Postup : 2014/2086(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0109/2015

Predkladané texty :

A8-0109/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0123

SPRÁVA     
PDF 170kWORD 120k
31.3.2015
PE 539.742v02-00 A8-0109/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2014/2086(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2014/2086(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok [2013] spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164 a 167,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2015),

1.   udeľuje vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2014/2086(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2015),

1.   víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vo svojom treťom rozpočtovom roku naďalej plnila svoj rozpočet bez toho, aby Európsky dvor audítorov odhalil závažné chyby; berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri náprave chýb zistených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, ktoré v zásade vyplývali z procesu vytvorenia ESVČ, a podporuje odporúčania týkajúce sa ďalších zlepšení, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej správe; víta osobitnú správu č. 11/2014 o zriadení ESVČ zverejnenú Dvorom audítorov, ako aj mnohé užitočné návrhy na zlepšenia obsiahnuté v tejto správe, ktoré snáď budú čo najskôr zrealizované;

2.   poukazuje na to, že do výročnej správy za rok 2011, 2012 a 2013 Dvor audítorov opakovane vložil poznámky týkajúce sa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), pokiaľ ide o platby miezd zamestnancov, nedostatky v riadení rodinných prídavkov, ktoré v mene ESVČ vykonáva úrad PMO, obstarávanie bezpečnostných služieb v delegáciách a zmluvy o poskytovaní služieb IT;

3.   je znepokojený skutočnosťou, že príspevky zamestnancom už boli predmetom znepokojenia a podliehali chybám v predchádzajúcich rokoch; žiada, aby sa v tejto oblasti vykonali prísnejšie kontroly, najmä prostredníctvom pravidelného upozorňovania zamestnancov, aby nahlásili príspevky, ktoré dostali z iných zdrojov;

4.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2013 nebol systém PMO ešte plne funkčný, čo viedlo k nesprávnemu vyplácaniu sociálnych príspevkov zamestnancom; žiada ESVČ, aby rozšírila systém na úradníkov zo všetkých členských štátov;

5.   pripomína, že ústredie ESVČ musí venovať pravidelnú pozornosť všetkým druhom postupu verejného obstarávania vo všetkých etapách postupu obstarávania, najmä v delegáciách; zastáva názor, že nepretržitá podpora prostredníctvom jasných usmernení by sa mala poskytnúť zamestnancom delegácií s cieľom znížiť vystavenie riziku, ktoré je pre tieto postupy charakteristické, najmä pre citlivé ponuky a zmluvy; víta vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny v ústredí ESVČ pre zákazky na bezpečnostné služby v delegáciách;

6.   konštatuje, že v prípade rámcových zmlúv uzavretých s ESVČ sa musí zabezpečiť náležitá pozornosť, pokiaľ ide o vysledovateľnosť operácií, a to zaznamenávaním primeranej dokumentácie pre každú zmluvu bez ohľadu na jej špecifický charakter; žiada ústredie ESVČ, aby ďalej rozvíjalo zručnosti zamestnancov a informovanosť o tejto problematike v delegáciách a všeobecnejšie o účinnom uplatňovaní súvisiacich noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že kvalita informácií je jedným z najdôležitejších nedostatkov zistených na základe predbežných kontrol vykonaných v roku 2013, a žiada, aby sa táto situácia čo najrýchlejšie napravila s cieľom mať prístup k presným a komplexným riadiacim a administratívnym informáciám;

7.   vyzýva ESVČ, aby posilnila svoju novú stratégiu pre boj proti podvodom týkajúcu sa tretích krajín, a s potešením konštatuje, že administratívne memorandum o porozumení s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) bolo 23. januára 2015 konečne podpísané;

8.   žiada ESVČ, aby predložila správu o dosiahnutom pokroku týkajúcom sa novej stratégie boja proti podvodom pre delegácie Únie, ktorej finalizácia bola naplánovaná na rok 2013;

9.   je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva ESVČ, aby tieto pravidlá zaviedla bez ďalšieho odkladu;

10. vyzýva ESVČ, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov začlenila do svojej výročnej správy o činnosti výsledky a dôsledky prípadov, ktoré uzavrel OLAF, keď predmetom vyšetrovania bola inštitúcia alebo akýkoľvek z jej zamestnancov;

11. konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2013 pre ústredie ESVČ bol vo výške 508,8 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,09 %, pričom rozpočet je rozdelený takto: 195,81 milióna EUR pre ústredie ESVČ a 312,95 milióna EUR pre delegácie Únie; konštatuje, že okrem vlastného rozpočtu ESVČ prispela Komisia sumou 272,4 milióna EUR;

12. berie na vedomie, že v ústredí ESVČ je 69 % rozpočtu určených na výplatu miezd a iných nárokov stálych a externých zamestnancov (t. j. 134,59 milióna EUR) a 10 % (alebo 19,92 milióna EUR) na budovy a súvisiace náklady; konštatuje, že v prípade delegácií Únie sa suma 106,6 milióna EUR (34 %) týka platov stálych zamestnancov, suma 62,2 milióna EUR (19,9 %) je určená na externých zamestnancov a suma 99,6 milióna EUR (31,8 %) na budovy a súvisiace náklady;

13. zastáva názor, že kvôli obmedzeným zdrojom ESVČ ešte nie je plnohodnotnou diplomatickou službou Únie; domnieva sa, že vhodnými aktérmi, ktorí by sa mali usilovať o konsolidáciu ESVČ, sú Komisia a členské štáty;

14. poukazuje na to, že zásada rozpočtovej neutrality je nanajvýš vítaná, ale nemala by sa posudzovať izolovane od úspor, ktoré členské štáty dosiahli na základe zriadenia ESVČ;

15. domnieva sa, že ESVČ má aj naďalej administratívu s príliš veľkým počtom vedúcich pracovníkov, čo treba zmeniť; domnieva sa, že opatrenia, ktoré už boli vykonané na nápravu tejto záležitosti, sú na správnej ceste, a žiada Komisiu, aby posilnila svoju angažovanosť pri zlepšovaní spolupráce medzi útvarmi; žiada inštitúciu, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti informovala o znížení počtu pracovných miest v platových triedach AD 15 a AD 16; berie na vedomie aj skutočnosť, že neexistuje rámec kompetencií manažérov, ktorý by slúžil ako základ pri hodnotení uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom; zdôrazňuje, že spôsobilosť v oblasti zahraničných vecí musí byť naďalej hlavné kritérium pri rozhodovaní o obsadzovaní pracovných miest;

16. trvá na tom, že je potrebné zracionalizovať vrcholový manažment ESVČ a zjednodušiť rozhodovacie procesy;

17. víta zlepšenie dosiahnuté v oblasti geografickej rovnováhy, pokiaľ ide o zamestnancov ESVČ pochádzajúcich z členských štátov, ktoré sú členmi Únie od roku 2004, ktorí momentálne tvoria 18 % administratívneho personálu a 17,7 % vedúcich delegácií, pričom podiel obyvateľstva týchto krajín je 21 %; zdôrazňuje potrebu geografickej rovnováhy pri prijímaní a vymenúvaní zamestnancov; zastáva názor, že rovnovážne geografické zastúpenie v rámci ESVČ je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k zlepšeniu jej výkonnosti, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí v tomto smere;

18. berie na vedomie úsilie vynakladané v záujme zlepšenia rodovej rovnováhy a odstránenia potenciálnych prekážok pracovného postupu; naliehavo vyzýva ESVČ, aby pokračovala v práci na znižovaní rodovej nerovnováhy, najmä v kategórii zamestnancov na vyššej úrovni riadenia;

19. je však znepokojený nedostatočným zastúpením žien vo vedúcich funkciách v rámci ESVČ (v delegáciách je 204 mužov a 55 žien a vo vyššom manažmente je tento podiel 42/4, t. j. iba 8,7 % žien); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

20. konštatuje, že štatutárny cieľ, že aspoň jednu tretinu personálu na úrovni administrátor (AD) v rámci ESVČ by mali tvoriť diplomati členských štátov, bol dosiahnutý v roku 2013; poznamenáva však, že počet vyslaných národných expertov z členských štátov je relatívne vysoký (397 v júni 2014), a požaduje ďalšie vysvetlenie ich postavenia/nárokov a nákladov pre rozpočet ESVČ;

21. pripomína minuloročnú žiadosť o vypracovanie podrobnej tabuľky s údajmi všetkých ľudských zdrojov, ktoré má ESVČ k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by mala byť automaticky zahrnutá vo výročnej správe o činnosti inštitúcie;

22. vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že sa ešte nedosiahla lepšia geografická rovnováha a žiada ESVČ, aby túto rovnováhu posilnila, najmä pokiaľ ide o menovanie do riadiacich funkcií a funkcií vedúcich delegácií; opätovne zdôrazňuje potrebu väčšej geografickej rovnováhy členských štátov na všetkých úrovniach administratívy a naliehavo vyzýva ESVČ, aby vykonala opatrenia, ktoré prispejú k lepšiemu a rovnovážnejšiemu zastúpeniu všetkých členských štátov;

23. domnieva sa, že úlohy osobitných zástupcov Únie sú veľmi nejasné, pričom sa nevykonáva ich riadne monitorovanie a analýza výkonnosti; navrhuje, aby sa v záujme preklenutia tejto medzery začlenili do ESVČ;

24. pripomína význam prenosu rozpočtu osobitných zástupcov Únie z operačného rozpočtu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) do rozpočtu ESVČ, a to s cieľom lepšie podporiť ich integráciu do ESVČ;

25. berie na vedomie vývoj, ku ktorému došlo v oblasti ľudských zdrojov, hoci súhlasí s poznámkami Dvora audítorov, že tematické odborné znalosti v delegáciách sú potrebné; vyjadruje znepokojenie nad tým, že delegácie EÚ majú nedostatok zamestnancov v politických sekciách, ako aj na operačné plánovanie a vykonávanie misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); berie na vedomie aj praktické problémy delegácií EÚ s posielaním a spracúvaním spravodajských informácií; vyzýva Komisiu, aby spolu s ESVČ zaviedla zosúladený prístup s cieľom optimalizovať profil zamestnancov delegácií;

26. konštatuje, že ESVČ naďalej neposkytuje dostatočné prostriedky na vonkajšie aspekty vnútorných politík a že má nedostatok zamestnancov, aby náležite prispievala k plánovaniu finančných nástrojov, čím je oslabená súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ;

27. zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov európskych inštitúcií znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

28. vyzýva ESVČ, aby získala lepší prehľad o nákladoch vzniknutých v postupoch prijímania zamestnancov; vyzýva ESVČ, aby využívala inovatívne riešenia, ako sú napríklad videokonferencie pri pohovoroch s kandidátmi na pracovné miesta, a aby v čo najväčšej miere predkladala podobné návrhy aj v prípade odbornej prípravy zamestnancov;

29. opätovne zdôrazňuje, že potrebné, aby ESVČ zaviedla požiadavku, aby novovymenovaní zamestnanci ESVČ poskytli čestné vyhlásenie, že v minulosti nepracovali pre spravodajské služby;

30. nabáda Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu lepšej koordinácie a spolupráce medzi svojimi službami pre vonkajšie vzťahy a ESVČ bez toho, aby nebrali ohľad na horizontálne tematické otázky;

31. zdôrazňuje, že je možné dosiahnuť významné úspory nákladov, ak sa zlepší spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ak sa proaktívne určí, v ktorých oblastiach môže ESVČ postupne začať vyvíjať spoločné úsilie, aby sa z EÚ stal silnejší a účinnejší globálny aktér;

32. zdôrazňuje, že by sa mali ďalej rozvíjať pracovné postupy na zabezpečenie spolupráce s Generálnym riaditeľstvom pre rozvoj a spoluprácu (DEVCO) a podporu tematických útvarov (ako je riaditeľstvo pre predchádzanie konfliktom a bezpečnostnú politiku);

33. zdôrazňuje, že tematické útvary by mali byť zapojené do plánovania vo všetkých fázach, aby sa predišlo dopĺňaniu otázok, ako je predchádzanie konfliktom, budovanie mieru, rodové otázky a ľudské práva, na poslednú chvíľu;

34. zastáva názor, že súčasnú zahraničnú politiku Únie naďalej veľmi ovplyvňujú zahraničné politiky jednotlivých členských štátov; zdôrazňuje, že výsledky zahraničnej politiky Únie určuje politika zatláčania do ústrania vo vzťahu ku krajinám s osobitnými znalosťami o nie ktorých prebiehajúcich konfliktoch, najmä ukrajinsko-ruskom konflikte; vyzýva ESVČ, aby to dôsledne monitorovala a aby zohľadňovala možný vplyv zahraničnej politiky určitých členských štátov na zahraničnú politiku Únie;

35. trvá na tom, že je potrebné zjednodušiť štruktúru rozpočtu na podporu delegácií; zdôrazňuje náročnú situáciu delegácií, ktoré majú najnižší počet zamestnancov, z dôvodu zložitých a nepružných pravidiel týkajúcich sa poverovania v oblasti schvaľovania platieb medzi zamestnancami ESVČ a Komisie; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvážili možnosti, ako zjednodušiť postup schvaľovania finančných prostriedkov a zároveň zabezpečiť dodržiavanie pravidiel finančnej kontroly;

36. zdôrazňuje, že z finančných predpisov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na delegácie EÚ, pre vedúcich delegácií naďalej vyplýva prílišná administratívna záťaž, čo odpútava vedúcich delegácií od ich prvoradej úlohy, ktorá spočíva v politickej činnosti; naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby našli riešenie tohto problému, ktoré by mohlo obsahovať aj zmenu finančných predpisov za predpokladu, že nebude mať za následok zhoršenie kvality a dôslednosti hospodárenia s finančnými prostriedkami delegácií; poznamenáva tiež, že sa naďalej používajú rozpočtové riadky z rozpočtov ESVČ a Komisie na administratívne výdavky, čo zbytočne komplikuje finančné postupy;

37. upozorňuje na nerovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi EÚ v delegáciách v porovnaní s pracovníkmi EÚ v misiách SZBP na rovnakých miestach, pokiaľ ide o dni voľna, lety, príspevky a iné výhody; požaduje podrobné porovnanie týchto výhod pre pracovníkov EÚ a pracovníkov EÚ v misiách SZBP na príklade Mogadišo/Somálsko a Bangui/Stredoafrická republika k 1. 1. 2014 a žiada o odôvodnenie tohto nerovnakého zaobchádzania;

38. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť väčšiu flexibilitu pri financovaní misií SBOP s cieľom zaručiť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Únie vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú konflikty v krajinách, ktoré s ňou susedia, ako aj na zvýšené riziko možných teroristických činností;

39. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité vytvoriť spoločné stredisko služieb (SSC), čo by viedlo k významným úsporám nákladov tým, že by bola poskytnutá centralizovaná logistická podpora, podpora v oblasti verejného obstarávania a administratívna podpora misiám SBOP a osobitným zástupcom EÚ a ich úradom; vyjadruje poľutovanie nad dlhým meškaním pri zriaďovaní centra a naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa usilovali čo najskôr dosiahnuť dohodu o ambicióznom SSC, ktoré dokáže účinne podporovať misie, predovšetkým v ich začiatkoch, štandardizovať pracovné postupy a zabezpečovať rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie verejné obstarávanie;

40. naliehavo vyzýva ESVČ, aby v duchu skutočnej vonkajšej politiky a služieb Únie v maximálnej možnej miere využívala úspory z rozsahu vytváraním nových synergických účinkov v rámci ústredia a delegácií ESVČ, ako aj v spolupráci s členskými štátmi a diplomatickými službami jednotlivých štátov; s uspokojením konštatuje, že spoločné umiestnenie delegácií Únie a diplomatických zastúpení členských štátov je čoraz rozšírenejšie, aj keď je naďalej využívané v obmedzenej miere; žiada ESVČ, aby naďalej hľadala spôsoby, ako toto spoločné umiestňovanie ďalej rozšíriť;

41. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti pripojila politika ESVČ týkajúca sa budov, najmä s ohľadom na to, že je dôležité, aby boli náklady spojené s takouto politikou správne racionalizované a aby neboli nadmerne vysoké;

42. naliehavo vyzýva ESVČ, aby poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium zoznam zmlúv týkajúcich sa budov, ktoré boli uzavreté v roku 2013, vrátane podrobných informácií o týchto zmluvách a informáciu o krajine, v ktorej bola zmluva uzavretá, a o dĺžke trvania zmluvy, ako to bolo v prípade výročnej správy o činnosti ESVČ za rok 2011, a žiada ESVČ, aby poskytla rovnaké podrobné informácie o zmluvách týkajúcich sa budov vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2014;

43. uznáva, že v súvislosti s konzulárnymi službami ešte treba prijať ďalšie opatrenia; poukazuje na potenciál, ktorý z hľadiska úspor nákladov predstavuje poskytovanie konzulárnych služieb prostredníctvom delegácií EÚ; vyzýva ESVČ, aby vypracovala podrobnú analýzu súvisiacich finančných dôsledkov, a členské štáty, aby dosiahli v tejto veci dohodu s cieľom umožniť vypracovanie harmonizovaných pravidiel a právnych predpisov;

44. vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej nasledujúcej výročnej správy zahrnul prehľad následných krokov ESVČ v súvislosti s odporúčaniami Parlamentu uvedenými v tomto uznesení.

10.2.2015

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2014/2086(DEC))

Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vo svojom treťom rozpočtovom roku naďalej plnila svoj rozpočet bez toho, aby Európsky dvor audítorov odhalil závažné chyby; berie na vedomie pokrok v naprávaní chýb, ktoré boli zistené v posledných rokoch, a súhlasí s odporúčaniami na ďalšie zlepšenia, ktoré navrhol Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe; víta osobitnú správu o zriadení ESVČ, ktorú zverejnil Európsky dvor audítorov, ako aj mnohé užitočné návrhy zamerané na zlepšenia, ktoré sú uvedené v tejto správe;

2.  je naďalej znepokojený značným počtom pracovných miest vo vysokých platových triedach v ESVČ, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s počtom takýchto miest vo všetkých inštitúciách EÚ a tiež znížením počtu zamestnancov vo všetkých inštitúciách Únie; berie na vedomie s tým súvisiaci problém ťažkopádnej riadiacej štruktúry, ktorá si vyžaduje naliehavú reformu; berie na vedomie aj skutočnosť, že neexistuje rámec kompetencií manažérov, ktorý by slúžil ako základ pri hodnotení uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom; zdôrazňuje, že spôsobilosť v oblasti zahraničných vecí musí byť naďalej hlavné kritérium pri rozhodovaní o obsadzovaní pracovných miest;

3.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi rozdielmi medzi profilmi zamestnancov ESVČ; konštatuje, že hoci ESVČ zaznamenala pokrok v riešení geografickej nevyváženosti, problémy pretrvávajú, zatiaľ čo z rodového hľadiska naďalej existujú podstatné rozdiely, najmä na postoch AD a na riadiacich pozíciách; berie na vedomie aj to, že sa nepretržite využívajú služby vyslaných národných expertov, čo naďalej predstavuje dôvod na spochybnenie personálneho obsadenia, ktoré bolo dohodnuté pri zriaďovaní ESVČ;

4.  zdôrazňuje, že je možné dosiahnuť významné úspory nákladov, ak sa zlepší spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ak sa proaktívne určí, v ktorých oblastiach môže ESVČ postupne začať vyvíjať spoločné úsilie, aby sa z EÚ stal silnejší a účinnejší globálny aktér;

5.  zdôrazňuje, že by sa mali ďalej vyvíjať pracovné postupy, ktorými sa zabezpečí spolupráca s GR DEVCO a poskytovanie podpory tematickým útvarom (ako je riaditeľstvo pre predchádzanie konfliktom a bezpečnostnú politiku);

6.  zdôrazňuje, že tematické útvary by mali byť zapojené do plánovania vo všetkých fázach, aby sa predišlo dopĺňaniu otázok, ako je predchádzanie konfliktom, budovanie mieru, rodové otázky a ľudské práva, na poslednú chvíľu;

7.  zdôrazňuje, že z finančných predpisov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na delegácie EÚ, pre vedúcich delegácií naďalej vyplýva prílišná administratívna záťaž, čo odpútava vedúcich delegácií od ich prvoradej úlohy, ktorá spočíva v politickej činnosti; naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby našli riešenie tohto problému, ktoré by mohlo obsahovať aj zmenu finančných predpisov za predpokladu, že nebude mať za následok zhoršenie kvality a dôslednosti hospodárenia s finančnými prostriedkami delegácií; poznamenáva tiež, že sa naďalej používajú rozpočtové riadky z rozpočtov ESVČ a Komisie na administratívne výdavky, čo zbytočne komplikuje finančné postupy; podporuje odporúčanie uvedené v správe Dvora audítorov, pokiaľ ide o potrebu zvýšiť podporu na postupy verejného obstarávania v delegáciách EÚ;

8.  víta niekoľko málo príkladov spoločného zdieľania priestorov medzi delegáciami EÚ a diplomatickým zastúpením členských štátov; opäť však zdôrazňuje, že je dôležité naďalej zisťovať, ako možno zabezpečiť dlhodobé úspory a synergie medzi delegáciami ESVČ, ústredím, Komisiou a členskými štátmi, aby bola zabezpečená udržateľnosť rozpočtu ESVČ v časoch rozpočtových obmedzení, a preto naliehavo vyzýva, aby sa čo najviac uplatňovali možnosti spoločného využívania priestorov a služieb;

9.  poukazuje na potenciál, ktorý z hľadiska úspor nákladov predstavuje poskytovanie konzulárnych služieb prostredníctvom delegácií EÚ; vyzýva ESVČ, aby vypracovala podrobnú analýzu súvisiacich finančných dôsledkov, a členské štáty, aby dosiahli v tejto veci dohodu a vypracovali harmonizované pravidlá a právne predpisy;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že delegácie EÚ majú nedostatok zamestnancov v politických sekciách, ako aj na operačné plánovanie a vykonávanie misií SZBP; berie na vedomie aj praktické problémy delegácií EÚ s posielaním a spracúvaním spravodajských informácií;

11. konštatuje, že ESVČ naďalej neposkytuje dostatočné prostriedky na vonkajšie aspekty vnútorných politík a že má nedostatok zamestnancov, aby náležite prispievala k plánovaniu finančných nástrojov, čím je oslabená súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ;

12. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité vytvoriť spoločné stredisko služieb (SSC), čo by viedlo k významným úsporám nákladov tým, že by poskytovalo centralizovanú logistickú podporu, podporu v oblasti verejného obstarávania a administratívnu podporu misiám SBOP a osobitným zástupcom EÚ a ich úradom; vyjadruje poľutovanie nad dlhým meškaním pri zriaďovaní centra a naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa usilovali čo najskôr dosiahnuť dohodu o ambicióznom SSC, ktoré dokáže účinne podporovať misie, predovšetkým v ich začiatkoch, štandardizovať pracovné postupy a zabezpečovať rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie verejné obstarávanie;

13. zdôrazňuje, že začlenenie osobitných zástupcov EÚ do ESVČ má zásadný význam tak z rozpočtového hľadiska, ako aj pre zvýšenie súdržnosti zahraničnej politiky EÚ;

14. opäť pripomína svoju výzvu na dosiahnutie úspor v oblasti cestovných nákladov prostredníctvom inovatívnych riešení v oblasti odbornej prípravy a pracovných pohovorov, vrátane funkcií vedúcich delegácií, napríklad intenzívnejším využívaním videokonferencií.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

5

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia