SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

31.3.2015 - 2014/2079(DEC)

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2079(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0116/2015

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

2014/2079(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013[1],

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)[2],

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

–       so zreteľom na vyhlásenie[4] o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0116/2015),

1.   odkladá rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.        poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

2014/2079(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8–0116/2015),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.   keďže vzhľadom na chýbajúce odpovede na otázky Parlamentu a na nedostatočné informácie Parlament nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

1.   poznamenáva, že Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.   berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v prípade Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami;

3.   konštatuje, že v roku 2013 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 86,7 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s 91,8 % v roku 2012;

4.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že miera nevyčerpaných prostriedkov je naďalej vysoká a týka sa takmer všetkých kategórií; opakuje svoju výzvu na vytvorenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie v nadchádzajúcich rokoch;

5.   berie na vedomie, že v roku 2013 boli zrušené záväzky vo výške 71 376 244 EUR z dôvodu nedostatočného čerpania a obmedzenejšieho využívania zariadení;

6.   vyjadruje prekvapenie nad skutočnosťou, že 5 miliónov EUR viazaných na nadobudnutie budovy Európa bolo prenesených na vyplatenie do roku 2014; domnieva sa, že tento zostatok, spolu s ďalšími prenesenými rozpočtovými prostriedkami, je v rozpore so zásadami ročnej platnosti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;

7.   opätovne zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa zlepšila transparentnosť finančného hospodárenia inštitúcií a zvýšila ich zodpovednosť;

8.   opakuje svoju výzvu Európskej rade a Rade, aby Parlamentu zasielali svoju výročnú správu o činnosti spolu s úplným prehľadom všetkých ľudských zdrojov, ktoré majú obe inštitúcie k dispozícii, rozdelených podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania; konštatuje, že táto tabuľka by mala byť automaticky zahrnutá vo výročnej správe o činnosti inštitúcií;

9.   víta vytvorenie Výboru pre audit v rámci Generálneho sekretariátu Rady a prijatie novej charty pre vnútorný audit; žiada Radu, aby informovala Parlament o prínosoch a výsledkoch týchto zmien;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2013 došlo k poklesu vykonávania následných pripomienok vydaných vnútorným auditom; súhlasí s Radou, pokiaľ ide o „dôležitosť včasného vykonania odporúčaní auditu“[7]; očakáva, že tento postup sa vykoná bezodkladne;

11. je znepokojený oneskoreným vykonávaním odporúčaní vyplývajúcich z auditu prekladateľskou službou;

12. so znepokojením konštatuje, že existujú obrovské rozdiely v nákladoch na preklad pre rôzne inštitúcie Únie; žiada preto, aby medziinštitucionálna pracovná skupina pre preklad určila príčiny týchto rozdielov a predložila riešenia, ktoré odstránia túto nerovnováhu a prinesú harmonizované náklady na preklad, ktoré plne rešpektujú kvalitu a jazykovú rozmanitosť; konštatuje, že na tento účel by pracovná skupina mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami s cieľom spoločne využívať najlepšie postupy a výsledky a určiť oblasti, v ktorých sa spolupráca alebo dohody medzi inštitúciami môžu posilniť; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na práci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania mnohojazyčnosti v inštitúciách Únie, aby sa zaručilo rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

13. domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov všeobecne sa musia znížiť náklady na výjazdové zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali uskutočňovať pokiaľ možno vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorú prinášajú, neodôvodňuje takéto vysoké náklady;

14. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom žien v riadiacich funkciách inštitúcií Únie; žiada Radu, aby začala uplatňovať plán pre rovnosť príležitostí, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície, s cieľom čo najskôr napraviť túto nerovnováhu;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vypracovanie príručky pre riadenie stavebných projektov sa oneskorilo;

16. berie na vedomie, že realizácia niektorých odporúčaní auditu v súvislosti s projektom budovy Európa stále zaostáva; opakuje svoju výzvu Rade, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie podrobne uvádzajúce celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nadobudnutie budovy;

17. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti inštitúcie pripájala jej politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby takéto náklady boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

18. berie na vedomie nulový nárast (o 0,3 %, resp. 1,6 mil. EUR) rozpočtu Rady v roku 2013; považuje tento trend za pozitívny a očakáva, že bude v nasledujúcich rokoch pokračovať;

19. vyzýva Radu, aby spolupracovala s ostatnými inštitúciami na vypracovaní jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov;

20. je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva Radu, aby ich bez ďalšieho odkladu začala uplatňovať;

21. vyzýva Radu, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňala do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória

22. opätovne potvrdzuje, že Rada musí byť transparentná a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré jej ako inštitúcii Únie boli zverené; zdôrazňuje, že to znamená, že Rada sa musí v plnej miere a dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udelenia absolutória tak, ako ostatné inštitúcie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Parlamentom a Radou na základe určitej pracovnej dohody; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udelenia absolutória; napriek tomu berie na vedomie záujem o zmierenie postojov, ktorý prejavilo súčasné predsedníctvo Únie, ako aj list generálneho tajomníka Rady, ktorým reaguje na otázky predložené Výborom pre kontrolu rozpočtu a v ktorom vyjadruje ochotu aktívne podporovať hmatateľné opatrenia na dosiahnutie modu vivendi, ako to požadoval Parlament v uznesení z 23. októbra 2014[8]; zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť dialógu medzi oboma inštitúciami s cieľom čo najskôr nájsť riešenie, ktoré umožní súlad s mandátom vyplývajúcim zo zmluvy a zodpovednosť voči občanom;

23. opätovne zdôrazňuje, že účinnú kontrolu rozpočtu je možné vykonávať jedine na základe spolupráce Parlamentu a Rady, pričom medzi hlavné prvky tejto spolupráce musia patriť formálne stretnutia zástupcov Rady a Výboru pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, zodpovedanie otázok členov výboru prostredníctvom písomného dotazníka a predkladanie dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podkladový materiál pre kontrolu rozpočtu, na požiadanie;

24. opätovne zdôrazňuje, že bez takejto spolupráce s Radou nedokáže Parlament prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

25. súhlasí s názormi Komisie uvedenými v jej liste z 23. januára 2014 zaslanom Parlamentu, že je žiaduce, aby Parlament naďalej udeľoval absolutórium, odkladal svoje rozhodnutie alebo zamietal udelenie absolutória ostatným inštitúciám – vrátane Rady – tak, ako to robil doteraz;

26. plne schvaľuje a podporuje názory Komisie uvedené v jej liste, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udelenia absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udelenia absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a príslušnými sekundárnymi právnymi predpismi;

27. informuje Radu, že Komisia vo svojom liste uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtov ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by narušilo autonómiu danej inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu; pripomína, že Parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady;

28. považuje za demokratické, aby Parlament vykonával svoju právomoc udeliť absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so súčasným výkladom a praxou, t. j. aby udeľoval absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie; trvá preto na tom, že udelenie alebo neudelenie absolutória je povinnosťou, ktorú má Parlament voči občanom Únie;

29. domnieva sa, že právny rámec Únie týkajúci sa absolutória by sa mal revidovať, aby sa ujasnil proces udeľovania absolutória;

30. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky inštitúcie Únie dodržiavajú rovnaké normy transparentnosti, a domnieva sa, že Rada by mala v tejto súvislosti zabezpečiť zlepšenie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

  • [1]  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2014.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 403, 13.11.2014, s. 128.
  • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [7]  Súhrn výročnej správy o činnosti za rok 2013 vnútorným audítorom Generálneho sekretariátu Rady, strana 2.
  • [8]               Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.