Postupak : 2014/2130(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0110/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0110/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.60
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0169

IZVJEŠĆE     
PDF 174kWORD 99k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

(2014/2130(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

(2014/2130(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(5), a posebno njezin članak 4.b,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0110/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

(2014/2130(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. Veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2014 – C8‑0049/2014),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(12), a posebno njezin članak 4.b,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0110/2015),

1.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

(2014/2130(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0110/2015),

A.     budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program upravljanja jedinstvenim europskim zračnim prometom (SESAR), koji ima za cilj modernizirati upravljanje zračnim prometom u Europi;

B.     budući da je projekt SESAR podijeljen na „fazu definicije” (2004. – 2007.) koju vodi Eurocontrol, prvu „fazu razvoja” (2008. – 2016.) financiranu sredstvima iz programskog razdoblja 2008. – 2013. kojom upravlja Zajedničko poduzeće i „fazu uvođenja” (2014. – 2020.) koja se provodi usporedno s „fazom razvoja”; budući da se očekuje da će „fazu uvođenja” voditi industrija i dionici za proizvodnju na veliko i provedbu nove infrastrukture za upravljanje zračnim prometom;

C.     budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom 2007. i da bi „faza uvođenja” upravo trebala započeti;

D.     budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

E.     budući da proračun za fazu razvoja projekta SESAR za razdoblje 2008. – 2016. iznosi 2 100 000 000 EUR te da u njemu jednakim udjelima sudjeluje Unija, Eurocontrol te javni i privatni partneri uključeni u projekt,

1.  podsjeća na važnu ulogu koju Zajedničko poduzeće ima u koordiniranju i provođenju istraživanja u okviru projekta SESAR, jednoga od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba; također napominje da godina 2014. označava početak faze uvođenja projekta SESAR;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

3.  primjećuje da konačni proračun zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013. obuhvaća odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 64 300 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 105 400 000 EUR; primjećuje, nadalje, da su stope korištenja za odobrena sredstva za obveze i plaćanja iznosile 99,6 %, odnosno 94,7 %;

4.  napominje da se nakon 31. prosinca 2013. faza razvoja Zajedničkog poduzeća SESAR sastojala od rada 16 članova, uključujući Eurocontrol, na programskim aktivnostima koje su obuhvaćale više od 100 privatnih i javnih subjekata i kooperanata i što je rezultiralo s 333 od 358 programskih projekata koji će se provesti ili dovršiti tijekom 3. multilateralnog okvirnog sporazuma;

5.  ističe da je rezervirano 100 % doprinosa od 595 000 000 EUR koji Unija i Eurocontrol isplaćuju ostaloj petnaestorici članova u okviru 3. multilateralnog okvirnog sporazuma; napominje nadalje da je 55 % tog iznosa, što iznosi 316 000 000 EUR, isplaćeno do 31. prosinca 2013., dok se isplata preostalih 45 % (279 000 000 EUR) očekuje do 31. prosinca 2016.;

6.  potvrđuje da je u 2013. godini Zajedničko poduzeće sklopilo svoj 4. multilateralni okvirni sporazum koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. i za koji se očekuje da će biti na snazi preostale tri godine radnog vijeka Zajedničkog poduzeća; napominje da je 4. multilateralnim okvirnim sporazumom predviđeno smanjenje broja projekata na 250 spajanjem tekućih projekata te dodjela 38 000 000 EUR za financiranje novih operativnih aktivnosti; potvrđuje da će sredstva za tu dodjelu pružiti Zajedničko poduzeće zahvaljujući sinergijama koje proizlaze iz spomenutih spajanja;

7.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila o ocjenjivanju doprinosa u naravi, zajedno s procjenom Komisije;

Pravni okvir

8.  prima na znanje da je 13. prosinca 2013. upravni odbor Zajedničkog poduzeća u dogovoru s Komisijom usvojio svoja privremena financijska pravila za programsko razdoblje od 2014. do 2020.; podsjeća da su financijska pravila usvojena u skladu s Okvirnom financijskom uredbom(15) Komisije koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014.;

9.  napominje da se na financijska pravila Zajedničkog poduzeća primjenjuju buduća mišljenja i odluke Komisije, posebice u vezi s nastavkom izuzeća od primjene financijskih pravila iz prijašnjeg programskog razdoblja;

10. prima na znanje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije(16) te politički sporazum koji je uslijedio o zasebnoj razrješnici za Zajedničko poduzeće;

Sustavi unutarnje kontrole

11. napominje da je u skladu s koordiniranim strateškim revizijskim planom za Zajedničko poduzeće za razdoblje od 2012. do 2014. godine Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila ograničen pregled postupka zaključivanja koji se primjenjuje na projekte upravljanja bespovratnim sredstvima te procjenu informatičkih rizika; napominje nadalje da je Odjel za unutarnju reviziju 2013. proveo reviziju usklađenosti upravljanja nabavom i ugovorima, kao i pregled odobrenja tijeka rada u sustavu ABAC;

12. ističe da je Zajedničko poduzeće uvelo posebne mjere za sprječavanje sukoba interesa za svoja tri glavna dionika: članove upravnog odbora, zaposlenike i stručnjake;

13. prima na znanje da je između listopada 2012. i ožujka 2014. godine Komisija provela drugu prijelaznu evaluaciju kako bi Zajedničko poduzeće ocijenila u pogledu provedbe uredbe kojom se osniva, metoda rada, ostvarenih rezultata i općenite financijske situacije; naglašava da se u izvješću navode dvije glavne preporuke, od kojih se jedna odnosi na potrebu za boljim pristupom u vezi s konkretnim potrebama država članica na području informiranja i komunikacije, a druga na potrebu daljnjeg rada na poboljšanju stope ostvarenja godišnjih ciljeva Zajedničkog poduzeća; zabrinut je zbog godišnje stope ostvarenja ciljeva koja je krajem 2012. iznosila 82 % (2010. iznosila je 60 %) te smatra da je potrebno poboljšati uspješnost;

14. prima na znanje podatak iz izvješća Suda da su provedena poboljšanja na području ex ante kontrola;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

15. prima na znanje da je 31. svibnja 2013. Zajedničko poduzeće objavilo svoje godišnje izvješće o praćenju primjene odredbi o intelektualnom vlasništvu tijekom svih financijskih godina prije 2013.; nadalje napominje da je 30. listopada 2013. upravni odbor Zajedničkog poduzeća usvojio zbirni popis procjene novostečenog znanja i povezano stanje vlasništva za sve financijske godine prije 2013.;

16. vjeruje da bi, kada je to primjereno, trebalo ojačati veze između Zajedničkog poduzeća i zajedničkog poduzeća Clean Sky; poziva Komisiju da surađuje s oba zajednička poduzeća kako bi se poboljšala komunikacija i povećale sinergije i komplementarnosti, istodobno jamčeći da ne postoji rizik od preklapanja njihovih aktivnosti;

17. potvrđuje podatak iz izvješća Suda da je Zajedničko poduzeće širilo novostečeno znanje iz istraživanja pružanjem detaljnih informacija o proizvodima i povezanim postupcima relevantnim dionicima putem svoje vanjske mreže te objavljivanjem općih podataka o proizvodima iz 2013. godine u svojem godišnjem izvješću o radu za 2013.

18. poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o društveno-gospodarskim prednostima već završenih projekata; poziva da se taj izvještaj zajedno s procjenom Komisije dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

19. podsjeća na to da je Parlament prethodno zatražio da Sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodana vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih programa.

11.3.2015

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

(2014/2130(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Dominique Riquet

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog pravilnosti računa Zajedničkog poduzeća SESAR („Zajedničko poduzećeˮ) koju je Revizorski sud utvrdio za financijsku godinu 2013.;

2.  napominje da je godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za 2013. uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u visini od 64,3 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja u visini od 105,4 milijuna EUR te da su stope izvršenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosile 99,6 %, a stope izvršenja za odobrena sredstva za plaćanja 94,7 %;

3.  podsjeća na važnu ulogu koju Zajedničko poduzeće ima u koordiniranju i provođenju istraživanja u okviru projekta SESAR, jednoga od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba; također napominje da godina 2014. označava početak faze uvođenja projekta SESAR;

4.  napominje da se dana 31. prosinca 2013. faza razvoja Zajedničkog poduzeća sastojala od rada 16 članova (uključujući Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol)) na programskim aktivnostima koje su uključivale više od 100 privatnih i javnih subjekata i podugovaratelja. napominje da je od ukupno 358 programskih projekata SESAR-a provedeno ili već dovršeno njih 333 (93 %);

5.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uvelo posebne mjere za sprečavanje sukoba te da su provedena poboljšanja u području ex ante kontrola; k tomu poziva na primjenu općeg načela transparentnosti;

6.  predlaže da Europski parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za izvršenje njegova proračuna za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 452, 16.12.2014., str. 58.

(2)

SL C 452, 16.12.2014., str. 59.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 452, 16.12.2014., str. 58.

(9)

SL C 452, 16.12.2014., str. 59.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.)

(16)

           SL L 163, 29.5.2014., str. 21.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti