Διαδικασία : 2014/2084(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0115/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0115/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0128

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 161kWORD 78k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2014/2084(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2014/2084(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2)

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0115/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2014/2084(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0115/2015),

1.      επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2013 το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (εφεξής «Διαμεσολαβητής»)·

2.      υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

3.      τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι καθαρά διοικητικός και ότι το 2013 ανήλθε σε 9 731 371 EUR (έναντι 9 516 500 EUR το 2012), από τα οποία 7 567 371 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 1 (δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα), 1 606 700 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 2 (ακίνητα, υλικό και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) και 557 300 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 3 (δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου)·

4.      επισημαίνει ότι από το σύνολο των πιστώσεων εκτελέστηκε το 98,20% των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 98,30% το 2012) και το 91,82% των πληρωμών (έναντι 88,69% το 2012) με ποσοστό απορρόφησης 98,20% (έναντι 95,88% το 2012)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2013·

5.      επισημαίνει τις διαρκείς βελτιώσεις και την εποπτεία του οικονομικού σχεδιασμού· ζητεί να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και τα προσεχή οικονομικά έτη·

6.      εγκρίνει το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης του Διαμεσολαβητή για το 2013, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για την αξιολόγηση των επιδόσεων του οργάνου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του·

7.      επισημαίνει ότι ο Επόπτης δεσμεύτηκε να συνεχίσει να βελτιώνει το σύστημά του για την έγκαιρη παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων· υποστηρίζει τον Διαμεσολαβητή στη συνέχιση της παρακολούθησης της διαχείρισης των αποζημιώσεων και στη βελτίωση των επιδόσεών του·

8.      λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής επιδιώκει σταθερή βελτίωση του οικονομικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή εκτέλεση του προϋπολογισμού·

9.      ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να αναφέρει στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων το ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν κατά το συγκεκριμένο έτος αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν·

10.    σημειώνει με ανησυχία τις τεράστιες διαφορές του κόστους μετάφρασης που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, τη διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση να εντοπίσει τα αίτια των εν λόγω διαφορών και να προτείνει λύσεις οι οποίες θα θέσουν τέλος στην ανισορροπία και θα συμβάλουν στην εναρμόνιση του κόστους μετάφρασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό της ποιότητας και της γλωσσικής ποικιλομορφίας· έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, παρατηρεί ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να εμφυσήσει νέα πνοή στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους μπορούν να ενισχυθούν η συνεργασία ή οι συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων· παρατηρεί ότι στόχος της ομάδας εργασίας θα πρέπει επίσης να είναι η θέσπιση ενιαίας μεθοδολογίας για την παρουσίαση του κόστους μετάφρασης, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκριση του κόστους· επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα εν λόγω πορίσματα πριν από τα τέλη του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις εργασίες της διοργανικής ομάδας εργασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

11.    επισημαίνει τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελεγκτή που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχου του 2013, ότι τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου είναι επαρκή και αποτελεσματικά ότι και ότι όλες οι εκκρεμείς ενέργειες περατώθηκαν·

12.    εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ο στόχος της περάτωσης του 70% των υποθέσεων σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους επιτεύχθηκε σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό το 2013· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό των ερευνών που περατώθηκαν εντός διαστήματος 18 μηνών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τον στόχο που όρισε ο Διαμεσολαβητής, παρόλο που αυξήθηκε από 79% σε 81%· πιστεύει ότι ο στόχος του 90% είναι ρεαλιστικός και μπορεί να επιτευχθεί· αναμένει ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί το 2014 και ότι τα αποτελέσματα αυτά θα εκτεθούν λεπτομερώς στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· εκφράζει επιδοκιμασία για την έναρξη ειδικών ερευνών ιδία πρωτοβουλία και ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τα αρχικά αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών·

13.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2012 ο Διαμεσολαβητής έλαβε το πρώτο επίπεδο αναγνώρισης από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της Ποιότητας, τη «Διάκριση Αριστείας» και ότι το 2013 διατήρησε εξαιρετική και παραγωγική σχέση με το Ίδρυμα·

14.    εφιστά την προσοχή στο υψηλό επίπεδο των δαπανών για ημέρες εκτός χώρου εργασίας, διασκέψεις και παρόμοια γεγονότα για το προσωπικό στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή το 2013, το οποίο ήταν αισθητά υψηλότερο απ' όσο στα λοιπά θεσμικά όργανα· φρονεί ότι σε μια εποχή κρίσης και γενικότερων περικοπών του προϋπολογισμού, το κόστος των ημερών εκτός έδρας του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να ελαττωθεί και ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις ημέρες εκτός έδρας δεν δικαιολογεί αυτό το υψηλό κόστος·

15.    εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι εκλέχθηκε γυναίκα στο αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για τον χαμηλό αριθμό γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή· ζητεί να καταρτισθεί σχέδιο ίσων ευκαιριών, ειδικά εστιασμένο στις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία·

16.    θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να προσπαθεί να διατηρήσει σταθερό επίπεδο ποιότητας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και να παρέχει διεξοδική ετήσια έκθεση αντικτύπου, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου του·

17.    απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του Διαμεσολαβητή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία κόστους να εξορθολογίζονται δεόντως και να μην είναι υπερβολικά·

18.    καλεί τον Διαμεσολαβητή να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το θεσμικό όργανο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

19.    συμφωνεί απόλυτα με την πολιτική διαφάνειας την οποία υποστηρίζει η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή και ζητεί την καθιέρωση διαδικασίας εκ των προτέρων αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου ορισμένων δημοσιεύσεων, με στόχο να δημοσιεύονται μαζί με αιτιολογική έκθεση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μεροληπτική χρήση τους· τονίζει ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, την Επιτροπή και το θεσμικό όργανο το οποίο αφορά η δημοσίευση·

20.    επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή το 2013 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 15 Ιανουαρίου 2015(7) και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παρατηρήσεις που περιέχονται σε αυτήν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ L 66, 8.3.2013.

(2)

ΕΕ C 403, 13.11.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 398, 12.11.2014, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 403, 13.11.2014, σ. 128.

(5)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(7)

             Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου