Procedura : 2014/2134(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0112/2015

Teksty złożone :

A8-0112/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.57
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0166

SPRAWOZDANIE     
PDF 178kWORD 96k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013

(2014/2134(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013

(2014/2134(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 209,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0112/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2013

(2014/2134(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(9),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), w szczególności jego art. 209,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych(13),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2(14), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(16),

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0112/2015),

1.      zatwierdza zamknięcie ksiąg wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013

(2014/2134(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0112/2015),

A.     mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych („wspólne przedsięwzięcie”) zostało utworzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 521/2008 w maju 2008 r. jako partnerstwo publiczno-prywatne na okres do 31 grudnia 2017 r., a jego zadaniem jest skupienie się na opracowaniu aplikacji rynkowych i tym samym ułatwienie dodatkowych działań przemysłu zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych,

B.     mając na uwadze, że członkami wspólnego przedsięwzięcia są: Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych („zrzeszenie branżowe”) oraz zrzeszenie badawcze N.ERGHY („zrzeszenie badawcze”),

C.     mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz wspólnego przedsięwzięcia na cały okres wynosi 470 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, przy czym część tej kwoty przeznaczona na koszty operacyjne nie może przekroczyć 20 000 000 EUR,

D.     mając na uwadze, że oczekuje się, iż zrzeszenie branżowe pokryje 50% kosztów bieżących, a zrzeszenie badawcze powinno pokryć jedną dwunastą kosztów bieżących, oraz że obydwa podmioty powinny wnieść swój wkład niepieniężny w pokrycie kosztów operacyjnych, który powinien być co najmniej równy wkładowi finansowemu Unii,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.      zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia za rok 2013 przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami finansowymi przedsięwzięcia;

2.      zwraca ponadto uwagę, że ostateczny budżet wspólnego przedsięwzięcia na rok budżetowy 2013 obejmował środki na zobowiązania w wysokości 74,5 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 69,7 mln EUR; zauważa też, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 98,9% i 56,7%; uznaje, że poziom środków na płatności jest niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wynika z odroczenia finansowania trzech projektów;

Zaproszenia do składania wniosków

3.      zwraca uwagę, że na dzień 31 grudnia 2013 r. program wspólnego przedsięwzięcia obejmował 130 umów w sprawie dotacji, będących rezultatem pięciu rocznych zaproszeń, które miały miejsce w okresie 2008–2012; zauważa, że dotacje te wynoszą ogółem 365 mln EUR, co stanowi 81% maksymalnego wkładu Unii na pokrycie kosztów działalności badawczej wspólnego przedsięwzięcia w wysokości 452,5 mln EUR;

4.     zwraca uwagę, że dalsze 23 umowy o udzielenie dotacji podpisano w wyniku zaproszenia do składania ofert 2013-1, a kolejne dwie umowy – w wyniku opublikowania zaproszenia 2013-2, odpowiednio na kwotę 75 200 000 EUR i 7 000 000 EUR;

5.      wzywa wspólne przedsięwzięcie do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania w sprawie składek wszystkich członków oprócz Komisji, w tym stosowania metodologii oceny, wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

Ramy prawne

6.      bierze pod uwagę fakt, że nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zostało przyjęte w dniu 25 października 2012 r. i weszło w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., podczas gdy modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 nowego rozporządzenia finansowego, weszło w życie dopiero w dniu 8 lutego 2014 r.; uznaje, że przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia zostały zmienione w dniu 30 czerwca 2014 r., tak aby odzwierciedlać te zmiany;

7.      przyjmuje do wiadomości wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(17), a także zawarte następnie porozumienie polityczne w kwestii odrębnego absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego;

8.      wzywa Trybunał do przedstawienia pełnej i stosownej oceny finansowej praw i obowiązków wspólnego przedsięwzięcia za okres do dnia rozpoczęcia działalności przez wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2;

Systemy kontroli wewnętrznej

9.      zauważa, że jednostka audytu wewnętrznego wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie ze strategicznym planem Służby Audytu Wewnętrznego Komisji/ jednostki audytu wewnętrznego dla wspólnego przedsięwzięcia na lata 2011–2013, przeprowadziła w 2013 r. kontrolę dotyczącą negocjowania i zawierania umów oraz prefinansowania w ramach zarządzania dotacjami, a także wykonała inne usługi atestacyjne i konsultacyjne;

10.    z zaniepokojeniem zauważa, że w końcowym sprawozdaniu dotyczącym zarządzania dotacjami odnotowano potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na przyznanie dotacji oraz czasu potrzebnego na zamknięcie negocjacji, a także potrzebę doprecyzowania pewnych aspektów stosowanej przez wspólne przedsięwzięcie procedury kontroli zdolności finansowej; odnotowuje opracowanie planu działania w celu wypełnienia tych zaleceń, biorąc też pod uwagę wpływ nowego otoczenia prawnego i przepisów w ramach programu „Horyzont 2020”, i zwraca się do wspólnego przedsięwzięcia o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach jego realizacji;

11.    odnotowuje, że wraz ze wspólnymi przedsięwzięciami ARTEMIS, „Czyste niebo”, ENIAC i IMI omawiane wspólne przedsięwzięcie podlegało przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji ocenie ryzyka w zakresie informatyki, obejmującej współdzieloną infrastrukturę informatyczną;

12.    uznaje szczególne środki wprowadzone przez wspólne przedsięwzięcie w celu zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do trzech najważniejszych grup podmiotów – członków rady zarządzającej, ekspertów i pracowników – takie jak jasna definicja konfliktu interesów wraz z bazą danych wszystkich odnośnych informacji i procesem zarządzania nimi; zauważa, że w listopadzie 2014 r. procedura pisemna dotycząca szczególnych środków została przedłożona radzie zarządzającej; przyznaje, że Komisja zwróciła się o odroczenie przyjęcia środków szczególnych, aby przedstawić ujednolicony wzorzec tych środków z uwagi na horyzontalny charakter tej kwestii; apeluje do wspólnego przedsięwzięcia o szybkie przyjęcie środków szczególnych;

13.    zwraca uwagę, że w okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r. Komisja przeprowadziła drugą ocenę śródokresową wspólnego przedsięwzięcia; zauważa, że sprawozdanie zawiera szereg zaleceń, jak np. przeznaczenie większych zasobów na działania poprzez współdzielenie funkcji administracyjnych z innymi wspólnymi przedsięwzięciami lub powierzenie ich służbom Komisji, a także położenie większego nacisku na strategię badań w zakresie kontynuacji działalności wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” zgodnie z trzema podstawowymi zasadami (zgodność ze strategiami politycznymi UE, obszary, w których Europa ma wiodącą pozycję lub może ją osiągnąć, dostosowanie do zmieniających się potrzeb sektora) oraz wzmocnienie zdolności do przeprowadzenia zmian; uznaje, że aktualnie wspólne przedsięwzięcie prowadzi przegląd planu działania w celu zajęcia się tymi aspektami;

Monitorowanie i sprawozdawczość

14.    odnotowuje, że w decyzji o ustanowieniu siódmego programu ramowego(18) ustanowiono system monitorowania i sprawozdawczości obejmujący ochronę, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań; stwierdza, że w 2013 r. wspólne przedsięwzięcie zatrudniło urzędnika ds. zarządzania wiedzą i polityki w tym zakresie, zwiększając w ten sposób swoje możliwości dotyczące monitorowania wyników badań w ramach prowadzonych projektów i sprawozdawczości w tym zakresie oraz oceny realizacji swojego programu; zwraca uwagę na wprowadzenie nowego narzędzia informatycznego, które pomaga w analizie i syntezie wyników ukończonych projektów oraz w publikowaniu na stronach internetowych pierwszych wyników prac będących rezultatem złożonych projektów i stanowiących dostępną publicznie nową wiedzę;

15.    wzywa wspólne przedsięwzięcie do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści społeczno-ekonomicznych już zrealizowanych projektów; wzywa do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium tego sprawozdania wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

16.    uznaje starania wspólnego przedsięwzięcia zmierzające do zbadania możliwości wykorzystania systemu informatycznego Komisji do celów monitorowania dotyczących ochrony, upowszechniania i przekazywania wyników badań naukowych, jak również opracowania sprawozdawczości z wyników, zgodnie z uwagami zawartymi w rocznym sprawozdaniu Komisji z postępu w działalności wspólnych przedsięwzięć za rok 2012(19).

17.    przypomina, że organ udzielający absolutorium zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania specjalnego w sprawie potencjału wspólnych przedsiębiorstw i ich partnerów prywatnych w zakresie zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 67.

(2)

Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 68.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.

(6)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(7)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(8)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(9)

Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 67.

(10)

Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 68.

(11)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(12)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(13)

Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.

(14)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(15)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(16)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(17)

Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 21.

(18)

Art. 7 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 6).

(19)

Sprawozdanie przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat działalności wspólnych przedsięwzięć w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (SWD(2013) 539 final).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności