Izvješće - A8-0112/2015Izvješće
A8-0112/2015

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.

31.3.2015 - (2014/2134(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

Postupak : 2014/2134(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0112/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0112/2015
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.

(2014/2134(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća[1],

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[3],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[4], a posebno njezin članak 209.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik[5],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2[6], a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[7],

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[8],

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.

(2014/2134(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća[9],

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[10] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[12], a posebno njezin članak 209.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik[13],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2[14], a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[15],

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[16],

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

1.      odobrava zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.

(2014/2134(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

A.     budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik („Zajedničko poduzeće”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom (EZ) br. 521/2008 za razdoblje do 31. prosinca 2017. radi usredotočenja na razvoj rješenja primjenjivih na tržištu koja će potom pospješiti dodatne napore koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika;

B.     budući da su članovi Zajedničkoga poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik („industrijska grupacija”) i istraživačka grupacija N.ERGHY („istraživačka grupacija”);

C.     budući da maksimalni doprinos Unije za cijelo razdoblje aktivnosti Zajedničkog poduzeća iznosi 470 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmog okvirnog programa, a udio namijenjen za tekuće troškove ne smije premašiti 20 000 000 EUR;

D.     budući da se očekuje da industrijska grupacija doprinese 50 % tekućih troškova te da bi istraživačka grupacija trebala doprinijeti dvanaestinu tekućih troškova, a oba bi člana trebala doprinijeti operativnim troškovima preko doprinosa u naravi koji su barem jednaki financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.      primjećuje da je Revizorski sud („ Sud”) izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća iz 2013. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.      nadalje primjećuje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 74,5 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 69,7 milijuna EUR; k tomu primjećuje da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja iznosile 98,9 % odnosno 56,7 %; potvrđuje da je razina odobrenih sredstava za plaćanja niža nego prethodne godine, što je činjenica određena odgađanjem financiranja triju projekata;

Pozivi na podnošenje prijedloga

3.      ističe da se na dan 31. prosinca 2013. program Zajedničkoga poduzeća sastojao od 130 sporazuma o bespovratnim sredstvima proizašlima iz pet godišnjih poziva na podnošenje prijedloga provedenih između 2008. i 2012. godine; napominje da ta sredstva ukupno iznose 365 milijuna EUR, što je 81 % najvećeg dopuštenog doprinosa Unije Zajedničkom poduzeću za istraživačke aktivnosti od 452,5 milijuna EUR;

4.      prima na znanje su od prvog poziva iz 2013. potpisana još 23 sporazuma o bespovratnim sredstvima te još dva takva sporazuma od pokretanja drugog poziva 2013. i to u iznosu od 75 200 000 EUR, odnosno 7 000 000 EUR;

5.      poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila o ocjenjivanju, zajedno s procjenom Komisije;

Pravni okvir

6.      uzima u obzir da je nova Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun Unije usvojena 25. listopada 2012. te je stupila na snagu 1. siječnja 2013. dok je ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. nove Financijske uredbe stupila na snagu tek 8. veljače 2014. godine; potvrđuje da su financijska pravila Zajedničkoga poduzeća 30. lipnja 2014. izmijenjena kako bi se u njima odrazile te promjene;

7.      prima na znanje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije[17] te politički sporazum koji je uslijedio o odvojenoj razrješnici za zajednička poduzeća u skladu s člankom 209. Financijske uredbe;

8.      poziva Sud da donese potpunu i primjerenu procjenu prava i obveza Zajedničkog poduzeća za razdoblje do datuma početka djelovanja Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik;

Sustavi unutarnjeg nadzora

9.      napominje da je, u skladu sa strateškim planom za Zajedničko poduzeće od 2011. do 2013. Službe Komisije za unutarnju reviziju/Odjela za unutarnju reviziju, Odjel Zajedničkoga poduzeća za unutarnju reviziju tijekom 2013. proveo jednu reviziju o „Upravljanju bespovratnim sredstvima – pregovaranju, ugovaranju i pretfinaciranju” te pružao druge jamstvene i savjetodavne usluge;

10.    sa zabrinutošću primjećuje da se u završnom izvješću o upravljanju bespovratnim sredstvima navodi potreba za smanjenjem „vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava” i „vremena potrebnog za zaključenje pregovora” te potreba za pojašnjenjem nekih aspekata postupka Zajedničkog poduzeća za „provjere financijske održivosti”; potvrđuje izradu plana djelovanja za postupanje prema tim preporukama i uzimanje u obzir učinka novog pravnog okruženja i pravila u okviru programa Obzor 2020. te poziva Zajedničko poduzeće da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o rezultatima njegove provedbe;

11.    prima na znanje da je nad tim Zajedničkim poduzećem, kao i nad zajedničkim poduzećima ARTEMIS, Clean Sky, Eniac i IMI, Služba Komisije za unutarnju reviziju provela procjenu rizika IT-a u vezi s infrastrukturom IT-a kojom se zajednički služe;

12.    potvrđuje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo posebne mjere za sprječavanje sukoba interesa za svoja tri glavna dionika, članove upravnog odbora, stručnjake i zaposlenike, kao što je jasna definicija sukoba interesa uz bazu podataka sa svim povezanim informacijama i procesom za njihovo upravljanje; primjećuje da je pisani postupak u vezi s posebnim mjerama podnesen upravnom odboru 2014. godine; priznaje da je Komisija zahtijevala odgodu donošenja posebnih mjera kako bi, s obzirom na horizontalnu narav predmeta, izradila usklađeni predložak tih mjera; poziva Zajedničko poduzeće da čim prije donese te posebne mjere;

13.    ističe da je od studenog 2012. do svibnja 2013. Komisija provodila drugo privremeno ocjenjivanje Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je izvješće uključivalo više preporuka, poput dodjele više resursa operacijama i to dijeljenjem administrativnih funkcija s drugim zajedničkim poduzećima i/ili njihovim vraćanjem Komisijinim službama, veću usredotočenost na istraživačku strategiju za nastavak sudjelovanja Zajedničkog poduzeća u programu „Obzor 2020.” u skladu s trima glavnim načelima (usklađivanje s politikama EU-a, područja u kojima Europa jest ili može postati predvodnik, prilagodba promjenjivim potrebama u sektoru) te jačanje kapaciteta za promjene; potvrđuje da Zajedničko poduzeće preispituje plan djelovanja kako bi se posvetio tim aspektima;

Praćenje i izvješćivanje

14.    prima na znanje da se Odlukom o Sedmom okvirnom programu[18] uspostavlja sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; potvrđuje da je Zajedničko poduzeće 2013. godine zapošljavanjem službenika za upravljanje znanjem i politiku povećalo vlastite kapacitete za praćenje rezultata istraživanja svojih projekata i izvješćivanje o njima te za procjenu ostvarenja svoga programa; primjećuje da je uvedeno novo informatičko sredstvo koje pomaže pri analiziranju i sintetiziranju rezultata dovršenih projekata i pri izvješćivanju o prvim javnim rezultatima o novostečenom znanju koje je proizašlo iz složenih projekata na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća;

15.    poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o društveno-gospodarskim prednostima već završenih projekata; poziva da se taj izvještaj zajedno s procjenom Komisije dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

16.    prepoznaje napore Zajedničkoga poduzeća da ispita mogućnost uporabe informatičkoga sustava Komisije za potrebe praćenja koje se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja te napore oko dorade načina izvješćivanja o rezultatima u skladu s primjedbama uvrštenima u godišnje izvješće Komisije o napretku za 2012. o aktivnostima zajedničkih poduzeća[19];

17.    podsjeća na to da je tijelo nadležno za davanje razrješnice prethodno zatražilo da Sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodana vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih programa.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

 • [1]  SL C 452, 16.12.2014., str. 67.
 • [2]  SL C 452, 16.12.2014., str. 68.
 • [3]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [4]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [5]  SL L 153, 12.6.2008., str. 1.
 • [6]  SL L 169, 7.6.2014., str. 108.
 • [7]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [8]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [9]  SL C 452, 16.12.2014., str. 67.
 • [10]  SL C 452, 16.12.2014., str. 68.
 • [11]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [12]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [13]  SL L 153, 12.6.2008., str. 1.
 • [14]  SL L 169, 7.6.2014., str. 108.
 • [15]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [16]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [17]  SL L 163, 29.5.2014., str. 21.
 • [18]  Članak 7. Odluke br. 1982/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).
 • [19]  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima zajedničkih poduzeća zajedničke tehnološke inicijative tijekom 2012. godine (SWD(2013) 539 završna verzija).