SPRAWOZDANIE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

31.3.2015 - (2014/2080(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki


Procedura : 2014/2080(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0111/2015
Teksty złożone :
A8-0111/2015
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

(2014/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013[1],

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)[2],

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji[3],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[4], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[6], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2015),

1.      udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.        zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

(2014/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości,

–       uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego zamykającą dochodzenie z własnej inicjatywy nr OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2015),

1.   zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych słabych punktów w objętych audytem obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”);

2.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne i inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.   zauważa, że w 2013 r. środki Trybunału Sprawiedliwości wyniosły 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR w 2012 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 96,3%; wyraża ubolewanie z powodu niższego wskaźnika wykonania w 2013 r. w porównaniu z wartością 98,6%, jaką Trybunał osiągnął w 2012 r.;

4.   zauważa, że niższy poziom wykonania można przypisać faktowi, że pierwotne środki na 2013 r. uwzględniały proponowane dostosowanie wysokości wynagrodzeń i emerytur na łączną kwotę niemal 6 000 000 EUR, lecz Rada nie udzieliła ostatecznie zgody na żadne dostosowanie; wskazuje na to, że przyczyny leżące u podstaw nieoczekiwanego wyroku w sprawie dostosowania wynagrodzeń nie mają już zastosowania w związku z osiągniętym w 2014 r. porozumieniem w sprawie nowego Regulaminu Pracowniczego;

5.   podkreśla jednak, że budżet Trybunału Sprawiedliwości jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji; przyjmuje do wiadomości uzasadnienie spadku wskaźnika wykonania, jakie podano w rocznym sprawozdaniu z działalności Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2013;

6.   zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2013 r. 701 spraw (tymczasem w 2012 r. liczba zakończonych spraw wyniosła 595) oraz, że wszczęto przed Trybunałem 699 nowych spraw (w 2012 r. 632), w tym 450 odwołań i odesłań prejudycjalnych; zatwierdza pozytywne wyniki statystyczne, uważa jednak, że pomimo dobrych wyników, sytuacja nadal wymaga poprawy;

7.   zauważa, że w 2013 r. do Sądu wpłynęło 790 nowych spraw, a 702 sprawy zostały rozpatrzone, podczas gdy w toku jest 1325 spraw, co oznacza ogólny wzrost liczby postępowań w stosunku do 2012 r.; zauważa również, że czas trwania postępowań nieznacznie się skrócił; zauważa, że utworzenie dziewiątej izby nie przyczyniło się w 2013 r. do poprawy skuteczności Sądu, niemniej jednak ponownie podkreśla swoje zdanie, iż niezbędne jest zasilenie zasobów ludzkich Trybunału;

8.   zauważa, że w 2013 r. liczba nowych spraw wniesionych przed Sąd do spraw Służby Publicznej zmalała w stosunku do 2012 r., natomiast wzrosła liczba toczących się przed nim spraw i spraw zakończonych; uważa, że pomimo tych niezadowalających wyników zniesienie Sądu do spraw Służby Publicznej nie jest właściwym rozwiązaniem wobec długotrwałego blokowania ze strony Rady;

9.   uważa, że sytuacja w obrębie istniejących środków będących do dyspozycji Trybunału Sprawiedliwości nadal wymaga poprawy; podkreśla, że wewnętrzne reformy wdrożone w 2013 r., zwłaszcza utworzenie nowej izby w Sądzie i ustanowienie nowego rzecznika generalnego, a także reforma Regulaminu regulującego funkcjonowanie Trybunału, zwłaszcza w obszarze językowym i informatycznym, i innych przepisów uzupełniających, przyczyniły się do pozytywnych zmian systemu, które umożliwiły poprawę w zakresie optymalizacji zasobów; zachęca Trybunał Sprawiedliwości do kontynuowania prac w tym kierunku;

10. zaleca reorganizację instytucji w taki sposób, aby lepiej oddzielić funkcje prawne i administracyjne, tak aby struktura instytucji była bardziej zgodna z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, a sędziowie nie musieli orzekać w sprawach odwołań od aktów, w których udział brały bezpośrednio ich instancje;

11. przypomina, że w odpowiedzi na rezolucję w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, iż większa liczba rozpraw i wyroków nie zwiększy w znaczny sposób produktywności; zauważa, że z drugiej strony Trybunał wystąpił z wnioskiem o zwiększenie liczby sędziów; wzywa Trybunał Sprawiedliwości do zlecenia zewnętrznej oceny wzajemnej, aby uzyskać zewnętrzne instrumenty w celu wskazania ewentualnych rozwiązań problemów podniesionych przez Trybunał Sprawiedliwości;

12. podkreśla wyjątkowe znaczenie poszanowania wielojęzyczności w Trybunale Sprawiedliwości, jako że musi nie tylko gwarantować równość w dostępie do orzecznictwa Trybunału, ale również równość szans stron sporu przed Trybunałem;

13. ubolewa nad niewystarczającą ilością otrzymanych w trakcie procedury udzielania absolutorium informacji o wykazie działań zewnętrznych sędziów; zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o opublikowanie na swojej stronie internetowej wykazu zawierającego szczegółowe informacje o działaniach zewnętrznych każdego sędziego;

14. zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości, aby w odniesieniu do dwóch tłumaczy na emeryturze, którym udzielono zamówienia na tłumaczenia, przedstawił sprawozdanie umożliwiające sprawdzenie, czy sytuacja ta jest zgodna z wymogami Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej zarówno pod kątem konfliktu interesów, jak i wynagrodzenia;

15. zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o konsolidację archiwów Trybunału Sprawiedliwości w celu utworzenia jednego archiwum, aby zapewnić lepszą koordynację czynności procesowych sądów;

16. zauważa postępy poczynione w obrębie programu e-Curia; zauważa, że program ten nie rozwinął jeszcze w pełni swojego potencjału; zaleca, by Trybunał Sprawiedliwości ustanowił plan służący zachęcaniu wszystkich państw członkowskich do korzystania z tego programu;

17. zauważa uruchomienie w 2013 r. projektu cyfrowych zbiorów orzeczeń, które mają zastąpić wydawane w papierowej wersji zbiory orzeczeń; jest zdania, że ten projekt można było wdrożyć wcześniej;

18. uważa, że Trybunał Sprawiedliwości, uwzględniając dane podane w rocznym sprawozdaniu z działalności, może jeszcze bardziej zredukować liczbę papierowych egzemplarzy bez uszczerbku dla spoczywających na nim obowiązków;

19. mając na uwadze, że w 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzono transmisję internetową na żywo z Trybunału Sprawiedliwości, zachęca Trybunał Sprawiedliwości do korzystania z tej technologii w większym stopniu i do rozszerzenia jej zastosowań na zagadnienia związane z pracą;

20. uznaje, że wysoka jakość usług tłumaczeniowych w Trybunale Sprawiedliwości ma podstawowe znaczenie i że nie ma możliwości ograniczenia liczy rozpraw; uważa jednak, że bardziej skuteczne planowanie kalendarza rozpraw jest możliwe; sugeruje, by Trybunał poszukiwał w swoich stosunkach międzyinstytucjonalnych najlepszych praktyk stosowanych w tej dziedzinie w innych instytucjach;

21. zwraca uwagę na politykę Trybunału Sprawiedliwości polegającą na priorytetowym wykorzystywaniu zasobów wewnętrznych, zwłaszcza w dziedzinie usług tłumaczeniowych; rozumie trudności związane ze znalezieniem określonych kombinacji językowych popartych znajomością kwestii prawnych; jest jednak głęboko zaniepokojony bardzo wysoką kwotą niewykorzystanych środków (2 200 000 EUR) przyznanych na tłumaczenia zewnętrzne; uważa zatem, że zlecanie na zewnątrz, w razie potrzeby, powinno również skutkować dalszymi oszczędnościami;

22. zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o rozważenie wdrożenia systemu tłumaczenia „na żądanie” w konkretnych sytuacjach oraz o bardziej systematyczne korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych opierających się na właściwych technologiach;

23. zwraca się do Trybunału o sprawdzanie w każdym przypadku, czy istnieje konieczność tłumaczenia pisemnego, jeśli dana sprawa nie jest wielce istotna dla obywateli Unii;

24. zauważa z zaniepokojeniem ogromne różnice w kosztach tłumaczeń między poszczególnymi instytucjami Unii; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń pisemnych, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; zauważa, że w związku z tym grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie tych kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 roku; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

25. uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone oraz, w miarę możliwości, posiedzenia te powinny być organizowane w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

26. oczekuje, że Trybunał Sprawiedliwości będzie w dalszym ciągu dążył do osiągnięcia wewnętrznych synergii, zwłaszcza w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych;

27. ponawia swój wniosek o ujmowanie w rocznym sprawozdaniu z działalności załącznika zawierającego harmonogramu posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości na dany rok;

28. zaleca ustanowienie szeregu obiektywnych kryteriów w celu zdefiniowania nadmiernych opóźnień w harmonogramie wydawania orzeczeń;

29. ubolewa nad faktem, że państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii po 2004 r. nie są reprezentowane w najwyższych kadrach kierowniczych instytucji; przypomina o potrzebie większej równowagi geograficznej na wszystkich szczeblach administracji;

30. wyraża zaniepokojenie nieobecnością kobiet na takich stanowiskach w Trybunale Sprawiedliwości, które wiążą się z odpowiedzialnością (70%–30%); wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

31. zauważa, że stosowane przez Trybunał Sprawiedliwości przepisy regulujące korzystanie z samochodów służbowych są zbliżone do tych stosowanych w innych instytucjach; jest zdania, że przepisy te powinny zostać uaktualnione w celu redukcji kosztów, zwłaszcza w zakresie korzystania z pojazdów do celów prywatnych;

32. wzywa Trybunał Sprawiedliwości do zmniejszenia liczby samochodów służbowych będących do dyspozycji członków i pracowników Trybunału oraz poinformowania Parlamentu o uzyskanych oszczędnościach; jest zdania, że niezbędny będzie przegląd przydziału stanowisk dla kierowców; zwraca uwagę, że koszty rozszerzonych prywatnych usług kierowców ponoszone są przez podatników UE;

33. uważa, że Trybunał Sprawiedliwości powinien zwiększyć swoje zobowiązania środowiskowe poprzez dalszy rozwój istniejących środków mających na celu zmniejszenie emisji, a także włączenie kryteriów związanych z ochroną środowiska do procesu udzielania zamówień;

34. odnotowuje podjęte przy Trybunał Sprawiedliwości zobowiązanie do dalszego udoskonalania systemu terminowego monitorowania i kontroli procedur rekrutacji i postępowań o udzielenie zamówienia; wspiera Trybunał Sprawiedliwości w działaniach służących dalszemu monitorowaniu zarządzania dodatkami i poprawie jego wydajności;

35. uważa, że liczba umów zawartych w procedurze negocjacyjnej jest dość wysoka; wnosi o przekazanie mu wyczerpujących informacji o przyczynach leżących u podstaw tych decyzji;

36. wzywa Trybunał Sprawiedliwości, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniał, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych, wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jej pracownik;

37. przyjmuje do wiadomości informacje o polityce Trybunału Sprawiedliwości w zakresie nieruchomości dołączone do rocznego sprawozdania z działalności;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości przygotował gruntowne i szczegółowe roczne sprawozdanie z działalności i umieścił w nim pogłębione informacje o zarządzaniu personelem, zgodnie z prośbą Parlamentu;

39. jest zaniepokojony opóźnieniem przyjęcia wewnętrznych przepisów w sprawie informowania o nieprawidłowościach; wzywa Trybunał Sprawiedliwości do ich wdrożenia bez dalszej zwłoki.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

  • [1]  Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
  • [2]  Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.
  • [4]  Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.
  • [5]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.