Förfarande : 2014/2134(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0112/2015

Ingivna texter :

A8-0112/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.57
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0166

BETÄNKANDE     
PDF 159kWORD 75k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

(2014/2134(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(5),

–       med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(6), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013, med företagets svar(9),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(10), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 209,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(13),

–       med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(14), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(16),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013

(2014/2134(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2015), och av följande skäl:

A.     Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades i maj 2008 som ett offentlig-privat partnerskap genom förordning (EG) nr 521/2008 för en period som sträcker sig fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik.

B.     Det gemensamma företagets medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, och näringslivsgruppen European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping samt forskningsgruppen N.ERGHY.

C.     EU:s bidrag till det gemensamma företaget för hela perioden får uppgå till högst 470 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet, av vilken den andel som är öronmärkt för löpande kostnader inte får överstiga 20 000 000 EUR.

D.     Näringslivsgruppen bidrar med 50 % av de löpande kostnaderna och forskningsgruppen bidrar med en tolftedel av de löpande kostnaderna och båda bidrar till driftskostnaderna genom bidrag in natura som åtminstone är jämbördiga med unionens finansiella bidrag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.      Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.      Europaparlamentet noterar dessutom att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2013 innehöll åtagandebemyndiganden på 74,5 miljoner EUR och betalningsbemyndiganden på 69,7 miljoner EUR. Parlamentet noterar också att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 98,9 respektive 56,7 %. Parlamentet konstaterar att nivån för betalningsbemyndigandena är lägre än året innan, vilket beror på att finansieringen av tre projekt har skjutits upp.

Ansökningsomgångar

3.      Europaparlamentet påpekar att den 31 december 2013 bestod det gemensamma företagets program av 130 bidragsöverenskommelser som ett resultat av fem årliga ansökningsomgångar som ägde rum mellan 2008 och 2012. Parlamentet noterar att dessa bidrag uppgår till totalt 365 miljoner EUR, vilket motsvarar 81 % av det maximala EU-bidraget till det gemensamma företaget för forskningsverksamhet på 452,5 miljoner EUR.

4.     Europaparlamentet konstaterar att ytterligare 23 bidragsöverenskommelser undertecknades från ansökningsomgång 2013-1 och ytterligare två från ansökningsomgången 2013-2 till ett belopp på 75 200 000 EUR respektive 7 000 000 EUR.

5.      Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet tillämpningen av utvärderingsmetoderna, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

Rättslig ram

6.      Europaparlamentet beaktar att den nya budgetförordningen för unionens allmänna budget antogs den 25 oktober 2012 och trädde i kraft den 1 januari 2013, men att den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som anges i artikel 209 i den nya budgetförordningen inte trädde i kraft förrän den 8 februari 2014. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser har ändrats så att de återspeglar dessa förändringar den 30 juni 2014.

7.      Europaparlamentet uppmärksammar parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(17) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen.

8.      Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lägga fram en fullständig och lämplig bedömning av det gemensamma företagets rättigheter och skyldigheter för perioden fram till det datum då det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 inledde sin verksamhet.

System för intern kontroll

9.      Europaparlamentet noterar att i enlighet med den samordnade strategiska revisionsplanen 2011–2013 för det gemensamma företaget som har utarbetats av det gemensamma företagets internrevisionsfunktion och kommissionens tjänst för internrevision genomförde internrevisionsfunktionen en revision av förvaltningen av bidrag och förhandlingar, kontraktstilldelning och förhandsfinansiering under 2013 samt utförde andra säkrings- och konsulttjänster.

10.    Europaparlamentet noterar att i slutrapporten om bidragsförvaltningen konstaterade revisorerna att den tid som går åt för att bevilja bidrag och avsluta förhandlingar bör minskas och att vissa aspekter av det gemensamma företagets rutiner för kontroller av den ekonomiska bärkraften behöver förtydligas. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har tagit fram en åtgärdsplan för att tillmötesgå dessa rekommendationer och beakta konsekvenserna av den nya rättsliga ramen, särskilt de nya bestämmelserna enligt Horisont 2020, och uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsbeviljande myndigheten om resultatet av handlingsplanens genomförande.

11.    Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision gjort en it-riskbedömning av det gemensamma företaget och de gemensamma företagen Artemis, Clean Sky, Eniac och IMI med avseende på deras gemensamma it-infrastrukturer.

12.    Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra intressekonflikter bland de tre viktigaste aktörerna: styrelseledamöter, experter och anställda, bland annat en tydlig definition av vad som ska anses vara en intressekonflikt, en databas med all information om intressekonflikter och ett förfarande för att hantera dem. Parlamentet noterar att det skriftliga förfarandet för de särskilda åtgärderna överlämnades till styrelsen i november 2014. Parlamentet konstaterar att kommissionen begärde att antagandet av de särskilda åtgärderna skulle skjutas upp för att tillhandahålla en harmoniserad mall för åtgärderna med tanke på deras övergripande natur. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att snabbt anta dessa särskilda åtgärder.

13.    Europaparlamentet påpekar att kommissionens andra interimsutvärdering gjordes mellan november 2012 och maj 2013. Parlamentet noterar att rapporten innehåller flera rekommendationer, bland annat att mer resurser bör avsättas till verksamheten genom att administrativa funktioner delas med andra gemensamma företag och/eller återgår till kommissionens avdelningar, att forskningsstrategin för en fortsättning av det gemensamma företaget inom Horisont 2020 bör vara mer inriktad på tre huvudprinciper (anpassning till EU:s politik, områden där Europa har eller kan skaffa sig ett ledarskap och anpassning till sektorns förändrade behov) och att kapaciteten att anpassa sig till förändringar bör stärkas. Parlamentet konstaterar att en åtgärdsplan håller på att granskas av det gemensamma företaget för att beakta dessa aspekter.

Övervakning och rapportering

14.    Europaparlamentet noterar att enligt beslutet om sjunde ramprogrammet(18) ska ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat införas. Parlamentet konstaterar att under 2013 ökade det gemensamma företaget sin kapacitet att övervaka och rapportera forskningsresultat från projekten och bedöma resultaten av programmet genom att man anställde en tjänsteman som ska arbeta med kunskapshantering och policyfrågor. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget införde ett nyframtaget it-verktyg för att analysera och sammanställa resultaten av de avslutade projekten och rapporterade på sin webbplats om de första offentliga resultaten från avslutade projekt.

15.    Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om de socioekonomiska vinsterna av redan genomförda projekt. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

16.    Europaparlamentet noterar de insatser det gemensamma företaget gjort för att undersöka möjligheten att använda kommissionens it-system för den övervakning som avser skydd, spridning och överföring av forskningsresultat och att utveckla sin resultatrapportering i linje med kommentarerna i kommissionens årsrapport om verksamheten inom de gemensamma företagen för gemensamma teknikinitiativ under 2012(19).

17.    Europaparlamentet påminner om att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 67.

(2)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 68.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.

(6)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.

(7)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 67.

(10)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 68.

(11)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.

(14)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.

(18)

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).

(19)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om verksamheten inom de gemensamma företagen för gemensamma teknikinitiativ under 2012 (SWD(2013)0539).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy