Postup : 2014/2084(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2015

Predkladané texty :

A8-0115/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0128

SPRÁVA     
PDF 148kWORD 78k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman

(2014/2084(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman

(2014/2084(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0115/2015),

1.   udeľuje európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman

(2014/2084(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0115/2015),

1.   s uspokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že u európskeho ombudsmana (ďalej len „ombudsman“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.   zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcii a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.   zdôrazňuje, že rozpočet ombudsmana je čisto administratívny a v roku 2013 predstavoval 9 731 371 EUR (v roku 2012 to bolo 9 516 500 EUR), pričom 7 567 371 EUR sa vyčlenilo na hlavu I (výdavky vzťahujúce sa na osoby pracujúce v inštitúcii), 1 606 700 EUR na hlavu II (budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky) a 557 300 EUR na hlavu III (výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie);

4.   konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 98,20 % (98,30 % v roku 2012) a vyplatených 91,82 % (88,69 % v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 98,20 % (v porovnaní s 95,88 % v roku 2012); víta výsledky dosiahnuté v roku 2013;

5.   berie na vedomie neustále zlepšovanie finančného plánovania a jeho monitorovania; požaduje pokračovanie tohto úsilia v ďalších rozpočtových rokoch;

6.   schvaľuje ombudsmanov ročný plán riadenia na rok 2013 vrátane tabuľky kľúčových ukazovateľov výkonnosti na meranie výkonnosti jeho úradu pri dosahovaní cieľov;

7.   berie na vedomie záväzok ombudsmana pokračovať v zlepšovaní systému na včasné monitorovanie a kontrolu postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania; podporuje ombudsmana, aby naďalej monitoroval riadenie príspevkov a zlepšoval úroveň výkonnosti;

8.   berie na vedomie, že ombudsman sa usiluje o neustále zlepšovanie finančného plánovania s cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie plnenie rozpočtu;

9.   vyzýva ombudsmana, aby v ďalšej výročnej správe o činnosti uviedol mieru nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb za daný rok;

10. so znepokojením berie na vedomie obrovské rozdiely v nákladoch na preklad medzi rôznymi inštitúciami Únie; vyzýva preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby určila príčiny týchto rozdielov, navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a harmonizovala náklady na preklad, pričom sa takisto zaručí úplné dodržiavanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou konštatuje, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami v záujme spoločného využívania najlepších postupov a výsledkov, ako aj určenia oblastí, v ktorých možno posilniť spoluprácu alebo dohody medzi inštitúciami; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, v záujme zjednodušenia analýzy a porovnávania nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť tieto zistenia do konca roka 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnosti medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania mnohojazyčnosti v inštitúciách Únie, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

11. berie na vedomie závery vnútorného audítora v audítorských správach za rok 2013, že systémy vnútorného riadenia a kontroly sú účinné a účelné a že všetky prebiehajúce činnosti boli ukončené;

12. víta skutočnosť, že v roku 2013 bol vo veľkej miere splnený cieľ uzatvárania prípadov v lehote kratšej ako jeden rok (70 %); konštatuje však, že podiel vyšetrovaní ukončených v rámci 18 mesiacov je stále pod úrovňou, ktorú stanovil ombudsman, hoci vzrástol zo 79 % na 81 %; je presvedčený, že cieľová hranica 90 % je realistická a môže sa dosiahnuť; očakáva, že sa tento cieľ dosiahne v roku 2014 a že sa tento výsledok podrobne uvedie vo výročnej správe o činnosti; oceňuje začatie konkrétnych vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy a žiada, aby bol informovaný o počiatočných výsledkoch týchto vyšetrovaní;

13. víta skutočnosť, že ombudsman v roku 2012 dosiahol prvú úroveň uznania – „oddaný zásade excelentnosti“ – Európskej nadácie pre riadenie kvality a že udržiaval výborné a produktívne vzťahy s touto nadáciou aj v roku 2013;

14. upozorňuje na vysokú úroveň výdavkov určených na výjazdné zasadnutia, konferencie a podobné udalosti zamestnancov Úradu ombudsmana v roku 2013, ktoré výrazne prevyšujú výdavky tohto druhu ostatných inštitúcií; zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali podľa možnosti uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

15. víta skutočnosť, že do funkcie ombudsmana bola zvolená žena; vyjadruje však znepokojenie nad absenciou žien na riadiacich pozíciách Úradu ombudsmana; žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnosti príležitostí osobitne zameraný na riadiace funkcie, a to s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

16. zastáva názor, že ombudsman by sa mal aj naďalej snažiť o konzistentnú kvalitu výročnej správy o činnosti a poskytovať komplexnú výročnú správu o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom hodnotenia jeho práce;

17. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti ombudsmana pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli správne racionalizované a neboli nadmerné;

18. vyzýva ombudsmana, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

19. v plnej miere súhlasí s politikou transparentnosti, ktorú presadzuje Úrad ombudsmana, a žiada o začatie procesu predbežného posudzovania možného vplyvu určitých publikácií s cieľom uverejňovať ich spolu s dôvodovou správou, a zabrániť tak ich využitiu na účely určitých záujmov; upozorňuje, že tento proces by mal byť zavedený z podnetu ombudsmanky v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, Komisiou a inštitúciou, ktorej sa publikácia týka;

20.    upozorňuje, že výročná správa o činnosti ombudsmana v roku 2013 bola plénom prijatá 15. januára 2015(7), a berie na vedomie poznámky v nej uvedené.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(2)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 398, 12.11.14, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

             Prijaté texty, P8_TA(2015)0009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia