal din cauza complexității și a rigidității normelor privind delegația de autorizare a plăților dintre personalul SEAE și cel al Comisiei; invită SEAE și Comisia să studieze opțiunile de natură să faciliteze procedura de autorizare a fondurilor cu respectarea normelor referitoare la controlul financiar;

36. subliniază că normele financiare aplicabile în prezent delegațiilor Uniunii impun în continuare o sarcină administrativă considerabilă șefilor delegațiilor, ceea ce face mai dificilă îndeplinirea responsabilității principale a acestora, care vizează activitatea politică; îndeamnă SEAE și Comisia să găsească o soluție pentru această problemă, care ar putea include modificarea normelor financiare, cu condiția ca această modificare să nu implice o diminuare a calității și a fiabilității gestiunii financiare a delegațiilor; remarcă, de asemenea, faptul că se utilizează în continuare pentru cheltuieli administrative atât liniile bugetare aferente bugetului SEAE, cât și cele aferente bugetului Comisiei, ceea ce complică în mod inutil circuitele financiare;

37. subliniază tratamentul diferit aplicat personalului Uniunii din delegații în comparație cu personalul Uniunii din misiuni PESC din același loc, cu referire la zilele de concediu, cheltuielile de deplasare, alocații și alte drepturi; solicită o comparație detaliată a plăților și drepturilor personalului din delegații și ale personalului din misiunile PESC, de exemplu din Mogadishu (Somalia) și Bangui (Republica Centrafricană) la 1 ianuarie 2014 și solicită o justificare pentru diferențele de tratament aplicate;

38. subliniază necesitatea de a asigura o mai mare flexibilitate finanțării misiunilor PSAC pentru a garanta securitatea internă și externă a Uniunii, ca urmare a pericolului reprezentat de conflictele din țările învecinate și a riscului crescut de activități teroriste;

39. subliniază importanța vitală a instituirii unui centru de servicii comune, care ar permite realizarea unor economii semnificative prin centralizarea serviciilor în materie de logistică, achiziții publice și sprijin administrativ furnizate misiunilor PSAC, precum și reprezentanților speciali ai Uniunii și birourilor lor; regretă faptul că instituirea centrului de servicii comune a fost mult întârziată și îndeamnă toți actorii implicați să depună eforturi pentru a încheia de urgență un acord privind un centru ambițios de servicii comune, care să fie în măsură să ofere un sprijin eficient misiunilor, în special în etapa de debut a acestora, să standardizeze procesele operaționale ale misiunilor și să asigure accelerarea și creșterea rentabilității procesului de achiziții publice;

40. îndeamnă SEAE să maximizeze beneficiile economiilor de scară prin crearea de noi sinergii între sediul SEAE și delegații, precum și prin cooperarea cu statele membre și cu serviciile diplomatice naționale, în spiritul unei politici și al unor servicii externe veritabile ale Uniunii; constată cu satisfacție că se multiplică situațiile în care delegațiile Uniunii și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre împart aceleași spații de lucru, deși într-o măsură limitată; solicită SEAE să găsească în continuare modalități de a împărți spațiile de lucru;

41. solicită SEAE să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

42. îndeamnă SEAE să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune o listă a contractelor imobiliare încheiate în 2013, incluzând detaliile contractelor, țara unde a fost încheiat contractul și durata contractului, astfel cum s-a procedat în cazul raportului anual de activitate al SEAE pentru 2011 și solicită SEAE să furnizeze aceleași detalii privind contractele imobiliare în raportul anual de activitate pentru 2014;

43. recunoaște faptul că serviciile consulare pot fi în continuare îmbunătățite; subliniază faptul că o posibilă modalitate de a reduce costurile este furnizarea de servicii consulare prin intermediul delegațiilor Uniunii; invită SEAE să pregătească o analiză detaliată a implicațiilor financiare ale acestei măsuri și solicită statelor membre să convină asupra acestei probleme pentru a elabora acte legislative și norme armonizate;

44. solicită Curții de Conturi să includă, în următorul său raport anual, o analiză a acțiunilor întreprinse de SEAE în urma recomandărilor formulate de Parlament în cadrul prezentei rezoluții.

10.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(2014/2086(DEC))

Raportoare pentru aviz: Anneli Jäätteenmäki

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută faptul că, și în cel de-al treilea exercițiu financiar, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și-a executat bugetul fără să fie depistate erori majore de către Curtea de Conturi Europeană (CCE); ia act de progresele realizate în ceea ce privește rectificarea erorilor depistate în exercițiile precedente și sprijină recomandările incluse de CCE în raportul său anual privind îmbunătățirile ce mai trebuie realizate; salută Raportul special privind înființarea Serviciului European de Acțiune Externă publicat de CCE, precum și multiplele recomandări utile de îmbunătățiri incluse în acest raport;

2.  este în continuare îngrijorat de numărul considerabil de posturi din cadrul SEAE care corespund unui grad superior, aceste posturi fiind disproporționat de numeroase comparativ cu numărul posturilor echivalente din cadrul instituțiilor Uniunii în ansamblu și în totală neconcordanță cu reducerea numărului de angajați în cadrul tuturor instituțiilor Uniunii; ia act de problema conexă legată de structura de conducere, care conține o proporție mare de cadre superioare, impunându-se o reformă urgentă; remarcă, de asemenea, absența unui cadru de competențe pentru posturile de conducere, pe baza căruia să se evalueze candidații preselecționați; subliniază faptul că principalul criteriu în adoptarea deciziilor privind recrutarea personalului trebuie să rămână competența în domeniul afacerilor externe;

3.  își exprimă preocuparea cu privire la dezechilibrele persistente în legătură cu componența personalului SEAE; constată că, deși SEAE a realizat progrese în ceea ce privește reducerea dezechilibrelor geografice, mai există probleme în acest sens, iar dezechilibrul în materie de gen, îndeosebi în rândul gradelor AD și în rândul posturilor de conducere, este în continuare considerabil; constată, de asemenea, că se recurge încă la experți naționali detașați, ceea ce reprezintă în continuare o problemă în raport cu schema de personal convenită în procesul de înființare a SEAE;

4.  subliniază că se pot realiza reduceri semnificative ale costurilor dacă statele membre vor coopera mai eficient în domeniul politicii lor externe și de securitate și dacă se stabilesc în mod proactiv eforturile comune care pot fi treptat incluse în mandatul SEAE, pentru ca Uniunea să devină un actor global mai puternic și mai eficient;

5.  subliniază că ar trebui să se dezvolte în continuare practicile de lucru care asigură cooperarea cu DEVCO (Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare) și sprijinirea departamentelor tematice (cum ar fi Direcția pentru prevenirea conflictelor și politica de securitate);

6.  subliniază că departamentele tematice ar trebui să fie implicate în toate etapele procesului de programare, pentru ca aspecte precum prevenirea conflictelor, consolidarea păcii, egalitatea de gen și drepturile omului să beneficieze de atenția cuvenită și să nu reprezinte adăugiri de ultim moment;

7.  subliniază că normele financiare aplicabile în prezent delegațiilor Uniunii impun în continuare o sarcină administrativă considerabilă șefilor delegațiilor, ceea ce face mai dificilă îndeplinirea responsabilității principale a acestora, care vizează activitatea politică; îndeamnă SEAE și Comisia să găsească o soluție pentru această problemă, care ar putea include modificarea normelor financiare, cu condiția ca această modificare să nu implice o diminuare a calității și rigorii gestiunii financiare a delegațiilor; remarcă, de asemenea, faptul că se utilizează în continuare pentru cheltuieli administrative atât liniile bugetare aferente bugetului SEAE, cât și cele aferente bugetului Comisiei, ceea ce complică în mod inutil circuitele financiare; sprijină recomandările din raportul ECA cu privire la necesitatea de a acorda mai mult sprijin procedurilor de achiziții publice din cadrul delegațiilor Uniunii;

8.  salută cele câteva exemple de stabilire a unor posturi consulare comune pentru delegațiile Uniunii și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre; subliniază, cu toate acestea, faptul că este important să se depună în continuare eforturi pentru a identifica modalități de realizare a unor economii pe termen lung și de a crea sinergii între delegațiile SEAE, sediul central, Comisie și statele membre, cu scopul de a garanta sustenabilitatea bugetului SEAE într-o perioadă de restricții bugetare și solicită, prin urmare, să se valorifice la maximum oportunitățile de creare a unor posturi consulare comune și de furnizare partajată a serviciilor;

9.  subliniază faptul că o posibilă modalitate de a reduce costurile este furnizarea de servicii consulare prin intermediul delegațiilor Uniunii; invită SEAE să pregătească o analiză detaliată a implicațiilor financiare ale acestei măsuri și solicită statelor membre să colaboreze în vederea încheierii unui acord cu privire la acest aspect și să elaboreze acte legislative și norme armonizate;

10. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că delegațiile Uniunii nu dispun de suficient personal în cadrul secțiunilor lor politice și pentru a îndeplini sarcinile de planificare operațională și punere în aplicare a misiunilor PESC; constată, de asemenea, că delegațiile Uniunii se confruntă cu dificultăți practice în ceea ce privește primirea și tratarea informațiilor raportate;

11. constată că SEAE dedică în continuare resurse insuficiente aspectelor externe ale politicilor interne; constată, de asemenea, că SEAE nu dispune de suficient personal pentru a putea contribui în mod adecvat la programarea instrumentelor financiare, subminând astfel coerența acțiunii externe a UE;

12. subliniază importanța vitală a instituirii unui centru de servicii comune, care ar permite realizarea unor economii semnificative prin centralizarea serviciilor în materie de logistică, achiziții publice și sprijin administrativ furnizate misiunilor PSAC, precum și reprezentanților speciali ai Uniunii și birourilor lor; regretă faptul că instituirea centrului de servicii comune a fost mult întârziată și îndeamnă toți actorii implicați să depună eforturi pentru a încheia de urgență un acord privind un centru ambițios de servicii comune, care să fie în măsură să ofere un sprijin eficient misiunilor, în special în etapa de debut a acestora, să standardizeze procesele operaționale ale misiunilor și să asigure accelerarea și creșterea rentabilității procesului de achiziții publice;

13. subliniază că integrarea reprezentanților speciali ai Uniunii în cadrul structurilor SEAE este vitală, atât pentru a facilita procesul bugetar, cât și pentru a spori coerența politicii externe a Uniunii;

14. își reiterează solicitarea de a reduce cheltuielile de deplasare prin aplicarea unor soluții inovatoare în domeniul formării și al interviurilor de angajare, inclusiv în cazul procedurilor de selecție a șefilor delegațiilor, de exemplu utilizând într-o măsură mai mare videoconferințele.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

5

7

Membri titulari prezenți la votul final

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO L 66, 8.3.2013.

(2)

JO C 403, 13.11.2014, p. 1.

(3)

JO C 398, 12.11.2014, p. 1.

(4)

JO C 403, 13.11.2014, p. 128.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate