Menetlus : 2014/2123(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0117/2015

Esitatud tekstid :

A8-0117/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0131

RAPORT     
PDF 156kWORD 72k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2123(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2123(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(5), eriti selle artiklit 24,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2015),

1.      annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

2013(2014/2123(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(12), eriti selle artiklit 24,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2015),

1.      märgib, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2123(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2015),

A.     arvestades, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 11 930 220 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 64,74 % kasvu, mis on tingitud ameti hiljutisest loomisest ja energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse(15) rakendamisest; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning mõlema soovituse seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud”; võtab lisaks teadmiseks, et seoses viie kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning kolme kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud” ja kahe seisuks „pooleli”;

2.     võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et ameti töölevõtmismenetluste kohta esitatud soovituste suhtes kehtestati ametlikud meetmed ameti direktori 4. aprilli 2014. aasta otsusega 2014-06; märgib, et nimetatud otsus esitati kontrollikojale, ning palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kontrollikoja arvamusest selle kohta kohe, kui see on olemas;

3.      märgib, et amet on võtnud rea meetmeid, millega parandada eelarve kavandamist, koostades suunised, mida eelarve kavandamises osalejad peavad järgima, ning rakendades neid suuniseid, samuti koostades assigneeringute kasutamise kohta korrapäraseid prognoose ja vaadates assigneeringute kasutamise korrapäraselt läbi, sh eelarve täitmise igakuine järelevalve ja aruandlus;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.     võtab ameti iga-aastase tegevusaruande põhjal murelikult teadmiseks, et Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide maksete tegemise suhtes ametile ei jõutud kokkuleppele;

5.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,53 %, mis oli 4 % võrra 2012. aasta määrast kõrgem, kuid maksete assigneeringute täitmise määr oli madal (55,00 %), jäädes allapoole ametile seatud eesmärki (70 %); märgib, et iga-aastase tegevusaruande kohaselt oli see tingitud peamiselt asjaolust, et 2 989 000 eurot saadi liiga hilja (31. oktoobril 2013. aastal heaks kiidetud paranduseelarvega);

6.      märgib murelikult, et ameti rahasaldo oli aasta lõpus 5 500 000 eurot; palub ametil tagada edaspidi range rahahaldus;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7.     võtab teadmiseks, et kokku kanti kulukohustustega seotud assigneeringuid II jaotises 2014. aastasse üle summas 1 900 000 eurot ning see oli tingitud peamiselt energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamisest; märgib, et kontrollikoja arvamuse kohaselt on tegemist mitmeaastase olemusega põhitegevusega, mida oleks pidanud kajastama III jaotises; märgib veel, et viga parandati hilisemate kulukohustuste assigneeringutega;

8.     märgib lisaks, et III jaotise assigneeringuid kanti üle summas 3 100 000 eurot, mis moodustab III jaotise assigneeringute kogumahust 91 %; võtab teadmiseks, et need ülekandmised on seotud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusega ning et erakordselt kõrge ülekandmiste määr on tingitud peamiselt asjaolust, et 2 989 000 eurot saadi paranduseelarvega, mis kiideti heaks 31. oktoobril 2013. aastal;

9.     võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et eelarve planeerimise protsessi parandamiseks on rakendatud mitmeid meetmeid; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni meetmetega tehtavatest edusammudest ja saavutatud tulemustest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.   võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika vaadati läbi vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; võtab teadmiseks, et selle läbivaatamise tulemusel töötas amet sisemist konsultatsiooniprotsessi rakendades välja uued poliitikameetmed, mille peab vastu võtma ameti haldusnõukogu; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni hindamise tulemustest, kui need on teada;

11.    võtab ühtlasi teadmiseks, et reguleerivate asutuste nõukogu liikmete, direktori, kõrgema juhtkonna liikmete ning ameti eksperdirühmade töös osalevate ekspertide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning haldusnõukogu ja apellatsiooninõukogu liikmete elulookirjeldused on üldsusele ameti veebisaidil kättesaadavad; märgib, et tegevdirektori ja apellatsiooninõukogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid on avalikud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

12.    märgib, et amet on pärast töölevõtmismenetluste ning ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate valimisel valikukomisjonides tehtava töö suuniste vastuvõtmist võtnud uusi meetmeid;

13.    märgib, et intervjuude ja testide küsimused koostatakse enne avalduste läbivaatamist; märgib peale selle, et kirjalikele testidele ja intervjuudele lubamise ning nimekirja kandmise kriteeriumid on üksikasjalikumalt sõnastatud;

Siseaudit

14.   võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ameti auditi vastavalt ameti strateegilisele auditikavale aastateks 2013–2015;

15.   võtab teadmiseks, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus kaheksa kõrge riskimääraga protsessi, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse; võtab teadmiseks, et amet esitas siseauditi talitusele tegevuskava tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks;

16.   võtab ühtlasi teadmiseks, et siseauditi talitus esitas järgmised väga olulised soovitused:

– iga-aastase tööprogrammi struktuuri tuleks parandada ja sisu tõhustada ning selle täielikkus tuleks tagada;

– hanketegevuse järelevalvet tuleks tugevdada;

– tegevuse ja eelarve täitmise järelevalvet tuleks tõhustada;

17.   märgib, et siseauditi talituse soovituste põhjal koostas amet tegevuskava vajakajäämiste kõrvaldamiseks; märgib, et siseauditi talitus pidas tegevuskava tuvastatud ohtude kõrvaldamiseks piisavaks;

18.   märgib, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal oma varasemate soovituste rakendamist; võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse täitmine ning kolme väga olulise soovituse täitmine toimus vastavalt ajakavale;

o

o         o

19.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(16) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 18.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 18.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 18.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 18.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

(16)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika