Procedūra : 2014/2123(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0117/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0117/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0131

ZIŅOJUMS     
PDF 174kWORD 219k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2123(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2123(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(4), un jo īpaši tās 24. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0117/2015),

1.      sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2123(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(10), un jo īpaši tās 24. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0117/2015),

1.      konstatē, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.      apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2123(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0117/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 11 930 220, kas ir par 64,74 % vairāk nekā 2012. gadā, un tas skaidrojams ar to, ka Aģentūra ir nesen nodibināta, un tas ir saistīts arī ar REMIT regulas(13) īstenošanu; tā kā Aģentūras budžets tiek pilnībā finansēts no Savienības budžeta;

B.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem ir norādīts — Revīzijas palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikti korektīvi pasākumi saistībā ar diviem 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, kas Palātas 2012. gada ziņojumā bija ar piezīmi „ieviešana ir sākta”, bet Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā abi ieteikumi ir ar piezīmi „ieviests”; turklāt norāda, ka ir veikti korektīvi pasākumi saistībā ar Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem pieciem komentāriem un tagad trīs komentāri ir ar piezīmi „ieviests” un divi — ar piezīmi „ieviešana ir sākta”;

2.     pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka tā ar direktora 2014. gada 4. aprīļa lēmumu Nr. 2014-06 ir oficiāli apstiprinājusi pasākumus, kas izriet no ieteikumiem attiecībā uz Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām; norāda, ka minētais lēmums ir iesniegts Revīzijas palātai, un aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par Revīzijas palātas atzinumu, tiklīdz tas būs pieejams;

3.      ņem vērā, ka Aģentūra ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu budžeta plānošanas procesus, un ka šajā nolūkā tā ir izstrādājusi un īstenojusi pamatnostādņu kopumu, kas jāievēro budžeta plānošanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, un ka tā arī regulāri prognozē un pārskata apropriāciju izlietojumu, tostarp katru mēnesi sagatavojot uzraudzības ziņojumu par budžeta izpildi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.     iepazinies ar Aģentūras gada darbības pārskatu (GDP), pauž bažas, ka nav panākta vienošanās par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu iemaksām Aģentūrai;

5.      norāda, ka, pateicoties 2013. finanšu gadā veiktajai budžeta uzraudzībai, budžets ir izpildīts par 97,53 % (pieaugums par 4 % salīdzinājumā ar 2012. gadu) un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 55,00 %, kas nesasniedz Aģentūras noteikto mērķi (70 %) un, kā norādīts GDP, galvenokārt skaidrojams ar EUR 2 989 000 novēlotu saņemšanu pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas 2013. gada 31. oktobrī;

6.      ar bažām norāda, ka gada beigās Aģentūrai bija skaidras naudas uzkrājums EUR 5 500 000 apmērā; aicina Aģentūru turpmāk nodrošināt stingru kases pārvaldību;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.     pieņem zināšanai, ka II sadaļas saistību apropriācijas par kopējo summu EUR 1 900 000 ir pārnestas uz 2014. gadu un ka tas galvenokārt saistīts ar REMIT regulas īstenošanu; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas atzinumu tā ir ar pamatdarbību un daudzgadu darbību saistīta summa, kas būtu jāiekļauj budžeta III sadaļā; turklāt norāda, ka attiecībā uz vēlāk piešķirtajām saistību apropriācijām šī nepilnība ir novērsta;

8.     tāpat norāda, ka pārnesto III sadaļas apropriāciju summa bija EUR 3 100 000, kas ir 91 % no visām III sadaļas apropriācijām; ņem vērā, ka minētie pārnesumi ir saistīti ar REMIT regulu un ka to ārkārtīgi lielais īpatsvars galvenokārt ir skaidrojams ar EUR 2 989 000 saņemšanu pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas 2013. gada 31. oktobrī;

9.     pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu budžeta plānošanas procesus; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto un par minēto pasākumu īstenošanas rezultātiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.   ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju par to, ka tā ir pārskatījusi savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; norāda, ka pārskatīšanas rezultātā Aģentūra ir izstrādājusi jaunas politikas priekšlikumu, ko Aģentūras dienesti ir apsprieduši un kas būs jāapstiprina Aģentūras valdei; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par novērtējuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

11.    turklāt ņem vērā, ka Regulatoru valdes locekļu, direktora, augstāko amatpersonu un Aģentūras ekspertu grupu dalībnieku dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, kā arī Aģentūras valdes un Apelācijas padomes locekļu CV tagad ir publiski pieejami Aģentūras tīmekļa vietnē; konstatē, ka publiski ir pieejamas izpilddirektora un Apelācijas padomes locekļu interešu deklarācijas;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

12.    ņem vērā, ka Aģentūra ir veikusi jaunus pasākumus pēc tam, kad tā pieņēma pamatnostādnes par darbā pieņemšanas procedūrām un par personāla atlases komiteju darbu, izvēloties pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus;

13.    norāda, ka tagad interviju un testu jautājumi tiek sagatavoti pirms pieteikumu izskatīšanas; turklāt norāda, ka sīkāk ir izstrādāti pretendentu atbilstības kritēriji, kas jāievēro, lai aicinātu viņus kārtot rakstiskos pārbaudījumus un piedalīties intervijās un iekļautu viņus atlasīto kandidātu sarakstos;

Iekšējā revīzija

14. pieņem zināšanai to, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica Aģentūras revīziju, pamatojoties uz Aģentūras stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam;

15.     norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS kopumā ir konstatējusi astoņus paaugstināta riska procesus, kas nebūtu uzskatāmi par revīzijas plāna daļu, jo pārbaudes tika atzītas par nenotikušām vai nepietiekamām; pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir iesniegusi rīcības plānu IAS, lai novērstu atklātās nepilnības;

16. turklāt norāda, ka IAS nāca klajā ar šādiem ļoti svarīgiem ieteikumiem:

–  uzlabot gada darba programmas struktūru un saturu un nodrošināt tās pilnīgu izpildi;

–  panākt stingrāku iepirkuma pasākumu uzraudzību;

–  uzlabot pamatdarbības un budžeta īstenošanas uzraudzību;

17. apliecina, ka Aģentūra, reaģējot uz IAS sniegtajiem ieteikumiem, sagatavoja rīcības plānu nepilnību novēršanai; norāda, ka rīcības plāns, pēc IAS ieskatiem, ir pienācīgi izstrādāts, lai novērstu atklātos riska faktorus;

18. norāda, ka IAS veica dokumentu pārbaudi saistībā ar iepriekš sniegto ieteikumu izpildi; pieņem zināšanai to, ka 2013. gada 31. decembrī bija īstenoti pilnīgi visi ārkārtīgi būtiskie ieteikumi un ka veiksmīgi bija īstenoti trīs ļoti svarīgi ieteikumi;

o

o         o

19. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 18. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 18. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 18. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 18. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.lpp.).

(14)

ŠŠajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika