Postup : 2014/2134(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0112/2015

Predkladané texty :

A8-0112/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.57
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0166

SPRÁVA     
PDF 174kWORD 91k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

(2014/2134(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

(2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík(5),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k účtovnej závierke Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

(2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík(13),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

1.      schvaľuje účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013

(2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

A.     keďže Spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením (ES) č. 521/2008 na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a tým uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe;

B.     keďže členmi spoločného podniku sú Európska únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a výskumné zoskupenie N.ERGHY (ďalej len „výskumné zoskupenie“);

C.     keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na celé obdobie je 470 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu pre výskum, z čoho podiel vyčlenený na prevádzkové náklady nesmie prekročiť 20 000 000 EUR;

D.     keďže priemyselné zoskupenie by malo prispieť na 50 % prevádzkových nákladov a výskumné zoskupenie by malo prispieť na jednu dvanástinu prevádzkových nákladov, pričom obe zoskupenia by mali prispieť na operačné náklady prostredníctvom nepeňažných príspevkov najmenej vo výške finančného príspevku Únie,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.      konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.      ďalej berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 74,5 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 69,7 milióna EUR; ďalej konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 98,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov 56,7 %; berie na vedomie, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov je nižšia ako v predchádzajúcom roku, čo je spôsobené odložením financovania troch projektov;

Výzvy na predloženie návrhov

3.      poukazuje na skutočnosť, že k 31. decembru 2013 bol program spoločného podniku tvorený 130 grantovými zmluvami uzatvorenými na základe piatich každoročných výberových konaní, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2008 až 2012; konštatuje, že celková výška týchto grantov dosahuje 365 miliónov EUR, čo zodpovedá 81 % maximálneho príspevku Únie spoločnému podniku na výskumné činnosti, ktorý je na úrovni 452,5 milióna EUR;

4.     konštatuje, že 23 ďalších dohôd o grante bolo podpísaných na základe výzvy 2013-1, ako aj ďalšie dva granty na základe výzvy 2013-2 vo výške 75 200 000 EUR a 7 000 000 EUR;

5.      vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, a to aj pokiaľ ide o uplatňovanie metodiky hodnotení, spolu s hodnotením Komisie;

Právny rámec

6.      berie na vedomie, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli 30. júna 2014 zmenené, aby zohľadňovali tieto zmeny;

7.      berie na vedomie spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie(17), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udeľovaní absolutória spoločným podnikom podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

8.      vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a správne finančné hodnotenie práv a povinností spoločných podnikov za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2;

Systémy vnútornej kontroly

9.      konštatuje, že v súlade so strategickým plánom Útvaru pre vnútorný audit/oddelenia vnútorného auditu Komisie pre spoločný podnik na obdobie 2011 – 2013 vykonalo oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku počas roku 2013 jeden audit týkajúci sa riadenia grantov – ich dojednávania, uzatvárania zmlúv a predbežného financovania, a poskytlo ďalšie služby v oblasti kontroly a poradenstva;

10.    so znepokojením konštatuje, že v konečnej správe o riadení grantov sa uvádza, že je potrebné skrátiť čas potrebný na poskytnutie grantu a čas na uzavretie rokovaní a objasniť niektoré hľadiská postupu spoločného podniku týkajúceho sa kontroly finančnej životaschopnosti; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na uplatnenie týchto odporúčaní a zohľadnenie vplyvu nového právneho prostredia a pravidiel v rámci programu Horizont 2020, a vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vykonávania plánu;

11.    berie na vedomie, že spoločný podnik bol spolu so spoločnými podnikmi ARTEMIS, Čisté nebo, Eniac a IMI podrobený hodnoteniu rizík spoločnej IT infraštruktúry, ktoré uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS);

12.    berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol osobitné opatrenia s cieľom zamedziť konflikty záujmov vo vzťahu k svojim trom hlavným zainteresovaným stranám, ktorými sú členovia správnej rady, odborníci a zamestnanci, ako je jasné vymedzenie pojmu konflikt záujmov s databázou všetkých súvisiacich informácií a postupom riadenia; konštatuje, že v novembri 2014 bol písomný postup týkajúci sa týchto osobitných opatrení predložený správnej rade; berie na vedomie, že Komisia požiadala o odloženie prijatia osobitných opatrení s cieľom zabezpečiť harmonizovaný vzor pre opatrenia vzhľadom na ich horizontálnu povahu; vyzýva spoločný podnik, aby urýchlene pristúpil k prijatiu týchto osobitných opatrení;

13.    zdôrazňuje, že od novembra 2012 do mája 2013 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku; berie na vedomie, že správa obsahuje viacero odporúčaní, ako je pridelenie väčšieho objemu zdrojov na operácie prostredníctvom spoločných administratívnych funkcií s ďalšími spoločnými podnikmi a/alebo ich vrátenie oddeleniam Komisie, jasnejšie zameranie výskumnej stratégie spoločného podniku v Horizonte 2020 v súlade s tromi hlavnými zásadami (súlad s politikami EÚ, oblasti, v ktorých Európa sa stala alebo sa môže stať lídrom, prispôsobenie sa meniacim potrebám odvetvia) a posilnenie schopnosti dosiahnuť zmenu. berie na vedomie, že spoločný podnik teraz vykonáva revíziu akčného plánu s cieľom vyriešiť tieto aspekty;

Monitorovanie a predkladanie správ

14.    poznamenáva, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe(18) sa stanovuje systém monitorovania ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu a informovania o nich; konštatuje, že v roku 2013 spoločný podnik zvýšil svoju schopnosť monitorovať a predkladať správy o výsledkoch výskumu týkajúceho sa jeho projektov a posudzovať plnenie svojho programu tým, že si najal úradníka zodpovedného za riadenie znalostí a politiku; berie na vedomie zavedenie nového nástroja IT, ktorý úradu pomáha analyzovať a syntetizovať výsledky dokončených projektov a poskytovať na jeho internetovej stránke informácie o prvých prioritných verejných výstupoch z dokončených projektov;

15.    vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

16.    berie na vedomie úsilie spoločného podniku preskúmať, či by bolo možné na účely monitorovania týkajúceho sa ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu využiť systémy IT Komisie a rozvinúť vykazovanie výsledkov v súlade s pripomienkami vo výročnej správe Komisie o pokroku za rok 2012 týkajúcej sa činností spoločného podniku(19);

17.    pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 67.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 68.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 67.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 68.

(11)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

(18)

Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).

(19)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dosiahnutom pokroku týkajúca sa činností spoločnej technologickej iniciatívy spoločných podnikov v roku 2012 (SWD(2013)0539 final).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia