Pranešimas - A8-0110/2015Pranešimas
A8-0110/2015

PRANEŠIMAS dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

31.3.2015 - (2014/2130(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen

Procedūra : 2014/2130(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0110/2015
Pateikti tekstai :
A8-0110/2015
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrosios įmonės SESAR 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais[1],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[3],

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[4], ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo[5], ypač į jo 4b straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[6],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[7],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0110/2015),

1.      patvirtina bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad bendros įmonės 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrosios įmonės SESAR 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais[8],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[10],

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[11], ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo[12], ypač į jo 4b straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[13],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[14],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0110/2015),

1.      pritaria bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0110/2015),

A.     kadangi bendra įmonė SESAR (toliau – Bendra įmonė) buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn., kad vykdytų Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) programą, kurios tikslas – modernizuoti oro eismo valdymą Europoje;

B.     kadangi SESAR projektas padalintas į apibrėžimo etapą (2004–2007 m.), kurį vykdė Europos oro navigacijos saugumo organizacija (Eurokontrolė), rengimo etapą (2008–2016 m.), kuris finansuotas 2008–2013 m. programiniu laikotarpiu ir kurį valdo bendra įmonė, ir parengimo darbui etapą (2014–2020 m.), kuris vyks tuo pat metu kaip ir rengimo etapas; kadangi tikimasi, kad pramonės įmonės ir suinteresuotieji subjektai vykdys parengimo darbui etapą, kurio metu vyks plataus masto gamyba ir bus įgyvendinama naujo oro eismo valdymo infrastruktūra;

C.     kadangi Bendra įmonė pradėjo dirbti savarankiškai 2007 m. ir netrukus turi būti pradėtas parengimo darbui etapas;

D.     kadangi Bendra įmonė sukurta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, o steigiamosios narės yra Sąjunga ir Eurokontrolė;

E.     kadangi 2008–2016 m. SESAR projekto rengimo etapo biudžetą sudaro 2 100 000 000 EUR, kuriuos lygiomis dalimis teikia Sąjunga, Eurokontrolė ir dalyvaujantys viešojo ir privataus sektoriaus partneriai;

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendros įmonės pagrindinė užduotis – koordinuoti ir įgyvendinti SESAR projekto, kuris yra svarbiausias Bendro Europos dangaus projektas, mokslinius tyrimus; taip pat pažymi, kad 2014 m. prasidėjo SESAR projekto parengimo darbui etapas;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendros įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais yra teisingai nurodyta Bendros įmonės finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendros įmonės galutiniame 2013 finansinių metų biudžete buvo numatyta 64 300 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 105 400 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 99,6 % ir 94,7 %;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2013 m. gruodžio 31 d. Bendros įmonės rengimo etapą sudarė su projektais susijęs 16 narių (įskaitant Eurokontrolę) darbas ryšium su programos veikla, kurioje dalyvauja daugiau nei 100 privačiųjų ir viešųjų subjektų bei subrangovų, todėl 333 iš 358 programos projektų turėjo būti įgyvendinti arba užbaigti pagal trečiąjį daugiašalį pagrindų susitarimą (DPS);

5.  pažymi, kad atlikta 100 % Sąjungos ir Eurokontrolės 595 000 000 EUR siekiančių įnašų, mokėtinų kitiems 15 narių pagal trečiąjį DPS; be to, pažymi, kad 55 % šios sumos (tai siekia 316 000 000 EUR) išmokėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., o likusius 45 % (279 000 000 EUR) tikisi sumokėti iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

6.  konstatuoja, kad 2013 m. Bendra įmonė sudarė ketvirtąjį DPS, kuris įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d. ir, kaip tikimasi, galios likusius trejus Bendros įmonės veiklos metus; pažymi, jog ketvirtajame DPS numatyta sujungiant esamus projektus projektų skaičių sumažinti iki 250 ir 38 000 000 EUR sumą skirti naujoms pagrindinės veiklos sritims; konstatuoja, kad šį asignavimą suteiks Bendra įmonė ir jis bus gautas iš minėtų sujungimų sąveikų;

7.  ragina bendrą įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir nepiniginių įnašų vertinimo taisyklių taikymą, taip pat Komisijos atliktą įvertinimą;

Teisinis pagrindas

8.  pažymi, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Bendros įmonės administracinė valdyba, susitarusi su Komisija, patvirtino savo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio laikinas finansines taisykles; primena, kad finansinės taisyklės patvirtintos pagal Komisijos pagrindų finansinį reglamentą[15], galiojantį nuo 2014 m. sausio 1 d.;

9.  pažymi, kad Bendros įmonės finansinėms taisyklėms taikomos būsimos Komisijos nuomonės ir sprendimas, visų pirma dėl finansavimo išlygų, kurios buvo taikomos ankstesniu programavimo laikotarpiu, pratęsimo;

10. atkreipia dėmesį į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą[16] ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros;

Vidaus kontrolės sistemos

11. pažymi, kad pagal 2012–2014 m. Bendros įmonės suderintą strateginį audito planą Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko ribotą dotacijų valdymo projektams taikomos uždarymo procedūros peržiūrą ir informacinių technologijų (IT) rizikos vertinimą; be to, pažymi, kad 2013 m. Vidaus audito skyrius (VAS) atliko viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo atitikties auditą ir peržiūrą, ar operacijos ABAC informacinėje apskaitos sistemoje buvo patvirtintos tu asmenų, kurie buvo deleguoti tam darbui;

12. pabrėžia, kad Bendra įmonė įdiegė specialias priemones, skirtas interesų konfliktams išvengti jos trijų pagrindinių suinteresuotųjų šalių atveju: administracinės valdybos narių, darbuotojų ir ekspertų;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. spalio mėn. – 2014 m. kovo mėn. atliktas Komisijos antrasis tarpinis vertinimas siekiant įvertinti Bendros įmonės vykdomą steigimo reglamento įgyvendinimą, darbo metodus, gautus rezultatus ir bendrąją finansinę situaciją; pažymi, kad ataskaitoje pateikiamos dvi pagrindinės rekomendacijos: viena susijusi su poreikiu geriau atsižvelgti į konkrečius valstybių narių informacijos ir komunikacijos poreikius, o antroji – susijusi su poreikiu toliau stengtis pagerinti Bendros įmonės metinių tikslų pasiekimo lygį; yra susirūpinęs, kad bendros įmonės metinių tikslų pasiekimo lygis iki 2012 m. pabaigos buvo 82 % (2010 m. – 60 proc.), ir mano, kad rezultatyvumą reikia pagerinti;

14. remdamasis Audito Rūmų ataskaita konstatuoja, kad buvo atlikti patobulinimai ex-ante kontrolės srityje;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir duomenų teikimas

15. pažymi, kad 2013 m. gegužės 31 d. Bendra įmonė paskelbė savo metinę ataskaitą dėl intelektinės nuosavybės nuostatų įgyvendinimo stebėjimo visais finansiniais metais iki 2013 metų; be to, pažymi, kad 2013 m. spalio 30 d. Bendros įmonės administracinė valdyba priėmė apibendrintą pagrindinį sąrašą ir susijusį nuosavybės statusą visais finansiniais metais iki 2013 metų;

16. mano, kad, kai tinkama, reikėtų stiprinti šios bendros įmonės ir bendrosios įmonės „Švarus dangus“ sąsajas; ragina Komisiją dirbti su abiem bendrosiomis įmonėmis siekiant gerinti jų komunikaciją ir didinti sąveiką bei papildomumą ir tuo pačiu metu užtikrinti, kad būtų išvengta šių dviejų bendrųjų įmonių veiklos dubliavimosi pavojaus;

17. be to, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, konstatuoja, kad Bendra įmonė paskelbė naują mokslinių tyrimų informaciją, atitinkamoms suinteresuotosioms šalims savo ekstranete pateikdama išsamius duomenis apie rezultatus ir procedūras bei savo 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje paskelbdama apibendrintą informaciją apie 2013 m. rezultatus;

18. ragina bendrą įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie socialinę ir ekonominę jau baigtų vykdyti projektų naudą; ragina biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šią ataskaitą pateikti kartu su Komisijos įvertinimu;

19. primena, kad Parlamentas jau anksčiau prašė, kad Audito Rūmai parengtų specialiąją ataskaitą apie bendrųjų įmonių galimybes kartu su privačiais partneriais užtikrinti Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų papildomą naudą ir veiksmingą vykdymą.

11.3.2015

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2130(DEC))

Nuomonės referentas: Dominique Riquet

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai nustatė, kad bendros įmonės SESAR (toliau – Įmonė) 2013 m. finansinių metų finansinės ataskaitos buvo tvarkingos;

2.  pažymi, kad Įmonės 2013 m. metinis biudžetas buvo 64,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 105,4 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo atitinkamai 99,6 ir 94,7 proc.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Įmonės pagrindinė užduotis – koordinuoti ir įgyvendinti SESAR projekto, kuris yra svarbiausias Bendro Europos dangaus projektas, mokslinius tyrimus; taip pat pažymi, kad 2014 m. prasidės SESAR projekto diegimo etapas;

4.  pažymi, kad per 2013 m. gruodžio 31 d. prasidėjusį Įmonės plėtros etapą buvo vykdomas su programos veikla susijęs 16 narių (įskaitant Eurokontrolę) projekto darbas, apimantis daugiau nei 100 privačių ir viešųjų subjektų bei subrangovų; pažymi, kad iš 358 SESAR programos projektų 333 (93 proc.) buvo įgyvendinami arba jau baigti įgyvendinti;

5.  palankiai vertina tai, kad Įmonė įdiegė konkrečias konfliktų prevencijos priemones ir kad buvo atlikti patobulinimai ex ante kontrolės srityje; taip pat ragina taikyti bendrąjį skaidrumo principą;

6. siūlo Parlamentui bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad įmonės 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

 • [1]  OL C 452, 2014 12 16, p. 58.
 • [2]  OL C 452, 2014 12 16, p. 59.
 • [3]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [4]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [5]  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
 • [6]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [7]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [8]  OL C 452, 2014 12 16, p. 58.
 • [9]  OL C 452, 2014 12 16, p. 59.
 • [10]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [11]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [12]  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
 • [13]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [14]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [15]  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328 2013 12 17, p. 42.)
 • [16]             OL L 163, 2014 29 5, p. 21.