Postopek : 2014/2134(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0112/2015

Predložena besedila :

A8-0112/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.57
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0166

POROČILO     
PDF 170kWORD 88k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013

(2014/2134(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013

(2014/2134(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 20115 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za izvajanje skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik(5),

–       ob upoštevanju Uredbe Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(6), zlasti členov 1(2) in 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (PCH2) glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013

(2014/2134(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(9),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za izvajanje skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik(13),

–       ob upoštevanju Uredbe Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(14), zlasti členov 1(2) in 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

1.      odobri zaključni račun Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013

(2014/2134(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2015),

A.     ker je bilo Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno maja 2008 z Uredbo (ES) št. 521/2008 kot javno-zasebno partnerstvo za obdobje do 31. decembra 2017, da bi se osredotočili na razvoj tržnih aplikacij ter tako pospešili dodatna gospodarska prizadevanja za hitro uveljavljanje tehnologij gorivnih celic in vodika;

B.     ker so člani skupnega podjetja Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, Industrijsko združenje za skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik (industrijsko združenje) ter raziskovalna skupnost N.ERGHY (raziskovalna skupnost);

C.     ker je najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za celotno obdobje 470.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna sedmega okvirnega programa, pri čemer delež, namenjen tekočim stroškom, ne sme preseči 20.000.000 EUR;

D.     ker se pričakuje, da bo industrijsko združenje prispevalo 50 % tekočih stroškov in da bi morala raziskovalna skupnost prispevati eno dvanajstino tekočih stroškov, oba pa bi morala prispevati za stroške poslovanja s stvarnimi prispevki, ki so najmanj enakovredni finančnemu prispevku Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.      nadalje ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2013 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 74,5 milijona EUR in sredstva za plačila v višini 69,7 milijona EUR; poleg tega ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila 98,9 % oziroma 56,7 %; priznava, da je raven odobritev plačil nižja, kot je bila prejšnje leto, kar je posledica odložitve financiranja treh projektov;

Javni razpisi

3.      poudarja, da je 31. decembra 2013 program skupnega podjetja sestavljalo 130 sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki so posledica petih letnih razpisov iz obdobja 2008–2012; opozarja, da ta nepovratna sredstva skupaj znašajo 365 milijonov EUR, kar predstavlja 81 % najvišjega prispevka Unije za skupno podjetje za raziskovalne dejavnosti, ki sicer znaša 452,5 milijona EUR;

4.     ugotavlja, da je bilo na podlagi razpisa 2013-1 podpisanih še 23 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev in na podlagi razpisa 2013-2 še dva sporazuma o nepovratnih sredstvih, in sicer v višini 75.200.000 EUR oziroma 7.000.000 EUR;

5.      poziva skupno podjetje, naj organu z podelitev razrešnice predloži poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo metodologije za vrednotenje, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

Pravni okvir

6.      upošteva, da je bila nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije, sprejeta 25. oktobra 2012 in je začela veljati 1. januarja 2013, vendar pa je vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 nove finančne uredbe začela veljati šele 8. februarja 2014; je seznanjen, da so bila 30. junija 2014 finančna pravila skupnega podjetja spremenjena, da bi odražala te spremembe;

7.      je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(17) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe;

8.      poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja za obdobje do datuma, ko je začelo poslovati Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2;

Sistemi notranje kontrole

9.      ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo skupnega podjetja – v skladu s strateškim revizijskim načrtom službe za notranjo revizijo/oddelka za notranjo revizijo Komisije za skupno podjetje za obdobje 2011–2013 – v letu 2013 opravil revizijo upravljanja nepovratnih sredstev – pogajanja, sklepanja pogodb in predfinanciranje, izvajal pa je tudi druge storitve dajanja zagotovil in svetovanja;

10.    z zaskrbljenostjo opaža, da je bila v končnem poročilu o upravljanju nepovratnih sredstev ugotovljena potreba po skrajšanju časa, ki preteče do dodelitve nepovratnih sredstev, in časa do konca pogajanj ter potreba po razjasnitvi nekaterih vidikov postopka, ki ga skupno podjetje uporablja za pregledovanje finančne sposobnosti; je seznanjen z razvojem akcijskega načrta, s katerim se obravnavajo ta priporočila, pa tudi z upoštevanjem vpliva novega pravnega okolja in pravil v okviru Obzorja 2020 ter poziva skupno podjetja, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih izvajanja tega načrta;

11.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo za skupno podjetje, hkrati s skupnimi podjetji ARTEMIS, „Čisto nebo“, Eniac in IMI, opravila oceno tveganja za IT v zvezi s skupno infrastrukturo IT, ki si jo ta podjetja delijo;

12.    priznava, da je skupno podjetje uvedlo posebne ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov za svoje tri ključne deležnike: člane upravnega odbora, strokovnjake in uslužbence, in sicer jasno opredelitev navzkrižja interesov s podatkovno zbirko vseh informacij, povezanih z navzkrižji interesov, in proces za njihovo upravljanje; ugotavlja, da je bil pisni postopek o posebnih ukrepih predložen upravnemu odboru novembra 2014; je seznanjen z zahtevo Komisije po odložitvi sprejetja posebnih ukrepov, da bi – glede na horizontalno naravo te zadeve – zagotovila harmonizirano predlogo za te ukrepe; poziva skupno podjetje, naj čim prej sprejme te posebne ukrepe;

13.    opozarja, da je Komisija med novembrom 2012 in majem 2013 opravila svoje drugo vmesno vrednotenje skupnega podjetja; ugotavlja, da poročilo vsebuje več priporočil, kot so dodelitev več virov za operacije z deljenjem upravnih funkcij z drugimi skupnimi podjetji in/ali z vrnitvijo teh funkcij službam Komisije in večja osredotočenost v raziskovalno strategijo pri nadaljnjem delu skupnega podjetja v okviru Obzorja 2020 v skladu s tremi glavnimi načeli (uskladitev s politikami EU; področja, kjer ima Evropa vodilno vlogo ali jo lahko doseže; prilagajanje spreminjajočim se potrebam sektorja) ter krepitev zmožnosti za spremembe; priznava, da skupno podjetje revidira akcijski načrt, da bi izboljšalo te vidike;

Spremljanje in poročanje

14.    je seznanjen, da sklep o sedmem okvirnem programu(18) vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2013 povečalo svoje zmogljivosti za spremljanje rezultatov raziskav svojih projektov in poročanje o njih ter za ocenjevanje dosežkov svojega programa z zaposlitvijo referenta za upravljanje znanja in politik; opaža uvedbo novega IT orodja, ki pomaga pri analizi in sintezi rezultatov končanih projektov ter poročanju na spletnem mestu podjetja o prvih javnih rezultatih na področju novega znanja, pridobljenega s kompleksnimi projekti;

15.    poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

16.    priznava prizadevanja skupnega podjetja, da bi preučilo možnost, da bi za namene spremljanja, povezanega z zaščito, razširjanjem in prenosom rezultatov raziskav, uporabljalo sistem IT Evropske komisije, in da bi razvilo svoje poročanje o rezultatih v skladu s pripombami iz letnega poročila Komisije o napredku v zvezi z dejavnostmi skupnih podjetij za leto 2012(19);

17.    želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice pred tem zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 67.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 68.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 153, 12.6.2008, str. 1.

(6)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 452, 16.12.2014, str. 67.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 68.

(11)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(13)

UL L 153, 12.6.2008, str. 1.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

UL L 163, 29.05.14, str. 21.

(18)

Člen 7 Sklepa št. 1982/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 6).

(19)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih skupnih podjetij v okviru skupnih tehnoloških pobud (Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the activities of the Joint Technology Initiative Joint Undertakings in 2012 (SWD(2013) 539 final)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov