ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година

31.3.2015 - (2014/2134(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ришард Чарнецки

Процедура : 2014/2134(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0112/2015
Внесени текстове :
A8-0112/2015
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година

(2014/2134(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие[1],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[3],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[4], и по-специално член 209 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 година за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“[5],

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“[6], и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[7],

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[8],

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2015),

1.      освобождава отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година

(2014/2134(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие[9],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[10] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[11],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[12], и по-специално член 209 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 година за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“[13],

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“[14], и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[15],

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[16],

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2015),

1.      одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година

(2014/2134(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2015),

A.     като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („съвместното предприятие“) е създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство съгласно Регламент (ЕО) № 521/2008 за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като по този начин се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород,

Б.     като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, Промишлената група на европейската съвместна технологична инициатива за „Горивни клетки и водород („промишлената група“) и Научноизследователската група N.ERGHY („научноизследователската група“),

В.     като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за целия период е в размер на 470 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, като делът, заделен за текущи разходи не трябва да надхвърля 20 000 000 EUR,

Г.     като има предвид, че промишлената група следва да допринася с 50% от оперативните разходи, а научноизследователската група – с една дванадесета от оперативните разходи, като и двете следва да участват в покриването на оперативните разходи чрез апортни вноски, които са най-малко равни на финансовото участие на Съюза,

Бюджет и финансово управление

1.      отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.      oтбелязва освен това, че окончателният бюджет на Съвместното предприятие за финансовата 2013 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 74,5 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 69,7 милиона евро; освен това отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 98,9% и 56,7%; потвърждава, че равнището на бюджетни кредити за поети задължения е по-ниско от предходната година, факт, който се определя от отлагането на финансирането за три проекта;

Покани за представяне на предложения

3.      изтъква, че към 31 декември 2013 г. програмата на съвместното предприятие се състои от 130 споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключени в резултат на 5 годишни покани за представяне на предложения, проведени между 2008 и 2012 г.; отбелязва, че посочените безвъзмездни средства са на обща стойност 365 милиона евро, което възлиза на 81% от максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за научноизследователски дейности, която се равнява на 452,5 милиона евро;

4.     отбелязва, че бяха подписани допълнителни 23 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства от по покана за представяне на предложения 2013-1, както и допълнителни две споразумения за безвъзмездни средства по покана за предложения 2013-2 в размер съответно на 75 200 000 EUR и 7 000 000 EUR;

5.      призовава Съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включващ информация за това как се прилага методологията за оценка и придружен от оценка на Комисията;

Правна рамка

6.      взема предвид, че новият Финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, бе приет на 25 октомври 2012 г. и влезе в сила на 1 януари 2013 г., а примерният финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочен в член 209 на новия Финансов регламент, влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.; отбелязва, че на 30 юни 2014 г. финансовите правила на съвместното предприятие бяха изменени с цел да отразят посочените промени;

7.      отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията[17] и постигнатото след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност на съвместните предприятия по реда на член 209 от Финансовия регламент;

8.      призовава Сметната палата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ ;

Системи за вътрешен контрол

9.      отбелязва, че през 2013 г. структурата за вътрешен одит на съвместното предприятие, в съответствие със стратегическия план на Службата за вътрешен одит/Структурата за вътрешен одит на Комисията за съвместното предприятие за периода 2011 ‒ 2013 г., извърши един одит относно „Управлението на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ‒ преговори, договаряне и предварително финансиране“, като същевременно предоставя и други услуги, свързани с получаването на достатъчна увереност и с консултации;

10.    отбелязва с безпокойство, че в окончателния доклад относно управлението на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се отбелязва, че е нужно да се съкрати времето за помощта и времето, необходимо за приключване на преговорите, както и че следва да се изяснят някои аспекти на процедурата на съвместното предприятие за проверка на финансовата жизнеспособност; потвърждава разработването на план за действие в отговор на посочените препоръки, както и вземането предвид на въздействието на новата правна среда и правила по програмата „Хоризонт 2020“ и призовава съвместното предприятие да информира органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за резултатите от неговото изпълнение;

11.    отбелязва, че съвместното предприятие ГКВ, както и за съвместните предприятия ARTEMIS, „Чисто небе“, ENIAC и ИИЛ, беше подложено на оценка на риска, свързан с информационните технологии, по отношение на общата ИТ инфраструктура, която съвместните предприятия споделят, извършена от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS);

12.    отчита конкретните мерки, въведени от съвместното предприятие, за предотвратяване на конфликти на интереси по отношение на трите основни групи участници в него: членове на Управителния съвет, експерти и служители, като ясно определение на конфликти на интереси, съчетано с база данни за всякаква свързана с тях информация и процеса за тяхното управление; отбелязва, че писмената процедура относно конкретните мерки беше представена на управителния съвет през ноември 2014 г.; потвърждава, че Комисията поиска да се отложи приемането на конкретните мерки с цел да предостави хармонизиран образец за мерките, като се има предвид хоризонталното естество на въпроса; призовава съвместното предприятие да пристъпи незабавно към приемането на посочените конкретни мерки;

13.    изтъква, че между ноември 2012 г. и май 2013 г. Комисията извърши своята втора междинна оценка на съвместното предприятие; отбелязва, че докладът съдържа няколко препоръки, сред които са препоръките да се осигурят повече ресурси за операции чрез споделяне на административни функции с други съвместни предприятия и/или тяхното връщане към службите на Комисията, както и по-силен фокус върху изследователската стратегия за продължаване на дейността на Съвместното предприятие в програма „Хоризонт 2020“ в съответствие с три основни принципа (съгласуваност с политиките на ЕС, области, в които Европа може да постигне лидерство, адаптация към променящите се нужди на сектора) и засилване на капацитета за промяна. потвърждава, че съвместното предприятие преразглежда понастоящем план за действие с цел да вземе под внимание посочените аспекти;

Мониторинг и докладване

14.    отбелязва, че с решението за създаване на Седма рамкова програма (7РП)[18] се установява система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; констатира, че през 2013 г. съвместното предприятие ГКВ е увеличило капацитета си за мониторинг и докладване на резултатите от проведените по неговите проекти изследвания, както и за оценка на резултатите от неговите програми, чрез наемането на служител, отговарящ за политиките и управлението на знанията; отбелязва въвеждането на нов ИТ инструмент, който подпомага анализа и обобщаването на резултатите от завършените проекти и докладването на неговия уебсайт на първите публични резултати, получени от извършването на сложни проекти;

15.    призовава Съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

16.    потвърждава усилията на съвместното предприятие да проучи възможността да използва ИТ системите на Комисията за целите на мониторинга, свързани със защитата, разпространението и трансфера на резултатите от научните изследвания, както и да развие докладването относно резултатите в съответствие със забележките, включени в Годишния доклад на Комисията за напредъка за 2012 г. относно дейностите на съвместните предприятия[19].;

17.    припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

 • [1]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 67.
 • [2]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 68.
 • [3]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [5]  ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1.
 • [6]  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
 • [7]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [8]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [9]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 67.
 • [10]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 68.
 • [11]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [12]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [13]  ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1.
 • [14]  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
 • [15]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [16]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [17]  ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.
 • [18]  Член 7 от Решение № 1982/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).
 • [19]  Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка по дейностите на съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи (СП по СТИ) през 2012 година (SWD(2013) 539 окончателен)