Menetlus : 2014/2130(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0110/2015

Esitatud tekstid :

A8-0110/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.60
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0169

RAPORT     
PDF 161kWORD 81k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2130(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Anders Primdahl Vistisen

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2130(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(5), eriti selle artiklit 4b,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0110/2015),

1.      annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2130(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05306/2014 – C8‑0049/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(12), eriti selle artiklit 4b,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0110/2015),

1.      annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2130(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0110/2015),

A.     arvestades, et ühisettevõte SESAR (edaspidi „ühisettevõte”) loodi 2007. aasta veebruaris selleks, et viia ellu Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programm, mille eesmärk on moderniseerida lennuliikluse juhtimist Euroopas;

B.     arvestades, et projekt SESAR koosneb määratlemisetapist (2004–2007), mida juhib Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol), esimesest arendusetapist (2008–2016), mida rahastatakse programmiperioodist 2008–2013 ja mida juhib ühisettevõte, ning kasutuselevõtu etapist (2014–2020), mis toimub paralleelselt arendusetapiga; arvestades, et kasutuselevõtu etappi juhivad eeldatavasti ettevõtted ja sidusrühmad, kusjuures kasutuselevõtu etapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslik rajamine ja kasutuselevõtmine;

C.     arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2007. aastal ning kasutuselevõtu etapp on algamas;

D.     arvestades, et ühisettevõte kavandati avaliku ja erasektori partnerlusena, mille asutajaliikmed on liit ja Eurocontrol;

E.     arvestades, et projekti SESAR arendusetapi eelarve aastateks 2008–2016 on 2 100 000 000 eurot, mis eraldatakse võrdsetes osades liidu, Eurocontroli ning osalevate avaliku ja erasektori partnerite poolt;

1.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel; märgib ühtlasi, et 2014. aasta tähistab projekti SESAR kasutuselevõtuetapi algust;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamisaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

3.  märgib, et ühisettevõtte 2013. aasta lõplik eelarve hõlmas 64 300 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 105 400 000 eurot maksete assigneeringuid; märgib lisaks, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 99,6 % ja 94,7 %;

4.  võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga koosnes ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme (sh Eurocontrol) tehtavast projektitööst, kusjuures nende tegevusega oli seotud enam kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ja allhankijat ning selle tulemusena nähti ette 333 projekti rakendamine või lõpuleviimine (programmi 358 projektist) kolmanda mitmepoolse raamlepingu alusel;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et liidu ja Eurocontroli poolt kolmanda mitmepoolse raamlepingu alusel ülejäänud 15 liikmele makstavast 595 000 000 euro suurusest summast on kulukohustustega seotud 100 %; märgib lisaks, et sellest summast 55 %, st 316 000 000 eurot maksti välja 31. detsembriks 2013. aastal ning ülejäänud 45 % (279 000 000 eurot) makstakse eeldatavasti välja 31. detsembriks 2016. aastal;

6.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal sõlmis ühisettevõte neljanda mitmepoolse raamlepingu, mis jõustus 1. jaanuaril 2014. aastal ja kehtib eeldatavasti kogu ühisettevõtte ülejäänud kolme tegutsemisaasta jooksul; märgib, et neljanda mitmepoolse raamlepinguga nähakse ette projektide arvu vähendamine 250-ni (olemasolevate projektide ühendamise kaudu) ning samuti eraldatakse 38 000 000 eurot uute põhitegevuste rahastamiseks; võtab teadmiseks, et need vahendid eraldab ühisettevõte ning selle tulemusel tekib nimetatud projektide ühendamise abil koostoime;

7.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruanne kõikide liikmete (v.a komisjon) osamaksude kohta, milles on kirjeldatud ka mitterahaliste osamaksude hindamiseeskirjade kohaldamist;

Õigusraamistik

8.  võtab teadmiseks, et 13. detsembril 2013. aastal võttis ühisettevõtte haldusnõukogu kokkuleppel komisjoniga vastu ühisettevõtte ajutised finantseeskirjad programmitöö perioodiks 2014–2020; tuletab meelde, et finantseeskirjad võeti vastu kooskõlas komisjoni raamfinantsmäärusega(15) ning need jõustusid 1. jaanuaril 2014. aastal;

9.  märgib, et ühisettevõtte finantseeskirjad sõltuvad komisjoni tulevastest arvamustest ja otsustest, eelkõige seoses eelmise programmitöö perioodi rahastamisalaste erandite jätkumisega;

10. võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(16)ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta;

Sisekontrollisüsteemid

11. märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis kooskõlas ühisettevõtte koordineeritud strateegilise auditikavaga (2012–2014) läbi piiratud kontrolli toetuste haldamise projektide lõpetamise korra suhtes ning IT-valdkonna riskihindamise; märgib ühtlasi, et siseauditi üksus viis 2013. aastal läbi hangete ja lepingute haldamise vastavusauditi ning vaatas läbi ABAC Workflow kasutusõigused;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõte on kohaldanud erimeetmeid, et hoida ära huvide konfliktid kolme peamise sidusrühma puhul, kelleks on haldusnõukogu liikmed, töötajad ja eksperdid;

13. võtab teadmiseks, et komisjon viis 2012. aasta oktoobrist 2014. aasta märtsini läbi teise vahehindamise, eesmärgiga hinnata ühisettevõtte asutamismääruse rakendamist, töömeetodeid, saavutatud tulemusi ning üldist finantsolukorda; toonitab, et aruanne sisaldas kaht peamist soovitust, millest üks käsitles vajadust pöörata rohkem tähelepanu liikmesriikide konkreetsetele teabe- ja teavitusvajadustele ning teine vajadust teha jätkuvaid jõupingutusi ühisettevõtte aastaeesmärkide saavutamise määra parandamiseks; peab murettekitavaks, et aastaeesmärkide saavutamise määr oli 2012. aasta lõpuks 82 % (2010. aastal 60 %), ning on veendunud, et tulemuslikkust tuleb parandada;

14. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et eelkontrolle on parandatud;

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus

15. võtab teadmiseks, et ühisettevõte avaldas 31. mail 2013. aastal aastaaruande intellektuaalomandit reguleerivate sätete rakendamise järelevalve kohta kõikidel eelarveaastatel enne 2013. aastat; võtab samuti teadmiseks, et 30. oktoobril 2013. aastal võttis ühisettevõtte haldusnõukogu vastu kõiki 2013. aastale eelnevaid eelarveaastaid käsitleva koondnimekirja programmiga seotud teabe omandilise kuuluvuse hinnangute ja sellega seotud omandilise kuuluvuse olukorra kohta;

16. on veendunud, et ühisettevõtte SESAR ja ühisettevõtte Clean Sky vahelisi sidemeid tuleks vajaduse korral tugevdada; kutsub komisjoni üles tegema mõlema ühisettevõttega koostööd teabevahetuse parandamiseks ning koostoime ja täiendavuse suurendamiseks, tagades samas, et kahe asjaomase ettevõtte tegevuse kattumise ohtu ei tekiks;

17. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõte levitas jätkuvalt programmi teadusuuringutealast teavet, tehes asjaomastele sidusrühmadele oma ekstraneti kaudu kättesaadavaks üksikasjaliku teabe tulemuste ja nendega seotud protsesside kohta ning avaldades üldise teabe 2013. aasta tulemuste kohta oma 2013. aasta tegevusaruandes;

18. palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne juba lõpetatud projektide sotsiaal-majandusliku kasu kohta; nõuab, et see aruanne esitataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga;

19. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruanne ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisaväärtus.

11.03.2015

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2130(DEC))

Arvamuse koostaja: Dominique Riquet

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ühisettevõtte SESAR (edaspidi „ühisettevõte”) 2013. aasta raamatupidamisaruanne korrektne;

2.  märgib, et ühisettevõtte 2013. aasta eelarve hõlmas 64,3 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 105,4 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad olid vastavalt 99,6 % ja 94,7 %;

3.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel; märgib ühtlasi, et 2014. aasta tähistab SESARi projekti kasutuselevõtuetapi algust;

4.  märgib, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga koosnes ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme (sh Eurocontrol) poolt tehtavast tööst, kelle tegevusega oli seotud üle saja era- ja avaliku sektori asutuse ning allhankija; märgib, et SESARi programmi 358st projektist oli rakendamisel või lõpetatud 333 projekti (93 %);

5.  väljendab heameelt, et ühisettevõte on võtnud erimeetmeid konfliktide ärahoidmiseks ning et eelkontrolliga seotud parandusmeetmed on ellu viidud; nõuab lisaks üldise läbipaistvuspõhimõtte kohaldamist;

6.  teeb ettepaneku anda Euroopa Parlamendi heakskiit ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 58.

(2)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 59.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 58.

(9)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 59.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

(16)

           ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika