Menettely : 2014/2130(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0110/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0110/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.60
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0169

MIETINTÖ     
PDF 161kWORD 80k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2130(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2130(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(5) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0110/2015),

1.      myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2130(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(12) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0110/2015),

1.      hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2130(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0110/2015),

A.     ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (Single European Sky Air Traffic Management Research), jolla pyritään nykyaikaistamaan Euroopan ilmaliikenteen hallintaa;

B.     ottaa huomioon, että SESAR-hanke jakautuu Eurocontrolin johdolla toteutettavaan ”määrittelyvaiheeseen” (2004–2007), ensimmäiseen ”kehitysvaiheeseen” (2008–2016), jota rahoitetaan ohjelmakauden 2008–2013 puitteissa ja jota hallinnoi yhteisyritys, ja ”käyttöönottovaiheeseen” (2014–2020), jota toteutetaan rinnakkain ”kehitysvaiheen” kanssa; ottaa huomioon, että käyttöönottovaihetta oletettavasti johtavat teollisuuden yhteistyökumppanit ja alan toimijat ja että tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa laajalti uusi ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuuri;

C.     ottaa huomioon, että yhteisyritys alkoi toimia itsenäisesti vuonna 2007 ja että ”käyttöönottovaihe” on juuri alkamassa;

D.     ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

E.     ottaa huomioon, että SESAR-hankkeen vuosien 2008–2016 kehitysvaiheen talousarvio on 2 100 000 000 euroa, josta unioni, Eurocontrol ja toimiin osallistuvat julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit vastaavat samansuuruisilla osuuksilla;

1.      muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli SESAR-hankkeeseen, joka on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakivi, liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa; toteaa lisäksi, että SESAR-hankkeen käyttöönottovaihe käynnistyy vuonna 2014;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.      panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

3.      panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 lopulliseen talousarvioon sisältyi 64 300 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 105 400 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa myös, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,6 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 94,7 prosenttia;

4.      panee merkille, että yhteisyrityksen kehitysvaihe koostui 31. joulukuuta 2013 yhteensä 16 osakkaan (Eurocontrol mukaan lukien) työstä, joka liittyi ohjelmatoimiin ja jossa mukana oli yli 100 yksityisen ja julkisen sektorin osallistujaa ja alihankkijaa, ja että kolmannen monenvälisen puitesopimuksen nojalla rahoitetuista 358:sta ohjelman hankkeesta 333 hankkeen kohdalla täytäntöönpano oli käynnissä tai saatu päätökseen;

5.      huomauttaa, että unionin ja Eurocontrolin 595 000 000 euron suuruisesta rahoitusosuudesta, joka niiden on kolmannen monenvälisen puitesopimuksen nojalla maksettava muille 15 osakkaalle, on sidottu 100 prosenttia; toteaa lisäksi, että 55 prosenttia tästä määrästä eli 316 000 000 euroa oli maksettu 31. joulukuuta 2013 mennessä ja jäljelle jäävä 45 prosenttia (279 000 000 euroa) on määrä maksaa 31. joulukuuta 2016 mennessä;

6.      panee merkille, että yhteisyritys teki vuonna 2013 neljännen monenvälisen puitesopimuksensa, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2014 ja jonka on määrä olla voimassa yhteisyrityksen kolmen viimeisen toimintavuoden ajan; toteaa, että neljännen monenvälisen puitesopimuksen yhteydessä vähennetään hankkeiden lukumäärä 250:een yhdistämällä nykyisiä hankkeita ja ohjataan 38 000 000 euroa uusien operatiivisten toimien rahoittamiseen; toteaa, että nämä varat tulevat yhteisyritykseltä ja ne perustuvat edellä mainituista yhdistämisistä saataviin synergiavaikutuksiin;

7.      kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien luontaissuorituksia koskevien arviointisääntöjen soveltaminen, sekä komission arvion;

Oikeusperusta

8.      panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 13. joulukuuta 2013 yhteisymmärryksessä komission kanssa väliaikaisesti sovellettavat yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset ohjelmakaudelle 2014–2020; muistuttaa, että varainhoitoa koskevat säännökset on hyväksytty komission varainhoidon puiteasetuksen(15) nojalla ja ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 2014;

9.      toteaa, että komissio antaa yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöksistä lausuntoja ja päätöksiä, jotka koskevat etenkin rahoitukseen edellisellä ohjelmakaudella sovellettujen poikkeuksien jatkamista;

10.    panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(16) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

11.    toteaa, että yhteisyritystä varten vuosille 2012–2014 laaditun koordinoidun strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti komission sisäinen tarkastus (IAS) kohdisti avustusten hallinnointihankkeisiin sovellettavaan päättämismenettelyyn rajoitetun tarkastuksen ja suoritti tietotekniikkaa koskevan riskinarvioinnin; toteaa myös, että sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC) suoritti puolestaan hankintojen ja sopimusten hallinnointia koskevan säännönmukaisuuden tarkastuksen ja tarkasti suoriteperusteisen kirjanpidon (ABAC) Workflow-moduulin käyttöoikeudet vuoden 2013 osalta;

12.    huomauttaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön erityistoimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä eturistiriidat yhteisyrityksen kolmen keskeisen sidosryhmän osalta: hallintoneuvoston jäsenet, työntekijät ja asiantuntijat;

13.    panee merkille, että komissio teki lokakuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana toisen väliarviointinsa, jossa yhteisyritystä arvioitiin sen perustamista koskevan asetuksen täytäntöönpanon, työmenetelmien, saavutettujen tulosten sekä yleisen taloudellisen tilanteen osalta; korostaa, että väliarvioinnista laaditussa raportissa esitetään kaksi keskeistä suositusta, joista ensimmäinen koskee tarvetta kiinnittää enemmän huomiota jäsenvaltioiden tieto- ja tiedotustarpeisiin ja toinen liittyy tarpeeseen jatkaa toimia, joiden avulla pyritään parantamaan yhteisyrityksen vuotuisten tavoitteiden toteutumisastetta; on huolestunut siitä, että yhteisyrityksen vuotuisten tavoitteiden toteutumisaste oli 82 prosenttia vuoden 2012 lopussa (60 prosenttia vuonna 2010), ja katsoo, että sen toiminnan tuloksellisuutta on parannettava;

14.    panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että ennakkotarkastuksia koskevat parannukset on pantu täytäntöön;

Seuranta ja raportointi tutkimustuloksista

15.    panee merkille, että yhteisyritys julkaisi 31. toukokuuta 2013 toimintakertomuksen seurannasta, jota se on kohdistanut kaikkina vuotta 2013 edeltävinä varainhoitovuosina teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanoon; toteaa myös, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 30. lokakuuta 2013 tulosaineistosta kootun listan ja siihen liittyvän omistussuhteita koskevan tilanne-erittelyn kaikilta vuotta 2013 edeltäviltä varainhoitovuosilta;

16.    katsoo, että yhteisyrityksen ja Clean Sky -yhteisyrityksen välisiä yhteyksiä olisi tarvittaessa lujitettava; kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä kummankin yhteisyrityksen kanssa parantaakseen viestintää ja vahvistaakseen synergioita ja täydentävyyksiä sekä varmistamaan samalla, että riskiä näiden kahden yhteisyrityksen toiminnan päällekkäisyydestä ei ole;

17.    panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys levitti tutkimuksen tulosaineistoa asettamalla yksityiskohtaiset tulos- ja prosessitiedot relevanttien sidosryhmien saataville ekstranetiin ja se julkaisi myös vuotta 2013 koskevan tulosyhteenvedon vuoden 2013 toimintakertomuksessaan;

18.    pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

19.    muistuttaa, että parlamentti on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano.

11.3.2015

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2130(DEC))

Valmistelija: Dominique Riquet

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilit ovat sääntöjenmukaiset;

2.      panee merkille, että yhteisyrityksen vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 64,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 105,4 miljoonaa euroa maksumäärärahoina ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,6 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 94,7 prosenttia;

3.      muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli SESAR-hankkeeseen, joka on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakivi, liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa; toteaa lisäksi, että SESAR-hankkeen käyttöönottovaihe käynnistyy vuonna 2014;

4.      panee merkille, että yhteisyrityksen kehitysvaihe koostui 31. joulukuuta 2013 yhteensä 16 osakkaan (Eurocontrol mukaan lukien) työstä, joka liittyi ohjelmatoimiin, ja että mukana oli yli 100 yksityisen ja julkisen sektorin osallistujaa ja alihankkijaa; panee merkille, että kaikkiaan 358:sta SESAR-ohjelman hankkeesta 333 hankkeen (93 prosenttia) kohdalla täytäntöönpano oli käynnissä tai saatu päätökseen;

5.      pitää myönteisenä, että yhteisyritys on ottanut käyttöön erityisiä toimenpiteitä kiistojen ehkäisemiseksi ja toteuttanut ennakkotarkastuksiin liittyviä parannuksia; kehottaa lisäksi soveltamaan yleistä avoimuusperiaatetta;

6.      ehdottaa, että parlamentti myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 58.

(2)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 59.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.2.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 58.

(9)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 59.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.2.2013, s. 42.

(15)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

(16)

           EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö