Postupak : 2014/2085(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.20
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0129

IZVJEŠĆE     
PDF 154kWORD 91k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2014/2085(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2014/2085(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–       uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća(6) (EZ, Euratom) br. 1605/2002 , a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0118/2015),

1.      daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2014/2085(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–       uzimajući u obzir odluku Europske ombudsmanice od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0118/2015),

1.   pozdravlja zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.   prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Nadzornika;

3.   prima na znanje da je Nadzorniku 2013. dodijeljen ukupan proračun od 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR za 2012.) i da je stopa izvršenja bila 84,7 % (83,2 % u 2012.); smatra to pozitivnim napretkom i poziva na daljnje napore kako bi se povećala stopa izvršenja;

4.   naglašava da je proračun Nadzornika isključivo administrativan; prima na znanje da je stopa izvršenja rashoda za zaposlenike institucije 93,41 % (glava I.) te da je stopa izvršenja rashoda za zgrade, opremu i rashoda u vezi s poslovanjem institucije 99,14 % (glava II.);

5.   prima na znanje predanost Nadzornika daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i nadzor postupaka zapošljavanja i javne nabave te podržava Nadzornika u vezi s daljnjim nadzorom upravljanja naknadama i poboljšanjem razine uspješnosti;

6.   sa zadovoljstvom primjećuje da je dodatnom revizijom iz lipnja 2013. koju je proveo odjel za unutarnju reviziju Ureda nadzornika omogućeno zaključiti većinu aktivnosti i predloženih preporuka za administrativne postupke te utvrditi da dana 31. prosinca 2013. nije bilo posebnih preporuka;

7.   prima na znanje da provedba preporuke o zaštiti podataka sadržanih u pritužbama u trenutku dodatne revizije u lipnju 2013. nije bila dovršena zbog kašnjenja u provedbi sustava vođenja predmeta (Case Management System, CMS); prima na znanje da bi se ta preporuka mogla u potpunosti provesti tijekom 2014. jer je CMS operativan od listopada 2013;

8.   prima na znanje da dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja smatra da je uspostavljena razina upravljanja i nadzora prikladna i sve bolja, da u trenutku sastavljanja godišnjeg izvješća o radu za 2013. nije došlo niti do jedne znatne pogreške i da po pitanju prethodnih provjera nije trebalo biti niti jedne zadrške;

9.   ponavlja da je Ugovor iz Lisabona povećao nadležnosti Nadzornika širenjem zaštite podataka na sva politička područja Unije; prima na znanje da su rasprave u Vijeću o novom pravnom okviru za zaštitu podataka još uvijek u tijeku (prijedlog Komisije od 25. siječnja 2012.);

10. prima na znanje da je proračunu Nadzornika dodana glava III. kako bi se njome predvidjela uspostava neovisnog tajništva novog Europskog odbora za zaštitu podataka; potvrđuje da za tu glavu nema odobrenih sredstava do donošenja pravnog okvira;

11.  prima na znanje da je nedavno odobren novi instrument, izračun troškova na temelju aktivnosti, koji je usmjeren na povećanje učinkovitosti u raspodjeli sredstava i koji će se uvesti 2015.;

12. traži da ga se izvijesti o učinku na proračun zbog reorganizacije tajništva Nadzornika;

13. ističe da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da je od prethodne procjene rizika 2011. postignut znatan napredak; potiče Nadzornika da nastavi s postupanjima prema preostalim otvorenim preporukama;

14.  prima na znanje uvođenje sustava za videokonferencije u novim prostorima Nadzornika; traži informacije o tome koliko se puta taj sustav rabio na sastancima 2013.;

15. u potpunosti podržava stvaranje ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se ocijenila učinkovita uporaba sredstava; poziva Nadzornika da u godišnje izvješće o radu i dalje uvrštava analizu stanja;

16. zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Nadzornika priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

17.  ponavlja prošlogodišnji zahtjev da Nadzorniku stoji na raspolaganju iscrpan popis svih ljudskih resursa raspoređenih prema kategoriji, razredu, spolu i nacionalnosti; primjećuje da bi se taj popis trebao automatski uključiti u godišnje izvješće o radu institucije;

18. izražava zabrinutost zbog manjka žena na rukovodećim položajima; poziva na pokretanje plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno na rukovodećim položajima, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

19. smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih rezova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada („Away days”) i da se ti događaji, kad god je to moguće, moraju odvijati u vlastitim prostorijama institucije, s obzirom da dodana vrijednost koja iz toga proizlazi ne opravdava tako visoke troškove;

20.  sa zabrinutošću prima na znanje goleme razlike u troškovima prevođenja među raznim institucijama Unije; stoga poziva Međuinstitucijsku radnu skupinu za prevođenje da utvrdi razloge tih nejednakosti i predloži rješenja s pomoću kojih će se stati na kraj neravnoteži i uskladiti troškove prevođenja pritom jamčeći puno poštovanje kvalitete i jezične raznolikosti; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti suradnju među institucijama kako bi se razmijenile najbolje prakse i ishodi te odredila područja u kojima se mogu ojačati suradnja ili sporazumi među institucijama; napominje da bi radna skupina također trebala težiti utvrđivanju jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja kojom se mogu koristiti sve institucije kako bi se pojednostavile analiza i usporedba troškova; napominje da bi radna skupina svoje zaključke trebala predstaviti prije kraja 2015. godine; poziva sve institucije da se aktivno uključe u rad Međuinstitucijske radne skupine; u tom pogledu podsjeća na temeljnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije kako bi se svim građanima Unije zajamčilo jednako postupanje i jednake prilike;

21. slaže se u potpunosti s politikom transparentnosti koju slijedi ured Europskog ombudsmana te poziva na uvođenje postupka preliminarnog ocjenjivanja mogućeg učinka određenih publikacija radi njihova objavljivanja u korak s izvješćem obrazloženja kako bi se spriječilo njihovo zloupotrebljavanje; ističe da bi taj postupak trebao pokrenuti Ombudsman u suradnji s Nadzornikom, Komisijom i institucijom koje se tiče publikacija;

22  zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva Nadzornika da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

23. pozdravlja to što je Nadzornik za uspostavu svoje strategije za 2013. – 2014. u obzir uzeo primjedbe Europskog parlamenta iz njegovih rezolucija o davanju razrješnice za godine 2010. i 2012. te što je provedba te strategije dovela do pozitivnih rezultata;

24. općenito smatra da bi Nadzornik trebao posvetiti više pozornosti uspostavi dobrog financijskog upravljanja u pogledu proračunskog načela jedne godine, tj. ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju odobrenim sredstvima kojima raspolaže za ispunjavanje svojih obveza.

6.2.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2014/2085(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.       sa zadovoljstvom primjećuje da je dodatnom revizijom iz lipnja 2013. koju je proveo odjel za unutarnju reviziju Ureda europskog nadzornika za zaštitu podataka omogućeno zaključiti većinu aktivnosti i predloženih preporuka za administrativne postupke te utvrditi da dana 31. prosinca 2013. nije bilo posebnih preporuka;

2.  prima na znanje da provedba preporuke o zaštiti podataka sadržanih u pritužbama u trenutku dodatne revizije u lipnju 2013. nije bila dovršena zbog kašnjenja u provedbi sustava vođenja predmeta (Case Management System, CMS) te da bi se ta preporuka mogla u potpunosti provesti tijekom 2014. jer je CMS operativan od listopada 2013.;

3.  prima na znanje da dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja smatra da je uspostavljena razina upravljanja i nadzora prikladna i sve bolja, da u trenutku sastavljanja godišnjeg izvješća o radu za 2013. nije došlo niti do jedne znatne pogreške i da po pitanju prethodnih provjera nije trebalo biti niti jedne zadrške;

4.  pozdravlja to što je Europski nadzornik za zaštitu podataka za uspostavu svoje strategije za 2013. – 2014. u obzir uzeo primjedbe Europskog parlamenta iz razrješnica za godine 2010. i 2012. te što provedba te strategije daje pozitivne rezultate;

5.  općenito smatra da bi Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao posvetiti veću pozornost dobrom financijskom upravljanju u skladu s proračunskim načelom jedne godine, odnosno ekonomičnoj, učinkovitoj i djelotvornoj uporabi odobrenih sredstava pri izvršavanju svojih zadaća.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

6

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL L 66, 8.3.2013.

(2)

SL C 403, 13.11.2014., str. 1.

(3)

SL C 398, 12.11.2014., str. 1.

(4)

SL C 403, 13.11.2014., str. 128.

(5)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti