Menetlus : 2014/2085(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0118/2015

Esitatud tekstid :

A8-0118/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0129

RAPORT     
PDF 142kWORD 76k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2014/2085(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2014/2085(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–       võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0118/2015),

1.   annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele Euroopa Andmekaitseinspektori 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.   esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2014/2085(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–       võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2015. aasta otsust rikkumisest teatamist käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0118/2015),

1.   väljendab heameelt kontrollikoja seisukoha üle, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor”) 31. detsembril 2013. aastal lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.   märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2013. aasta aastaaruandes, et ei leidnud olulisi puudusi seoses andmekaitseinspektori juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega;

3.   märgib, et 2013. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 7 661 409 eurot (2012. aastal 7 624 090 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 84,7 % (2012. aastal 83,2 %); peab seda positiivseks arenguks ning nõuab edasisi jõupingutusi eelarve täitmise määra suurendamiseks;

4.   rõhutab, et andmekaitseinspektori eelarve on puhtalt halduslik; märgib, et institutsioonis töötavate isikutega seotud kulukohustuste (jaotis 1) täitmise määr on 93,41 % ning hoonete, seadmete ja institutsiooni toimimisega seotud kulukohustuste (jaotis 2) täitmise määr on 99,14 %;

5.   võtab teadmiseks andmekaitseinspektori lubaduse jätkata töölevõtmis- ja hankemenetluste õigeaegse järelevalve ja kontrolli süsteemi täiustamist; toetab andmekaitseinspektorit tema jõupingutustes jätkata hüvitiste haldamise jälgimist ja parandada tulemusi;

6.   märgib rahuloluga, et andmekaitseinspektori siseauditi talituse poolt 2013. aasta juunis läbi viidud järelauditist selgus, et enamik haldusmenetluse kohta esitatud meetmetest ja soovitustest on ellu viidud, nii et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud konkreetseid soovitusi vaja;

7.   märgib, et järelauditi toimumise ajal 2013. aasta juunis ei olnud soovitust kaebustes sisalduvate andmete kaitsmise kohta veel täielikult ellu viidud, kuna juhtumite haldussüsteemi (CSM) kasutuselevõtmine viibis; märgib, et antud soovitus täideti täielikult tõenäoliselt 2014. aasta jooksul, kuna CSM toimib alates 2013. aasta oktoobrist;

8.   märgib, et volitatud eelarvevahendite käsutaja hinnangul on juhtimise ja kontrolli tase piisav ja paraneb ning et 2013. aasta tegevusaruande koostamise ajal olulisi vigu ei ilmnenud ja eelkontrolli osas ei ole reservatsioone vaja;

9.   tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga suurendati andmekaitseinspektori pädevusi, laiendades andmekaitset kõigile liidu poliitikavaldkondadele; märgib, et nõukogus jätkuvad arutelud andmekaitse uue õigusraamistiku üle (komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta ettepanek);

10. märgib, et andmekaitseinspektori eelarvele lisati uus III jaotis, et näha ette sõltumatu sekretariaadi loomine uue Euroopa Andmekaitsenõukogu jaoks; võtab teadmiseks, et selles jaotises ei ole assigneeringuid, kuni õigusraamistik on vastu võetud;

11. võtab teadmiseks, et hiljuti kiideti heaks uus tööriist – tegevuspõhine kuluarvestus –, mille eesmärk on suurendada ressursside jaotamise tõhusust ja mis võetakse kasutusele 2015. aastal;

12. nõuab teavet andmekaitseinspektori sekretariaadi ümberkorraldamise eelarvemõju kohta;

13. toonitab, et siseauditi talitus järeldas, et pärast viimast riskihindamist 2011. aastal on tehtud märkimisväärseid edusamme; nõuab tungivalt, et andmekaitseinspektor jätkaks neid jõupingutusi, et käsitleda ülejäänud täitmata soovitusi;

14.  võtab teadmiseks videokonverentsisüsteemi paigaldamise andmekaitseinspektori uutesse ruumidesse; palub teavet selle kohta, mitu korda süsteemi 2013. aastal toimunud koosolekutel kasutati;

15. toetab täielikult peamiste tulemusnäitajate loomist ressursside tõhusa kasutamise hindamiseks; palub andmekaitseinspektoril oma iga-aastases tegevusaruandes jätkuvalt tulemustabeli esitada;

16. palub, et andmekaitseinspektor lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika, eelkõige kuna oluline on kinnisvarapoliitikaga seotud kulusid ratsionaliseerida ja tagada, et need kulud ei ole liiga suured;

17.  kordab eelmisel aastal tehtud üleskutsest esitada kõigi andmekaitseinspektori käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalik tabel, mis kajastab töötajate jaotust palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel; märgib, et see tabel tuleks automaatselt lisada institutsiooni iga-aastasele tegevusaruandele;

18. on mures naiste vähesuse pärast kõrgematel ametikohtadel; nõuab, et selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks viidaks ellu võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

19. on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide endi hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

20.  märgib murelikult, et liidu eri institutsioonide tõlkekulud on väga erinevad; palub seetõttu institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal teha kindlaks nende erinevuste põhjused ja pakkuda välja lahendused, mis kaotaksid selle tasakaalustamatuse ja ühtlustaksid tõlkekulud, tagades samal ajal kvaliteedi ja keelelise mitmekesisuse nõuete täieliku austamise; märgib sellega seoses, et töörühm peaks taastama institutsioonidevahelise koostöö, et vahetada parimaid tavasid ja tulemusi, ning tegema kindlaks valdkonnad, kus oleks võimalik institutsioonide koostööd või nendevahelisi kokkuleppeid tugevdada; märgib, et töörühma eesmärk peaks ühtlasi olema töötada välja tõlkekulude esitamise ühtne meetod, mida saaksid kasutada kõik institutsioonid, et hõlbustada kulude analüüsi ja võrdlust; märgib, et töörühm peaks esitama nimetatud tulemused enne 2015. aasta lõppu; kutsub kõiki institutsioone üles etendama institutsioonidevahelise töörühma töös aktiivset rolli; tuletab sellega seoses meelde, et liidu institutsioonides tuleb mitmekeelsuse tagamisele väga suurt tähelepanu pöörata, et tagada kõigi liidu kodanike võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused;

21. toetab täielikult Euroopa Ombudsmani büroo propageeritavat läbipaistvuspoliitikat ja nõuab menetluse kasutuselevõtmist teatavate väljaannete võimaliku mõju eelnevaks hindamiseks, et avaldada need koos selgitava aruandega ja vältida nii nende kasutamist erapoolikul viisil; juhib tähelepanu sellele, et ombudsman peaks käivitama nimetatud menetluse koostöös andmekaitseinspektori, komisjoni ja institutsiooniga, mida see väljaanne puudutab;

22  on mures rikkumisest teatamise sise-eeskirjade vastuvõtmise viibimise pärast; palub andmekaitseinspektoril neid eeskirju viivitamata rakendama hakata;

23. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et andmekaitseinspektor on aastate 2013–2014 strateegia koostamisel võtnud arvesse Euroopa Parlamendi poolt 2010. ja 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides esitatud märkusi ning et nimetatud strateegia rakendamine on andnud positiivseid tulemusi;

24.    on üldiselt seisukohal, et andmekaitseinspektor peaks pöörama suuremat tähelepanu usaldusväärsele finantsjuhtimisele eelarve aastasuse põhimõtte osas, s.t assigneeringute säästlikule, tõhusale ja tulemuslikule kasutamisele talle usaldatud ülesannete täitmisel.

6.2.2015

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor

(2014/2085(DEC))

Arvamuse koostaja: Sylvie Guillaume

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib rahuloluga, et Euroopa andmekaitseinspektori siseauditi talituse poolt 2013. aasta juunis läbi viidud järelauditist selgus, et enamik haldusmenetluse kohta esitatud meetmetest ja soovitustest on ellu viidud, nii et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud konkreetseid soovitusi vaja;

2.  märgib, et järelauditi toimumise ajal 2013. aasta juunis ei olnud soovitust kaebustes sisalduvate andmete kaitsmise kohta veel täielikult täidetud, sest juhtumite haldussüsteemi (CSM) kasutuselevõtmine viibis, kuid antud soovitus täidetakse täielikult tõenäoliselt 2014. aasta jooksul, kuna CSM toimib alates 2013. aasta oktoobrist;

3.  märgib, et volitatud eelarvevahendite käsutaja hinnangul on juhtimise ja kontrolli tase piisav ja paraneb ning et 2013. aasta tegevusaruande koostamise ajal olulisi vigu ei ilmnenud ja eelkontrolli osas ei ole reservatsioone vaja;

4.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et Euroopa andmekaitseinspektor on aastate 2013–2014 strateegia koostamisel võtnud arvesse Euroopa Parlamendi poolt 2010. ja 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites esitatud märkusi ning et nimetatud strateegia rakendamine on andnud positiivseid tulemusi;

5.  on üldiselt seisukohal, et Euroopa andmekaitseinspektor peaks pöörama rohkem tähelepanu usaldusväärsele finantsjuhtimisele vastavalt eelarve aastasuse põhimõttele, eelkõige sellele, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult on assigneeringuid ülesannete täitmisel kasutatud.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT L 66, 8.3.2013.

(2)

ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.

(3)

ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.

(4)

ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.

(5)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(6)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika