Procedūra : 2014/2123(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0117/2015

Pateikti tekstai :

A8-0117/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0131

PRANEŠIMAS     
PDF 173kWORD 88k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2123(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m.vasario17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(5), ypač į jo 24 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2015),

1.      patvirtina Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m.vasario17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(12), ypač į jo 24 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2015),

1.      pažymi, kad Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2015),

A.     kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 11 930 220 EUR, t. y. 64,74 proc. didesnis, palyginti su 2012 m., o tai gali būti paaiškinta tuo, kad Agentūra neseniai įsteigta, ir tuo, kad įgyvendinamas REMIT reglamentas(15); kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje abi rekomendacijos pažymėtos žyma „užbaigta“; taip pat pažymi, kad dėl penkių Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų buvo imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar trys pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o dvi pažymėtos žyma „vykdoma“;

2.      remdamasis Agentūros informaciją konstatuoja, kad priemonės, susijusios su rekomendacijomis dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų, buvo oficialiai patvirtintos Agentūros direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2014-06; pažymi, kad tas sprendimas pateiktas Teisingumo Teismui, ir ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie Teisingumo Teismo nuomonę, kai tik ji bus gauta;

3.      pripažįsta, kad Agentūra įgyvendino keletą priemonių, kad pagerintų biudžeto planavimo procesus, taigi ji parengė ir taikė gairių, kurių turi laikytis biudžeto planavimo procese dalyvaujantys subjektai, rinkinį ir reguliariai rengia asignavimų panaudojimo prognozę ir peržiūrą, apimančią kas mėnesį atliekamą biudžeto vykdymo stebėseną ir ataskaitų teikimą;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.      remdamasis Agentūros metine veiklos ataskaita (toliau – MVA) su susirūpinimu pažymi, kad susitarimas dėl Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių įnašų į Agentūros biudžetą nebuvo pasiektas;

5.      atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,53 proc. (t. y. 4 proc. didesnis nei 2012 m.), o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo žemas (55,00 proc.) ir nesiekė Agentūros tikslinio rodiklio (70 proc.); remiantis MVA, taip įvyko dėl to, kad vėlai gauta 2 989 000 EUR pagal taisomąjį biudžetą, patvirtintą 2013 m. spalio 31 d.;

6.      susirūpinęs pažymi, kad Agentūra metų pabaigoje turėjo 5 500 000 EUR grynųjų pinigų; ragina Agentūrą ateityje užtikrinti griežtą finansų valdymą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.      atkreipia dėmesį į tai, kad iš viso 1 900 000 EUR iš II antraštinėje dalyje įrašytų įsipareigotų asignavimų buvo perkelta į 2014 m. – daugiausia dėl to, kad įgyvendinamas REMIT reglamentas; pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų nuomone, tai yra pagrindinė daugiametė veikla, kuri turėjo būti įtraukta į biudžeto III antraštinę dalį; be to, atkreipia dėmesį tai, kad šis trūkumas buvo ištaisytas nustatant vėlesnius įsipareigojimų asignavimus;

8.      taip pat pažymi, kad į kitą laikotarpį perkelti III antraštinės dalies asignavimai sudarė 3 100 000 EUR, t. y. 91 proc. visų III antraštinės dalies asignavimų; pripažįsta, kad šie asignavimų perkėlimai buvo susiję su REMIT reglamentu ir kad jų itin aukštą lygį pirmiausiai lėmė 2 989 000 EUR suma, gauta pagal taisomąjį biudžetą, patvirtintą 2013 m. spalio 31 d.;

9.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad įgyvendinta įvairių priemonių siekiant pagerinti biudžeto planavimo procesus; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių priemonių taikymo pažangą ir rezultatus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas

10.    remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad jos interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika peržiūrėta remiantis Komisijos parengtomis Interesų konfliktų ES decentralizuotose agentūrose prevencijos ir valdymo gairėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus šią peržiūrą, Agentūra parengė naują politiką, kuriai taikomos Agentūros vidaus konsultacijų procedūros ir kurią turėtų patvirtinti jos Administracinė valdyba; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie vertinimo rezultatus, kai jie bus gauti;

11.    be to, pripažįsta, kad Reguliavimo valdybos narių, direktoriaus, vyresniųjų pareigūnų ir ekspertų, dalyvaujančių Agentūros ekspertų grupėse, gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat Administracinės valdybos ir Apeliacinės tarybos narių gyvenimo aprašymai buvo viešai paskelbti Agentūros interneto svetainėje; pastebi, kad vykdomojo direktoriaus ir apeliacinės tarybos narių interesų deklaracijos yra paviešintos;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

12.    patvirtina, kad Agentūra pradėjo taikyti naujas priemones po to, kai patvirtino įdarbinimo procedūrų ir atrankos komitetų, vykdančių laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atranką, darbo gaires;

13.    pažymi, kad pokalbių ir testų klausimai ruošiami prieš pradedant nagrinėti paraiškas; be to, dalyvavimo testuose raštu ir pokalbiuose ir įtraukimo į galutinį sąrašą kriterijai yra labai išsamūs;

Vidaus auditas

14.    pripažįsta, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Agentūros auditą vadovaudamasi savo parengtu ir Agentūrai numatytu 2015–2015 m. strateginiu audito planu;

15.    pažymi, kad tos rizikos analizės metu VAT nustatė iš viso aštuonis procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima audituoti pagal audito planą, nes įvertinta, kad nėra atitinkamų kontrolės priemonių arba jos nepakankamos; pripažįsta, kad Agentūra VAT pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama sumažinti nustatytus trūkumus;

16.    be to, pripažįsta, kad VAT pateikė šias itin svarbias rekomendacijas:

– pagerinti metinės darbo programos struktūrą bei turinį ir užtikrinti, kad ji būtų išsami,

– gerinti viešųjų pirkimų veiklos stebėseną,

– gerinti veiklos ir biudžeto vykdymo stebėseną;

17.    konstatuoja, kad atsakydama į VAT pateiktas rekomendacijas Agentūra parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti nustatytus trūkumus; pažymi, kad VAT manė, jog veiksmų plane tinkamai atsižvelgiama į nustatytą riziką;

18.    pažymi, kad VAT atliko dokumentų peržiūrą, siekdama įsitikinti, ar įgyvendintos jos ankstesnės rekomendacijos; atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. gruodžio 31 d. neliko jokių esminių neįgyvendintų rekomendacijų ir kad trys labai svarbios rekomendacijos buvo įgyvendinamos;

o

o         o

19. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ... d. rezoliucijoje(16) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 18.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 18.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 211, 2009 8 14, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 18.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 18.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 211, 2009 8 14, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

(16)

Tą dieną priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika