Διαδικασία : 2014/2130(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0110/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.60
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0169

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 194kWORD 103k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2130(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2130(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(5), και ιδίως το άρθρο 4β,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0110/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2130(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(12), και ιδίως το άρθρο 4β,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0110/2015),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2130(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0110/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR (η «Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 με σκοπό τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο SESAR διαιρείται σε μία «φάση καθορισμού» (2004-2007) υπό την ευθύνη του οργανισμού Eurocontrol, μία «φάση ανάπτυξης» (2008-2016), χρηματοδοτούμενη από την περίοδο προγραμματισμού 2008-2013 την οποία διαχειρίζεται η Κοινή Επιχείρηση και μία «φάση εφαρμογής» (2014-2020) που εκτυλίσσεται παράλληλα με τη «φάση ανάπτυξης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη «φάση εφαρμογής» αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο ο κλάδος και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι με στόχο την ευρείας κλίμακας παραγωγή και εφαρμογή της νέας υποδομής για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα το 2007, και τώρα πρόκειται να αρχίσει η «φάση εφαρμογής»·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ιδρυτικά μέλη την Ένωση και τον Eurocontrol·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός για τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου SESAR ανέρχεται σε 2.100.000.000 ευρώ για την περίοδο 2008-2016 και χρηματοδοτείται ισομερώς από την Ένωση, τον Eurocontrol και τους συμμετέχοντες εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

1.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της Κοινής Επιχείρησης SESAR στον συντονισμό και την υλοποίηση της έρευνας στο έργο SESAR, που αποτελεί έργο πυλώνα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· επισημαίνει επίσης ότι το 2014 σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης εφαρμογής του σχεδίου SESAR·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.   επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Συνέδριο»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το 2013 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

3.   επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 64.300.000 ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 105.400.000 ευρώ· επισημαίνει επίσης ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 99,6% και 94,7% αντίστοιχα·

4.   επισημαίνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η φάση ανάπτυξης της Κοινής Επιχείρησης συνίστατο στις εργασίες 16 μελών, συμπεριλαμβανομένου του Eurocontrol, για δραστηριότητες του προγράμματος στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και υπεργολάβοι, με αποτέλεσμα την υλοποίηση ή ολοκλήρωση 333 από τα 338 έργα του προγράμματος στο πλαίσιο της τρίτης πολυμερούς συμφωνίας-πλαισίου·

5.   επισημαίνει ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για το 100% των εισφορών που οφείλουν η Ένωση και ο Eurocontrol στα λοιπά 15 μέλη στο πλαίσιο της τρίτης πολυμερούς συμφωνίας-πλαισίου ύψους 595.000.000 ευρώ· επισημαίνει, ακόμα, ότι το 55% αυτού του ποσού (316.000.000 ευρώ), είχε καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ενώ το υπόλοιπο 45% (279.000.000 ευρώ) αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016·

6.   επισημαίνει ότι το 2013 η Κοινή Επιχείρηση συνήψε την τέταρτη πολυμερή συμφωνία-πλαίσιο, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ για τα υπόλοιπα τρία έτη της διάρκειας λειτουργίας της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει ότι η τέταρτη πολυμερής συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τη μείωση του αριθμού των έργων σε 250, μέσω συγχωνεύσεων υφιστάμενων έργων, καθώς και τη χορήγηση ποσού 38.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί από την Κοινή Επιχείρηση και θα προκύψει από συνέργειες μέσω συγχωνεύσεων·

7.   καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης για τις εισφορές σε είδος, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Νομικό πλαίσιο

8.   επισημαίνει ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2013 το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε σε προσωρινή βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, σε συμφωνία με την Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες έχουν εγκριθεί δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου της Επιτροπής(15) με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014·

9.   επισημαίνει ότι, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες της Κοινής Επιχείρησης, αναμένονται γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στην παράταση των παρεκκλίσεων στον τομέα της χρηματοδότησης, που ίσχυαν κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού·

10. επισημαίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(16), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

11. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το συντονισμένο στρατηγικό σχέδιο ελέγχου σχετικά με την Κοινή Επιχείρηση για την περίοδο 2012-2014, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής διενήργησε περιορισμένη εξέταση σχετικά με τη διαδικασία κλεισίματος που εφαρμόζεται σε έργα διαχείρισης επιχορηγήσεων· επισημαίνει, επιπλέον, ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης της διαχείρισης των διαγωνισμών και των συμβάσεων, καθώς και επανεξέταση των εξουσιοδοτήσεων μέσω ABAC Workflow το 2013·

12. επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση θέσπισε συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τις τρεις βασικές κατηγορίες ενδιαφερομένων: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες·

13. επισημαίνει ότι, από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2014, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής με αντικείμενο την Κοινή Επιχείρηση, όσον αφορά την εφαρμογή του ιδρυτικού της κανονισμού, τις μεθόδους εργασίας, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τη γενική οικονομική κατάσταση· τονίζει ότι η έκθεση καταλήγει σε δύο κύριες συστάσεις: η πρώτη αφορά την ανάγκη να βελτιωθεί η προσέγγιση όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες ενημέρωσης και επικοινωνίας των κρατών μελών, και η δεύτερη την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης του ετήσιου ποσοστού ολοκλήρωσης των στόχων της Κοινής Επιχείρησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ετήσιο ποσοστό ολοκλήρωσης των στόχων ήταν 82% στο τέλος του 2012 (60% το 2010), και πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι επιδόσεις·

14. διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι έχουν εφαρμοστεί οι βελτιώσεις όσον αφορά τους εκ των προτέρων ελέγχους·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας

15. επισημαίνει ότι στις 31 Μαΐου 2013 η Κοινή Επιχείρηση δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων περί διανοητικής ιδιοκτησίας για όλα τα οικονομικά έτη προ του 2013· επισημαίνει ακόμα ότι στις 30 Οκτωβρίου 2013 το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε τον συγκεντρωτικό κατάλογο όσον αφορά την αξιολόγηση ιδιοκτησίας νέων στοιχείων και το αντίστοιχο καθεστώς ιδιοκτησίας για όλα τα οικονομικά έτη προ του 2013·

16. πιστεύει ότι θα πρέπει, όπου είναι σκόπιμο, να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της Κοινής Επιχείρησης και της κοινής επιχείρησης Clean Sky· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις δύο κοινές επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσει την επικοινωνία και να ενισχύσει τις συνέργειες και τις συμπληρωματικότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή του κινδύνου αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων των εν λόγω δύο κοινών επιχειρήσεων·

17. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση προχώρησε στη διάδοση νέων στοιχείων έρευνας στους ενδιαφερομένους με τη διάθεση στο εξωδίκτυό της λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα παραδοτέα και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και δημοσιεύοντας γενικά στοιχεία σχετικά με τα παραδοτέα του 2013 στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2013·

18. καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί· ζητεί να υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

19. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης.

11.3.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2130(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dominique Riquet

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κανονικότητα των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR ('η επιχείρηση'), όπως διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013·

2.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της SESAR για το έτος 2013 ανήλθε σε 64,3 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 105,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, τα δε ποσοστά εκτέλεσης ήταν 99,6% και 94,7 % αντίστοιχα·

3.  τονίζει τον καίριο ρόλο της κοινής επιχείρησης SESAR στον συντονισμό και στην υλοποίηση των ερευνών του έργου SESAR, που αποτελεί έργο πυλώνα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· σημειώνει επίσης ότι το 2014 σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης εφαρμογής του έργου SESAR·

4.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η φάση ανάπτυξης της κοινής επιχείρησης SESAR συνίστατο στις εργασίες 16 μελών (περιλαμβανομένης της Eurocontrol) σε δραστηριότητες του προγράμματος όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και υπεργολάβοι. σημειώνει ότι από τα 358 έργα του προγράμματος SESAR, τα 333 (93%) ήσαν υπό εκτέλεση ή είχαν ολοκληρωθεί·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση SESAR έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για την πρόληψη συγκρούσεων και ότι έχουν υλοποιηθεί οι βελτιώσεις όσον αφορά τον εκ των προτέρων έλεγχο· ζητεί περαιτέρω να εφαρμοστεί μια γενική αρχή διαφάνειας·

6.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2013.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 58.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 59.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 64, 2.3.2007, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 58.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 59.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 64, 2.3.2007, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42).

(16)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου