Postup : 2014/2084(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2015

Předložené texty :

A8-0115/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0128

ZPRÁVA     
PDF 148kWORD 75k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2014/2084(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2014/2084(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2015),

1.      uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu evropského veřejného ochránce práv na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2014/2084(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2015),

1.      s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že případě evropského veřejného ochránce práv (dále jen „veřejný ochránce práv“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež by se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.      zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.      zdůrazňuje, že rozpočet ochránce práv je čistě administrativní a že v roce 2013 činil 9 731 371 EUR (9 516 500 v roce 2012), přičemž 7 567 371 EUR bylo vyčleněno na okruh I (výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu), 1 606 700 EUR na okruh II (nemovitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje) a 557 300 EUR na okruh III (výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu);

4.      bere na vědomí, že 98,20 % celkové výše prostředků bylo využito (98,30 % v roce 2012) a 91,82 % vyplaceno (88,69 % v roce 2012) a že míra plnění činila 98,20 % (oproti 95,88 % v roce 2012); vítá výsledky, kterých bylo v roce 2013 dosaženo;

5.      bere na vědomí postupné zlepšování finančního plánování a dohledu nad ním; žádá, aby se v tomto úsilí nepolevovalo ani v dalších rozpočtových letech;

6.      podporuje roční plán řízení úřadu veřejného ochránce práv na rok 2013, jenž zahrnuje klíčové ukazatele výkonnosti sloužící k měření výkonnosti úřadu při dosahování jeho cílů;

7.   bere na vědomí závazek veřejného ochránce práv k dalšímu zdokonalování svého systému včasného monitorování a kontroly postupů pro přijímání nových pracovníků a zadávání veřejných zakázek; podporuje veřejného ochránce práv, aby i nadále sledoval spravování příspěvků a zlepšoval svou úroveň výkonnosti;

8.   bere na vědomí, že veřejný ochránce práv usiluje o neustálé zlepšování finančního plánování s cílem zajistit co možná nejúčinnější plnění rozpočtu;

9.   žádá veřejného ochránce práv, aby v příští výroční zprávě o činnosti uvedl informace o míře nevyužitých tlumočnických služeb požadovaných během dotčeného roku;

10. se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny instituce, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; žádá všechny orgány, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v institucích Unie, jež zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

11. bere na vědomí závěry interního auditora ve zprávách o auditu za rok 2013, že vnitřní systémy řízení a kontroly jsou účinné a účelné a že všechny dosud probíhající činnosti byly uzavřeny;

12. vítá skutečnost, že v roce 2013 byl překonán cíl zaměřený na uzavírání případů ve lhůtě kratší než jeden rok (70 %); nicméně poměr šetření uzavřených do 18 měsíců je stále nižší než cíl, který si veřejný ochránce práv stanovil, ačkoli vzrostl ze 79 % na 81 %; domnívá se, že 90% cíl je realistický a je možné jej splnit; očekává, že tento cíl bude splněn v roce 2014 a že výsledky budou podrobně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti; oceňuje zahájení konkrétních šetření z vlastního podnětu a žádá, aby byl informován o prvních výsledcích těchto šetření;

13. vítá skutečnost, že veřejný ochránce práv obdržel v roce 2012 od Evropské nadace pro řízení kvality první úroveň uznání „committed to excellence“ a že nadále udržoval výborné a produktivní vztahy s touto nadací i v roce 2013;

14. upozorňuje na zvýšené výdaje určené na výjezdní zasedání, konference nebo podobné události pro zaměstnance úřadu evropského veřejného ochránce práv v roce 2013, které výrazně převyšují výdaje tohoto druhu u ostatních institucí; domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je třeba snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců institucí EU a že by se tato zasedání podle možností měla konat v sídlech institucí, neboť jejich přínos neopravňuje k tak vysokým výdajům;

15. vítá skutečnost, že do funkce veřejného ochránce práv byla zvolena žena; vyjadřuje ovšem znepokojení nad absencí žen na řídicích pozicích úřadu veřejného ochránce práv; žádá, aby byl zaveden plán rovných příležitostí, zejména pokud jde o řídící pozice, s cílem vyrovnat tuto nerovnováhu co nejdříve;

16. domnívá se, že by veřejný ochránce práv měl i nadále usilovat o trvale vysokou kvalitu výroční zprávy o činnosti a předkládat souhrnnou výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení jeho práce;

17. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika veřejného ochránce práv v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

18. vyzývá veřejného ochránce práv, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnul do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

19. plně souhlasí s politikou transparentnosti prosazovanou úřadem veřejného ochránce práv a vyzývá k zavedení postupu předběžného vyhodnocování dopadu některých publikací s cílem zveřejňovat je spolu s vysvětlující zprávou, aby se zabránilo tomu, že budou používány tendenčním způsobem; tento proces by měl být zaveden z podnětu veřejného ochránce práv ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů, Komisí a orgánem pro publikace;

20.    upozorňuje na skutečnost, že výroční zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2013 byla přijata na plenárním zasedání dne 15. ledna 2015(7), a bere na vědomí připomínky, které jsou v ní uvedeny.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. L 66, 8.3.2013.

(2)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

            Přijaté texty, P8_TA(2015)0009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí