ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr

31.3.2015 - (2014/2081(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki


Postup : 2014/2081(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0113/2015
Předložené texty :
A8-0113/2015
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr

(2014/2081(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013[1],

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)[2],

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů[3],

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2015),

1.      uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr

(2014/2081(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2015),

1.   bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor (PricewaterhouseCoopers SARL), aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké uplatňuje Účetní dvůr na jím kontrolované subjekty; bere na vědomí názor auditora, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora“;

2.   zdůrazňuje, že v roce 2013 činily celkové prostředky Účetního dvora 142 761 000 EUR (v roce 2012 měl k dispozici 142 477 000 EUR) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 92 %; vyjadřuje politování nad poklesem míry čerpání prostředků v roce 2013 oproti roku 2012, kdy bylo dosaženo 96 %;

3.   zdůrazňuje však, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní, přičemž značná část prostředků je vynaložena na náklady spojené s osobami pracujícími v rámci tohoto orgánu; bere na vědomí odůvodnění snížení míry čerpání prostředků uvedené ve zprávě Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2013;

4.   bere na vědomí novou strategii Účetního dvora na období 2013–2017 spočívající v maximalizaci jeho úlohy jakožto externího auditora Unie; podporuje plán vytvořený v roce 2013 a jeho záměr zvýšit kvantitu a zlepšit kvalitu zpráv o auditu výkonnosti posílením účinnosti a zdrojů vyčleněných na tyto zprávy; bere rovněž na vědomí 60% zvýšení počtu těchto zpráv od roku 2008 a trvá na tom, že kvantita by neměla vést k poklesu kvality;

5.   připomíná Účetnímu dvoru, že tři orgány se v bodě 54 společného přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012 shodly na tom, že „za všechny aspekty vnějších auditů prováděných externími subjekty plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek a financuje je z vlastního rozpočtu, stejně jako i ostatní náklady spojené s vnějšími audity prováděnými externími subjekty“; očekává, že se Účetní dvůr bude tímto společným přístupem řídit a bude uzavírat smlouvy s externími auditory agentur a platit je;

6.   žádá Účetní dvůr, aby provedl audit dopadů konsolidace soudních kanceláří Soudního dvora do jedné v zájmu zlepšení koordinace procesních činností mezi soudy;

7.   s uspokojením vítá plán vnitřní reformy Účetního dvora obsažený v jeho strategii na období 2013–2017 a vycházející ze zprávy o srovnávacím hodnocení z roku 2014, zprávy Parlamentu o budoucnosti Účetního dvora a interní analýzy Účetního dvora; žádá Účetní dvůr, aby jej podrobně informoval o průběhu a provádění reformy;

8.   domnívá se, že v pracovním programu Účetního dvora je nutné ponechat určitou míru flexibility, aby mohl Účetní dvůr rychle reagovat na neočekávané důležité záležitosti, které mohou vyžadovat zvláštní kontrolu nebo pozornost, a upustit od naplánovaných témat, která již nejsou aktuální; považuje rovněž za důležité, aby Účetní dvůr dosáhl určité diverzifikace a rovnováhy a nesoustřeďoval se nadměrně a opakovaně na určitá odvětví činnosti; upozorňuje Účetní dvůr na politické priority legislativních orgánů a na otázky významné pro občany Unie, jež mu sdělil Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu;

9.   podporuje Účetní dvůr v jeho úsilí věnovat více zdrojů na audity výkonnosti; připomíná, že by měl Účetní dvůr zajistit, aby auditoři přidělení na konkrétní audity měli nezbytné odborné znalosti a metodické dovednosti;

10. připomíná Účetnímu dvoru, že je nutné zlepšit časové harmonogramy, zejména pokud jde o zvláštní zprávy Účetního dvora, aniž by byla ohrožena jejich kvalita; vyjadřuje politování nad tím, že včasnost zjištění auditů nadále nesplňuje dlouhodobé cíle; doporučuje Účetnímu dvoru, aby si stanovil cíl zkrátit každou fázi harmonogramu auditů výkonnosti;

11. bere na vědomí, že metodika Účetního dvora musí být konzistentní a musí být uplatňována na všechny oblasti řízení; chápe, že rozsáhlejší změna by mohla vést k nesrovnalostem v tom, jak Účetní dvůr definuje protiprávní operace v přímém a sdíleném řízení;

12. konstatuje, že průměrná doba potřebná k vypracování zvláštní zprávy je stále 20 měsíců jako v roce 2012; vyjadřuje politování nad tím, že se Účetnímu dvoru z hlediska průměrné doby pro vypracování zvláštní zprávy nepodařilo naplnit strategický cíl, kterým je 18 měsíců; žádá Účetní dvůr, aby ke každé zvláštní zprávě připojoval podrobnosti o souvislostech a o jednotlivých etapách jejího vytváření;

13. zastává názor, že doporučení obsažená ve zvláštních zprávách by měla být jasnější a důsledně upozorňovat na pozitivní i negativní jednání příslušných zemí;

14. bere na vědomí, že poslední změny v jednacím řádu EP, jejichž cílem bylo více zapojit parlamentní výbory v různých oblastech souvisejících se zvláštními zprávami, nesplnily očekávání; zavazuje se zvážit, jakými způsoby by bylo možné zlepšit parlamentní postupy pro zvláštní zprávy Účetního dvora;

15. podporuje průběžné zvyšování počtu pracovních míst v auditu v roce 2013; bere na vědomí úspěšný nábor nových zaměstnanců na auditorské posty a snížení počtu neobsazených míst ke konci roku 2013 oproti roku 2012;

16. bere na vědomí informaci Účetního dvora, že při jmenování zaměstnanců na vedoucí pozice nebral v úvahu zeměpisná kritéria; v tomto smyslu žádá Účetní dvůr, aby přijal všechna opatření nutná k tomu, aby v budoucnu zabránil vzniku podobné nerovnováhy v rámci tohoto orgánu, a to především na vedoucích pozicích;

17. vyjadřuje politování nad tím, že plán pro rovné příležitosti, který Účetní dvůr zavedl v roce 2012 s cílem zajistit rovnost mužů a žen, nevedl k očekávaným výsledkům, zejména pokud jde o vedoucí pozice; konstatuje, že ze 70 řídících pozic a pozic vedoucích oddělení je ženami obsazeno pouze 21, přičemž ženy působí většinou na ředitelství pro překlad a administrativu; poukazuje a s uspokojením vítá zvýšení počtu žen mezi auditory, což se bezpochyby projeví jejich zastoupením na vedoucích pozicích v této oblasti; bere na vědomí závazek Účetního dvora urychleně přezkoumat plán pro rovné příležitosti s cílem najít účinná řešení, která by umožnila co nejdříve dosáhnout cílů stanovených v této oblasti;

18. vyzývá Účetní dvůr, aby do své výroční zprávy o činnosti zařadil přehled zaměstnanců, kteří zastávají manažerské pozice, rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a postu;

19. s uspokojením konstatuje, že budova K3 byla dokončena podle plánu a v souladu s rozpočtem;

20. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika Účetního dvora v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

21. všímá si značných rozdílů mezi jednotlivými jazyky, pokud jde o výpočet nákladů na překlad (rozdíl dosahuje více než 100 EUR/str. u jednotlivých jazyků) v Účetním dvoře; domnívá se, že tak velké rozdíly v nákladech (včetně nepřímých nákladů) by měly být analyzovány a napraveny;

22. se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých orgánech a institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi orgány a institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi orgány a institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by také mělo být vytvoření jednotné metodiky prezentace nákladů na překlad pro všechny orgány a instituce, což usnadní analýzu a srovnávání nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; žádá všechny orgány a instituce Unie, aby se na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny aktivně podílely; v této souvislosti připomíná, že je zásadní respektovat v orgánech a institucích Unie mnohojazyčnost, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

23. domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je třeba snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí EU a tato zasedání by se podle možností měla konat v sídlech orgánů a institucí, neboť jejich přínos neopravňuje k tak vysokým výdajům;

24. uznává, že Účetní dvůr zlepšil definici a vyjasnění pravomocí a úkolů auditní skupiny pro koordinaci, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj; vyzývá jej, aby pokračoval v tomto směru, a žádá, aby byl informován o opatřeních přijatých za účelem zlepšení výkonnosti této skupiny;

25. bere na vědomí, že Účetní dvůr v roce 2013 ohlásil Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) celkem 14 případů, u nichž na základě provedeného auditu pojal podezření z podvodu, a 10 případů na základě oznámení; konstatuje, že v sedmi z uvedených 14 případů se úřad OLAF rozhodl zahájit šetření a v ostatních případech byly informace předány jinému subjektu k následným krokům;

26. vyzývá Evropský soudní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnoval do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

27. podporuje následný přezkum interního auditora za rok 2013 a dosažený pokrok při zjišťování finančních a provozních rizik a stanovování priorit v této oblasti a při určování vhodných opatření ke zmírnění těchto rizik;

28. konstatuje, že politika v oblasti informační bezpečnosti vyžaduje koordinovanou a harmonizovanou bezpečnostní strategii na úrovni celého orgánu; poukazuje na to, že v hlavních oblastech správy Účetního dvora lze zlepšit efektivitu řízení a vnitřní kontrolu;

29. bere na vědomí, že Účetní dvůr zavedl nový systém podpory auditu (ASSYST) jako interní auditní nástroj; žádá, aby byl informován o cílech výkonnosti stanovených pro tuto aplikaci;

30. bere na vědomí ujištění Účetního dvora, že přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti;

31. dále bere na vědomí zavedení nových softwarových aplikací, které zlepší správu jazykového vzdělávání; očekává, že tyto nástroje dále zlepší řízení jazykové výuky;

32. chápe zájem Účetního dvora na vyhodnocování své přítomnosti ve sdělovacích prostředcích; domnívá se však, že musí zlepšit srozumitelnost svých vyjádření; doporučuje proto, aby byla centralizovaně ověřována redakční kvalita všech textů Účetního dvora;

33. oceňuje spolupráci Účetního dvora a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu a pravidelnou zpětnou vazbu na základě žádostí Parlamentu; žádá Účetní dvůr, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul zvláštní oddíl věnovaný krokům přijatým v návaznosti na doporučení Parlamentu, pokud jde o udělení absolutoria Účetnímu dvoru za plnění rozpočtu v předchozím období, jak činí většina ostatních institucí; žádá nicméně Účetní dvůr a orgány příslušné k udělení absolutoria, aby dále zlepšily svou spolupráci s cílem zvýšit účinnost a účelnost své práce;

34. domnívá se, že zprávy Účetního dvora, a zejména zvláštní zprávy, jsou významným příspěvkem ke zlepšení způsobu, jakým jsou vynakládány prostředky Unie; zastává názor, že zprávy Účetního dvora by byly ještě cennější, pokud by byly doplněny určitým počtem nápravných opatření, která by měla Unie přijmout, a očekávaným časovým rozvrhem jejich provedení, aby bylo dosaženo cílů stanovených v programech, fondech či politikách Unie; zastává proto názor, že toto zvýšené zaměření na výstupy, zejména dlouhodobé výstupy, v souladu se zásadami účelnosti a účinnosti povede ke zkvalitnění procesu přijímání následných opatření prováděných Účetním dvorem, v jehož rámci by byly monitorovány účinky navržených doporučení;

35. vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil, zda je možné uspíšit předložení jeho výroční zprávy v mezích stanovených finančním nařízením Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

  • [1]  Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
  • [2]  Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
  • [5]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.