Förfarande : 2014/2084(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0115/2015

Ingivna texter :

A8-0115/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0128

BETÄNKANDE     
PDF 135kWORD 64k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2014/2084(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2014/2084(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0115/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2014/2084(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0115/2015).

1.      Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.      Europaparlamentet betonar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2013 inom verksamhetsområdet administrativa och därmed sammanhängande utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.      Europaparlamentet betonar att ombudsmannens budget är rent administrativ och att den 2013 uppgick till 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR 2012), varav 7 567 371 EUR avsattes till avdelning 1 (utgifter avseende personer som arbetar för institutionen), 1 606 700 EUR till avdelning 2 (byggnader, utrustning och tillhörande verksamhetsutgifter) och 557 300 EUR till avdelning 3 (utgifter som uppkommit när institutionen genomfört särskilda uppdrag).

4.      Europaparlamentet noterar att av de totala anslagen avsattes 98,20 % till åtagandebemyndiganden (jämfört med 98,30 % 2012), och 91,82 % till betalningsbemyndiganden (jämfört med 88,69 % 2012), med en utnyttjandegrad på 98,20 % (jämfört med 95,88 % 2012). Parlamentet välkomnar 2013 års resultat.

5.      Europaparlamentet noterar fortsatta förbättringar i den finansiella planeringen och dess övervakning, och vill se en fortsättning på dessa insatser under nästa budgetår.

6.      Europaparlamentet stöder ombudsmannens årliga förvaltningsplan för 2013, med centrala resultatindikatorer för att mäta hur ombudsmannen har uppnått sina mål.

7.      Europaparlamentet noterar ombudsmannens åtagande att fortsätta förbättra sitt system för övervakning och kontroll av rekryterings- och upphandlingsförfarandena vid rätt tidpunkt. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta övervaka förvaltningen av ersättningar och förbättra sin resultatnivå.

8.      Europaparlamentet noterar att ombudsmannen strävar efter konstanta förbättringar i sin finansiella planering i syfte att garantera att budgetgenomförandet är så effektivt som möjligt.

9.      Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att i nästa årliga verksamhetsrapport rapportera hur stor del av begärda tolkningstjänster för detta år som förblivit outnyttjade.

10.    Europaparlamentet noterar med oro de enorma skillnaderna i översättningskostnader mellan de olika EU-institutionerna, och uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för översättning att kartlägga orsakerna bakom dessa skillnader och lägga fram lösningar för att komma till rätta med obalansen och harmonisera översättningskostnader, samtidigt som man säkerställer full respekt för kvalitet och språklig mångfald. Parlamentet noterar, med detta i åtanke, att arbetsgruppen borde återupprätta samarbetet mellan institutionerna för utbyte av bästa praxis och resultat, och kartlägga områden där samarbete och överenskommelser mellan institutionerna kan stärkas. Parlamentet anser att arbetsgruppen dessutom bör sträva efter att införa en enhetlig metod för redovisning av översättningskostnaderna för samtliga institutioner i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna. Enligt parlamentet bör arbetsgruppen lägga fram resultatet av detta arbete före 2015 års utgång. Parlamentet uppmanar alla institutioner att spela en aktiv roll i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, och påminner i detta sammanhang om att respekten för flerspråkighet i EU-institutionerna är av grundläggande betydelse för att man ska kunna garantera lika behandling och lika möjligheter för alla EU-medborgare.

11.    Europaparlamentet tar del av internrevisorns slutsatser i 2013 års revisionsrapport om att systemen för intern förvaltning och kontroll är effektiva och ändamålsenliga och att alla oavslutade åtgärder hade avslutats.

12.    Europaparlamentet välkomnar att målsättningen att avsluta 70 % av ärendena inom ett år överträffades 2013. Parlamentet noterar dock att andelen undersökningar som avslutades inom 18 månader fortfarande var lägre än ombudsmannens mål, även om den hade ökat från 79 % till 81 %. Parlamentet anser att målet på 90 % är realistiskt och kan uppnås, och förväntar sig att detta mål uppnås under 2014 och att resultatet presenteras i detalj i den årliga verksamhetsrapporten. Parlamentet välkomnar införandet av särskilda undersökningar på eget initiativ och begär att få information om de första resultaten av dessa undersökningar

13.    Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannen enligt Europeiska stiftelsen för administration av kvalitetsfrågor 2012 uppnådde första erkännandenivån ”strävan efter excellens”, och ser positivt på att ett utmärkt, produktivt partnerskap upprätthölls med stiftelsen under 2013.

14.    Europaparlamentet uppmärksammar de höga kostnader som lades på ”bortadagar”, konferenser och liknande evenemang för personalen i ombudsmannens kansli under 2013, vilka var avsevärt högre än för övriga institutioner. Parlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

15.    Europaparlamentet välkomnar att en kvinna har valts till Europeisk ombudsman. Parlamentet är emellertid oroat över att så få kvinnor är chefer i ombudsmannens kansli, och begär en plan för lika behandling som är särskilt inriktad på chefstjänster, i syfte att avhjälpa denna obalans så fort som möjligt.

16.    Europaparlamentet anser att ombudsmannen bör fortsätta arbeta för jämn kvalitet i den årliga verksamhetsrapporten och tillhandahålla en omfattande årsrapport om arbetets genomslag som är ett viktigt verktyg vid bedömningen av arbetet.

17.    Europaparlamentet kräver att ombudsmannens fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

18.    Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

19.    Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till den öppenhetsstrategi som ombudsmannens kansli förespråkar, och begär att man ska införa ett förfarande för att i förväg bedöma den eventuella effekten av vissa publikationer i syfte att offentliggöra dem tillsammans med en förklarande rapport, så att man kan undvika att de används på ett vinklat sätt. Parlamentet påpekar att detta förfarande bör lanseras av ombudsmannen i samarbete med Europeiska datatillsynsmannen, kommissionen och den institution som publikationen hänvisar till.

20.    Europaparlamentet påpekar att ombudsmannens årliga verksamhetsrapport för 2013 antogs av plenarförsamlingen den 15 januari 2015(7), och tar del av iakttagelserna i rapporten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT L 66, 8.3.2013.

(2)

EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2015)0009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy