Postopek : 2014/2123(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0117/2015

Predložena besedila :

A8-0117/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0131

POROČILO     
PDF 163kWORD 86k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013

(2014/2123(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013

(2014/2123(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjer(5), zlasti člena 24,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013

(2014/2123(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjer(12), zlasti člena 24,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013

(2014/2123(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2015),

A.     ker računovodski izkazi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 11.930.220 EUR, to pomeni 64,74 % več kot v letu 2012, kar je mogoče razložiti s tem, da je bila agencija ustanovljena pred kratkim in da je bila izvedena uredba REMIT(15); ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni kot „se izvajata“, sprejeta popravljalna ukrepa in sta sedaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 obe priporočili označeni kot „zaključeni“; ugotavlja tudi, da so bili za pet pripomb iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da so tri pripombe zdaj označene kot „zaključene“, tri pa kot „se izvajajo“;

2.     je seznanjen s trditvami agencije, da so bili ukrepi v zvezi s priporočili o postopkih zaposlovanja agencije formalizirani s sprejetjem sklepa njeenega direktorja št. 2014-06 z dne 4. aprila 2014; ugotavlja, da je bil ta sklep predložen Sodišču in poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o mnenju Sodišča takoj, ko bo na voljo;

3.      je seznanjen, da je agencija sprejela več ukrepov za boljše proračunsko načrtovanje, in sicer je oblikovala in uvedla smernice, ki jih morajo upoštevati sodelujoči v postopkih proračunskega načrtovanja, izvaja pa tudi redne napovedi in preglede proračunske porabe, vključno z mesečnim spremljanjem in poročanjem o izvrševanju proračuna;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.     na podlagi letnega poročila agencije o dejavnostih z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni bil dosežen dogovor o kakršnem koli prispevku Evropskega združenja za prosto trgovino za agencijo;

5.      ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 97,53 %, kar je 4 % več kot v letu 2012, in da je bila stopnja izvrševanja plačil nizka ter je znašala 55 %, kar je pod ciljnim zneskom agencije, ki znaša 70 %, razlog pa je po navedbah letnega poročila o dejavnostih predvsem pozen prejem zneska 2.989.000 EUR, sprejetega s spremembo proračuna, odobreno 31. oktobra 2013;

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je imela agencija ob koncu leta 5.500.000 EUR gotovine; poziva jo, naj v prihodnje poskrbi za strožje upravljanje zakladnice;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.     ugotavlja, da je bilo skupaj 1.900.000 EUR iz odobrenih proračunskih sredstev naslova II prenesenih v leto 2014, v glavnem kot posledica izvajanja uredbe REMIT; ugotavlja, da je to v skladu z mnenjem Sodišča operativna in večletna dejavnost, ki bi jo bilo treba vključiti v naslov III; ugotavlja tudi, da je bila ta pomanjkljivost odpravljena pri poznejših odobritvah za prevzem obveznosti;

8.     ugotavlja tudi, da so prenosi za obveznosti naslova III znašale 3.100.000 EUR, kar predstavlja 91 % skupnih odobrenih proračunskih sredstev iz naslova III; priznava, da so ti prenosi povezani z uredbo REMIT in da je njihova izjemno visoka stopnja predvsem posledica zneska 2.989.000 EUR, prejetega s spremembo proračuna, sprejeto 31. oktobra 2013;

9.     je seznanjen s trditvami agencije, da je bila izvedena vrsta ukrepov za izboljšanje postopkov načrtovanja proračuna; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z napredkom in rezultati teh ukrepov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.   je seznanjen s trditvami agencije, da je bila njena politika preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov pregledana na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU; ugotavlja, da je zaradi tega pregleda agencija pripravila novo politiko, ki je bila predmet postopka notranjega posvetovanja agencije in jo bo moral sprejeti njen upravni odbor; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati ocene, ko bodo ti na voljo;

11.    ugotavlja tudi, da so bili življenjepisi in izjave o interesih članov odbora regulatorjev, direktorja, najvišjih vodstvenih delavcev in strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih skupinah agencije, ter življenjepisi članov upravnega odbora in komisije za pritožbe javno objavljeni na spletišču agencije; ugotavlja, da so bile izjave o interesih izvršnega direktorja in članov odbora za pritožbe objavljene;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

12.    je seznanjen, da je agencija po sprejetju smernic za zaposlovanje in za delo komisije za izbor začasnih in pogodbenih delavcev uvedla nove ukrepe;

13.    ugotavlja, da so vprašanja za razgovore in preizkuse pripravljena pred pregledom prijav; poleg tega ugotavlja, da so merila za udeležbo na pisnih preizkusih in razgovorih ter uvrstitev v ožji izbor opisana podrobneje;

Notranja revizija

14.   je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila revizijsko delo v skladu s svojim strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2013–2015;

15.   ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila skupaj osem postopkov z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne; priznava, da je agencija predložila akcijski načrt službi za notranjo revizijo, da bi zmanjšala ugotovljene pomanjkljivosti;

16.   poleg tega priznava, da je služba za notranjo revizijo podala naslednja „zelo pomembna“ priporočila:

- izboljšanje strukture in vsebine ter zagotavljanje popolnosti letnega delovnega programa,

- izboljšanje spremljanja dejavnosti v zvezi z javnimi naročili,

- izboljšanje spremljanja operativnega izvajanja in izvajanja proračuna;

17.   ugotavlja, da je v odgovor na priporočila, ki jih je podala služba za notranjo revizijo, agencija pripravila akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo menila, da akcijski načrt ustrezno obravnava ugotovljena tveganja;

18.   je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo pregledala dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; je seznanjen, da 31. decembra 2013 ni bilo odprto nobeno kritično priporočilo in da je bilo izvajanje treh zelo pomembnih priporočil na pravi poti;

o

o         o

19. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(16) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 18.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 18.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 211, 14.8.2009, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 18.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 18.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 211, 14.8.2009, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

(16)

Besedila, sprejeta tega dne, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov