Postopek : 2014/2080(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0111/2015

Predložena besedila :

A8-0111/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0124

POROČILO     
PDF 145kWORD 86k
31.3.2015
PE 539.743v02-00 A8-0111/2015

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2014/2080(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2014/2080(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.      podeli razrešnico sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2014/2080(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije,

–       ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic OI/1/2014/PMC z dne 26. februarja 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo na lastno pobudo o prijavljanju nepravilnosti,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.     z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Sodišča Evropske unije;

2.     pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak;

3.     ugotavlja, da je proračun Sodišča Evropske unije v letu 2013 znašal 354.880.000 EUR (leta 2012 je znašal 348.300.000 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 96,3 %; obžaluje, da se je stopnja uporabe v letu 2013 zmanjšala, saj je v letu 2012 znašala 98,6 %;

4.      se zaveda, da je mogoče nižjo stopnjo izvrševanja pripisati temu, da je proračun za leto 2013 v začetku vseboval sredstva za predlagano prilagoditev plač in pokojnin v skupnem znesku skoraj 6.000.000 EUR, Svet pa nazadnje te prilagoditve ni odobril; poudarja, da razlogi, ki so privedli do nepričakovane sodbe o prilagoditvi plač, zaradi dogovora o novih kadrovskih predpisih v letu 2014 ne obstajajo več;

5.      poudarja, da je proračun Sodišča Evropske unije zgolj upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji; je seznanjen s pojasnilom iz letnega poročila o dejavnostih Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2013 o tem, zakaj se je stopnja uporabe zmanjšala;

6.     ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v letu 2013 zaključilo 701 zadevo (595 v letu 2012) in da je prejelo 699 novih zadev (632 v letu 2012), vključno s 450 pritožbami in vprašanji za predhodno odločanje; odobrava pozitivne statistične podatke, vendar kljub dobremu rezultatu ocenjuje, da so izboljšave še vedno mogoče;

7.     je seznanjen, da je splošno sodišče v letu 2013 prejelo 790 novih zadev, 702 zadevi je zaključilo, 1325 pa jih je ostalo nerešenih, kar pomeni, da se je število postopkov v primerjavi z letom 2012 v splošnem povečalo; ugotavlja tudi, da so se postopki nekoliko skrajšali; poudarja, da ustanovitev devetega senata v letu 2013 ni prispevala k učinkovitosti Splošnega sodišča, ne glede na to pa ponavlja svoje stališče, da Splošno sodišče potrebuje okrepitve na področju človeških virov;

8.     ugotavlja, da se je število novih zadev na Sodišču za uslužbence Evropske unije v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšalo, število še potekajočih in zaključenih zadev pa povečalo; je prepričan, da je zaprtje Sodišča za uslužbence Evropske unije kljub slabim rezultatom neustrezen odziv na dolgotrajno blokado Sveta;

9.      meni, da še obstajajo možnosti za izboljšave z obstoječimi viri, ki jim ima na voljo Sodišče Evropske unije; poudarja, da so notranje reforme v letu 2013, namreč ustanovitev novega senata na Splošnem sodišču in imenovanje dodatnega generalnega pravobranilca, pa tudi reforma poslovnika o delovanju Sodišča Evropske unije, zlasti na jezikovnih in informacijskih področij ter uporaba tehnologije ter drugih dopolnilnih pravil, prispevale k pozitivnim sistemskim spremembam, ki so omogočile izboljšanje optimizacije sredstev; spodbuja Sodišče Evropske unije, naj nadaljuje ta pristop;

10.    priporoča, naj se institucija reorganizira na tak način, ki bo omogočal jasnejše razlikovanje med zakonodajnimi in upravnimi funkcijami ter bo bolj v skladu s členom 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah, da sodniki ne bodo več odločali o pritožbah zoper akte, pri nastajanju katerih so neposredno sodelovali;

11.    opominja, da je Sodišče Evropske unije v odgovoru na resolucijo o razrešnici za leto 2012 navedlo, da večje število obravnav in sodb ne bi občutno povečalo produktivnosti; poudarja, da je Sodišče Evropske unije po drugi strani zahtevalo, da se število sodnikov poveča; poziva Sodišče Evropske unije, naj zahteva zunanji strokovni pregled, da bo imelo tako zunanje instrumente za opredelitev morebitnih rešitev za težave, na katere je opozorilo Računsko sodišče;

12.    poudarja poseben pomen spoštovanja večjezičnosti na Sodišču Evropske unije, ki ne sme zagotavljati samo enakega dostopa do sodne prakse Sodišča Evropske unije, ampak tudi enake možnosti za stranke, ki so v sporu pred Sodiščem Evropske unije;

13.    obžaluje, da med postopkom razrešnice ni prejel dovolj informacij o seznamu zunanjih dejavnosti sodnikov; poziva Sodišče Evropske unije, naj na svoji domači strani objavi register s podrobnimi informacijami o zunanjih dejavnostih vseh sodnikov;

14.    poziva Sodišče Evropske unije, naj v primeru dveh upokojenih prevajalcev, ki sta dobila pogodbe za prevajanje, predloži poročilo, na podlagi katerega se bo preverilo, ali so razmere v skladu z zahtevami iz kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, tako z vidika navzkrižij interesov kot z vidika plačil;

15.    poziva Sodišče Evropske unije, naj razmisli o poenotenju sodnih registrov Sodišča Evropske unije v en sam register, da bi izboljšalo usklajevanje postopkov med sodišči;

16.   je seznanjen z izboljšavami aplikacije e-Curia; se zaveda, da celotni potencial te aplikacije še ni bil izkoriščen; priporoča, naj Sodišče Evropske unije naredi načrt, kako vse države članice spodbuditi k njeni uporabi;

17.   je seznanjen, da se je v letu 2013 začel izvajati projekt za digitalna poročila o sodni praksi, ki bodo nadomestila poročila v papirni obliki; meni, da bi se ta projekt lahko začel izvajati prej;

18.   glede na podatke v letnem poročilu o dejavnostih meni, da lahko Sodišče Evropske unije še nadalje zmanjša število papirnih izvodov, ne da bi ogrozil izpolnjevanje svojih obveznosti;

19.   glede na to, da je Sodišče Evropske unije leta 2013 predvajalo svojo prvo spletno oddajo v živo, ga spodbuja, naj uporabo tehnologije razširi tudi na zadeve, povezane z delom;

20.   se zaveda, da je kakovost tolmačenja na Sodišču Evropske unije bistvenega pomena in da ni mogoče omejiti števila sodnih obravnav; je vseeno prepričan, da bi bilo mogoče koledar obravnav načrtovati učinkoviteje; predlaga Sodišču Evropske unije, naj v sklopu medinstitucionalnih odnosov išče praktične zglede v drugih institucijah;

21.    je seznanjen s politiko Sodišča Evropske unije, da bo dalo prednost uporabi notranjih virov, zlasti v prevajalski službi; se zaveda, da je za nekatere jezikovne kombinacije včasih težko najti prevajalce, ki so pravni strokovnjaki; je vseeno močno zaskrbljen zaradi zelo visokega zneska neporabljenih sredstev za obveznosti – 2.200.000 EUR – ki so bila dodeljena za zunanje prevajanje; zato meni, da bi moralo zunanje izvajanje, če je potrebno, ustvariti dodatne prihranke;

22.   poziva Sodišče Evropske unije, naj v nekaterih primerih razmisli o uvedbi prevajanja na zahtevo in pogosteje uporablja tehnološka prevajalska orodja;

23.    poziva Sodišče Evropske unije, naj za vsak primer posebej preveri, ali je prevajanje resnično potrebno, kadar zadeva ni tako pomembna za državljane Unije;

24.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo med institucijami Unije velikanske razlike v stroških prevajanja; zato medinstitucionalno delovno skupino za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi odpravili obstoječe neravnovesje ter ob polnem spoštovanju kakovosti in jezikovne raznolikosti uskladili stroške prevajanja; v ta namen delovna skupina znova vzpostavi sodelovanje med institucijami, da bi izmenjale najboljšo prakso in rezultate ter opredelile področja, na katerih je mogoče sodelovanje ali sporazume med institucijami okrepiti; ugotavlja, da bi si morala delovna skupina tudi prizadevati za oblikovanje enotne metodologije predstavitve stroškov prevajanja za vse institucije in tako poenostaviti njihovo analizo in primerjavo; ugotavlja, da bi morala delovna skupina rezultate predstaviti do konca leta 2015; poziva vse institucije, naj aktivno sodelujejo pri delu medinstitucionalne delovne skupine; pri tem opozarja, da je spoštovanje večjezičnosti v institucijah Unije temeljnega pomena, da se vsem državljanom Unije zagotovijo enaka obravnava in možnosti;

25.    meni, da se morajo v času krize in na splošno proračunskih rezov stroški za seje zunaj prostorov za osebje institucij Unije zmanjšati, saj bi te morale potekati, v kolikor je mogoče, na sedežih samih institucij, saj dodana vrednost, ki iz tega izhaja, ne opravičuje tako visokih stroškov;

26.   pričakuje, da bo Sodišče Evropske unije še naprej iskalo nove interne sinergije, zlasti pri prevajanju in tolmačenju;

27.   znova zahteva, da se dnevni red sej Sodišča Evropske unije za ustrezajoče leto priloži letnim poročilom o dejavnostih;

28.   priporoča, da se oblikujejo objektivna merila za opredelitev pretiranih zamud pri izrekanju sodb;

29.    obžaluje, da države članice, ki so se pridružile po letu 2004, niso zastopane na najvišji vodstveni ravni te institucije; poudarja, da je potrebna večja geografska uravnoteženost na vseh ravneh uprave;

30.    je zaskrbljen, ker na odgovornih položajih na Sodišču Evropske unije primanjkuje žensk (70 % – 30 %); poziva k uvedbi načrta enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to ravnovesje čim prej odpravili;

31.   ugotavlja, da so pravila, ki jih Sodišče Evropske unije uporablja za zasebno rabo službenih avtomobilov, podobna kot v drugih institucijah; meni, da bi bilo treba ta pravila posodobiti, da se zmanjšajo stroški, zlasti pri zasebni rabi;

32.    poziva Sodišče Evropske unije, naj zmanjša število službenih vozil, ki so na voljo članom in zaposlenim, Evropskemu parlamentu pa poroča o doseženih prihrankih; meni, da bo tako potreben pregled delovnih mest za voznike; opozarja, da stroške razširjenih zasebnih storitev voznikov nosijo davkoplačevalci Unije;

33.   je prepričan, da bi moralo Sodišče Evropske unije okrepiti okoljske zaveze in izpopolniti obstoječe ukrepe za zmanjšanje emisij ter v javna naročila vključiti okoljska merila;

34.    je seznanjen z zavezo Sodišča Evropske unije, da bo nadalje izboljšalo svoj sistem pravočasnega spremljanja in nadzora postopkov zaposlovanja in oddaje javnih naročil; podpira Sodišče Evropske unije pri nadaljnjem spremljanju upravljanja nadomestil in izboljšanju učinkovitosti;

35. ocenjuje, da je število pogodb, sklenjenih po postopku s pogajanji, precej visoko; želi biti podrobno obveščen o razlogih za te odločitve;

36.    poziva Sodišče Evropske unije, naj v svoja letna poročila o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in o varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov urada OLAF, v katerih je bila predmet preiskave institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

37.   je seznanjen z nepremičninsko politiko Sodišča Evropske unije, priloženo letnemu poročilu o dejavnostih;

38.    z zadovoljstvom ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije pripravilo temeljito in podrobno letno poročilo o dejavnostih ter vanj vključilo tudi izčrpne informacije o upravljanju kadrovskih virov, kot je zahteval Parlament;

39.    je zaskrbljen zaradi zamude pri sprejemanju internih pravil za prijavljanje nepravilnosti; poziva Sodišče Evropske unije, naj ta pravila začne izvajati brez odlašanja.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL L 66, 8.3.2013.

(2)

UL C 403, 13.11.2014, str. 1.

(3)

UL C 398, 12.11.2014, str. 1.

(4)

UL C 403, 13.11.2014, str. 128.

(5)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov