ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů

31.3.2015 - (2014/2085(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2085(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0118/2015
Předložené texty :
A8-0118/2015
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů

(2014/2085(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013[1],

–       s ohledem na konsolidovanou účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)[2],

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu[3],

–       s ohledem na prohlášení[4] o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací za rozpočtový rok 2013 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0118/2015),

1.      uděluje evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů

(2014/2085(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů,

–       s ohledem na rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv o šetření z vlastního podnětu OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 o vnitřních pravidlech týkajících se zveřejňování ve veřejném zájmu („whistleblowing“),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0118/2015),

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2013 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.   konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.   konstatuje, že v roce 2013 měl inspektor k dispozici celkem 7 661 409 EUR (v roce 2012 činila tato částka 7 624 090 EUR) a že míra čerpání uvedených prostředků dosáhla 84,7 % (83,2 % v roce 2012); považuje to za pozitivní vývoj a požaduje, aby bylo na zlepšení míry čerpání prostředků vynakládáno další úsilí;

4.   zdůrazňuje, že rozpočet inspektora je čistě administrativní; konstatuje, že míra čerpání prostředků v souvislosti s výdaji na osoby pracující v instituci činí 93,41 % (hlava 1) a že výdaje na budovy a zařízení a různé provozní výdaje činí 99,14 % (hlava 2);

5.   bere na vědomí závazek inspektora k dalšímu zdokonalování svého systému včasného monitorování a kontroly postupů pro přijímání zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek a podporuje inspektora v pokračujícím monitorování správy příspěvků a zlepšování její výkonnosti;

6.   s uspokojením konstatuje, že následný audit provedený v červnu 2013 útvarem interního auditu inspektora umožnil uzavřít většinu opatření a doporučení navržených u administrativních postupů a vyslovit závěr, že k 31. prosinci 2013 není žádné konkrétní neuskutečněné doporučení;

7.   bere na vědomí skutečnost, že uskutečňování doporučení týkajícího se zabezpečení údajů obsažených ve stížnostech nebylo v době následného auditu v červnu 2013 dokončeno z důvodu zpoždění při zavádění systému správy případů (CMS); konstatuje, že toto doporučení mělo být v úplnosti provedeno během roku 2014, protože systém CMS funguje od října 2013;

8.   bere na vědomí skutečnost, že pověřená schvalující osoba se domnívá, že stávající úroveň řízení a kontroly je odpovídající a zlepšuje se a že v době vypracovávání výroční zprávy o činnosti se nevyskytla žádná závažná chyba ani nebyla vyslovena výhrada ve věci kontrol ex ante;

9.   připomíná, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci inspektora tím, že ochranu údajů rozšířila na všechny oblasti politiky Unie; konstatuje, že Rada stále jedná o novém právním rámci pro ochranu údajů (návrh Komise předložen dne 25. ledna 2012);

10. bere na vědomí, že k rozpočtu inspektora byla přidána nová hlava III, která počítá s vytvořením nezávislého sekretariátu nové Evropské rady pro ochranu údajů; bere na vědomí, že do přijetí právního rámce nebudou do této hlavy přiděleny žádné prostředky;

11.  bere na vědomí nedávné schválení nového nástroje, tj. stanovování nákladů podle činností, který bude realizován v roce 2015 a jehož cílem je zefektivnit přidělování zdrojů;

12. žádá o poskytnutí informací o rozpočtovém dopadu reorganizace sekretariátu inspektora;

13. zdůrazňuje, že útvar vnitřního auditu shledal, že od posledního posouzení rizik v roce 2011 bylo dosaženo výrazných zlepšení; naléhá na inspektora, aby v tomto úsilí nepolevoval a zohlednil i zbývající otevřená doporučení;

14.  bere na vědomí, že v nových prostorách úřadu byl nainstalován systém pro konání videokonferencí; žádá informace o tom, kolikrát byl tento systém použit na schůzích v roce 2013;

15. plně podporuje vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, jež slouží k hodnocení účinného využívání zdrojů; žádá inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti i nadále uváděl přehled výsledků;

16. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika inspektora v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

17.  opakuje žádost z minulého roku, která se týkala vyčerpávající tabulky všech lidských zdrojů, které má inspektor k dispozici, rozdělené podle tříd, pohlaví a státní příslušnosti; podotýká, že tato tabulka by měla být automaticky zařazena do roční zprávy o činnosti této instituce;

18. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem žen na vedoucích pozicích; žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

19. domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a že by měly v rámci možností probíhat přímo v sídlech orgánů, neboť jejich přínos neospravedlňuje tak vysoké náklady;

20.  se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny instituce, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny instituce, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v institucích Unie, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

21. plně souhlasí s politikou transparentnosti prosazovanou úřadem veřejné ochránkyně práv a vyzývá k zavedení postupu předběžného vyhodnocování dopadu některých publikací s cílem zveřejňovat je spolu s vysvětlující zprávou, aby se zabránilo tomu, že budou používány tendenčním způsobem; tento postup by měl být zahájen z podnětu veřejné ochránkyně práv ve spolupráci s inspektorem, Komisí a institucí, jíž se publikace týká;

22  je znepokojen zpožděním v přijímání vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá inspektora, aby je zavedl bez dalších prodlev;

23. je potěšen tím, že inspektor vzal při vytváření strategie na roky 2013–2014 na vědomí připomínky Parlamentu obsažené v jeho usneseních o udělení absolutoria za roky 2010 a 2012 a že uskutečňování této strategie přináší pozitivní výsledky;

24. v obecné rovině se domnívá, že by se inspektor měl více zaměřit na zásadu řádného finančního řízení s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, tj. na hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou využívá prostředky k plnění svých úkolů.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2014/2085(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že následný audit provedený v červnu 2013 útvarem interního auditu evropského inspektora ochrany údajů umožnil uzavřít většinu opatření a doporučení navržených u administrativních postupů a vyslovit závěr, že k 31. prosinci 2013 není žádné konkrétní neuskutečněné doporučení;

2.  bere na vědomí skutečnost, že uskutečňování doporučení týkajícího se zabezpečení údajů obsažených ve stížnostech nebylo v době následného auditu v červnu 2013 dokončeno z důvodu zpoždění při zavádění systému správy případů (Case Management System, CMS) a že toto doporučení mělo být v úplnosti provedeno během roku 2014, protože systém CMS funguje od října 2013;

3.  bere na vědomí skutečnost, že pověřená schvalující osoba se domnívá, že stávající úroveň řízení a kontroly je odpovídající a zlepšuje se a že v době vypracovávání výroční zprávy o činnosti se nevyskytla žádná závažná chyba ani nebyla vyslovena výhrada ve věci kontrol ex ante;

4.  je potěšen tím, že si evropský inspektor ochrany údajů vzal k srdci připomínky Evropského parlamentu obsažené v jeho usneseních o udělení absolutoria za roky 2010 a 2012, aby vytvořil strategii na léta 2013–2014, a že uskutečňování této strategie přináší pozitivní výsledky v jeho činnostech;

5.  v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na zavedení řádného finančního řízení při respektování rozpočtové zásady ročního rozpočtu, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou evropský inspektor ochrany údajů využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

  • [1]  Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
  • [2]  Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
  • [5]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.