Postup : 2014/2080(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2015

Předložené texty :

A8-0111/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0124

ZPRÁVA     
PDF 154kWORD 83k
31.3.2015
PE 539.743v02-00 A8-0111/2015

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr

(2014/2080(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr

(2014/2080(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0111/2015),

1.      uděluje absolutorium tajemníkovi Soudního dvora za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr

(2014/2080(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr,

–       s ohledem na rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv o šetření z vlastního podnětu OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 o vnitřních pravidlech týkajících se zveřejňování ve veřejném zájmu („whistleblowing“),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0111/2015),

1.   s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že u Soudního dvora Evropské unie („Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s kontrolovanými oblastmi činnosti, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr na základě svého auditu dospěl k závěru, že platby v rozpočtovém roce uzavřeném 31. prosince 2013 v oblasti správních výdajů a ostatních výdajů orgánů a institucí nejsou zatíženy významnými chybami;

3.   konstatuje, že v roce 2013 měl Soudní dvůr prostředky ve výši 354 880 000 EUR (oproti 348 300 000 EUR v roce 2012) a že míra plnění činila 96,3 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 98,6 %;

4.   bere na vědomí, že nižší míru plnění lze přičítat skutečnosti, že původní prostředky na rok 2013 zahrnovaly navrženou úpravu platů a důchodů v celkové výši 6 000 000 EUR, zatímco Rada nakonec žádnou úpravu neschválila; upozorňuje na to, že vzhledem k dohodě o novém služebním řádu z roku 2014 již nejsou důvody související s neočekávaným soudním rozhodnutím o úpravě platů relevantní;

5.   zdůrazňuje však, že rozpočet Soudního dvora je čistě administrativní, přičemž značná část prostředků je vynaložena na náklady spojené s osobami pracujícími v rámci tohoto orgánu; bere na vědomí odůvodnění snížení míry využití uvedené ve výroční zprávě o činnosti Soudního dvora za rozpočtový rok 2013;

6.   konstatuje, že Soudní dvůr dokončil v roce 2013 celkem 701 případů (v roce 2012 dokončil celkem 595 případů), bylo mu předáno 699 nových případů (632 v roce 2012), včetně 450 odvolání a žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce; oceňuje kladné statistické výsledky a zastává názor, že navzdory dobré výkonnosti ještě existuje prostor ke zlepšení;

7.   bere na vědomí, že v roce 2013 obdržel Tribunál 790 nových případů, jednal v 702 případech a měl 1325 neuzavřených případů, což představuje obecný nárůst počtu řízení oproti roku 2012; rovněž poznamenává, že délka řízení se mírně zkrátila; upozorňuje na to, že vytvoření devátého senátu nepřispělo v roce 2013 ke zvýšení efektivity Tribunálu, avšak i navzdory tomu opakuje svůj názor, že Tribunál potřebuje posílit lidské zdroje;

8.   konstatuje, že Soud pro veřejnou službu zaznamenal v roce 2013 pokles počtu nových případů a nárůst počtu neuzavřených a dokončených případů oproti roku 2012; domnívá se, že navzdory těmto neuspokojivým výsledkům je zrušení Soudu pro veřejnou službu nevhodným způsobem, jak čelit dlouhotrvajícím obstrukcím ze strany Rady;

9.   zastává názor, že v rámci stávajících zdrojů, které má Soudní dvůr k dispozici, je ještě prostor ke zlepšení; zdůrazňuje, že vnitřní reformy provedené v roce 2013, zejména vytvoření nového senátu Tribunálu a nový generální advokát, jakož i reforma jednacího řádu týkající se fungování Soudního dvora, zejména v jazykové a informační oblasti, a dalších doplňujících pravidel, přispěly k pozitivním změnám systému, které umožnily pokrok v optimalizaci zdrojů; vyzývá Soudní dvůr, aby pokračoval v práci tímto směrem;

10. doporučuje, aby byl orgán reorganizován způsobem, který lépe oddělí soudní funkce od správních, a byl tak více v souladu s článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech, aby se odstranilo riziko, že soudci budou muset rozhodovat o odvoláních proti aktům, na nichž se přímo podíleli;

11. připomíná, že v reakci na usnesení o udělení absolutoria za rok 2012 Soudní dvůr uvedl, že pořádání více slyšení a vynášení více rozsudků by produktivitu výrazně nezvýšilo; poukazuje na to, že na druhou stranu Soudní dvůr zažádal o zvýšení počtu soudců; naléhavě vyzývá Soudní dvůr, aby požádal o externí vzájemné hodnocení s cílem získat externí nástroje k určení možných řešení problémů, které uvedl;

12. zdůrazňuje zvláštní význam dodržování mnohojazyčnosti u Soudního dvora Evropské unie, neboť nezaručuje pouze rovný přístup k jeho judikatuře, ale také rovné příležitosti stran sporu před Soudním dvorem;

13. vyjadřuje politování nad nedostatečnými informacemi obdrženými během udělování absolutoria ohledně seznamu vnějších činností vykonávaných soudci; žádá Soudní dvůr, aby na své internetové stránce zveřejnil rejstřík obsahující podrobné informace o vnějších činnostech jednotlivých soudců;

14. žádá Soudní dvůr, aby v případě dvou úředníků zaměstnaných na pozici překladatele, kteří odešli do penze a obdrželi smlouvy na překlad, předložil zprávu, jež umožní ověřit, že tato situace odpovídá požadavkům služebního řádu úředníků Evropské unie, co se týče střetu zájmů i odměny;

15. žádá Soudní dvůr, aby zvážil konsolidaci soudních kanceláří a zajistil tak lepší koordinaci procesních úkonů mezi soudy;

16. bere na vědomí zlepšení provedená v aplikaci e-Curia; uznává, že tato aplikace dosud nedosáhla svého plného potenciálu; doporučuje Soudnímu dvoru, aby vypracoval plán, který povzbudí všechny členské státy k používání této aplikace;

17. bere na vědomí zahájení projektu digitalizace judikatury v roce 2013 s cílem nahradit judikaturu v tištěné podobě; zastává názor, že tento projekt mohl být uskutečněn dříve;

18. zastává názor, že s ohledem na údaje uvedené ve výroční zprávě o činnosti může Soudní dvůr dále snížit počet tištěných kopií, aniž by tím ohrozil své povinnosti;

19. vzhledem k tomu, že v roce 2013 uskutečnil Soudní dvůr první živý přenos na internetu, vybízí Soudní dvůr, aby tuto technologii více využíval a rozšířil její využití na pracovní záležitosti;

20. uznává, že kvalita tlumočení má pro Soudní dvůr zásadní význam a že není možné ovlivnit počet slyšení; domnívá se však, že je možné účelněji plánovat harmonogram slyšení; doporučuje, aby se Soudní dvůr v rámci svých interinstitucionálních vztahů zajímal, jaké postupy se v této věci osvědčily ostatním orgánům;

21. bere na vědomí přístup Soudního dvora upřednostňovat využívání interních zdrojů, zejména v rámci překladatelských služeb; chápe, že je obtížné sehnat některé jazykové kombinace s právnickou odborností; vyjadřuje však hluboké znepokojení nad velmi vysokou částkou nevyužitých prostředků (2 200 000 EUR), které byly vyčleněny na externí překlady; domnívá se tedy, že externí zajištění služeb nebo činností by v případě potřeby mělo rovněž vést k dalším úsporám;

22. žádá Soudní dvůr, aby zvážil zavedení systému překladu „na požádání“ ve specifických případech a aby častěji využíval technologických nástrojů pro překlad;

23. žádá Soudní dvůr, aby případ od případu ověřoval, zda je překlad nezbytný, pokud má daný případ jen omezený význam pro občany Unie;

24. se znepokojením bere na vědomí obrovské rozdíly, které existují mezi jednotlivými evropskými orgány a institucemi, pokud jde o náklady na překlad; v důsledku toho požaduje, aby interinstitucionální pracovní skupina pro překlad určila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, jak tuto nerovnováhu odstranit a dosáhnout harmonizace nákladů na překlad při co nejvyšším možném zachování kvality a jazykové rozmanitosti; konstatuje, že za tímto účelem pracovní skupina znovu zahájí spolupráci mezi orgány a institucemi s cílem sdílet osvědčené postupy a výsledky a určit oblasti, ve kterých je možné posílit spolupráci nebo dohody mezi orgány a institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny orgány a instituce, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že by pracovní skupina měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny orgány a instituce, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v orgánech a institucích Unie, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

25. domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a že by tato zasedání měla v rámci možností probíhat ve vlastních prostorách orgánů a institucí, neboť jejich přínos neospravedlňuje tak vysoké náklady;

26. očekává, že Soudní dvůr bude i nadále hledat nové možnosti interní součinnosti, zejména v oblasti překladů a tlumočení;

27. znovu žádá, aby byl plán jednání Soudního dvora připojován k výroční zprávě o činnosti příslušného roku jako příloha;

28. doporučuje stanovit určitá objektivní kritéria pro definování nepřiměřených prodlení při vydávání rozsudků;

29. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy, které k Unii přistoupily po roce 2004, nejsou zastoupeny ve vrcholném vedení orgánu; znovu opakuje, že je třeba zajistit větší zeměpisnou vyváženost na všech úrovních správy;

30. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem žen ve vedoucích pozicích Soudního dvora (70 % – 30 %); požaduje, aby byl zaveden plán rovných příležitostí, zejména pokud jde o řídící pozice, s cílem vyřešit tuto nerovnováhu co nejdříve;

31. bere na vědomí, že pravidla uplatňovaná Soudním dvorem pro využívání služebních automobilů k soukromým účelům jsou podobná příslušným pravidlům ostatních orgánů; zastává názor, že tato pravidla je třeba aktualizovat, aby byly sníženy náklady, zejména pokud jde o využívání automobilů k soukromým účelům;

32. vyzývá Soudní dvůr, aby snížil počet služebních automobilů, které mají k dispozici členové a zaměstnanci, a podal Parlamentu zprávu o dosažených úsporách; zastává názor, že v souvislosti s tím bude nutné revidovat pracovní místa řidičů; upozorňuje na to, že rozšířené soukromé služby řidičů hradí daňoví poplatníci Unie;

33. domnívá se, že by Soudní dvůr měl více dbát na environmentální aspekty tím, že bude dále rozvíjet stávající opatření týkající se snižování emisí a více zohledňovat environmentální kritéria při zadávání zakázek;

34. bere na vědomí závazek Soudního dvora k dalšímu zdokonalování svého systému včasného monitorování a kontroly postupů pro přijímání nových pracovníků a zadávání veřejných zakázek; podporuje Soudní dvůr, aby i nadále sledoval spravování příspěvků a zlepšoval svou úroveň výkonnosti;

35. považuje počet smluv uzavřených na základě vyjednávacího řízení za poměrně vysoký; žádá, aby byl podrobně informován o důvodech, na nichž se tato rozhodnutí zakládají;

36. vyzývá Soudní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnoval do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byl vyšetřován tento orgán nebo některá z osob, která pro něj pracuje;

37. bere na vědomí, že je k výroční zprávě o činnosti připojena politika Soudního dvora v oblasti nemovitostí;

38. s uspokojením konstatuje, že Soudní dvůr vypracoval důkladnou a podrobnou výroční zprávu o činnosti a zahrnul do ní podrobné informace o řízení lidských zdrojů, jak Parlament požadoval;

39. je znepokojen zpožděním v přijímání vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá Soudní dvůr, aby je bez dalších prodlev zavedl.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. L 66, 8.3.2013.

(2)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí