SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor

31.3.2015 - (2014/2080(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki


Postup : 2014/2080(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0111/2015
Predkladané texty :
A8-0111/2015
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor

(2014/2080(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013[1],

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)[2],

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2015),

1.   udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor

(2014/2080(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2015),

1.   s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov na základe svojej audítorskej práce dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.   konštatuje, že v roku 2013 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 96,3 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s mierou využitia 98,6 % v roku 2012;

4.   berie do úvahy nižšiu mieru plnenia, ktorú možno pripísať skutočnosti, že pôvodné rozpočtové prostriedky na rok 2013 zahŕňali navrhovanú úpravu miezd a dôchodkov v celkovej výške takmer 6 000 000 EUR, zatiaľ čo Rada nakoniec úpravy neschválila; upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

5.   zdôrazňuje však, že rozpočet Súdneho dvora je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii; berie na vedomie odôvodnenie zníženej miery využitia uvedené vo výročnej správe o činnosti Súdneho dvora za rozpočtový rok 2013;

6.   konštatuje, že Súdny dvor v roku 2013 uzavrel 701 vecí (595 uzavretých vecí v roku 2012) a bolo mu predložených 699 nových vecí (632 v roku 2012) vrátane 450 odvolaní a prejudiciálnych konaní; víta pozitívne štatistické výsledky a domnieva sa, že napriek dobrým výsledkom stále existuje priestor na zlepšenie;

7.   berie na vedomie, že v roku 2013 Všeobecný súd prijal 790 nových vecí, uzavrel 702 vecí a 1 325 vecí sa prerokúvalo, čo predstavuje všeobecné zvýšenie počtu konaní v porovnaní s rokom 2012; konštatuje tiež, že trvanie konaní sa mierne skrátilo; poukazuje na to, že vytvorenie deviatej komory neprispelo v roku 2013 k zvýšeniu efektívnosti Všeobecného súdu, ale napriek tomu opakuje svoje stanovisko, že Všeobecný súd potrebuje posilnenie v oblasti ľudských zdrojov;

8.   konštatuje, že Súd pre verejnú službu zaznamenal v roku 2013 menší počet nových vecí a väčší počet prerokúvaných a uzavretých vecí v porovnaní s rokom 2012; domnieva sa, že napriek týmto slabým výsledkom je zrušenie Súdu pre verejnú službu neprimeraným riešením v reakcii na dlhodobé obštrukcie Rady;

9.   domnieva sa, že stále existuje priestor na zlepšenie v rámci existujúcich prostriedkov, ktoré má Súdny dvor k dispozícii; zdôrazňuje, že vnútorné reformy vykonané v roku 2013, konkrétne vytvorenie novej komory Všeobecného súdu a nový generálny advokát, ako aj revízia rokovacieho poriadku Súdneho dvora, najmä v oblasti jazykov a využívania technológií, a iné doplnkové pravidlá, prispeli k pozitívnym zmenám v systéme, ktoré umožnili pokrok v optimalizácii zdrojov; vyzýva Súdny dvor, aby pokračoval v uplatňovaní tohto prístupu;

10. odporúča, aby bola inštitúcia reorganizovaná spôsobom, ktorý umožní lepšie oddelenie súdnych a administratívnych funkcií, čo je vo väčšom súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, aby sudcovia už nemohli rozhodovať o odvolaniach proti aktom, na ktorých sa priamo podieľajú ich príslušné inštitúcie;

11. pripomína, že Súdny dvor v reakcii na uznesenie o absolutóriu za rok 2012 naznačuje, že usporadúvanie väčšieho počtu vypočúvaní a vynášania rozsudkov by výrazne nezvýšilo produktivitu; poukazuje na to, že Súdny dvor na druhej strane požadoval zvýšenie počtu sudcov; naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby požiadal o externé partnerské hodnotenie v záujme získania externých nástrojov na určovanie možných riešení problémov, ktoré nastolil;

12. zdôrazňuje osobitný význam dodržiavania viacjazyčnosti na Súdnom dvore EÚ, čo má zaručiť nielen rovnosť v prístupe k judikatúre Súdneho dvora, ale aj rovnosť príležitostí strán v konaniach pred Súdnym dvorom;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas postupu udelenia absolutória mu neboli poskytnuté dostatočné informácie o zozname vonkajších činností, ktoré vykonávajú sudcovia; žiada Súdny dvor, aby na svojej domovskej stránke zverejnil register, ktorý obsahuje podrobné informácie o vonkajších činnostiach každého sudcu;

14. žiada Súdny dvor, aby v prípade dvoch úradníkov zamestnaných na pozícii prekladateľa, ktorí odišli do dôchodku a získali zákazky na preklad, predložil správu, ktorá umožní overiť, či táto situácia spĺňa požiadavky stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie, pokiaľ ide o konflikt záujmov a odmeňovanie;

15. žiada Súdny dvor, aby zvážil zlúčenie registrov Súdneho dvora do jedného registra s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu procedurálnych opatrení medzi súdmi;

16. berie na vedomie zlepšenia vykonané v aplikácii e-Curia; uznáva, že aplikácia ešte nedosiahla svoj plný potenciál; odporúča, aby Súdny dvor stanovil plán s cieľom podporiť všetky členské štáty, aby ju využívali;

17. berie na vedomie, že v roku 2013 sa začal projekt digitálnych zbierok judikatúry s cieľom nahradiť papierové zbierky judikatúry; zastáva názor, že tento projekt sa mohol zrealizovať aj skôr;

18. domnieva sa, že Súdny dvor môže vzhľadom na údaje uvedené vo výročnej správe o činnosti ďalej znižovať počet papierových kópií bez toho, aby to bolo v rozpore s jeho povinnosťami;

19. vzhľadom na to, že Súdny dvor v roku 2013 uskutočnil svoje prvé vysielanie naživo cez internet, vyzýva Súdny dvor, aby túto technológiu ďalej využíval a rozšíril jej využívanie na veci súvisiace s prácou;

20. uznáva, že kvalita tlmočenia na Súdnom dvore má zásadný význam a nie je možné kontrolovať počet vypočutí; domnieva sa však, že je možné efektívnejšie plánovanie kalendára vypočutí; navrhuje, aby Súdny dvor v rámci svojich medziinštitucionálnych vzťahov hľadal najlepšie postupy uplatňované v tejto oblasti inými inštitúciami;

21. berie na vedomie politiku Súdneho dvora, v rámci ktorej sa uprednostňuje využívanie vnútorných zdrojov, najmä v rámci prekladateľských služieb; chápe ťažkosti s nájdením niektorých jazykových kombinácií s odborným právnym vzdelaním; je však hlboko znepokojený veľmi vysokými nevyužitými rozpočtovými prostriedkami (2 200 000 EUR) pridelenými na externý preklad; domnieva sa preto, že prípadné zadávanie prekladov externým prekladateľom by takisto mohlo viesť k ďalším úsporám;

22. vyzýva Súdny dvor, aby posúdil možnosť uplatňovania systému prekladu „na požiadanie“ v špecifických prípadoch a častejšie využíval prekladateľské nástroje založené na technológiách;

23. žiada Súdny dvor, aby v jednotlivých prípadoch overoval nevyhnutnosť prekladu, ak je dôležitosť pre občanov EÚ obmedzená;

24. so znepokojením konštatuje, že existujú obrovské rozdiely v nákladoch na preklad pre rôzne inštitúcie Únie; žiada preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby určila príčiny týchto rozdielov a navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a dosiahnutie harmonizácie nákladov na preklad, pričom sa zaručí úplné zachovanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou konštatuje, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami v záujme spoločného využívania najlepších postupov a výsledkov, ako aj určenia oblastí, v ktorých možno posilniť spoluprácu alebo dohody medzi inštitúciami; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, v záujme zjednodušenia analýzy a porovnávania nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; žiada všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnostiach medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

25. domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov vo všeobecnosti sa musia znížiť náklady na výjazdové zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali uskutočňovať pokiaľ možno vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorú prinášajú, neodôvodňuje takéto vysoké náklady;

26. očakáva, že Súdny dvor bude naďalej hľadať nové vnútorné synergie, najmä v oblasti prekladu a tlmočenia;

27. opätovne žiada, aby bol program schôdzí Súdneho dvora začlenený ako príloha do výročnej správy o činnosti za príslušný rok;

28. odporúča, aby sa stanovili určité objektívne kritériá na vymedzenie nadmerného oneskorenia pri vydávaní rozsudkov;

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004, nie sú zastúpené na vrcholovej riadiacej úrovni inštitúcie; opätovne zdôrazňuje potrebu väčšej geografickej rovnováhy na všetkých úrovniach administratívy;

30. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom žien v riadiacich funkciách Súdneho dvora (70 % – 30 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

31. berie na vedomie, že pravidlá, ktoré Súdny dvor uplatňuje na súkromné využívanie služobných vozidiel, sú podobné pravidlám, ktoré sa uplatňujú v iných inštitúciách; domnieva sa, že tieto pravidlá by sa mali aktualizovať s cieľom znížiť náklady, a to najmä v prípade súkromného využívania;

32. vyzýva Súdny dvor, aby zvážil zníženie počtu služobných vozidiel pre členov a zamestnancov a aby Parlamentu predložil správu o dosiahnutých úsporách; domnieva sa, že bude preto potrebná revízia pridelenia pracovných miest pre vodičov; upozorňuje na to, že rozšírené súkromné služby vodičov hradia daňovníci Únie;

33. domnieva sa, že Súdny dvor by mal zlepšiť svoje úsilie v oblasti životného prostredia prostredníctvom ďalšieho rozvoja existujúcich opatrení na znižovanie emisií a zahrnutie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania;

34. berie na vedomie záväzok Súdneho dvora pokračovať v zlepšovaní systému na včasné monitorovanie a kontrolu postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania; nabáda Súdny dvor, aby pokračoval v monitorovaní riadenia príspevkov a zlepšovaní svojej úrovne výkonnosti;

35. domnieva sa, že hodnota zmlúv uzatvorených na základe rokovacieho konania je pomerne vysoká; žiada, aby bol podrobne informovaný o dôvodoch týchto rozhodnutí;

36. vyzýva Súdny dvor, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

37. berie na vedomie politiku Súdneho dvora v oblasti budov pripojenú k výročnej správe o činnosti;

38. s uspokojením konštatuje, že Súdny dvor vypracoval dôkladnú a podrobnú výročnú správu o činnosti a začlenil do nej podrobné informácie o riadení ľudských zdrojov, ako to požadoval Parlament;

39. je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva Súdny dvor, aby ich bezodkladne začal uplatňovať.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

  • [1]  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
  • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.