Izvješće - A8-0111/2015Izvješće
A8-0111/2015

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije

31.3.2015 - (2014/2080(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki


Postupak : 2014/2080(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0111/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0111/2015
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije

(2014/2080(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.[1],

–       uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)[2],

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija[3],

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti poslovnih knjiga te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora u funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.      daje razrješnicu tajniku Suda Europske unije za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2013;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.        nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Uredu Europskog ombudsmana, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije

(2014/2080(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije,

–       uzimajući u obzir odluku Europske ombudsmanice od 26. veljače o zaključenju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o prijavljivanju nepravilnosti,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene nikakve znatne slabosti u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija povezanima s ljudskim resursima i nabavom za Sud Europske unije („Sud”);

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo materijalnih grešaka;

3.  primjećuje da su odobrena sredstva Suda u 2013. iznosila 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR u 2012.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 96,3 %; žali zbog smanjenja stope korištenja u 2013. u odnosu na stopu od 98,6 % u 2012.;

4.  napominje da se niža stopa izvršenja proračuna može pripisati tome da su početna odobrena sredstva za 2013. uključivala predloženo usklađivanje mirovina i plaća u ukupnom iznosu od gotovo 6 000 000 EUR, ali da Vijeće to usklađivanje na kraju nije odobrilo; ističe da, nakon dogovora o novom Pravilniku o osoblju sklopljenog 2014., razlozi neočekivane presude o usklađenju plaća nisu više primjenjivi;

5.  naglašava, međutim, da je proračun Suda u potpunosti administrativne naravi i da se veliki iznos upotrebljava za rashode povezane s osobama koje rade za instituciju; uzima na znanje opravdanje za smanjenje stope korištenja navedeno u godišnjem izvješću o radu Suda za financijsku godinu 2013.;

6.  primjećuje da je Sud u 2013. zaključio 701 predmet (595 zaključenih predmeta u 2012.), da je pred njim pokrenuto 699 novih predmeta (632 u 2012.), uključujući 450 žalbi i zahtjeva za odluku o prethodnom pitanju; podržava pozitivne statističke rezultate i smatra da unatoč dobrim ishodima i dalje ima prostora za napredak;

7.  prima na znanje da je u 2013. Opći sud zaprimio 790 novih predmeta, obradio 702 predmeta i imao 1325 predmeta u tijeku, što predstavlja ukupno povećanje broja postupaka u odnosu na 2012. godinu; primjećuje i da se trajanje postupaka neznatno smanjilo; ističe da stvaranje devetog vijeća nije pridonijelo povećanju učinkovitosti Općeg suda u 2013., no neovisno o tome ponovno izražava svoje stajalište da je Općem sudu potrebno pojačanje u području ljudskih resursa;

8.  primjećuje da je u odnosu na 2012. godinu u 2013. na Službeničkom sudu smanjen broj novih predmeta te povećan broj predmeta u tijeku i zaključenih predmeta; smatra da, unatoč lošim rezultatima, ukidanje Službeničkog suda nije primjereno rješenje za suočavanje s dugotrajnom blokadom Vijeća;

9.  smatra da i dalje postoji prostor za napredak u okviru postojećih sredstava koje Sud ima na raspolaganju; naglašava da se unutarnjim reformama provedenima 2013., to jest stvaranjem novog vijeća Općeg suda i uvođenjem funkcije još jednog nezavisnog odvjetnika, kao i revizijom poslovnika kojim je uređeno djelovanje Suda Europske unije, posebno u području jezika i uporabe tehnologije, kao i drugim dopunskim pravilima, doprinijelo pozitivnim promjenama sustava kojima je omogućen napredak u vezi s optimizacijom resursa; potiče Sud da nastavi s primjenom toga pristupa;

10. predlaže reorganizaciju strukture institucije na način da se na jasniji način odijele zakonodavne i upravne funkcije kako bi se ona u većoj mjeri uskladila s člankom 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i kako suci više ne bi morali odlučivati o žalbama protiv akata koji izravno uključuju njihova tijela;

11. podsjeća na to da je u odgovoru na Rezoluciju o razrješnici za 2012. Sud ukazao na to da se produktivnost neće znatno poboljšati većim brojem sudskih rasprava i presuda; ističe da je, s druge strane, Sud zatražio povećanje broja sudaca; poziva Sud da zatraži vanjsku stručnu reviziju kako bi raspolagao vanjskim instrumentima za utvrđivanje mogućih rješenja za probleme na koje je upozorio Revizorski sud;

12. ističe da je iznimno važno da Sud poštuje višejezičnost s obzirom na to da mora jamčiti ne samo jednak pristup sudskoj praksi Suda nego i jednake mogućnosti za sve strane koje se spore pred Sudom;

13. izražava žaljenje zbog nedostatnih informacija koje je zaprimio tijekom proračunskog postupka u vezi s popisom vanjskih aktivnosti sudaca; traži od Suda da na svojoj internetskoj stranici objavi registar koji će sadržavati detaljne informacije o vanjskim aktivnostima svakog suca;

14. poziva Sud da u slučaju dvaju umirovljenih prevoditelja koji su dobili ugovore za prevođenje podnese izvješće na temelju kojega će se utvrditi je li s gledišta sukoba interesa i plaćanja sve u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije;

15. traži od Suda da razmotri mogućnost objedinjenja registara Suda u jedan registar kako bi se zajamčila bolja koordinacija postupaka među sudovima;

16. uzima na znanje napretke postignute u vezi s aplikacijom e-Curia; priznaje da aplikacija još uvijek nije ostvarila svoj puni potencijal; preporučuje da Sud uspostavi plan za poticanje svih država članica na njezinu uporabu;

17. prihvaća da pokretanje projekta digitalnih izvješća sudske prakse u 2013. zamijeni papirnata izvješća sudske prakse; mišljenja je da se taj projekt mogao ranije provesti;

18. smatra da Sud, uzimajući u obzir podatke dostavljene u godišnjem izvješću o radu, može dodatno smanjiti broj papirnatih primjeraka, a da pritom ne umanji važnost svoje odgovornosti;

19. potiče Sud, s obzirom na to da je on 2013. održao svoje prvo emitiranje uživo na internetu u 2013., da u većoj mjeri upotrebljava tehnologiju i proširi njezinu primjenu na područja povezana s radom Suda;

20. priznaje da je kvaliteta usmenog prevođenja na Sudu od ključne važnosti te da nije moguće kontrolirati broj saslušanja; smatra, međutim, da je moguće učinkovitije planiranje rasporeda saslušanja; predlaže da Sud u svojim međuinstitucionalnim odnosima traži najbolje prakse koje su po tom pitanju provele ostale institucije;

21. zapaža politiku davanja prednosti uporabi unutarnjih resursa Suda, osobito u okviru prevoditeljskih usluga; razumije teškoće u pronalaženju nekih jezičnih kombinacija sa stručnošću u području prava; izražava duboku zabrinutost zbog vrlo visokih iznosa neiskorištenih odobrenih sredstava, točnije 2 200 000 EUR, dodijeljenih za prijevode vanjskih suradnika; stoga smatra da će se dodjeljivanjem prijevoda vanjskim suradnicima, ako to bude potrebno, ostvariti dodatne uštede;

22. traži od Suda da razmotri provedbu sustava prijevoda „na zahtjev” za posebne predmete te da češće upotrebljava prevoditeljske alate koji se temelje na tehnologiji;

23. traži od Suda da za svaki primjer posebno provjeri postoji li potreba za prijevodom u slučajevima kada sadržaj ima tek ograničen utjecaj na građane;

24. sa zabrinutošću primjećuje goleme razlike u pogledu troškova prijevoda u različitim institucijama Unije; slijedom toga traži da međuinstitucionalna radna skupina za prevođenje utvrdi zbog čega dolazi do tih razlika i da predloži rješenja kojima bi se moglo stati na kraj postojećoj neravnoteži kao i da uskladi troškove prijevoda koji će se temeljiti na punom poštovanju kvalitete i jezične raznolikosti; uzimajući navedeno u obzir, primjećuje da bi ta radna skupina trebala pokrenuti ponovnu suradnju među institucijama u cilju razmjene najboljih primjera praksi i rezultata te utvrđivanja onih područja na kojima bi se suradnja ili sporazumi među institucijama mogli ojačati; napominje da bi se radna skupina također trebala usredotočiti na uspostavu jedinstvene metodologije predstavljanja troškova prijevoda kojom bi se mogle služiti sve institucije kako bi se pojednostavila analiza i usporedba tih troškova; napominje da bi radna skupina trebala predstaviti postignute rezultate prije kraja 2015.; poziva sve institucije da aktivno sudjeluju u radu međuinstitucionalne radne skupine za prevođenje; u tom smislu podsjeća na iznimnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije jer se njome svim građanima Unije jamči jednako postupanje i jednake mogućnosti;

25. smatra da se u razdoblju kriza i rezova u proračunu općenito moraju smanjiti troškovi vanjskih zasjedanja osoblja institucija Unije i da bi se zasjedanja trebala održavati, ako je to moguće, samo u prostorima institucija jer dodana vrijednost koja proizlazi iz tih njih ne opravdava tako visoke troškove;

26. očekuje da će Sud nastaviti tragati za novim internim sinergijama, posebice u područjima pismenog i usmenog prevođenja;

27. ponavlja zahtjev da se dnevni red zasjedanja Suda uključi kao prilog u godišnje izvješće o radu za odgovarajuću godinu;

28. preporučuje uspostavu nekih objektivnih kriterija za utvrđivanje prekomjernog kašnjenja u razdoblju donošenja presuda;

29. žali zbog toga što države članice koje su pristupile Uniji nakon 2004. nisu zastupljene na najvišoj upravljačkoj razini institucije; ponavlja potrebu za boljom zemljopisnom uravnoteženosti na svim razinama unutar administracije;

30. izražava zabrinutost zbog manjka žena na odgovornim položajima na Sudu (70 % – 30 %); poziva na uvođenje plana jednakih mogućnosti, posebno kada je riječ o rukovodećim položajima, kako bi se što je prije moguće riješio problem te neravnoteže;

31. uzima na znanje da su pravila koja Sud primjenjuje, a kojima se uređuje privatna uporaba službenih automobila, slična onima koja se primjenjuju u ostalim institucijama; mišljenja je da se ta pravila trebaju ažurirati kako bi se smanjili troškovi, prije svega u slučaju privatne uporabe;

32. poziva Sud da smanji broj službenih automobila koji stoje na raspolaganju članovima i osoblju i da o ostvarenim uštedama izvijesti Parlament; mišljenja je da će stoga biti potrebno revidirati dodjeljivanje dužnosti vozačima; ističe da trošak opsežnih privatnih usluga koje pružaju vozači snose porezni obveznici Unije;

33. smatra da bi Sud trebao unaprijediti svoj ekološki angažman daljnjim razvijanjem postojećih mjera za smanjenje emisija i uključivanje ekoloških kriterija u javnu nabavu;

34. prima na znanje predanost Suda daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i nadzor postupaka zapošljavanja i javne nabave; podupire Sud u stalnim naporima koje poduzima pri praćenju i upravljanju u vezi s naknadama i pri poboljšanju vlastite učinkovitosti;

35. smatra da je broj ugovora sklopljenih na temelju pregovaračkog postupka prilično visok; traži da ga se detaljno obavijesti o razlozima za te odluke;

36. poziva Sud da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uvrsti rezultate i posljedice zaključenih predmeta OLAF-a u kojima je predmet istrage bila institucija ili bilo koji pojedinac koji je u njoj zaposlen;

37. uzima na znanje politiku Suda o upravljanju nekretninama priloženu godišnjem izvješću o radu;

38. sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da je Sud pripremio sveobuhvatno i iscrpno godišnje izvješće o radu i da je u njega uključio dubinske informacije o svojem upravljanju ljudskim resursima, kako je Parlament zatražio.

39. izražava zabrinutost zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o prijavljivanju nepravilnosti; poziva Sud da bez daljnje odgode provede ta pravila.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

  • [1]  SL L 66, 08.03.13.
  • [2]  SL C 403, 13.11.14., str. 1.
  • [3]  SL C 398, 12.11.14., str. 1.
  • [4]  SL C 403, 13.11.14., str. 128.
  • [5]  SL L 248, 16.09.02., str. 1.
  • [6]  SL L 298, 26.10.12., str. 1.