Procedure : 2014/2134(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0112/2015

Indgivne tekster :

A8-0112/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.57
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0166

BETÆNKNING     
PDF 162kWORD 72k
31.3.2015
PE 541.306v01-00 A8-0112/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

(2014/2134(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint(5),

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(6), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(9),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint(13),

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(14), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(15),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(16),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2015),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2015),

A.     der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint (i det følgende benævnt "fællesforetagendet"), blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab i henhold til forordning (EF) nr. 521/2008 for en periode indtil den 31. december 2017 for at fokusere målrettet på at udvikle markedsapplikationer og derved fremme yderligere industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og brintteknologier;

B.     der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint (i det følgende benævnt "industrigruppen") og forskningsgruppen N. ERGHY (i det følgende benævnt "forskningsgruppen");

C.     der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet for hele perioden er 470 000 000 EUR, som afholdes af bevillingen til det syvende rammeprogram, hvoraf den del, der er øremærket til løbende omkostninger, ikke må overstige 20 000 000 EUR;

D.     der henviser til, at industrigruppen forventes at dække 50 % af de løbende omkostninger, og forskningsgruppen bør bidrage med et beløb svarende til 1/12 af de løbende omkostninger, og at begge bør bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i naturalier mindst svarende til Unionens finansielle bidrag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at Revisionsretten anførte, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.      bemærker endvidere, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2013 var opført 74,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 69,7 mio. EUR i betalingsbevillinger; noterer sig desuden, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var på henholdsvis 98,9 % og 56,7 %; anerkender, at omfanget af betalingsbevillinger er mindre end det foregående år, hvilket skyldes, at finansieringen af tre projekter er blevet udsat;

Indkaldelser af forslag

3.      påpeger, at fællesforetagendets program pr. 31. december 2013 bestod af 130 tilskudsaftaler, som var indgået i forlængelse af fem årlige indkaldelser, der fandt sted mellem 2008 og 2012; bemærker, at disse tilskud i alt beløber sig til 365 mio. EUR, hvilket svarer til 81 % af Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet for forskningsaktiviteter på 452,5 mio. EUR;

4.     bemærker, at der blev underskrevet yderligere 23 tilskudsaftaler fra 2013-1-indkaldelsen og yderligere to aftaler fra iværksættelsen af 2013-2-indkaldelsen til henholdsvis 75 200 000 EUR og 7 000 000 EUR;

5.      opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af metoden til vurdering, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

Retlige rammer

6.      tager højde for, at den nye finansforordning, som gælder for Unionens almindelige budget, blev vedtaget den 25. oktober 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013, mens finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i den nye finansforordning, først trådte i kraft den 8. februar 2014; anerkender, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser er blevet ændret den 30. juni 2014, så de afspejler disse ændringer;

7.      noterer sig den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(17) og den efterfølgende politiske aftale om meddelelse af særskilt decharge til fællesforetagender efter henstilling fra Rådet i medfør af finansforordningens artikel 209;

8.      opfordrer Revisionsretten til at fremlægge en fuldstændig og passende finansiel vurdering af fællesforetagendets rettigheder og forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 indledte sin virksomhed;

Interne kontrolsystemer

9.      bemærker, at fællesforetagendets interne revisionsfunktion i overensstemmelse med Kommissionens interne revisionstjeneste/den strategiske plan for fællesforetagendets interne revisionsfunktion for 2011-2013 har gennemført en revision af tilskudsforvaltning-forhandling, kontraktindgåelse og forfinansiering i 2013 samt andre erklærings- og konsulentopgaver;

10.    bemærker med bekymring, at det af den endelige rapport om tilskudsforvaltning fremgik, at der var behov for at reducere den tid, der gik med at tildele tilskuddene, og den tid, der gik med at afslutte forhandlingerne, og at der var behov for at præcisere en række aspekter vedrørende fællesforetagendets procedure for kontrol af finansiel levedygtighed; anerkender udarbejdelsen af en handlingsplan til at imødekomme disse anbefalinger og tage højde for indvirkningen på de nye retlige rammer og de nye regler under Horisont 2020 og opfordrer fællesforetagendet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af dets gennemførelse;

11.    noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en it-risikovurdering af den fælles it-infrastruktur i fællesforetagendet og fællesforetagenderne Artemis, Clean Sky, Eniac og IMI;

12.    anerkender de særlige foranstaltninger, som fællesforetagendet har indført med henblik på at forhindre interessekonflikter hos sine tre centrale interessenter – medlemmer af bestyrelsen, eksperter og ansatte – såsom en klar definition af interessekonflikt med en database over alle relaterede oplysninger og en proces for håndteringen af dem; noterer sig, at den skriftlige procedure vedrørende de specifikke foranstaltninger blev forelagt bestyrelsen i november 2014; erfarer, at Kommissionen anmodede om at udsætte vedtagelsen af de specifikke foranstaltninger med henblik på at tilvejebringe en harmoniseret model for foranstaltningerne i betragtning af emnets horisontale karakter; opfordrer fællesforetagendet til hurtigt at gå videre med vedtagelsen af disse specifikke foranstaltninger;

13.    påpeger, at Kommissionens anden foreløbige evaluering af fællesforetagendet blev gennemført mellem november 2012 og maj 2013; bemærker, at rapporten indeholder adskillige anbefalinger om bl.a. at afsætte flere ressourcer til operationer ved at dele administrative funktioner med andre fællesforetagender og/eller ved at lade Kommissionens tjenestegrene overtage disse funktioner igen og om i højere grad at sætte fokus på forskningsstrategien med henblik på at fortsætte fællesforetagendet under Horisont 2020 i overensstemmelse med de tre hovedprincipper (overensstemmelse med EU's politikker, områder, hvor Europa har eller kan indtage en førende rolle, tilpasning til skiftende behov i sektoren) og om at styrke kapaciteten til at indføre ændringer; anerkender, at fællesforetagendet er i færd med at revidere en handlingsplan med henblik på at håndtere disse aspekter;

Tilsyn og rapportering

14.    noterer sig, at afgørelsen om det syvende rammeprogram(18) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultaterne; konstaterer, at fællesforetagendet i 2013 øgede sin egen kapacitet med hensyn til at føre tilsyn med og rapportere om forskningsresultaterne fra sine projekter og vurdere, hvad der er nået med disse programmer, idet det ansatte en videnstyrings- og videnpolitikkoordinator; noterer sig indførelsen af et nyt it-redskab, som hjælper med at analysere og sammenfatte resultaterne af de afsluttede projekter og rapporterer om de første offentlige forgrundsleverancer, der var resultatet af de komplekse projekter, på sit websted;

15.    opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de socioøkonomiske fordele ved de allerede afsluttede projekter; opfordrer til, at denne rapport forelægges dechargemyndigheden sammen med en vurdering fra Kommissionen;

16.    anerkender fællesforetagendets indsats med hensyn til at undersøge muligheden for at anvende Kommissionens it-system med henblik på overvågning vedrørende beskyttelse, formidling og overførelse af forskningsresultaterne samt udarbejde sin rapportering om resultaterne i overensstemmelse med bemærkningerne i Kommissionens årlige fremskridtsrapport for 2012 for fællesforetagendets aktiviteter(19);

17.    minder om, at dechargemyndigheden tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 67.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 68.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.

(6)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.

(7)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 67.

(10)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 68.

(11)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.

(14)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.

(15)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(17)

EUT L 163 af 29.5.2014, s. 21.

(18)

Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 6).

(19)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender i 2012 (SWD(2013) 539).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik