Pranešimas - A8-0112/2015Pranešimas
A8-0112/2015

PRANEŠIMAS dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

31.3.2015 - (2014/2134(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

Procedūra : 2014/2134(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0112/2015
Pateikti tekstai :
A8-0112/2015
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2134(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais[1],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[3],

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[4], ypač į jo 209 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę[5],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė[6], ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[7],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[8],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0112/2015),

1.      patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2134(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais[9],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[11],

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[12], ypač į jo 209 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę[13],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė[14], ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[15],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[16],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0112/2015),

1.      pritaria II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2134(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0112/2015),

A.     kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Reglamentu (EB) Nr. 521/2008 kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė, turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas;

B.     kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė (toliau – Pramonės grupė) bei Mokslinių tyrimų grupė N.ERGHY (toliau  –Mokslinių tyrimų grupė);

C.     kadangi visam laikotarpiui numatytas maksimalus Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 470 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto (einamosioms išlaidoms finansuoti numatyta dalis neturi viršyti 20 000 000 EUR);

D.     kadangi tikimasi, kad Pramonės grupė turėtų finansuoti 50 proc. einamųjų išlaidų ir Mokslinių tyrimų grupė turėtų prisidėti finansuodama vieną dvyliktąją einamųjų išlaidų, taip pat abi grupės turėtų prisidėti prie veiklos išlaidų finansavimo nepiniginiais įnašais, bent jau ne mažesniais kaip Sąjungos finansinis įnašas;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais yra teisingai nurodyta Bendrosios įmonės finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.      be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2013 m. biudžete buvo numatyta 74,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 69,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygiai atitinkamai buvo 98,9 proc. ir 56,7 proc.; pripažįsta, kad mokėjimų asignavimų lygis yra mažesnis nei praėjusiais metais ir kad taip yra dėl to, kad atidėtas trijų projektų finansavimas;

Kvietimai teikti pasiūlymus

3.      pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrosios įmonės programą sudarė 130 susitarimų dėl dotacijų, sudarytų 2008–2012 m. paskelbus 5 metinius kvietimus teikti pasiūlymus; pažymi, kad bendra šių dotacijų suma – 365 mln. EUR ir tai sudaro 81 proc. maksimalaus Sąjungos įnašo (452,5 mln. EUR), skirto Bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiklai;

4.     pažymi, kad kiti 23 susitarimai dėl dotacijų pasirašyti pagal kvietimą teikti pasiūlymus nr. 2013-1, taip pat dvi papildomos dotacijos suteiktos pagal kvietimą teikti pasiūlymus nr. 2013-2, atitinkamai numatytos 75 200 000 EUR ir EUR 7 000 000 EUR sumos;

5.      ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir vertinimo metodikos taikymą, taip pat kartu pateikti Komisijos įvertinimą;

Teisinė sistema

6.      atsižvelgia į tai, kad naujasis Finansinis reglamentas, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui, buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. ir įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., o pavyzdinis finansinis reglamentas, skirtas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms naujojo Finansinio reglamento 209 straipsnyje, įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d.; patvirtina, kad 2014 m. birželio 30 d. buvo iš dalies pakeistos Bendrosios įmonės finansinės taisyklės siekiant atsižvelgti į minėtus pokyčius;

7.      atkreipia dėmesį į bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą[17] ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį;

8.      ragina Audito Rūmus pateikti išsamius ir tinkamus finansinius bendrosios įmonės teisių ir prievolių vertinimus, apimančius laikotarpį nuo II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės veiklos pradžios iki dabar;

Vidaus kontrolės sistemos

9.      pažymi, kad 2013 m. Bendrosios įmonės Vidaus audito skyrius, remdamasis Komisijos Vidaus audito tarnybos ir (arba) Vidaus audito skyriaus Bendrajai įmonei skirtu 2011–2013 m. strateginiu planu, atliko dotacijų valdymo ir derybų, sutarčių sudarymo ir išankstinio finansavimo auditą, taip pat vykdė kitas užtikrinimo ir konsultacines paslaugas;

10.    susirūpinęs pažymi, kad galutinėje ataskaitoje dėl dotacijų valdymo pabrėžiama būtinybė sutrumpinti dotacijų teikimo ir derybų užbaigimo laiką ir patikslinti kai kuriuos Bendrosios įmonės finansinio gyvybingumo patikrų procedūros aspektus; patvirtina, kad plėtojamas veiksmų planas siekiant reaguoti į minėtas rekomendacijas ir atsižvelgti į naujų teisės aktų nuostatų ir programos „Horizontas 2020“ taisyklių poveikį, ir ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jo įgyvendinimo rezultatus;

11.    pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko Bendrosios įmonės ir bendrųjų įmonių ARTEMIS, „Švarus dangus“, ENIAC ir NVI IT rizikos vertinimą, susijusį su bendra IT infrastruktūra;

12.    pažymi, kad Bendroji įmonė pradėjo taikyti specialias priemones, kad būtų galima išvengti interesų konfliktų jos trijų pagrindinių suinteresuotųjų subjektų (valdybos narių, ekspertų ir darbuotojų) atveju, pvz., pateikta aiški interesų konflikto apibrėžtis, sukurta duomenų bazė, kurioje pateikiama visa susijusi informacija, ir nustatyta konfliktų valdymo procedūra; pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. valdybai pateikta rašytinė konkrečioms priemonėms skirta procedūra; pažymi, jog Komisija paprašė atidėti konkrečių priemonių priėmimą, kad, atsižvelgiant į šio klausimo horizontalų pobūdį, būtų sudarytas suderintas priemonių pavyzdys; ragina bendrąją įmonę sparčiai patvirtinti šias konkrečias priemones;

13.    pažymi, kad nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. gegužės mėn. Komisija atliko antrą tarpinį Bendrosios įmonės vertinimą; pažymi, kad ataskaitoje pateikiamos kelios rekomendacijos, pvz., skirti daugiau išteklių veiklai administracinėmis funkcijomis dalijantis su kitomis bendrosiomis įmonėmis ir (arba) jas iš naujo perduodant Komisijos tarnyboms, taip pat labiau atkreipti dėmesį į mokslinių tyrimų strategiją tęsiant Bendrosios įmonės veiklą pagal „Horizontas 2020“ programą ir laikantis trijų pagrindinių principų (atitiktis ES politikai; sritys, kuriose Europa turi ar gali lyderiauti, sektoriaus pritaikymas besikeičiantiems poreikiams) ir stiprinti pasirengimą pokyčiams; patvirtina, kad Bendroji įmonė persvarsto veiksmų planą siekdama atsižvelgti į minėtus aspektus;

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

14.    pažymi, kad Sprendime dėl Septintosios bendrosios programos[18] nustatyta stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; patvirtina, kad 2013 m. Bendroji įmonė padidino savo pajėgumus vykdyti projektų mokslinių tyrimų rezultatų stebėseną ir ataskaitų teikimą ir atlikti programos vykdymo įvertinimą, nusamdžiusi žinių valdymo ir politikos pareigūną; pažymi, kad pradėta taikyti nauja IT priemonė, kuri padeda analizuoti ir apibendrinti baigtų projektų rezultatus, ir kad interneto svetainėje paskelbta pirmoji pradinė vieša informacija apie projektų visumą;

15.    ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie socialinę ir ekonominę jau baigtų vykdyti projektų naudą; ragina biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šią ataskaitą pateikti kartu su Komisijos įvertinimu;

16.    pažymi, kad Bendroji įmonė stengiasi ištirti galimybes naudotis Komisijos IT sistemomis stebėsenos tikslais, susijusiais su mokslinių tyrimų apsauga, sklaida ir perdavimu, taip pat plėtoti ataskaitų apie rezultatus teikimą remdamasi pastabomis, pateiktomis Komisijos Metinėje bendrųjų įmonių veiklos 2012 m. pažangos ataskaitoje[19];

17.    primena, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija jau anksčiau prašė, kad Audito Rūmai parengtų specialiąją ataskaitą apie bendrųjų įmonių galimybes kartu su privačiais partneriais užtikrinti Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų papildomą naudą ir veiksmingą vykdymą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

 • [1]  OL C 452, 2014 12 16, p. 67.
 • [2]  OL C 452, 2014 12 16, p. 68.
 • [3]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [4]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [5]  OL L 153, 2008 6 12, p. 1.
 • [6]  OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
 • [7]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [8]  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
 • [9]  OL C 452, 2014 12 16, p. 67.
 • [10]  OL C 452, 2014 12 16, p. 68.
 • [11]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [12]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [13]  OL L 153, 2008 6 12, p. 1.
 • [14]  OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
 • [15]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [16]  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
 • [17]  OL L 163, 2014 5 29, p. 21.
 • [18]  2006 m. gruod˛io 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006 dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 7 straipsnis (OL L 412, 2006 12 30, p. 6)
 • [19]  Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai. Metinė bendrųjų įmonių veiklos 2012 m. pažangos ataskaita (SWD(2013) 539 final).