Procedură : 2014/2123(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0117/2015

Texte depuse :

A8-0117/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0131

RAPORT     
PDF 169kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.705v01-00 A8-0117/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2123(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2123(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(5), în special articolul 24,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2015),

1.      acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2123(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2014 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(12), în special articolul 24,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2123(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 11 930 220 EUR, reprezentând o majorare cu 64,74 % față de 2012, situație explicabilă prin faptul că Agenția a fost înființată recent și ca rezultat al punerii în aplicare a Regulamentului REMIT(15); întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.     întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și ambele recomandări sunt marcate în raportul Curții pentru exercițiul 2013 ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele cinci observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și trei observații sunt marcate în prezent ca fiind „finalizate”, iar două ca fiind „în desfășurare”;

2.     ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Agenție, măsurile legate de recomandările privind procedurile de recrutare ale Agenției au fost formalizate prin adoptarea Deciziei directorului 2014-06 din 4 aprilie 2014; constată că decizia a fost prezentată Curții și invită Agenția să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la opinia Curții, de îndată ce aceasta va fi disponibilă;

3.      ia act de faptul că Agenția a implementat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți procesul de planificare bugetară prin elaborarea și aplicarea unui set de orientări care trebuie urmate de actorii implicați în procesul de planificare bugetară, precum și prin desfășurarea de exerciții periodice de prognozare și evaluare a consumului de credite, inclusiv prin monitorizarea și raportarea lunară cu privire la execuția bugetului;

Gestiunea bugetară și financiară

4.     constată cu îngrijorare, din raportul anual de activitate al Agenției, că nu s-a ajuns la niciun acord pentru o contribuție către Agenție din partea statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;

5.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,53 %, ceea ce reprezintă o creștere de 4% față de 2012, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost redusă, de 55%, sub obiectivul Agenției de 70%, conform raportului anual de activitate, în special din cauza primirii cu întârziere a sumei de 2 989 000 EUR, printr-o intermediul unui buget rectificativ aprobat la 31 octombrie 2013;

6.      constată cu îngrijorare că, la sfârșitul exercițiului, Agenția deținea 5 500 000 EUR în numerar; invită Agenția să asigure o gestiune riguroasă a trezoreriei în viitor;

Credite angajate și reportări

7.     ia act de faptul că o sumă de 1 900 000 EUR din creditele de angajament de la titlul II a fost reportată în 2014, în special ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului REMIT; ia act de faptul că, potrivit opiniei Curții, aceasta este o activitate operațională și multianuală, care ar fi trebui să fie bugetată la titlul III; ia act în continuare de faptul că deficitul a fost rectificat prin credite de angajament ulterioare;

8.     constată, în plus, că reportările pentru creditele de angajament de la titlul III s-au ridicat la 3 100 000 EUR, ceea ce reprezintă 91% din totalul creditelor de la titlul III; recunoaște că aceste reportări sunt legate de Regulamentul REMIT și că rata lor excepțional de mare se datorează în principal celor 2 989 000 EUR primiți printr-o modificare a bugetului aprobată la 31 octombrie 2013;

9.     ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Agenție, o serie de măsuri au fost implementate în vederea îmbunătățirii proceselor de planificare bugetară; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate și rezultatele acestor măsuri;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.   ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Agenție, aceasta și-a revizuit politica privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pe baza Orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE; ia act de faptul că, în urma acestei revizuiri, Agenția a elaborat o nouă politică care a făcut obiectul procesului de consultare internă a Agenției și va fi adoptată de Consiliul său de administrație; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării de îndată ce vor disponibile;

11.    constată, de asemenea, că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare, ale directorului, ale cadrelor de conducere și ale experților care fac parte din grupurile de experți ale Agenției, precum și CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ai Camerei de recurs au fost publicate pe site-ul de internet al Agenției; constată că declarațiile de interese ale directorului executiv și ale membrilor Camerei de recurs sunt publice;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

12.    ia act de faptul că Agenția a pus în aplicare noi măsuri după adoptarea Orientărilor privind procedurile de recrutare și activitatea comitetelor de selecție a agenților temporari și contractuali;

13.    constată că întrebările pentru interviuri și teste sunt pregătite înaintea examinării candidaturilor; în plus, constată că au fost stabilite mai în detaliu criteriile pentru admiterea la testele scrise și la interviuri sau pentru includerea pe lista candidaților considerați corespunzători;

Auditul intern

14.   constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit al Agenției în conformitate cu planul său strategic de audit pentru Agenție pentru 2013-2015;

15.   constată că în cursul analizei riscurilor, IAS a identificat în total opt procese cu un grad ridicat de risc inerent care nu se conformează planului de audit, întrucât controalele au fost evaluate ca fiind insuficiente sau absente; ia act de faptul că Agenția a prezentat un plan de acțiune Serviciului de Audit Intern al Comisiei pentru a atenua deficiențele identificate;

16.   recunoaște în plus că IAS a făcut următoarele recomandări „foarte importante”:

- să se îmbunătățească structura și conținutul programului anual de lucru și să se asigure integralitatea acestuia;

- să se consolideze monitorizarea activităților de achiziții;

- să se consolideze monitorizarea operațională și a execuției bugetare;

17.   ia act de faptul că Agenția a pregătit un plan de acțiune pentru a elimina deficiențele, ca răspuns la recomandările făcute de IAS; constată că IAS a considerat că planul de acțiune abordează în mod corespunzător riscurile identificate;

18.   constată că IAS a realizat o examinare documentară a implementării recomandărilor sale anterioare; ia act de faptul că la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare esențială deschisă și că aplicarea celor trei recomandări foarte importante era în curs de desfășurare;

o

o         o

19. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(16) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 18.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 18.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 18.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 18.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).

(16)

Texte adoptate la această dată, P7_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate