Postup : 2014/2123(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0117/2015

Predkladané texty :

A8-0117/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0131

SPRÁVA     
PDF 172kWORD 90k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013

(2014/2123(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013

(2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(5), a najmä na jeho článok 24,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013

(2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2014 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(12), a najmä na jeho článok 24,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013

(2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 11 930 220 EUR, čo je nárast o 64,74, 11 % v porovnaní s rokom 2012, ktorý možno vysvetliť tým, že agentúra vznikla len nedávno, a vykonávaním nariadenia REMIT(15); keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v správe za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „dokončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o päť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a tri pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“ a dve ako „prebiehajúce“;

2.     berie na vedomie informáciu agentúry, že opatrenia týkajúce sa odporúčaní k postupom prijímania zamestnancov agentúry boli formalizované prijatím rozhodnutia jej riaditeľa č. 2014-06 zo 4. apríla 2014; konštatuje, že rozhodnutie bolo predložené Dvoru audítorov, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stanovisku Dvora audítorov hneď, ako budú k dispozícii;

3.      berie na vedomie, že agentúra prijala rad opatrení na zlepšenie postupov plánovania rozpočtu prostredníctvom vypracovania a uplatňovania súboru odporúčaní pre aktérov zapojených do postupu plánovania rozpočtu, ako aj vykonávaním pravidelných odhadov a preskúmaní čerpania rozpočtových prostriedkov vrátane mesačného monitorovania a vykazovania plnenia rozpočtu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.     na základe výročnej správy o činnosti agentúry (AAR) so znepokojením konštatuje, že sa nedosiahla žiadna dohoda o príspevku pre agentúru od štátov Európskeho združenia voľného obchodu;

5.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,53 %, čo predstavuje zvýšenie o 4 % v porovnaní s rokom 2012, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola nízka, len 55,00 %, čo je pod cieľovou hodnotou agentúry vo výške 70 % a čo bolo podľa AAR spôsobené najmä neskorým prijatím sumy 2 989 000 EUR na základe opravného rozpočtu prijatého 31. októbra 2013;

6.      so znepokojením konštatuje, že agentúra držala na konci roka hotovosť vo výške 5 500 000 EUR; vyzýva agentúru, aby v budúcnosti zabezpečila dôslednú správu pokladne;

Záväzky a prenosy

7.     berie na vedomie, že celková suma 1 900 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v hlave II bola prenesená do roku 2014 najmä v dôsledku vykonávania nariadenia REMIT; konštatuje, že podľa názoru Dvora audítorov je to operačná a viacročná činnosť, ktorá sa mala zahrnúť do rozpočtu v rámci hlavy III; ďalej konštatuje, že tento nedostatok bol napravený v nasledujúcich viazaných rozpočtových prostriedkoch;

8.     konštatuje tiež, že prenosy rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy III dosiahli sumu 3 100 000 EUR, čo predstavuje 91 % celkových rozpočtových prostriedkov v hlave III; berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia s vykonávaním nariadenia REMIT a že ich výnimočne vysoká úroveň je spôsobená najmä prijatím sumy 2 989 000 EUR prostredníctvom opravného rozpočtu schváleného 31. októbra 2013;

9.     na základe informácií agentúry berie na vedomie, že bol vykonaný rad opatrení s cieľom zlepšiť proces plánovania rozpočtu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v týchto opatreniach a ich výsledkoch;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.   berie na vedomie informáciu agentúry, že jej politika prevencie a riešenia konfliktov záujmov bola prehodnotená na základe usmernení Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ; berie na vedomie, že na základe tohto preskúmania agentúra vypracovala novú politiku, ktorá prešla procesom vnútornej konzultácie v agentúre a čaká na prijatie jej správnou radou; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch posúdenia, keď budú k dispozícii;

11.    ďalej berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov rady regulačných orgánov, riaditeľa, vyššieho manažmentu a odborníkov, ktorí sú členmi expertných skupín agentúry, ako aj životopisy členov správnej rady a členov odvolacej rady boli sprístupnené verejnosti na internetovej stránke agentúry; poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a členov odvolacej rady sú verejne dostupné;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

12.    berie na vedomie, že agentúra vykonala nové opatrenia v nadväznosti na prijatie usmernení k postupom prijímania zamestnancov a k práci výberových komisií pre výber dočasných a zmluvných zamestnancov;

13.    konštatuje, že otázky na pohovory a testy sa vypracovávajú pred preskúmaním prihlášok; okrem toho berie na vedomie, že kritériá pre postup na písomné testy a pohovory a pre zaradenie na zoznam vhodných uchádzačov sú podrobnejšie vymedzené;

Vnútorný audit

14.   berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal v agentúre audit v súlade so svojím strategickým plánom auditov v agentúre na obdobie 2013 – 2015;

15.   berie na vedomie, že pri uvedenej analýze rizík IAS zistil celkovo osem procesov s vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; berie na vedomie, že agentúra predložila IAS akčný plán, ktorého cieľom je zmierniť zistené nedostatky;

16.   okrem toho berie na vedomie, že IAS predložil tieto „veľmi dôležité“ odporúčania:

– zlepšiť štruktúru a obsah a zabezpečiť úplnosť ročného pracovného programu,

– posilniť monitorovanie činností verejného obstarávania,

– posilniť operačné monitorovanie a monitorovanie plnenia rozpočtu;

17.   konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS agentúra vypracovala akčný plán na vyriešenie nedostatkov; konštatuje, že IAS považuje akčný plán za primeraný na zmiernenie zistených rizík;

18.   berie na vedomie, že IAS vykonal administratívnu kontrolu vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom a že vykonávanie troch veľmi dôležitých odporúčaní prebiehalo;

o

o         o

19. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 211, 14.08.2009, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 211, 14.08.2009, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(16)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7 TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia