Procedure : 2014/2080(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0111/2015

Indgivne tekster :

A8-0111/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0124

BETÆNKNING     
PDF 144kWORD 67k
31.3.2015
PE 539.743v02-00 A8-0111/2015

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen

(2014/2080(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen

(2014/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0111/2015),

1.      meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen

(2014/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen,

–       der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 26. februar som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om "whistleblowing",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0111/2015),

1.      noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler for så vidt angår Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen");

2.      finder det glædeligt, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.      noterer sig, at Domstolens samlede bevillinger beløb sig til 354 880 000 EUR i 2013 (348 300 000 i 2012), og at udnyttelsesgraden var 96,3 %; beklager nedgangen i udnyttelsesgraden i 2013 sammenlignet med 2012, hvor den var på 98,6 %;

4.      noterer sig, at den lavere udnyttelsesgrad kan skyldes, at de oprindelige bevillinger for 2013 havde medtaget den foreslåede tilpasning af vederlag og pensioner til et samlet beløb på næsten 6 000 000 EUR, mens Rådet i sidste ende ikke bevilgede en tilpasning; påpeger, at baggrunden for den uventede afgørelse vedrørende lønreguleringen ikke længere er gældende, efter at der blev indgået aftale om en ny tjenestemandsvedtægt i 2014;

5.      understreger imidlertid, at Domstolens budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer tilknyttet institutionen; noterer sig den begrundelse for faldet i udnyttelsesgraden, som er anført i Domstolens årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret 2013;

6.      noterer sig, at Domstolen afsluttede 701 sager i 2013 (595 afsluttede sager i 2012), fik indbragt 699 nye sager (632 i 2012), herunder 450 appelsager og præjudicielle forelæggelser; godkender de positive statistiske resultater og finder, at der på trods af det gode resultat fortsat er plads til forbedring;

7.      noterer sig, at Retten i 2013 modtog 790 nye sager, behandlede 702 sager og havde 1325 verserende sager, hvilket udgør en generel stigning i antallet af sager sammenlignet med 2012; konstaterer ligeledes, at sagernes varighed er faldet en anelse; påpeger, at oprettelsen af en niende afdeling ikke bidrog til en forbedring af Rettens effektivitet, men gentager ikke desto mindre, at det er nødvendigt at styrke Rettens menneskelige ressourcer;

8.      noterer sig, at antallet af nye sager ved Retten for EU-personalesager faldt, og at antallet af verserende og afsluttede sager steg sammenlignet med 2012; mener på trods af de ringe resultater ikke, at afskaffelse af Retten for EU-personalesager er en passende løsning til at håndtere Rådets langvarige blokering;

9.      er af den opfattelse, at der fortsat er plads til forbedring inden for de eksisterende ressourcer, der er til rådighed for Domstolen; understreger, at de interne reformer, som blev gennemført i 2013, navnlig oprettelsen af en ny afdeling i Retten og den nye generaladvokat, samt reformen af Domstolens forretningsorden, især på områderne sprog og IT-anvendelse, og andre tillægsreglementer, har bidraget til visse positive ændringer af systemet, som har tilladt en bedre ressourceoptimering; opfordrer Domstolen til at fortsætte arbejdet i denne retning;

10.    anbefaler oprettelsen af en ny forvaltningsstruktur for institutionen, hvorved de retlige funktioner adskilles klarere fra de administrative og i højere grad er i overensstemmelse med artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, således at dommere ikke længere risikerer at skulle træffe afgørelser i forbindelse med klager med henblik på prøvelse af beslutninger, som deres instans har været direkte involveret i;

11.    minder om, at Domstolen i sit svar på dechargebeslutningen for 2012 angiver, at afholdelse af flere høringer og afsigelse af flere domme ikke ville øge produktiviteten væsentligt; påpeger, at Domstolen imidlertid anmodede om en forøgelse af antallet af dommere; opfordrer indtrængende Domstolen til at anmode om en ekstern peerevaluering med henblik på at få stillet eksterne instrumenter til rådighed for at identificere mulige løsninger på de problemer, Domstolen har gjort opmærksom på;

12.    understreger den særlige betydning af respekten for flersprogethed i Domstolen, idet den ikke blot skal sikre lige adgang til Domstolens retspraksis men også sikre lige muligheder for de parter, der er involverede i en sag ved Domstolen;

13.    beklager de utilstrækkelige oplysninger, der er modtaget under dechargeproceduren vedrørende listen over de eksterne aktiviteter, dommerne udøver; anmoder Domstolen om på sit websted at offentliggøre en fortegnelse, der indeholder detaljerede oplysninger om hver enkelt dommers eksterne aktiviteter;

14.    anmoder Domstolen om i forbindelse med de to pensionerede tjenestemandsansatte oversættere, som blev tildelt oversættelseskontrakter, at fremlægge en rapport som gør det muligt at kontrollere, om situationen er i overensstemmelse med kravene i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, både for så vidt angår interessekonflikter og vederlag;

15.    opfordrer Domstolen til at overveje en konsolidering af Domstolens justitskontorer til et enkelt justitskontor for at sikre en bedre koordinering af de proceduremæssige foranstaltninger mellem domstolene;

16.    noterer sig de forbedringer, der er foretaget for så vidt angår applikationen e-Curia; medgiver, at applikationen endnu ikke har nået sit fulde potentiale; henstiller, at Domstolen udarbejder en plan for at tilskynde alle medlemsstater til at anvende applikationen;

17.    erfarer, at projektet om elektronisk offentliggørelse af Samling af Afgørelser blev indført i 2013 for at erstatte Samling af Afgørelser i papirudgave; mener, at dette projekt kunne have været gennemført tidligere;

18.    er af den opfattelse, at Domstolen i betragtning af de oplysninger, der er indeholdt i den årlige aktivitetsrapport, kan reducere antallet af papirkopier yderligere uden at underminere sit ansvar;

19.    opfordrer Domstolen til, eftersom denne gennemførte sin første direkte webstreaming i 2013, at udnytte denne teknologi yderligere og udvide anvendelsen til arbejdsrelaterede spørgsmål;

20.    anerkender, at kvaliteten af tolkningen ved Domstolen er af afgørende betydning, og at det ikke er muligt at regulere antallet af høringer; mener imidlertid, at en mere effektiv planlægning af tidsplanen for høringerne er mulig; forslår, at Domstolen inden for rammerne af sine interinstitutionelle forbindelser kigger efter andre institutioners bedste praksis i denne henseende;

21.    bemærker Domstolens praksis med at prioritere anvendelsen af interne ressourcer, især for så vidt angår oversættelsestjenesterne; forstår vanskelighederne ved at finde visse sprogkombinationer, hvor oversætterne også har juridisk sagkundskab; er imidlertid dybt bekymret over det meget høje antal uudnyttede bevillinger - 2 200 000 EUR - der er afsat til freelanceoversættelse; mener derfor, at outsourcing, om nødvendigt, også bør resultere i yderligere besparelser;

22.    opfordrer Domstolen til at overveje at indføre et oversættelsessystem med oversættelse "efter anmodning" for specifikke sager og til oftere at anvende teknologibaserede oversættelsesværktøjer;

23.    opfordrer Domstolen til fra sag til sag at vurdere nødvendigheden af oversættelse, hvis det er af begrænset relevans for EU-borgerne;

24.    bemærker med bekymring de meget store indbyrdes forskelle i de forskellige EU-institutioners oversættelsesomkostninger; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe for oversættelse til at indkredse årsagerne til de nævnte forskelle og til at foreslå løsninger for at rette op på denne ubalance og opnå en harmonisering af oversættelsesomkostningerne, idet der udøves den største respekt for kvaliteten og den sproglige mangfoldighed; bemærker derfor, at arbejdsgruppen bør relancere et samarbejde mellem institutionerne med henblik på at udveksle bedste praksis og resultater samt indkredse de områder, hvor samarbejdet eller aftalerne mellem institutionerne kan styrkes; bemærker, at arbejdsgruppen ligeledes bør sigte mod at udvikle en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostningerne, som alle institutionerne kan anvende, med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af disse omkostninger; bemærker, at arbejdsgruppen bør fremlægge disse resultater inden udgangen af 2015; opfordrer alle institutionerne til at deltage aktivt i den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejde; minder i denne forbindelse om den grundlæggende betydning af respekt for flersprogethed i EU-institutionerne for at sikre ligebehandling af og lige muligheder for alle Unionens borgere;

25.    mener, at udgifterne til "udedage" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer generelt, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

26.    forventer, at Domstolen fortsat søger nye interne synergier, navnlig inden for oversættelse og tolkning;

27.    gentager sin anmodning om, at dagsordenen for Domstolens generalforsamlinger vedlægges som bilag til den årlige aktivitetsrapport for det relevante år;

28.    anbefaler, at der fastsættes visse objektive kriterier for at definere, hvornår der er tale om unødig forsinkelse i forbindelse med domsafsigelser;

29.    beklager, at de medlemsstater, som er tiltrådt Unionen efter 2004, ikke er repræsenteret i institutionens øverste ledelse; gentager, at det er nødvendigt med større geografisk balance på alle forvaltningsniveauer;

30.    giver udtryk for sin bekymring over manglen på kvinder i beslutningstagende poster i Domstolen (70 % - 30 %); anmoder om, at der iværksættes en plan for lige muligheder, navnlig med hensyn til ledende stillinger, med henblik på så hurtigt som muligt at få rettet op på denne ubalance;

31.    konstaterer, at de regler, som Domstolen anvender vedrørende privat anvendelse af tjenestevogne, svarer til dem, der anvendes i andre institutioner; mener, at disse regler bør opdateres med henblik på at nedbringe omkostningerne, navnlig når det drejer sig om privat anvendelse;

32.    opfordrer Domstolen til at reducere det antal af tjenestevogne, der er til rådighed for medlemmerne og personalet og at underrette Parlamentet om besparelserne; mener derfor, at en revision af tildelingen af chaufførstillinger vil være nødvendig; påpeger, at omkostningerne i forbindelse med chaufførernes udvidede private tjenesteydelser afholdes af Unionens skatteydere;

33.    mener, at Domstolen bør forbedre sit miljømæssige engagement ved yderligere at udvikle eksisterende foranstaltninger til reducering af emissioner og ved at lade miljømæssige kriterier indgå i forbindelse med udbudsprocedurer;

34.    noterer sig Domstolens forpligtelse til fortsat at forbedre sit system til rettidig overvågning og kontrol af ansættelses- og udbudsprocedurer; støtter Domstolens fortsatte bestræbelser på at overvåge forvaltningen af godtgørelser og at forbedre dens resultater;

35.    finder, at antallet af kontrakter, der er indgået under udbud med forhandling, er temmelig højt; kræver at blive underrettet grundigt om årsagerne til disse beslutninger;

36.    opfordrer Domstolen til i overensstemmelse med eksisterende regler om fortrolighed og databeskyttelse i sine årlige aktivitetsrapporter at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede OLAF-sager, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

37.    noterer sig Domstolens bygningspolitik, der er vedlagt den årlige aktivitetsrapport;

38.    noterer sig med tilfredshed, at Domstolen har udarbejdet en grundig og detaljeret årlig aktivitetsrapport, og at den har inkluderet tilbundsgående oplysninger om forvaltningen af dens menneskelige ressourcer, således som Parlamentet har anmodet om;

39.    er bekymret over den forsinkede vedtagelse af de interne regler om whistleblowing; opfordrer Domstolen til at gennemføre disse uden yderligere forsinkelser;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.

(4)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik