Postup : 2014/2082(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0114/2015

Předložené texty :

A8-0114/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0126

ZPRÁVA     
PDF 151kWORD 78k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2014/2082(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2014/2082(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2015),

1.      uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2014/2082(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–       s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy č. OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 o vnitřních pravidlech týkajících se zveřejňování ve veřejném zájmu („whistleblowing“),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2015),

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.   s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.   konstatuje, že v roce 2013 dosahoval rozpočet EHSV částky 130 104 400 EUR (v roce 2012 to bylo 128 816 588 EUR) s mírou plnění 94,1 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 96,8 %;

4.   zdůrazňuje však, že rozpočet EHSV je čistě administrativní, přičemž se významný objem prostředků využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; bere na vědomí vysvětlení EHSV, že k poklesu míry plnění došlo z důvodu preventivních opatření;

5.   upozorňuje na to, že vzhledem k dohodě o novém služebním řádu z roku 2014 již nejsou důvody související s neočekávaným soudním rozhodnutím o úpravě platů relevantní;

6.   bere na vědomí zvýšení o 1 % v rozpočtu na rok 2013 ve srovnání s předchozím ročním rozpočtem; podporuje úsilí EHSV omezit rozpočty na nadcházející roky, a zajistit tak paušální zvýšení;

7.   bere na vědomí návazné připomínky k usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2012, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti EHSV; opakuje svou výzvu, aby byl informován o podrobném přehledu o výdajích a o výsledcích tohoto opatření;

8.   vítá záměr EHSV účinněji plánovat své činnosti v rámci legislativního procesu, aniž by se nutně zvyšoval počet stanovisek, ale dbát spíše na jejich kvalitu;

9.   bere na vědomí, že EHSV zavedl nová pravidla pro úhradu cestovních výdajů svých členů podle skutečných nákladů, jak to doporučil Parlament; připomíná, že tento systém by měl být plně funkční na podzim roku 2015, tj. na počátku nového funkčního období EHSV;

10. bere na vědomí spolupráci mezi EHSV a Výborem EP pro rozpočtovou kontrolu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria;

11. konstatuje, že využívání externího překladu se v roce 2013 snížilo na 2,9 % oproti 4,5 % v roce 2012; konstatuje však, že se současně snížila také produktivita interního překladatelského oddělení;

12. je znepokojen obrovskými rozdíly mezi náklady na překlad v jednotlivých orgánech a institucích Unie; žádá proto, aby interinstitucionální pracovní skupina pro překlad identifikovala příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, jak je odstranit a dosáhnout harmonizace nákladů na překlady při zachování nejvyšší kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla obnovit spolupráci mezi orgány a institucemi v zájmu sdílení osvědčených postupů a výsledků a určení oblastí, v nichž by bylo možné interinstitucionální spolupráci nebo dohody posílit; domnívá se, že cílem pracovní skupiny by také mělo být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny orgány a instituce za účelem zjednodušení analýzy a srovnání nákladů; konstatuje, že by pracovní skupina měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny orgány, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v tomto ohledu připomíná zásadní význam, který má mnohojazyčnost v orgánech a institucích Unie pro zajištění rovného zacházení a rovných příležitostí pro všechny občany Unie;

13. bere na vědomí dohodu o spolupráci mezi EHSV, Výborem regionů a Parlamentem, která byla podepsána dne 5. února 2014 a jejíž plnění bylo zahájeno velkým přesunem pracovníků obou výborů do nové výzkumné služby Evropského parlamentu; věří, že provádění této dohody bude vyrovnané a bude přinášet stejnou míru výhod všem třem institucím a bude mít pozitivní dopad na další racionalizaci zdrojů; žádá, aby všechny tři instituce po uplynutí jednoho roku od zahájení fungování této spolupráce provedly samostatné hodnocení dopadu jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a kvality obsahu;

14. vyzývá EHSV, aby do výroční zprávy o činnosti začlenil přehled zaměstnanců ve vedoucích pozicích rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a pracovní pozice;

15. vyjadřuje znepokojení nad tím, že na vedoucích pozicích Výboru je nedostatek žen (61 % – 39 %); žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

16. doporučuje, aby EHSV i nadále pravidelně sledoval rozpočtové úspory vyplývající z provádění nové dohody o administrativní spolupráci s Výborem regionů; žádá podrobné informace o výsledcích této spolupráce;

17. konstatuje, že přezkum nové dohody o spolupráci EHSV a Výboru regionů v polovině období bude správným momentem k vyhodnocení této dohody a k nápravě případných zjištěných nedostatků;

18. žádá podrobné informace o výsledcích střednědobého hodnocení a očekává, že toto hodnocení bude zahrnovat také společné posouzení rozpočtových úspor, které z této spolupráce vyplynuly;

19. připomíná stále omezené využívání videokonferencí; uznává, že jsou přijímána opatření s cílem rozšířit jejich využití; žádá, aby byl informován o pokroku v této věci;

20. považuje za pozitivní snížení míry požadovaných tlumočnických služeb, které nebyly využity, a to z 7,6 % v roce 2012 na 5,1 % v roce 2013; zdůrazňuje však, že tato míra nevyužitých služeb je stále vysoká, a požaduje další snížení nákladů na tlumočení;

21. domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a že by měly v rámci možností probíhat přímo v sídlech orgánů a institucí, neboť jejich přínos neospravedlňuje tak vysoké náklady;

22. je znepokojen tím, že několik významných akcí plánovaných na rok 2013 bylo zrušeno nebo odloženo; vyzývá EHSV, aby lépe plánoval a racionalizoval vnitřní akce;

23. bere na vědomí informace o nové pojistné smlouvě, která vstoupila v platnost dne 1. července 2012 a vztahuje se na delegáty Poradní komise pro průmyslové změny;

24. lituje rozhodnutí Evropského soudu pro veřejnou službu zveřejněného dne 22. května 2014, v němž tento soud odsuzuje EHSV za porušování Listiny základních práv Evropské unie v souvislosti s propuštěním jednoho ze zaměstnanců v roce 2013; doporučuje striktní dodržování předpisů pro řízení zaměstnanců; lituje dále rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. října 2014 ve věci T-530/12 P, Moises Bermejo Garde v. EHSV, jímž bylo rozhodnuto v neprospěch EHSV a v němž se jednalo o žalobu na porušování předpisů ze strany bývalého předsedy vůči vedoucímu právních služeb EHSV; žádá EHSV a jeho nového generálního tajemníka, aby přijal odpovídající opatření, která zaručí, že nebude docházet k dalším závažným porušením Listiny základních práv Evropské unie, aby informoval předsednictvo, členy a všechny zaměstnance EHSV o obsahu obou soudních rozhodnutí i o povinnosti úředníků a statutárních zaměstnanců ohlašovat porušování předpisů a o tom, že předsednictvo EHSV je kompetentním orgánem pro přijímání takového typu oznámení; dále žádá, aby informoval Parlament o celkových výdajích na právní pomoc, které Výbor vynaložil v uplynulých 5 letech na záležitosti týkající se lidských zdrojů, které byly projednávány před soudem nebo veřejným ochráncem práv;

25. má obavy z opožděného přijetí vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá EHSV, aby tato pravidla přijal bez dalšího prodlení;

26. konstatuje, že v útvaru interního auditu pracují tři zaměstnanci; konstatuje, že dostupnou pracovní sílu v roce 2013 významným způsobem omezily dlouhé pracovní neschopnosti; vyzývá EHSV, aby útvar interního auditu posílil a zvětšil rozsah auditních šetření;

27. vyzývá EHSV, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnovala do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

28. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika EHSV v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

29. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšovat viditelnost EHSV posílením příslušné informační a komunikační politiky.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. L 66, 8.3.2013.

(2)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí