ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата

31.3.2015 - (2014/2081(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ришард Чарнецки


Процедура : 2014/2081(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0113/2015
Внесени текстове :
A8-0113/2015
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата

(2014/2081(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година[1],

–       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)[2],

–       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[6] на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2015),

1.   освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2013 година;

2.   представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата

(2014/2081(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2015),

1.   отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата са проверени от независим външен одитор – PricewaterhouseCoopers SARL, с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и отчетност, които тя прилага към одитираните от нея органи; отбелязва становището на одитора, че „финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата“;

2.   подчертава, че през 2013 г. Сметната палата е разполагала с бюджетни кредити в размер на 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR през 2012 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 92%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 96%;

3.   подчертава обаче, че бюджетът на Сметната палата е чисто административен, като голяма част от сумата се използва за разходи във връзка с лицата, работещи в институцията; приема за сведение причините за намаляването на степента на усвояване, посочени в доклада на Сметната палата за бюджетното и финансовото управление за 2013 г.;

4.   отбелязва новата стратегия на Сметната палата за 2013 – 2017 г. за максимално увеличаване на ролята ѝ на външен одитор на Съюза; подкрепя установения план за 2013 г., както и намерението на Сметната палата за повишаване на количеството и качеството на докладите от одитите на изпълнението чрез увеличаване на ефективността и ресурсите, предназначени за тях; отбелязва също така, че броят на тези доклади се е увеличил с 60% от 2008 г. насам и настоява, че количеството не трябва да бъде за сметка на качеството;

5.   напомня на Сметната палата, че трите институции се договориха в точка 54 от Общия подход към децентрализираните агенции от 2012 г. , че „пълната отговорност за всички аспекти на възложените на външен изпълнител одити продължава да се носи ЕСП, която управлява и финансира от собствения си бюджет всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки, както и всички други разходи, свързани с възложени на външен изпълнител одити“; очаква от Сметната палата да спазва Общия подход и да възлага и плаща за външните одити на агенциите;

6.   оправя искане към Сметната палата да направи одит на въздействията на едно консолидиране на регистрите на Съда в един регистър, с цел да се осигури по-добра координация на процесуалните действия между съдилищата;

7.   приветства програмата за вътрешна реформа на Сметната палата, включена в нейната стратегия за периода 2013 – 2017 г., и основана на партньорския доклад от 2014 г., доклада на Парламента относно бъдещето на Сметната палата, както и вътрешния анализ на самата Сметна палата; призовава Сметната палата да докладва редовно на Парламента за развитието и изпълнението на реформата;

8.   счита, че е необходима определена степен на гъвкавост в работната програма на Сметната палата, за да може тя бързо да се адаптира към неочаквани важни събития, които може да изискват специфично одитиране или внимание, и да пренебрегва някои точки от програмата, които вече не са актуални; също така счита, че е важно Сметната палата да постигне известна степен на диверсификация и баланс, вместо да се концентрира твърде много и често върху определени области на дейност; насочва вниманието на Сметната палата към политическите приоритети на законодателите и към въпросите от съществен интерес за гражданите на Съюза, посочени от комисията по бюджетен контрол на Парламента;

9.   подкрепя усилията на Сметаната палата за осигуряване на повече ресурси за одити на изпълнението; припомня, че Сметната палата следва да гарантира, че одиторите, на които са възложени конкретни одити, притежават необходимите технически знания и методологически умения;

10. припомня на Сметната палата необходимостта от подобряване на графиците за изпълнение особено в случая със специалните доклади на Сметната палата, без да се накърнява качеството на тези доклади; изразява съжаление, че навременността на одитните констатации продължава да бъде далеч от дългосрочната цел; препоръчва на Сметната палата да си постави за цел намаляване на продължителността на всяка фаза на плана на одита на изпълнението;

11. отбелязва, че методологията на Сметната палата трябва да бъде последователна и да се прилага за всички области на управление; разбира, че една по-нататъшна хармонизация може да доведе до несъответствия в определенията на Сметната палата за незаконни операции при пряко и споделено управление;

12. отбелязва, че средният срок за изготвяне на специален доклад продължава да бъде 20 месеца, както през 2012 г.; изразява съжаление, че Сметната палата не е постигнала стратегическата цел за среден срок на изготвяне от 18 месеца за специалните доклади; призовава Сметната палата да прилага към всеки специален доклад подробности относно неговия контекст и подробности относно различните етапи от неговото изготвяне;

13. намира, че препоръките в специалните доклади следва да бъдат по-ясни и последователно да разкриват положителните и отрицателните страни на поведението на въпросните държави;

14. отбелязва, че последните промени в Правилника за дейността на ЕП, насочени към увеличаване на участието на парламентарните комисии в различни области във връзка с изготвянето на специалните доклади, не удовлетворяват очакванията; се стреми да търси начини за подобряване на парламентарните процедури, които се прилагат за специалните доклади на Сметната палата;

15. подкрепя продължилото увеличаване на длъжностите за одитори през 2013 г.; отбелязва успешното назначаване на нови одитори и намаляването на броя на незаетите длъжности в края на 2013 г. в сравнение с 2012 г.;

16. отбелязва, че Сметната палата заявява, че не се съобразява с географски критерии при назначаването на служители на ръководни длъжности; призовава Сметната палата в тази връзка да направи необходимото за избягване в бъдеще на големия дисбаланс, който е налице понастоящем в Сметната палата, особено по отношение на ръководните длъжности;

17. изразява съжаление за това, че планът за равни възможности, лансиран от Сметната палата през 2012 г. с цел гарантиране на баланс между половете, не доведе до очакваните резултати, особено по отношение на ръководните длъжности; отбелязва, че от 70-те ръководни длъжности и длъжности на началник отдели, само 21 са заети от жени, като освен това по-голямата част от тези длъжности са в дирекциите за писмени преводи и администрация; подчертава и приветства увеличаването на броя на жените одитори, което несъмнено ще се отрази върху броя на жените на ръководни длъжности в областта на одита; отбелязва ангажимента на Сметната палата да действа бързо за преразглеждане на плана за равни възможности с цел намирането на ефективни решения, които да позволят постигането на целите, определени в тази област възможно най-скоро;

18. призовава Сметната палата да включи в своя годишен отчет за дейността преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

19. отбелязва със задоволство завършването на сграда „K3“ в срок и в рамките на бюджета;

20. изисква политиката в областта на сградния фонд на Сметната палата да бъде приложена към нейния годишен отчет за дейността, особено предвид на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат добре обосновани и да не бъдат прекомерни;

21. отбелязва значителните разлики в цените за писмен превод на отделните езици (с разлика до над 100 евро на страница, в зависимост от езика) в Сметната палата; счита, че такава голяма разлика в разходите, дори при непреките разходи, следва да бъде анализирана и коригирана;

22. отбелязва със загриженост огромните разлики в разходите за писмен превод между отделните институции на Съюза; призовава следователно междуинституционалната работна група за писмени преводи да установи причините за тези разлики и да предложи решения за преодоляването на този дисбаланс и хармонизиране на разходите за писмени преводи, при пълно зачитане на изискванията за качество и езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за определяне на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се заздравят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва също така да има за цел създаването на единна методология за представяне на разходите за писмени преводи за всички институции, с оглед опростяване на анализа и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи тези констатациите преди края на 2015 г.; призовава всички институции на Съюза да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня в тази връзка ключовото значение на зачитането на езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

23. счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

24. признава, че Сметната палата е извършила подобрения по отношение на определянето и изясняването на правомощията и отговорностите на състава за координация, оценка, достоверност и развитие; приканва Сметната палата да продължи да работи в тази насока и иска да бъде информиран за мерките за подобряване на резултатите от дейността на състава;

25. отбелязва, че през 2013 г. Сметната палата е съобщила за общо 14 случая на предполагаема измама, разкрити в резултат на одитната ѝ дейност, и 10 случая, разкрити чрез разобличителни писма до Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че OLAF е решила да започне разследване по седем от 14-те случая, а за останалите случаи е била изпратена информация до друг орган за последващи действия;

26. призовава Европейската сметна палата да включва в своя годишен отчет за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

27. подкрепя последващия доклад на вътрешния одитор за 2013 г. и напредъка, постигнат в определянето и даването на приоритет на финансовите и оперативните рискове и в разработването на подходящи проверки за намаляване на риска;

28. отбелязва, че политиката за информационна сигурност се нуждае от хармонизирана стратегия за корпоративна сигурност; посочва, че ефективността на управлението и вътрешния контрол могат да се подобрят в основните области на управлението на Сметната палата;

29. отбелязва въвеждането в Сметната палата на ново приложение ASSYST (Система за подкрепа на одита) като вътрешен одитен инструмент; отправя искане да бъде информиран за показателите за изпълнение, предвидени за това приложение;

30. приема за сведение уверенията на Сметната палата, че прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;

31. отбелязва освен това въвеждането на нови програмни приложения за подобряване на администрирането на чуждоезиковото обучение; очаква тези инструменти да подобрят още повече управлението на чуждоезиковото обучение;

32. разбира интереса на Сметната палата от оценката на присъствието ѝ в медиите; счита обаче, че е необходимо посланията ѝ да бъдат по-ясни; предлага следователно всички текстове на Сметната палата да бъдат редактирани в рамките на една централизирана процедура;

33. цени сътрудничеството между Сметната палата и комисията за бюджетен контрол на Парламента и приветства редовната обратна връзка в отговор на искания на Парламента; призовава Сметната палата да включи в своя годишен отчет за дейността специален раздел за предприетите от нея действия в отговор на препоръките на Парламента, отправени при процедурата по освобождаване от отговорност на Европейската сметна палата за предходната финансова година, както правят по-голямата част от другите институции; отправя при все това искане към Сметната палата и органите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отново да подобрят своето сътрудничество, за да стане работата им по-ефикасна и по-ефективна;

34. счита, че докладите на Сметната палата, и особено специалните доклади, са важен принос за преминаването към подход на по-качествено разходване на средствата на ЕС; е на мнение, че докладите на Сметната палата биха могли да имат още по-голяма добавена стойност, ако бъдат допълвани с определен брой корективни мерки, които да бъдат предприети от Съюза, и с очаквания срок за изпълнението им, с цел постигане на целите и изпълнение на задачите, определени в съответната програма, фонд или политика на Съюза; счита, че този засилен акцент върху резултатите и особено върху дългосрочните последици, в съответствие с принципите за ефикасност и ефективност, би подобрил следователно необходимия процес на проследяване, който ще бъде провеждан от Сметната палата, при който ще се прави мониторинг на ефектите от предложените препоръки;

35. призовава Сметната палата да разгледа възможността за по-ранно представяне на годишния си доклад, в рамките, определени от Финансовия регламент на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

  • [1]  ОВ L 66, 8.3.2013 г.
  • [2]  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
  • [3]  OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
  • [4]  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
  • [5]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [6]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.