ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз

31.3.2015 - (2014/2080(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ришард Чарнецки


Процедура : 2014/2080(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0111/2015
Внесени текстове :
A8-0111/2015
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз

(2014/2080(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година[1],

–       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8 0149/2014)[2],

–       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[6] на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2015),

1.   освобождава от отговорност на секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2013 година;

2.   представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.        възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз

(2014/2080(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз,

–       като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2015),

1.   отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съд на ЕС“);

2.   приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.   отбелязва, че през 2013 г. Съдът на ЕС е разполагал с бюджетни кредити на обща сума от 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR през 2012 г.) и че степента на изпълнение е била 96,3%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване на средствата през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 98,6%;

4.   отбелязва, че по-ниската степен на изпълнение може да се дължи на факта, че първоначалните бюджетни кредити за 2013 г. включваха предложена корекция на възнагражденията и пенсиите на обща стойност от почти 6 000 000 EUR, но в крайна сметка Съветът не даде съгласието си за тази корекция; посочва, че причините за неочакваното решение относно корекцията на заплатите вече не съществуват вследствие на споразумението относно новия Правилник за длъжностните лица от 2014 г.;

5.   подчертава обаче, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за разходи във връзка с лицата, работещи в институцията; отбелязва причините за намаляването на степента на усвояване, посочени в годишния отчет за дейността на Съда на ЕС за финансовата 2013 година;

6.   отбелязва, че през 2013 г. Съдът на ЕС е приключил 701 дела (595 приключени дела през 2012 г.), а образуваните пред него нови дела са 699 (632 през 2012 г.), включително 450 жалби и преюдициални запитвания; подкрепя положителните статистически резултати и констатира, че въпреки добрите резултати, все още има възможности за подобрения;

7.   отбелязва, че през 2013 г. Общият съд е получил 790 нови дела, разгледал е 702 дела и има още 1325 висящи дела, което означава общо увеличение на броя на производствата в сравнение с 2012 г.; също така отбелязва, че продължителността на производствата леко е намаляла; посочва, че създаването на девети съдебен състав не е допринесло през 2013 г. за повишаване на ефективността на Общия съд, но въпреки това потвърждава позицията си, че Общият съд се нуждае от увеличение на човешките ресурси;

8.   отбелязва, че през 2013 г. в Съда на публичната служба броят на новите дела е намалял, а броят на висящите и приключените дела се е увеличил в сравнение с 2012 г.; счита, че въпреки тези слаби резултати закриването на Съда на публичната служба не е подходящо решение за справяне с проблема за дългото блокиране от Съвета на процеса на вземане на решения;

9.   счита, че все още има възможности за подобрения по отношение на съществуващите ресурси на Съда на ЕС; подчертава, че проведените през 2013 г. вътрешни реформи, а именно създаването на нов състав на Общия съд и назначаването на нов генерален адвокат, както и реформирането на Процедурния правилник, уреждащ функционирането на Съда на ЕС, най-вече в езиковата и информационната област, както и други допълнителни правила, допринесоха за положителни промени в системата, които спомогнаха за по-голяма оптимизация на ресурсите; насърчава Съда на ЕС да продължи да работи в тази насока;

10. препоръча създаването на нова управленска структура на институцията, като съдебните фактори бъдат по-добре отделени от административните фактори в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за правата на човека, така че съдиите да не могат да постановяват решения по жалби срещу актове, в които техните инстанции са участвали пряко;

11. припомня, че в отговора си на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. Съдът на ЕС посочва, че провеждането на повече изслушвания и произнасянето на повече съдебни решения няма да доведе до значително увеличение на производителността; посочва, че от друга страна, Съдът поиска увеличение на броя на съдиите; настоятелно призовава Съда на ЕС да изиска външна партньорска проверка, с цел осигуряване на външни инструменти за откриване на възможни решения на въпросите, повдигнати от Съда;

12. подчертава особеното значение на зачитането на езиковото многообразие в Съда на ЕС, защото е необходимо не само да се осигури равен достъп до съдебната практика на Съда, но и да се обезпечат равни възможности за страните по делата пред Съда;

13. изразява съжаление относно недостатъчната информация, получена при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност по отношение на списъка с външни дейности, упражнявани от съдиите; призовава Съда на ЕС да публикува на своята интернет страница регистър, който да включва подробна информация за външните дейности на всеки съдия;

14. изисква от Съда в случая с двамата пенсионирани писмени преводачи, които са получили договори за извършване на преводи, да представи доклад, позволяващ да се провери, че ситуацията е в съответствие с изискванията на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз по отношение на конфликтите на интереси и възнагражденията;

15. призовава Съда да разгледа възможността за консолидиране на регистрите на Съда в един регистър, с цел да се осигури по-добра координация на процесуалните действия между съдилищата;

16. отбелязва подобренията, извършени по отношение на приложението e-Curia; признава, че приложението все още не е достигнало пълния си потенциал; препоръчва на Съда на ЕС да изготви план за насърчаване на използването му от всички държави членки;

17. отбелязва стартирането през 2013 г. на проекта за цифрови доклади относно съдебната практика, които да заменят книжните доклади относно съдебната практика; счита, че този проект е могъл да бъде реализиран по-рано;

18. счита, че предвид данните, предоставени в годишния отчет за дейността, Съдът на ЕС може да намали допълнително броя на копията на хартиен носител, без това да накърни неговите отговорности;

19. насърчава Съда на ЕС, предвид факта, че той започна излъчване по интернет в реално време за първи път през 2013 г., да продължи да използва тази технология и да разшири нейното приложение, така че да се включат и въпроси, свързани с работата на институцията;

20. признава, че качеството на устния превод в Съда на ЕС е от съществено значение и че не е възможно да се контролира броят на изслушванията; все пак счита, че е възможно по-ефективно планиране на графика на изслушванията; посочва, че при междуинституционалните си контакти Съдът на ЕС търси добри практики, прилагани от други институции в тази област;

21. отбелязва политиката на Съда на ЕС да се дава предимство на използването на вътрешни ресурси, в частност по отношение на услугите за писмен превод; разбира трудностите във връзка с намирането на юристи с определени езикови комбинации; все пак изразява силна загриженост във връзка с твърде голямата сума на неусвоените бюджетни кредити — 2 200 000 EUR, отпуснати за външни писмени преводи; следователно счита, че възлагането на услуги на външни изпълнители, по целесъобразност, следва да доведе до допълнителни икономии;

22. призовава Съда на ЕС да разгледа възможността за въвеждане на система за писмени преводи „при поискване“ в определени случаи и да насърчава по-честото използване на компютърните инструменти за превод;

23. призовава Съда за всеки отделен случай да проверява необходимостта от писмен превод, при положение че случаят е с ограничена значимост за гражданите на Съюза;

24. отбелязва със загриженост огромните разлики в разходите за писмени преводи между различните институции на Съюза; следователно изисква от междуинституционалната работна група за писмени преводи да посочи причините за тези разлики и да предложи решения за преодоляването на този дисбаланс, както и да постигне хармонизиране на разходите за писмени преводи, при максимално съблюдаване на качеството и езиковото многообразие; за тази цел отбелязва, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите с цел споделяне на добри практики и резултати, както и откриване на областите, в които сътрудничеството или споразуменията между институциите могат да бъдат подобрени; отбелязва, че работната група следва да цели също така създаването на единна методология за представяне на разходите за писмени преводи за всички институции, с оглед опростяване на анализа и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи тези резултати до края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; в този смисъл припомня ключовото значение на зачитането на езиковото многообразие в европейските институции с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

25. счита, че по време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „заседания извън обичайното място на работа“ на служителите в европейските институции трябва да се намалят и, по възможност, тези заседания следва да се провеждат в самите седалища на институциите, тъй като тяхната добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

26. очаква, че Съдът на ЕС ще продължи да търси нови възможности за взаимодействие в рамките на институцията, по-специално в областта на писмения и устния превод;

27. отново отправя искането си дневният ред на заседанията на Съда на ЕС да бъде включен като приложение към годишния отчет за дейността за съответната година;

28. препоръчва въвеждането на някои обективни критерии за определяне на прекомерните закъснения при постановяването на съдебни решения;

29. изразява съжаление предвид факта, че държавите членки, които се присъединиха към Съюза след 2004 г., не са представени във висшето ръководство на институцията; отново изтъква необходимостта от по-голямо географско равновесие на всички равнища на администрацията;

30. изразява загриженост относно липсата на жени на отговорни длъжности в Съда на ЕС (70% - 30%); изисква прилагането на план за равни възможности, по-специално за ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

31. отбелязва, че прилаганите от Съда на ЕС правила относно ползването на служебни автомобили за лични нужди са подобни на правилата, прилагани от други институции; счита, че тези правила следва да се актуализират, за да се намалят разходите, особено в случаите на ползване за лични нужди;

32. призовава Съда на ЕС да намали броя на служебните автомобили, предоставяни на разположение на членове и служители на Съда, и да докладва на Парламента относно генерираните икономии; следователно счита, че е необходимо преразглеждане на служебните задължения на лицата, ползващи такива автомобили; посочва, че разходите за повече частни шофьорски услуги са за сметка на данъкоплатците на Съюза;

33. счита, че Съдът на ЕС следва да поеме по-голям ангажимент по отношение на околната среда чрез доразработване на съществуващите мерки за намаляване на емисиите и да включи екологични критерии при възлагането на обществени поръчки;

34. отбелязва ангажимента на Съда на ЕС да продължи да полага усилия за подобряване на своята система за своевременен мониторинг и контрол на процедурите за набиране на персонал и възлагане на обществени поръчки; подкрепя Съда на ЕС за продължаване на неговите усилия за мониторинг на управлението на надбавките и за подобряване на неговата степен на изпълнение;

35. счита, че сумата по договорите, сключвани чрез състезателна процедура, е доста висока; изисква да бъде подробно информиран относно съображенията за вземането на тези решения;

36. призовава Съда на ЕС да включва в своя годишен отчет за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

37. отбелязва политиката в областта на сградния фонд на Съда на ЕС, приложена към годишния отчет за дейността;

38. отбелязва със задоволство, че Съдът на ЕС е изготвил задълбочен и подробен годишен отчет за дейността и в отговор на искането на Парламента е включил в него обстойна информация относно управлението на своите човешки ресурси;

39. изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава Съда да приложи незабавно тези правила.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

  • [1]  ОВ L 66, 8.3.2013 г.
  • [2]  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
  • [3]  OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
  • [4]  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
  • [5]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [6]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.